பிரதான நேவிகேஷனைத் தவிர்க்கவும்

April 2009 General Conference

Sunday Morning Session விரிவாக்கு
ஒலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
ஒளிநாடாவைப் பதிவிரக்கம் செய்யவும்