រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

October 2009 General Conference

ការប្រជុំ​សមាគម​សង្គ្រោះ​ទូទៅ ពង្រីក
ទាញ​យក​ឯកសារ​ជា​សំឡេង
ទាញ​យក​ឯកសារ​ជា​វីដេអូ