អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

How Wondrous and Great ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Lead, Kindly Light ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Salvation and Exaltation អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

សរសើរ​ដល់​លោក ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Special Experiences អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Righteous Traditions ឆើរីល ស៊ី ឡាន់  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមជំនុំ
Restoring Faith in the Family Elder Kenneth Johnson  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Concern for the One Elder Joseph B. Wirthlin  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

I'll Go Where You Want Me to Go ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The True and Living Church ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Come, Follow Me ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Morning Breaks ក្រុមចម្រៀងរួមគ្នាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young
Lean on My Ample Arm ក្រុមចម្រៀងរួមគ្នាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young
Church Auditing Department Report, 2007 រ៉ូប៊ើត ដបុលយូ. ខានវែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Statistical Report, 2007 Elder F. Michael Watson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ទីបន្ទាល់ អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Gaining a Testimony of God the Father; His Son, Jesus Christ; and the Holy Ghost អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Opening Our Hearts Elder Gerald N. Lund watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ព្រះអង្គប្រោសលោះនៃអ៊ីស្រាអែល ក្រុមជំនុំ
Service, a Divine Quality អែលឌើរ ខាឡូស អេច អាម៉ានដូ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Three Presiding High Priests Elder William R. Walker  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

To Heal the Shattering Consequences of Abuse អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Gospel of Jesus Christ អែលឌើរ អិល ថម ភែរី  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Jesus, Savior, Pilot Me ក្រុមចម្រៀងរួមគ្នាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
An Angel from on High Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
Give Heed unto the Prophets’ Words អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

And Who Is My Neighbor? ប៊ីស្សព អេក ដេវីឌ ប៊ើរតុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Do You Know Who You Are? Dean R. Burgess watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

A 12-Year-Old Deacon Elder John M. Madsen watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Ye Elders of Israel ក្រុមជំនុំ
A Matter of a Few Degrees ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Examples of Righteousness ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Know This, That Every Soul Is Free Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Joseph Smith's First Prayer ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
He Sent His Son ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Faith of Our Father ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Born Again អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Best Investment Elder Sheldon F. Child  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមជំនុំ
My Soul Delighteth in the Things of the Lord Susan W. Tanner  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Twelve ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

If You Could Hie to Kolob ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Looking Back and Moving Forward ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

For the Beauty of the Earth ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Called to Serve ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
“My Words … Never Cease” អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Ask in Faith អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

We Will Not Yield, We Cannot Yield Elder W. Craig Zwick watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមជំនុំ
The Power of Light and Truth Elder Robert R. Steuer watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

One among the Crowd Elder Dennis B. Neuenschwander watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Today Elder Lance B. Wickman watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

A Book with a Promise អែលឌើរ ក្រេហ្គ ស៊ី គ្រីស្ទីនសិន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Daughters of God អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Abundantly Blessed ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

God Bless Our Prophet Dear ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

ការប្រជុំយុវនារីទូទៅ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Praise to the Lord, the Almighty Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
Stand as a Witness Susan W. Tanner watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

I'm Trying to Be like Jesus Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
At All Times, in All Things, and in All Places អេលែន អេស ដាល់ថុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ការធ្វើបទបង្ហាញតាមវីដេអូ សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Anchors of Testimony ម៉ារី អិន. ឃុក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
Walk in the Light ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Press Forward, Saints ក្រុមជំនុំ