Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

Ôktôbra 2006

Fivoriamben’ny Fisoronana Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary