អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Glory to God on High ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Sweet Hour of Prayer ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Church Auditing Department Report, 2006 រ៉ូប៊ើត ដបុលយូ. ខានវែល  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Statistical Report, 2006 F. Michael Watson  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Using the Supernal Gift of Prayer អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Put Your Shoulder to the Wheel ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Nourishing Power of Hymns អែលឌើរ ជេ អ៊ី ជែនសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Commitment to the Lord អែលឌើរ ចន ប៊ី. ឌីកសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមជំនុំ
The Tongue of Angels អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Ye Must Be Born Again អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Search, Ponder, and Pray ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
I Know That My Redeemer Lives! ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, Thou Fount of Every Blessing ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

សំឡេង

ព្រះអង្គប្រោសលោះនៃអ៊ីស្រាអែល ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
មកមកពួកបរិសុទ្ធ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Spirit of the Tabernacle ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ   
Prophets—Pioneer and Modern Day អែលឌើរ អើល ស៊ី ធីងង៉ី   
If These Old Walls Could Talk ប៊ីស្សព អេក ដេវីឌ ប៊ើរតុន   
We Love Thy House, O God ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមជំនុំ
Gratitude: A Path to Happiness Bonnie D. Parkin   
Remember and Perish Not អែលឌើរ ម៉ាលីន ឃេ ជែនសិន   
Salt Lake Tabernacle Rededication ប្រធាន ជែមស៍ អ៊ី ហ្វោស្ត   
Tabernacle Memories ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន   
This House We Dedicate to Thee ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
A Tabernacle in the Wilderness President Gordon B. Hinckley   
The Spirit of God ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from Brigham Young University
Brightly Beams Our Father's Mercy Priesthood Choir from Brigham Young University
Life's Lessons Learned Elder Joseph B. Wirthlin watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

To the Aaronic Priesthood: Preparing for the Decade of Decision អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Lay Up in Store ប៊ីស្សព ឃេស៍ ប៊ី ម៉ាក់មូលីន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមជំនុំ
Message to My Grandsons ប្រធាន ជែមស៍ អ៊ី ហ្វោស្ត watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Priesthood—a Sacred Gift ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

“I Am Clean” President Gordon B. Hinckley watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I Love the Lord Priesthood Choir from Brigham Young University
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Lord My Pasture Will Prepare ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Healing Power of Forgiveness ប្រធាន ជែមស៍ អ៊ី ហ្វោស្ត  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Divorce អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

It's True, Isn't It? Then What Else Matters? អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

A Lesson from the Book of Mormon Vicki F. Matsumori  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ ក្រុមជំនុំ
Do You Know? Elder Glenn L. Pace  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Miracle of the Holy Bible អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

For He Shall Give His Angels to Watch Over Thee ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
When Faith Endures ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Things of Which I Know President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

O My Father ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

From All That Dwell below the Skies ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
There is Sunshine in My Soul Today ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Message of the Restoration អែលឌើរ អិល ថម ភែរី watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

This Day អែលឌើរ ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

“Mom, Are We Christians?” Elder Gary J. Coleman watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Who's on the Lord's Side? Charles W. Dahlquist II watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មកកូនចៅនៃព្រះអម្ចាស់ ក្រុមជំនុំ
Will a Man Rob God? Elder Yoshihiko Kikuchi watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Point of Safe Return Elder Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Repentance and Conversion អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Closing Remarks President Gordon B. Hinckley watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ទ្រង់​ជានិច្ច ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

ការប្រជុំយុវនារីទូទៅ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ Young Women Choir from Stakes in Provo
Daughters of Heavenly Father Susan W. Tanner watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បើ​ព្រះសង្គ្រោះ​គង់​នៅ​ជិត​ខ្ញុំ Young Women Choir from Stakes in Provo
Remembering, Repenting, and Changing ជូលី ប៊ី ប៊េក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Stay on the Path អេលែន អេស ដាល់ថុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I Stand All Amazed Young Women Choir from Stakes in Provo
Let Virtue Garnish Thy Thoughts Unceasingly President Gordon B. Hinckley watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

As Zion’s Youth in Latter Days ក្រុមជំនុំ