អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
ព្រះអង្គប្រោសលោះនៃអ៊ីស្រាអែល ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សន្និសីទ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Oh, May My Soul Commune with Thee ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Let Him Do It with Simplicity អែលឌើរ អិល ថម ភែរី  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Go Ye Therefore Silvia H. Allred  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

You Know Enough អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មកកូនចៅនៃព្រះអម្ចាស់ ក្រុមជំនុំ
Because My Father Read the Book of Mormon Elder Marcos A. Aidukaitis  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sacrament Meeting and the Sacrament អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ធ្វើ​អ្វី​ដែល​ត្រូវ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
O Thou Kind and Gracious Father ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Infinite Power of Hope ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ទ្រង់​ជានិច្ច ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Light Divine Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Come What May, and Love It Elder Joseph B. Wirthlin  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Ministry of Angels អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ប្រាប់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ដើរ​ក្នុង​ពន្លឺ ក្រុមជំនុំ
Even a Child Can Understand Elder Gérald Caussé  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មធ្យោបាយ Elder Lawrence E. Corbridge  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come to Zion អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I Love to See the Temple Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Pray Always អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Called to Serve Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Lord, I Would Follow Thee Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Honor the Priesthood and Use It Well អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Arms of Safety អែលឌើរ ជេ អ៊ី ជែនសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Winning the War against Evil Elder James J. Hamula  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សរសើរ​ដល់​លោក ក្រុមជំនុំ
Lift Where You Stand ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

O Ye That Embark ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

To Learn, to Do, to Be ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hark, All Ye Nations! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
I Know That My Redeemer Lives ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Oh, What Songs of the Heart ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Our Hearts Knit as One ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Christian Courage: The Price of Discipleship អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

God Loves and Helps All of His Children ប៊ីស្សព ឃេស៍ ប៊ី ម៉ាក់មូលីន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមជំនុំ
A Return to Virtue អេលែន អេស ដាល់ថុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I Feel My Savior's Love ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Truth of God Shall Go Forth អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Finding Joy in the Journey ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Morning Breaks ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Faith in Every Footstep ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Test ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Celestial Marriage អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Gospel Teaching—Our Most Important Calling William D. Oswald watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមជំនុំ
Returning Home Elder Eduardo Gavarret watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Testimony as a Process Elder Carlos A. Godoy watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

“Hope Ya Know, We Had a Hard Time” អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

លុះ​ត្រា​ជួប​ទៀត ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

We Ever Pray for Thee ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

ការប្រជុំ​សមាគម​សង្គ្រោះ​ទូទៅ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

សំឡេង

Come, O Thou King of Kings Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Fulfilling the Purpose of Relief Society ជូលី ប៊ី ប៊េក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Lord, I Would Follow Thee Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Holy Temples, Sacred Covenants Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ Barbara Thompson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមជំនុំ
Happiness, Your Heritage ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rejoice, the Lord Is King! Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland