Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Faitalia: E Taua i le Fuafuaga o le Olaga

Faitalia: E Taua i le Fuafuaga o le Olaga

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Soo se taimi lava tatou te filifili ai e o mai ia Keriso, tauave i o tatou luga Lona suafa, ma mulimuli i Ana auauna, ua tatou alualu i luma i le ala o le ola e faavavau.

Talu ai nei lava na ou mauaina ai se tusi mai se uo ua silia ma le 50 tausaga ma e le auai i la tatou ekalesia. Na ou auina atu ia te ia nisi o tusiga e faatatau i le talalelei, lea na ia tali mai ai: “Sa faigata i le taimi muamua ona ou malamalama i le uiga o upu tulagaese faaMamona, e pei o le faitalia. Ae atonu o le a fesoasoani se itulau puupuu o le vaogagana.”

Sa ou ofo i lona le malamalama i la tatou uiga o le upu faitalia. Na ou alu i le lolomifefiloi i luga o le initoneti. I faauigaga e sefulu ma faaaogaaga o le upu faitalia, e leai ma se mea o faamatala mai ai le uiga o le faia o filifiliga e galue ai. Tatou te aoao atu faapea o le faitalia o le tomai lea ma le avanoa ua tuuina mai ia i tatou e le Atua tatou te filifili ma ia “galulue ai mo i [tatou lava], ae le o le tau galueaiina.”1 O le faitalia o le faatinoina lea o le tiutetauave ma le tali atu mo a tatou amioga. O o tatou faitalia e taua lea i le ata o le faaolataga. Ua tatou “saoloto e filifili le saolotoga ma le ola faavavau talu le Puluvaga sili o tagata uma, pe filifili le faatoilaloina ma le oti, e tusa ma le faatoilaloina ma le mana o le tiapolo.”2

Ua aoao manino mai lava e upu o se viiga e masani ai lenei mataupu faavae:

Ia iloa lenei mea, e saoloto agaga uma

E filifili lona olaga ma le tulaga e oo ai;

Mo lenei upumoni faavavau ua tuuina mai:

E le faamalosia e le Atua se tagata i le lagi.3

Ina ia ou tali i le fesili a la’u uo, ma fesili a alii ma tamaitai lelei i soo se mea o i ai, sei ou faasoaina atu nisi mea ua tatou iloa i le uiga lenei o le faitalia.

A e tatou te lei o mai i lenei lalolagi, na tuuina mai e le Tama Faalelagi Lana ala sili o le faaolataga—o se fuafuaga e o mai ai i le lalolagi ma maua se tino, filifili ai i le va o le lelei ma le leaga, ma alualu i luma ina ia avea faapei o Ia ma nonofo faatasi ai ma Ia e faavavau.

O la tatou faitalia—lo tatou tomai e filifili ma galue ai mo i tatou lava—o se elemene taua o lenei fuafuaga. A aunoa ma le faitalia, o le a le mafai ona tatou faia ni filifiliga sao ma alualu ai i luma. Ae peitai, o le faitalia o le a tatou faia ai foi ni filifiliga sese, fai le agasala, ma o le a le maua ai le avanoa e toe faatasi ai ma le Tama Faalelagi. Ona o lenei mafuaaga, o le a tuuina mai ai se Faaola e puapuagatia mo a tatou agasala ma faamagaloina i tatou, pe a tatou salamo. E ala i Lana Togiola lē i’u, ua Ia “faataunuuina le ala o le alofa, e faamalie ai iuga o le faamasinoga.”4

Ina ua uma ona tuuina atu e le Tama Faalelagi Lana fuafuaga, na tulai i luma Lusifelo ma faapea atu, “Auina atu au, … ma o le a ou togiolaina le fanauga a tagata, ina ia le se ese … se agaga e toatasi; … ; o le mea lea, ia tuu mai ia te au lou mamalu.”5 Sa le taliaina e lo tatou Tama lenei fuafuaga, aua e aveesea ai lo tatou faitalia. E moni, o se fuafuaga o le tetee.

