រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

April 2010 General Conference

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ពង្រីក
ទាញ​យក​ឯកសារ​ជា​សំឡេង
ទាញ​យក​ឯកសារ​ជា​វីដេអូ