អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Glory to God on High ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សន្និសីទ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Choose the Right ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
To Acquire Spiritual Guidance អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Helping Others Recognize the Whisperings of the Spirit Vicki F. Matsumori  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

That Your Burdens May Be Light អែលឌើរ អិល. វិតនី ក្លេតុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមជំនុំ
Teaching Helps Save Lives រ៉ូសែល ធី អូសហ្គូស្សធ័ប  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

More Diligent and Concerned at Home អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

My Heavenly Father Loves Me ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Oh, May My Soul Commune with Thee ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Love of God ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

មកមកពួកបរិសុទ្ធ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Stakes in Bountiful and Farmington
Know This, That Every Soul Is Free Combined Choir from Stakes in Bountiful and Farmington
ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Love and Law អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Seeking to Know God, Our Heavenly Father, and His Son, Jesus Christ អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Attempting the Impossible Elder Jorge F. Zeballos  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

មកកូនចៅនៃព្រះអម្ចាស់ ក្រុមជំនុំ
Joseph Smith—Prophet of the Restoration អែលឌើរ ថាត អរ. ខាលីស្ទើរ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Being Temperate in All Things Elder Kent D. Watson  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

“Repent … That I May Heal You” អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Prayer and Promptings ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

I Know That My Redeemer Lives Combined Choir from Stakes in Bountiful and Farmington
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ Aaronic Priesthood Choir from Stakes in West Jordan
Sweet Hour of Prayer Aaronic Priesthood Choir from Stakes in West Jordan
Fathers and Sons: A Remarkable Relationship អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Becoming More Powerful Priesthood Holders អែលឌើរ វ៉លធើរ អែហ្វ ហ្គុងស្សាឡែស្ស  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

I Love Loud Boys Elder Yoon Hwan Choi  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

សរសើរ​ដល់​លោក ក្រុមជំនុំ
Two Principles for Any Economy ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Be Ready ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

School Thy Feelings, O My Brother ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Rise Up, O Men of God Aaronic Priesthood Choir from Stakes in West Jordan
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sing Praise to Him ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ទ្រង់​ជានិច្ច ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Beautiful Zion, Built Above ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Our Perfect Example ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Past Way of Facing the Future អែលឌើរ អិល ថម ភែរី  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Let Virtue Garnish Your Thoughts ប៊ីស្សព អេក ដេវីឌ ប៊ើរតុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមជំនុំ
Hold On អាន អិម. ឌិប  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Ask, Seek, Knock អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

សំឡេង

អត្ថបទ

Love Is Spoken Here ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
What Have I Done for Someone Today? ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Have I Done Any Good? ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

In Hymns of Praise ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
O Divine Redeemer ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Safety for the Soul អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Stewardship—a Sacred Trust អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

A Call to the Rising Generation Elder Brent H. Nielson  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Hope of Israel ក្រុមជំនុំ
Preserving the Heart’s Mighty Change Elder Dale G. Renlund  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

An Easiness and Willingness to Believe Elder Michael T. Ringwood  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Blessings of the Gospel Available to All Elder Joseph W. Sitati  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Moral Discipline អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Closing Remarks ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

ការប្រជុំ​សមាគម​សង្គ្រោះ​ទូទៅ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

There is Sunshine in My Soul Today ក្រុមជំនុំ
Relief Society: A Sacred Work ជូលី ប៊ី ប៊េក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

As Sisters in Zion Relief Society Choir from Stakes in West Point, Clearfield, Clinton, Sunset, and Syracuse
Every Woman Needs Relief Society Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Mind the Gap Barbara Thompson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមជំនុំ
The Enduring Legacy of Relief Society ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Guide Us, O Thou Great Jehovah Relief Society Choir from Stakes in West Point, Clearfield, Clinton, Sunset, and Syracuse