អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
មកកូនចៅនៃព្រះអម្ចាស់ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​សន្និសីទ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

There is Sunshine in My Soul Today ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Power of the Priesthood ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

“And upon the Handmaids in Those Days Will I Pour Out My Spirit” ជូលី ប៊ី ប៊េក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Our Path of Duty ប៊ីស្សព ឃេស៍ ប៊ី ម៉ាក់មូលីន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមជំនុំ
The Rock of Our Redeemer Elder Wilford W. Andersen  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Mothers and Daughters អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

He Sent His Son ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Help Them on Their Way Home ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, Listen to a Prophet's Voice ក្រុម​ចម្រៀង​រួមគ្នា​មកពី​វិទ្យាស្ថាន​សាសនាអូរ៉ុម
I Feel My Savior's Love ក្រុម​ចម្រៀង​រួមគ្នា​មកពី​វិទ្យាស្ថាន​សាសនាអូរ៉ុម
ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ   
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

អត្ថបទ

Church Auditing Department Report, 2009 រ៉ូប៊ើត ដបុលយូ. ខានវែល  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Statistical Report, 2009 ប្រូក ភី. ហែល  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Mothers Teaching Children in the Home អែលឌើរ អិល ថម ភែរី   
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

អត្ថបទ

The Blessing of Scripture អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមជំនុំ
Helping Hands, Saving Hands Elder Koichi Aoyagi  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

When the Lord Commands Elder Bruce A. Carlson  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Watching with All Perseverance អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Place No More for the Enemy of My Soul អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Nearer, My God, to Thee ក្រុម​ចម្រៀង​រួមគ្នា​មកពី​វិទ្យាស្ថាន​សាសនាអូរ៉ុម
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

God Loved Us, So He Sent His Son Priesthood Choir from Brigham Young University
Choose the Right Priesthood Choir from Brigham Young University
Healing the Sick អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Divine Call of a Missionary អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Magnificent Aaronic Priesthood ដេវីឌ អិល. ប៊េក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Glory to God on High ក្រុមជំនុំ
Continue in Patience ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Act in All Diligence ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Preparation Brings Blessings ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Iron Rod Priesthood Choir from Brigham Young University
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

On This Day of Joy and Gladness ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Christ the Lord Is Risen Today ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
This Is the Christ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
“You Are My Hands” ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

He Lives! All Glory to His Name! អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Turn to the Lord អែលឌើរ ដូណល អិល ហលស្ត្រម watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមជំនុំ
That Our Children Might See the Face of the Savior ឆើរីល ស៊ី ឡាន់ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

We Follow Jesus Christ អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ពេល​ទ្រង់​យាង​មក​ម្ដង​ទៀត ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
He Is Risen! ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

He Is Risen! ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, O Thou King of Kings ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Jesus, Once of Humble Birth ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Generations Linked in Love អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Our Duty to God: The Mission of Parents and Leaders to the Rising Generation អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Mother Told Me Elder Bradley D. Foster watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

I Know That My Redeemer Lives ក្រុមជំនុំ
All Things Work Together for Good Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Developing Good Judgment and Not Judging Others Elder Gregory A. Schwitzer watch 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

អត្ថបទ

Things Pertaining to Righteousness Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Tell Me the Stories of Jesus អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

A Word at Closing ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Abide With Me; 'Tis Eventide ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

ការប្រជុំយុវនារីទូទៅ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ Young Women Choir from Stakes in Lehi
Dearest Children, God Is Near You Young Women Choir from Stakes in Lehi
Be of a Good Courage អាន អិម. ឌិប  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Never, Never, Never Give Up! ម៉ារី អិន. ឃុក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Be Strong: I Know Who I Am សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Remember Who You Are! អេលែន អេស ដាល់ថុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

O Thou Rock of Our Salvation Young Women Choir from Stakes in Lehi
Your Happily Ever After ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមជំនុំ