Skip main navigation

Oktubre 2008

Sesyon sa Sabado ng Umaga Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Sabado ng Hapon Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Priesthood Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Sesyon sa Linggo ng Hapon Palakihin
I-download ang Audio
I-download ang Video
Pangkalahatang Pulong ng Relief Society Palakihin
I-download ang Audio