Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2010 | Tuí—Ko e Fili Ia ʻa ʻAu

Tuí—Ko e Fili Ia ʻa ʻAu

ʻOkatopa 2010 Konifelenisi Lahí

Fili e tuí kae ʻikai ko e veiveiuá; fili e tuí kae ʻikai ko e ilifiá; fili e tuí kae ʻikai ko e meʻa ʻoku taʻeʻiloá mo ʻikai mātaá; pea fili e tuí kae ʻikai ko e fakatuʻatamakí.

ʻOku tau moʻui ʻi ha kuonga fakakosipeli maʻongoʻonga—ko ha taimi ne hanganaki mai ki ai, kikiteʻi pea fakaʻamua ʻe he kau palōfita ʻi muʻá. Ka ʻi hono ʻomi e ngaahi tāpuaki fakalangí kiate kitautolú, ʻoku toe mālohi ange ʻa Sētane, he ʻokú ne ʻi ai, pea lahi mo e ngaahi pōpoaki ʻokú ne lōmekina kitautolú. Ne fakatokanga ʻa Molonai ki he Palōfita ko Siosefa Sāmitá ʻe ʻiloa hono hingoá ʻi he leleí mo e koví ʻi he funga māmaní (vakai, Siosefa Sāmita—Hisitōlia 1:33), kuo teʻeki fakahoko mahino pehē ha kikite. Ne foaki ʻe he Palōfitá ʻene moʻuí ko ʻene fakamoʻoní, pea ʻoku kei ʻohofia pē ʻa e Siasí mo e Fakamoʻuí. ʻOku fakafepakiʻi pē ʻa e Fakamoʻuí, ʻEne feilaulau fakalelei maʻatautolú mo hono ʻaonga fakaemāmani lahí, pea tala ko e talatupuʻa pe ʻamanaki taʻe ha makatuʻunga ia ʻa ha taha ʻatamai vaivai mo taʻe poto. ʻOku kei fakafepakiʻi pē e moʻoni ʻo e ongoongolelei kuo fakafoki maí. ʻE lava ke fakatupu puputuʻu, veiveiua mo lotofoʻi e ngaahi pōpoakí ni ʻo nau ʻohofi e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻoku tau tui ki aí, ʻetau tui ki he ʻOtuá mo ʻetau ʻamanaki leleí.

Mahalo ko e meʻa ia ʻoku hokó, ka ʻe lava ke tau fili e founga ke tali ʻakí. Ko e taimi ʻoku ʻohofia ai ʻetau tokāteline toputapú mo e tuí, ko hotau faingamālie ia ke ʻilo ange ki he ʻOtuá ʻi ha founga fakafoʻituitui mo vāofi ange. Ko hotau faingamālie ʻeni ke filí.

Koeʻuhí ko e fepakipaki mo e faingataʻa ʻoku tau fehangahangai mo iá, ʻoku ou fokotuʻu atu ha fili ʻe taha—ko ha fili ki he nongá mo e malú, ko ha fili ʻoku feʻunga maʻatautolu. Ko e fili ko iá ʻa e tuí. ʻIloʻi ʻoku ʻikai taʻetotongi e tuí taʻe kau ai e fakakaukaú, holí pe ngāué. ʻOku ʻikai hangē ia ko e hahau mei langí. Naʻe folofola ʻa e Fakamoʻuí ʻo pehē, “Haʻu kiate au” (Mātiu 11:28) pea “Tukituki, pea ʻe [foaki] ia kiate kimoutolu” (Mātiu 7:7). Ko e ngaahi lea ngāue ʻeni—haʻu, tukituki. Ko e ngaahi filí ia. Fili e tuí. Fili e tuí kae ʻikai ko e veiveiuá; fili e tuí kae ʻikai ko e ilifiá; fili e tuí kae ʻikai ko e meʻa ʻoku taʻeʻiloá mo ʻikai mātaá; pea fili e tuí kae ʻikai ko e fakatuʻatamakí.

ʻOku hoko e fakamatala ʻiloa ʻa ʻAlamā kau ki he tuí ʻi he vahe 32 ʻa ʻAlamā he Tohi ʻa Molomoná ko ha fili ne fai hokohoko ke fakapapauʻi e tupulaki mo e tauhi ʻetau tuí. Ne fakahinohino mai ʻa ʻAlamā ke tau fili. Ko ʻene leá ko ha ngaahi lea ngāue ne kamata ʻaki ha fili. Naʻá ne ngāue ʻaki e ngaahi foʻi lea ʻā hake, fakaake, ʻahiʻahiʻi, ngāue ʻaki, holi, ngāue, mo e tō. Pea pehē ʻe ʻAlamā kapau te tau fili e ngaahi meʻá ni pea ʻikai liʻaki ia ʻi heʻetau taʻetuí, ʻe “kamata ia ke pupula ʻi [hotau] lotó” (ʻAlamā 32:28).

ʻIo, ko e tuí ko ha fili, kuo pau ke fekumi ki ai ʻo fakatupulaki. ʻOku tau fatongiaʻaki ʻetau tuí. ʻOku pehē pē ʻetau taʻe tuí. Ko e fili pē ia ʻa koe.

ʻOku lahi e meʻa ʻoku ʻikai ke u ʻiló. ʻOku ʻikai ke u ʻilo ki he fakaikiiki hono faʻu ʻo e māmani fakaʻofoʻofa ʻoku tau ʻi aí. ʻOku ʻikai mahino kiate au e fakaikiki ʻo e Fakaleleí, ʻa e malava ke fakamaʻa ʻe he feilaulau ʻa e Fakamoʻuí e kakai fakatomalá, pe naʻe lava fēfē ʻe he Fakamoʻuí ʻo “kātakiʻi ai ʻa e mamahi ʻa e kakai kotoa pē” (T&F 18:11). ʻOku ʻikai ke u ʻilo e feituʻu ne tuʻu ai ʻa Seilahemala ʻoku lau ki ai e Tohi ʻa Molomoná. ʻOku ʻikai ke u ʻilo ko e hā ʻoku fepaki ai ʻeku tuí mo e ʻilo fakasaienisi pe fakaʻatamaí. Mahalo ko e ngaahi meʻa ʻeni ne fakamatalaʻi ʻe heʻetau Tamai Hēvaní ko e “ngaahi meʻa lilo … ʻo e puleʻanga ʻo e langí” (T&F107:19)ʻa ia ʻe fakahā mai ʻi ha taimi ʻamuiange.

ʻOku ʻikai ke u ʻilo e meʻa kotoa, ka ʻoku ou ʻilo e meʻa mahuʻingá. ʻOku ou ʻilo e ngaahi moʻoni faingofua mo mahinongofua ʻo e ongoongoleleí ʻoku iku ki he fakamoʻuí mo e hakeakiʻí. ʻOku ou ʻilo ne kātekina ʻe he Fakamoʻuí ʻa e mamahi ʻa e tangatá pea ʻe lava ke fakamaʻa e angahala ʻa e kakai fakatomalá. Pea ko e meʻa ʻoku ʻikai ke u ʻilo pe mahino ki aí, ʻoku tokoni lahi ʻeku tuí ke fakafehokotaki ia pea hoko atu, ʻo maʻu e ngaahi talaʻofa mo e tāpuaki ʻo e ongoongoleleí. Hangē ko e akonaki ʻa ʻAlamaá, ʻoku ʻomi ʻe heʻetau tuí ha ʻilo haohaoa (vakai, ʻAlamā 32:34). ʻOku hā ʻetau tui mo e mateaki ki he ʻEikí ʻi heʻetau ʻunu atu ki he taʻeʻiloá ʻi he ʻamanaki lelei mo e holi.

Ko ia, tau muimui ki he founga ʻa ʻAlamaá, ʻo tau fili. Tau fili ʻa e tuí.

  • Kapau ʻokú ke puputuʻu pe siva e ʻamanakí, fili ke “ke ʻā hake pea fakaake ho ʻatamaí” (ʻAlamā 32:27). Lotu ki he ʻEikí ʻi he loto fakatōkilalo, loto mafesifesi mo e laumālie fakatomala he ko e hala ia ki he moʻoní mo e hala ʻa e ʻEikí ki he māmá, ʻiló mo e nongá.

  • Kapau ʻoku teʻeki feʻunga, teʻeki siviʻi pea taʻepau hoʻo fakamoʻoní, fili ke “ngāue ʻaki ha kihiʻi konga siʻi ʻo e tuí”; fili ke “ʻahiʻahiʻi [ʻEne] folofolá” (ʻAlamā 32:27). Naʻe pehē ʻe he Fakamoʻuí, “Pea ko ia ia ʻe fai ki hono finangaló, te ne ʻilo ʻa e akonakí, pe ʻoku ʻi he ʻOtuá ia, pe ko ʻeku lea ʻiate au pē” (Sione 7:17).

  • ʻI he fehangahangai ʻa e ʻuhingá mo e fakakaukau leleí pe poto fakatāutahá, ngaahi akonaki toputapú mo e tokāteliné, pe ʻohofia hoʻo tuí ʻe he ngaahi pōpoaki ʻokú na fehangahangaí hangē ko e lau ʻa e ʻAposetolo ko Paulá, (vakai, ʻEfesō 6:16), fili ke ʻoua naʻá ke liʻaki ia ʻi hoʻo taʻetuí. Manatu he ʻikai te tau maʻu ha fakamoʻoni kae hili hono ʻahiʻahiʻi ʻetau tuí (vakai, ʻEta12:6).

  • Kapau kuo fakapapauʻi pea matuʻotuʻa hoʻo tuí, fili ke lehilehiʻi ia “ʻi he tokanga” (ʻAlamā 32:37). Neongo e mālohi hoʻo tuí, ʻe lava ke vaivai ia ko e ngaahi pōpoaki ʻoku ne ʻohofiá. ʻOkú ne fie maʻu ke fafanga ia ʻi he ako folofolá, lotú pea fai ki Heʻene leá.

ʻI he fehuʻi e kau ākongá kia Sīsū e ʻuhinga ne ʻikai ke nau lava ai ʻo kapusi ha tēvolo ʻo hangē ne fai ʻe he Fakamoʻuí, ne pehē ange ʻe Sīsū, “Kapau ʻe ʻai hoʻomou tuí ʻo hangē ko e foʻi tengaʻi musitá, te mou pehē ki he moʻungá ni, Hiki ʻi heni ki he potú na; pea ʻe hiki ia” (Mātiu 17:20). Kuo teʻeki ke u mamata ki hano hiki ha moʻunga. Ka kuó u mamata ki hano hiki ha ngaahi moʻunga ʻo e loto veiveiuá mo e siva e ʻamanakí ʻo fetongi ʻaki ia e ʻamanaki leleí mo e fakatuʻamelié koeʻuhí ko e tuí. Kuó u mamata ki hano fetongi ʻe he tuí ha moʻunga ʻo e faiangahalá ʻaki ʻa e fakatomalá mo e fakamolemolé. Kuó u mamata ki hano fetongi ʻe he tuí ha moʻunga ʻo e mamahí ʻaki ʻa e melinó, ʻamanaki leleí mo e loto houngaʻiá. ʻIo, kuó u mamata ki hano hiki ʻo ha ngaahi moʻunga.

  • Kuó u ngāueʻi e mālohi hoku lakanga fakataulaʻeikí ko ʻeku tuí pea kuó u maʻu ʻa e melie ʻo e ongoongoleleí mo maʻu e ngaahi ouau fai fakamoʻuí.

  • Kuó u foua e ngaahi feingataú mo e faingataʻá ʻi he nonga mo e loto fakapapau koeʻuhí ko ʻeku tuí.

  • Koeʻuhí ko ʻeku tuí kuó u lava ai ʻo liliu ha ngaahi fehuʻi pea aʻu pē ki he loto veiveiuá ke hoko ko e loto fakapapau mo e loto mahino.

  • ʻOku ou vakai ki he meʻa ʻoku taʻeʻiloá, ʻikai mātaá mo e taʻemafakamatalaʻí ʻi he loto fakapapau koeʻuhí ko ʻeku tuí.

  • Pea ʻi heʻeku tuí, neongo e taimi faingataʻá, ʻoku ou ʻilo ʻi he nonga mo e loto houngaʻia ko e taimi lelei tahá ia.

Pea ʻi heʻetau fili ʻa e tuí pea tanumaki ia ke hoko ko ha ʻilo haohaoa ʻo e ngaahi meʻa ʻa e ʻEikí, ʻoku tau fakaʻaongaʻi ai e ngaahi lea “ʻOku ou fakamoʻoni” pe “ʻOku ou ʻilo.” Kuó u tō e tenga ko iá ʻi hoku lotó, pea feinga ke lehilehiʻi ʻi heʻeku moʻuí ke hoko ko ha ʻilo haohaoa. ʻI he ʻahó ni ʻi heʻeku tuʻu ʻi he tuʻunga malangá ni, ʻoku ou fakamoʻoni ko Sīsū ʻa e Kalaisí, ko e Huhuʻi ʻo māmaní. ʻOku ou fakamoʻoni ko Siosefa Sāmitá ko ha palōfita ʻa e ʻOtuá pea ko ha meʻangāue ʻa e ʻEikí ke fakafoki kakato mai ai ki māmani e ongoongolelei moʻoni ʻo Sīsū Kalaisí. ʻOku ou fakamoʻoni ko Palesiteni Tōmasi S. Monisoni ko e palōfita ʻa e ʻEikí he ʻahó ni. ʻOku pehē pē ʻoku ʻataua ʻa e fili ke tuí. Tau fili muʻa ʻa e tuí.ʻI he huafa ʻo Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.