Ona faatino lea e Iesu Keriso, o le “[Alo] Pele o le Tama Faalelagi ma o Le na Filifilia talu mai le amataga,” o Lana faitalia ma fetalai mai, “Lo’u Tama e, ia faia lou finagalo, ma ia ia te oe pea le mamalu e faavavau.”6 O le a avea o Ia ma o tatou Faaola—o le Faaola o le Lalolagi.

Ona o le tetee o Lusifelo, na tupu mai ai se feeseeseaiga maoae faaleagaga. Na tofu maua uma e le fanau a le Tama Faalelagi le avanoa e faatino ai le faitalia lea na tuuina atu e le Tama Faalelagi ia i latou. Na tatou filifili ina ia faatuatua i le Faaola o Iesu Keriso—ma o mai ia te Ia, mulimuli ia te Ia, ma talia ai le fuafuaga a le Tama Faalelagi lea na tuuina mai mo lo tatou lelei. Ae o le tasi vae tolu o le fanau a le Tama Faalelagi e lei lava le faatuatua e mulimuli ai i le Faaola ma sa latou filifilia ai Lusifelo, po o Satani e mulimuli i ai.7

Na fetalai mai le Atua, “O le mea lea, ona o le fouvale o Satani ia te au, ma lona saili e faaumatia le saolotoga o le tagata ua tuuina atu e A’u, le Alii le Atua, ia te ia, … Ona o le auala na latou faaaogaina ai lo latou faitalia, na le maua ai so latou faitalia.”8 O i latou o e na mulimuli ia Satani na aveesea le avanoa e maua ai se tino faaletino, ma nonofo ai i le lalolagi, ma alualu ai i luma. Ona o le auala na latou faaaogaina ai lo latou faitalia, na le maua ai so latou saolotoga.

Pau lava le mana lea e ia Satani ma ana au i lenei vaitaimi, o le mana lea e faaosooso ma tofotofo ai i tatou. O lo latou olioliga e tasi o le saili lea ina ia tatou “malaia e pei o i [latou lava].”9 Pau lava le tulaga e maua ai lo latou fiafia o lo tatou le usiusitai lea i poloaiga a le Alii.

Ae peitai, mafaufau i ai: na tatou filifili e mulimuli i le Faaola, o Iesu Keriso i le muai olaga! Talu ai sa tatou faia lenei tulaga, o lea na faatagaina ai i tatou e o mai i le lalolagi. Ou te molimau atu o le faia o lena lava filifiliga e tasi ina ia mulimuli i le Faaola i le taimi nei, a o tatou i ai i lenei lalolagi, o le a tatou maua ai se faamanuiaga sili atu i le faavavau. Ae, ia iloa lenei mea: e tatau ona tatou faaauau pea e filifili e mulimuli i le Faaola. Ua i ai i se tulaga lamatia le faavavau, ma o a tatou amioga ma lo tatou faaaogaina ma le atamai o le faitalia e taua lea ina ia tatou maua ai le ola e faavavau.

I Lona soifuaga atoa na tuuina mai ai e lo tatou Faaola se faataitaiga o le auala tatou te faaaogaina ai lo tatou faitalia. I le avea ai ma se tamaitiiti i Ierusalema na Ia filifili ma le loto i ai ina ia “i le fale o [Lona] Tama.”10 I Lana galuega talai, na Ia filifili ai ma le usiusitai “e fai le finagalo o [Lona] Tama.”11 I Ketesemane, na Ia filifili ai ina ia puapuagatia i mea uma, lea na fetalai atu ai “aua le faia lo’u loto, a o lou finagalo. Ona faaali mai ai lea ia te ia o le agelu mai le lagi, ua faamalosi ia te ia.”12 I luga o le satauro, na Ia filifili ai e alofa i Ona fili, lea na tatalo ai, “Lo’u Tama e, ia e faamagalo atu ia te i latou, aua ua latou le iloa le mea ua latou faia.”13 Ma, ina ia mafai ona Ia faaalia mai sa filifili mo Ia lava, o lea na tuua ai na o Ia. “[Lo’u Tama e,] se a le mea ua e tuulafoai mai ai ia te a’u?” o Lana augani atu lea.14 Mulimuli ane, na Ia faatinoina lava Lana faitalia e tumau e oo i le iuga, seia iu ina mafai ona Ia fetalai mai, “Ua taunuu.”15

