BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tuktok ng Bundok Mormon Tabernacle Choir
Manunubos ng Israel Mormon Tabernacle Choir
Pagbati sa Kumperensya Pangulong Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Oh, May My Soul Commune with Thee Mormon Tabernacle Choir
Let Him Do It with Simplicity Elder L. Tom Perry watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Go Ye Therefore Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

You Know Enough Elder Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Kongregasyon
Because My Father Read the Book of Mormon Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sacrament Meeting and the Sacrament Elder Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gawin ang Tama Mormon Tabernacle Choir
O Thou Kind and Gracious Father Mormon Tabernacle Choir
The Infinite Power of Hope Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kailangan Ko Kayo Mormon Tabernacle Choir
BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Anak ng Diyos Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Pangulong Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Light Divine Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Come What May, and Love It Elder Joseph B. Wirthlin watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Ministry of Angels Elder Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Turuang Lumakad sa Liwanag Kongregasyon
Even a Child Can Understand Elder Gérald Caussé watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

ang daan Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come to Zion Elder D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Templo’y Ibig Makita Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Pray Always Elder David A. Bednar watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinawag na Maglingkod Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Panginoon, Kayo’y Laging Susundin Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Honor the Priesthood and Use It Well Elder Richard G. Scott watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arms of Safety Elder Jay E. Jensen watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Winning the War against Evil Elder James J. Hamula watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Purihin ang Propeta Kongregasyon
Lift Where You Stand Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Ye That Embark Pangulong Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

To Learn, to Do, to Be Pangulong Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O, Makinig Lahat ng Bansa! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

 listen
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Mormon Tabernacle Choir
I Know That My Redeemer Lives Mormon Tabernacle Choir
Oh, What Songs of the Heart Mormon Tabernacle Choir
Our Hearts Knit as One Pangulong Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Christian Courage: The Price of Discipleship Elder Robert D. Hales watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

God Loves and Helps All of His Children Bishop Keith B. McMullin watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Kongregasyon
A Return to Virtue Elaine S. Dalton  listen
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Feel My Savior's Love Mormon Tabernacle Choir
The Truth of God Shall Go Forth Elder M. Russell Ballard  listen
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Finding Joy in the Journey Pangulong Thomas S. Monson  listen
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Umaga Na Mormon Tabernacle Choir
BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gabayan Kami, O Jehova Mormon Tabernacle Choir
Faith in Every Footstep Mormon Tabernacle Choir
The Test Pangulong Boyd K. Packer watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Celestial Marriage Elder Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gospel Teaching—Our Most Important Calling William D. Oswald watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligang Kaytibay Kongregasyon
Returning Home Elder Eduardo Gavarret watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Testimony as a Process Elder Carlos A. Godoy watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Hope Ya Know, We Had a Hard Time” Elder Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Pangulong Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Para sa Inyo Kami’y Nagdarasal Mormon Tabernacle Choir
BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

watchlisten
Download
close

I-download

 

Audio

Come, O Thou King of Kings Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Fulfilling the Purpose of Relief Society Julie B. Beck watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoon, Kayo’y Laging Susundin Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Holy Temples, Sacred Covenants Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Barbara Thompson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Kongregasyon
Happiness, Your Heritage Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland