Laktawan ang main navigation

April 2008 General Conference

Sesyon sa Sabado sa Buntag Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Dominggo sa Buntag Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Dominggo sa Hapon Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Kinatibuk-ang Miting sa Young Women Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video