E ui “na faaosoosoina [o Ia] i mea uma pei o i tatou,”16 ma i filifiliga uma lava na Ia faaaogaina ai le faitalia e avea ma o tatou Faaola—ina ia tatalaina mo i tatou noataga o le agasala ma le oti. Ma e ala i Lona soifuaga atoatoa, na Ia aoaoina ai i tatou pe a tatou filifili e fai le finagalo o lo tatou Tama Faalelagi, o le a faasaoina la tatou faitalia, faateleina o tatou avanoa, ma tatou alualu ai i luma.

O loo maua i tusitusiga paia uma faamaoniga o lenei upu moni. Sa aveesea mea uma a Iopu ae sa filifili o ia e tumau le faamaoni, ma sa ia maua ai faamanuiaga e faavavau a le Atua. Sa filifili Maria ma Iosefa e mulimuli i le lapataiga a se agelu e sosola atu i Aikupito, ma sa faasaoina ai le soifua o le Faaola. Sa filifili Iosefa Samita e mulimuli i faatonuga a Moronae, ma faapea ona faaalia mai ai le Toefuataiga e pei ona valoiaina. Soo se taimi lava tatou te filifili ai e o mai ia Keriso, tauave i o tatou luga Lona suafa, ma mulimuli i Ana auauna, ua tatou alualu i luma i le ala o le ola e faavavau.

I la tatou faigamalaga i le olaga nei, e taua foi ona tatou manatua, e moni foi mea faafeagai: a tatou le tausia poloaiga ma musumusuga a le Agaga Paia, e utiuti o tatou avanoa; e faaitiitia foi o tatou tomai e galulue ai ma alualu i luma. Ina ua fasioti e Kaino lona uso ona sa sili atu lona alofa ia Satani nai lo le Atua, sa faapea ona muta ai ma lona alualu i luma faaleagaga.

A o ou talavou sa ou aoaoina ai se lesona taua faapea e mafai e a tatou filifiliga ona faatapulaa lo tatou saolotoga. I se tasi aso na fai mai ai lo’u tama ou te faaiilaina se fola laupapa. Sa ou filifili e amata mai le faitotoa e agai atu i le potu. Ina ua toeitiiti lava maea la’u galuega, sa ou iloaina e leai se auala ou te sao mai ai i fafo. E leai se faamalama po o se faitotoa i le isi itu. Sa ou valiina mo’i lava a’u i le tulimanu. Sa leai se avanoa ou te alu i ai. Sa ou mau ai iina.

Soo se taimi tatou te le usiusitai ai, ua tatou valiina faaleagaga i tatou i se tulimanu ma faapologaina e a tatou filifiliga. E ui ina tatou mau faaleagaga, o loo i ai lava i taimi uma se auala e toe foi mai ai. E pei o le salamo, o le toe liliu ma savali i luga o se fola e le’i leva ona faaiilaina, o lona uiga o le galue—o le tele o le toe sanipepa ma toe faamaea! O le toe foi atu i le Alii e le faigofie, ae e taua.

A o tatou malamalama i le luitau o le salamo, tatou te faafetai ai i faamanuiaga a le Agaga Paia ina ia taialaina a tatou filifiliga faatasi ai ma le Tama Faalelagi, o lē tuuina mai ia i tatou poloaiga ma faamalosiauina ma lagolagoina i tatou i le tausia o ia poloaiga. Tatou te malamalama foi i le auala e puipuia ai lo tatou faitalia e ala i le usiusitai i poloaiga.

Mo se faataitaiga, a tatou faalogo ma usitai i le Upu o le Poto, o le a lē faapologaina i tatou i se soifua e lē maloloina ma lē faia ai ma vaisu mea e faoa moni ese ai lo tatou tomai e filifili ai mo i tatou lava.

A tatou usitai i fautuaga e aloese ma o ese mai aitalafu i le taimi lenei, ua tatou faaaoga lo tatou faitalia ma maua ai le saolotoga e faaaoga ai a tatou tupe o loo maua nei e fesoasoani ai ma faamanuia atu ai i isi.

Pe a tatou mulimuli i fautuaga a perofeta ina ia faia afiafi faaleaiga, tatalo faaleaiga, suesuega i tusitusiga paia faaleaiga, o le a avea o tatou aiga ma se nofoaga malu mo le tuputupu ae faaleagaga o a tatou fanau. O iina tatou te aoao atu ai ia i latou le talalelei, tuuina atu a tatou molimau, faaali atu lo tatou alolofa, ma faalogo a o latou faasoa mai o latou lagona ma aafiaga. E ala ia tatou filifiliga amiotonu, tatou te faasaoloto mai ai i latou mai le pogisa i le faateleina o lo latou tomai e savavali i le malamalama.

O le tele o mea sese e uiga i le faitalia e aoaoina atu lea e le lalolagi. E toatele foi i latou o e faapea mai “Ina aai ma inu, ma ia olioli; … afai foi e agasala i tatou, e sasa foi le Atua ia te i tatou i ni nai ta itiiti, a o le iuga e faaolaina i tatou.”17 O isi e taliaina tulaga faalelalolagi ma teena le Atua. Latou te faatalitonuina i latou lava e leai se “faafeagai o mea uma”18 ma o lea foi “soo se mea [ua faia] e le tagata, e le agasala ai o ia.”19 O lea e “faaleagaina ai i le mea nei le poto o le Atua ma ana mataupu faavavau.”20

E ese mai i aoaoga faalelalolagi a le lalolagi, o loo aoao mai i tatou e tusitusiga paia e i ai a tatou filifiliga, ma o a tatou filifiliga amiotonu e faia ai i taimi uma se eseesega i avanoa tatou te maua ma o tatou tomai e galueaiina ai ma alualu ai i luma e faavavau.

Mo se faataitaiga, na tuuina e le Alii se poloaiga manino i le Tupu o Saulo e ala atu i le Perofeta o Samuelu:

“Na auina mai a’u e le Alii e faauu ia te oe ia fai ma tupu … : o lenei, ia e faafofoga i le afioga … a le Alii. …

“… Ina alu ia ma e fasi ia Amaleka, ma outou faaumatia atoa uma ana mea.”21

Peitai e lei mulimuli Saulo i le poloaiga a le Alii. Na ia faatinoina se mea ou te ta’ua o le “usiusitai filifili.” Na ia faamoemoe i lona lava atamai, ma na ia faasao ai le ola o le Tupu o Akako ma aumai mamoe, povi, ma isi manu aupito lelei.

Na faaalia e le Alii lenei mea i le perofeta o Samuelu ma auina o ia e aveese Saulo mai le avea ma tupu. Ina ua oo atu le Perofeta, na fai mai Saulo, “Ua ou faaiuina le afioga a Alii.”22 Ae na silafia lava e le Perofeta ma faapea atu, “O le a foi lenei tagi o mamoe i o’u taliga, ma le tagi o povi ou te faalogo i ai?”23

Na tuuaia e Saulo isi e aveesea mai ai le tuuaiga mai ia te ia, ma faapea mai na faasaoina e le nuu ia manu ina ia osi ai le taulaga i le Alii. Na manino le tali atu a le Perofeta, “E tusa ea ona fiafia o le Alii i taulaga mu ma taulaga i lona fiafia i le faalogo i le siufofoga o le Alii? Faauta, o le faalogo e sili lea i le taulaga, ma le usiusitai e sili lea i le ga’o o mamoe poa.”24

Na iu lava ina tautino atu Saulo, i le faapea atu “Ua ou agasala: aua ua ou tuumavaega i le afioga a le Alii atoa ma lau upu: aua sa a’u fefe i le nuu, ma ou faalogo i a latou upu.”25 Ona e lei faalogo Saulo ma le atoatoa—ona na ia usitai filifili—na ia le maua ai le avanoa ma le faitalia e avea ai ma tupu.

Ou uso e ma tuafafine, pe o tatou faalogologo ea ma le atoatoa i le siufofoga a le Alii ma Ana perofeta? Pe o tatou faataitaiina ea, faapei o Saulo, le usiusitai filifili ma fefefe i faamasinoga a tagata?

Ou te iloa tatou faia uma lava ni mea sese. O loo aoao mai e tusitusiga paia i tatou, “Aua ua agasala tagata uma lava, ma ua le oo i le viiga mai le Atua.”26 Mo i latou o e o loo faapologaina lava e mea ua tuanai, filifiliga amioletonu, e taofia ai i se tulimanu, e aunoa ma faamanuiaga uma e maua i le faaaogaina ma le amiotonu o le faitalia, matou te alolofa ia te outou. Toe foi mai! O ese mai le tulimanu pogisa ma o mai i le malamalama. E tusa lava pe e te savali i luga o se fola faatoa uma ona vanisi, e matua aoga lava. Ia talitonu o le a “faaolaina tagata uma lava [e aofia ai ma oe] i le togiola a Keriso pe a tausia poloaiga ma sauniga o le Talalelei.”27

A o tulata i le itula o Lana Togiola, na tuuina atu e le Faaola Lana Tatalo maoae o le Aioiga ma fetalai mai ai ia i tatou taitoatasi, ma faapea mai, “Lou Tama e, o lou loto lenei ia te i latou ua e foaiina mai ia te au, ina ia latou faatasi ma a’u i le mea ou te i ai; ina ia latou vaaia lo’u manuia, na e foaia mai ia te au.”28 “O le ola e faavavau foi lenei, ia latou iloa oe le Atua moni e toatasi, atoa ma le ua e auina mai, o Iesu Keriso lea.”29

Ou te tuuina atu ai la’u molimau faapitoa o loo soifua i Laua. Pe a tatou faatinoina ma le amiotonu lo tatou saolotoga, o le a tatou iloa ai i Laua, avea ai atili faapei o i Laua, ma saunia ai i tatou lava mo lena aso pe a “tootuli tulivae uma lava, e tautau atu foi laulaufaiva uma i ona luma” o Iesu o lo tatou Faaola. 30 Talosia ia faaauau pea ona tatou mulimuli ia te Ia ma lo tatou Tama Faavavau, e pei ona tatou faia i le amataga, ou te tatalo atu ai, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. 2 Nifae 2:26.

  2. 2 Nifae 2:27.

  3. “Know This, That Every Soul Is Free,” Viiga, nu. 240.

  4. Alema 42:15.

  5. Mose 4:1.

  6. Mose 4:2.

  7. Tagai i le Mataupu Faavae ma Feagaiga 29:36.

  8. Mose 4:3.

  9. 2 Nifae 2:27; tagai foi i le 2 Nifae 9:9.

  10. Luka 2:49.

  11. 3 Nifae 27:13.

  12. Luka 22:42–43.

  13. Luka 23:34.

  14. Mataio 27:46; Mareko 15:34.

  15. Ioane 19:30.

  16. Eperu 4:15.

  17. 2 Nifae 28:8.

  18. 2 Nifae 2:11.

  19. Alema 30:17.

  20. 2 Nifae 2:12.

  21. 1 Samuelu 15:1, 3.

  22. 1 Samuelu 15:13.

  23. 1 Samuelu 15:14.

  24. 1 Samuelu 15:22.

  25. 1 Samuelu 15:24.

  26. Roma 3:23.

  27. Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:13.

  28. Ioane 17:24.

  29. Ioane 17:3.

  30. Mosaea 27:31.