Dil nga lundrimi kryesor

Prill 2007

Sesioni i Priftërisë Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Mbledhja e Përgjithshme e Të Rejave Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik