អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Morning Breaks ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Press Forward, Saints ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សន្និសីទ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អ៊ីស្រាអែល​អើយ​ព្រះ​កំពុង​ហៅ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Becoming Provident Providers Temporally and Spiritually អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Respect and Reverence Margaret S. Lifferth watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Revealed Quorum Principles Michael A. Neider watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមជំនុំ
Finding Strength in Challenging Times! Elder Allan F. Packer watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Power of Covenants អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Consider the Lilies ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
ទុក្ខ​វេទនា ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

My Redeemer Lives ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

សំឡេង

Come, Thou Glorious Day of Promise Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
Come, O Thou King of Kings Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Church Auditing Department Report, 2008 រ៉ូប៊ើត ដបុលយូ. ខានវែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Statistical Report, 2008 ប្រូក ភី. ហែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Learning the Lessons of the Past អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Our Father’s Plan—Big Enough for All His Children អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរយើងខិតខំទៅ ក្រុមជំនុំ
Faith in the Lord Jesus Christ Elder Kevin W Pearson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Faith in Adversity Elder Rafael E. Pino watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Temple Worship: The Source of Strength and Power in Times of Need អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Lessons from the Lord's Prayers អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sing We Now at Parting Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sing Praise to Him ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកលវិទ្យា​ព្រិកហាំយ៉ង់-អៃដាហូ
Father in Heaven ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកលវិទ្យា​ព្រិកហាំយ៉ង់-អៃដាហូ
Counsel to Young Men ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

This Is Your Phone Call ប៊ីស្សព រីឆាឌ ស៊ី អែជ្ជលី  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Priesthood Responsibilities Elder Claudio R. M. Costa  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ ក្រុមជំនុំ
We Are Doing a Great Work and Cannot Come Down ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

“Man Down!” ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Be Your Best Self ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I'll Go Where You Want Me to Go ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកលវិទ្យា​ព្រិកហាំយ៉ង់-អៃដាហូ
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Praise to the Lord, the Almighty ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Sweet Hour of Prayer ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
You Can Make the Pathway Bright ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Way of the Disciple ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come unto Him អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Get On with Our Lives Elder Steven E. Snow watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះអង្គប្រោសលោះនៃអ៊ីស្រាអែល ក្រុមជំនុំ
His Arm Is Sufficient Barbara Thompson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

None Were with Him អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

This Is My Beloved Son ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Be of Good Cheer ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Now We'll Sing with One Accord ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
O My Father ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Unselfish Service អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Honorably Hold a Name and Standing អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sacred Homes, Sacred Temples Elder Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមជំនុំ
Gifts to Help Us Navigate Our Life Elder José A. Teixeira watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

His Servants, the Prophets Elder F. Michael Watson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

“Bring Souls unto Me” អែលឌើរ អិល ថម ភែរី watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

លុះ​ត្រា​ជួប​ទៀត ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សូម​ព្រះអង្គ​គង់​ជាមួយ​នឹងអ្នក​ផង ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

ការប្រជុំយុវនារីទូទៅ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

As Zion's Youth in Latter Days Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus
He Sent His Son Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus
Be Thou an Example of the Believers អាន អិម. ឌិប watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

A Virtuous Life—Step by Step ម៉ារី អិន. ឃុក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Virtue: For Such a Time as This សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come Let Us Go Up to the Mountain of the Lord អេលែន អេស ដាល់ថុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

More Holiness Give Me ក្រុមជំនុំ
May You Have Courage ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពិត​ចំពោះ​សេចក្តី​ជំនឿ Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus