Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2010 | Wees een voorbeeld voor de gelovigen

Wees een voorbeeld voor de gelovigen

Oktober 2010 Algemene conferentie

Vandaag wil ik u uitnodigen om ‘een voorbeeld voor de gelovigen (…) in geloof en in reinheid [te zijn]’.

Onlangs is de kleine Ruby in onze familie geboren. Toen ik naar haar lieve kleine gezichtje keek, verwonderde ik mij over de kennis dat zij, voordat ze naar de aarde kwam, in de nabijheid van onze hemelse Vader woonde. Ze had zijn grote plan van geluk aangenomen en gekozen om Hem en Jezus Christus, onze Heiland, te volgen.1 Vanwege die beslissing mocht ze naar de aarde komen om de sterfelijkheid te ervaren en voorwaarts te gaan naar het eeuwige leven. Met haar geest verenigd met haar lichaam is Ruby begonnen aan een periode van leren waarin ze zichzelf kan bewijzen, kan kiezen om Christus te volgen en zich kan voorbereiden om het eeuwige leven waardig te zijn.

Ruby kwam rein naar deze aarde, maar als onderdeel van het plan zal ze aan beproevingen en verleidingen blootstaan en zal ze fouten maken. Niettemin kan zij door de verzoening van de Heiland vergeven worden, een volheid van vreugde ontvangen en weer rein zijn, klaar om voor eeuwig in de nabijheid van onze hemelse Vader te wonen.

Ik had het voorrecht om dit dierbare meisje al een paar uur na haar geboorte in mijn armen te houden. Ik zei tegen haar moeder: ‘O, we moeten Ruby leren hoe ze een deugdzame vrouw kan zijn, rein en kostbaar zoals haar naam impliceert.’2

Haar moeder antwoordde: ‘Ik begin vandaag.’

Wat gaat Ruby’s moeder doen als ze ‘vandaag begint’? Hoe kunnen wij als ouders, grootouders en leiders beginnen, en onze kinderen — onze jeugd — op het pad naar het eeuwige leven houden? We moeten ‘een voorbeeld voor de gelovigen’ zijn.3

De profeet Brigham Young heeft gezegd: ‘We mogen onszelf nooit toestaan dat we iets doen wat we onze kinderen niet willen zien doen. We moeten het voorbeeld voor ze zijn wat we wensen dat zij nabootsen.’4 Wij allemaal kunnen ‘vandaag beginnen’ door dat goede voorbeeld te zijn.

Vandaag wil ik u uitnodigen om ‘een voorbeeld voor de gelovigen (…) in geloof en in reinheid’5 te zijn — twee beginselen die vereist zijn voor ons heil.

Wees een voorbeeld voor de gelovigen in geloof. Wees actief bezig met het versterken van uw eigen geloof en getuigenis van Jezus Christus zodat u zich voorbereidt om door woord en voorbeeld tot uw kinderen te getuigen.

Sta mij toe u te vertellen over een geweldige moeder wier leven een voorbeeld van geloof was. Toen de profeet Joseph Smith nog maar een jongen was, observeerde hij zijn moeder, Lucy Mack Smith, en leerde van haar wat geloof in God is. Lucy zocht antwoorden door de Schriften te onderzoeken6 en Joseph gebruikte deze methode ook. Hij wendde zich voor leiding tot de Bijbel, net zoals zijn moeder.7

Lucy loste ook gezinsproblemen op door om de hulp van de Heer te vragen in persoonlijk gebed. Op zekere dag was er in haar gezin onenigheid over het onderwerp godsdienst. Lucy beschrijft hoe ze zich ‘terugtrok naar een beboste plek met mooie wilde kersenbomen niet ver van hen vandaan, en tot de Heer bad’.8

Lucy bad ook in groot geloof toen haar eigen gezondheid te wensen over liet, toen Joseph bijna een been kwijtraakte als gevolg van beenmergontsteking en toen Josephs zus, Sophronia, bijna aan tyfus overleed. Over Sophronia’s ziekte schrijft Lucy: ‘Ik keek naar mijn kind (…) mijn man en ik sloegen onze handen in elkaar, vielen op onze knieën naast het bed neer en stortten ons verdriet en onze smeekbeden uit voor zijn oren.’9 Sophronia overleefde het. Ik ben er zeker van dat Lucy’s kinderen er vaak getuige van waren dat zij in geloof bad en antwoord op haar gebeden kreeg.

Lucy bad in geloof om leiding, en ook Joseph trok zich terug naar het bos waar hij in geloof bad om antwoord van de Heer te krijgen, net zoals zijn moeder.

Net als Lucy moeten wij onze kinderen en jongeren tonen hoe zij hun geloof en getuigenis van Jezus Christus kunnen versterken doordat wij die zelf versterken door schriftstudie en gebed, zowel persoonlijk als met hen samen.

In tegenstelling tot Lucy zijn we vandaag de dag met meer dan de Bijbel gezegend. We hebben hedendaagse Schriftuur en de woorden van onze hedendaagse profeten om ons ‘veilig te leiden’10op het pad naar het eeuwige leven. In het Boek van Mormon lezen we over hen die zich op het pad voortdurend vasthielden aan de roede van ijzer11, een gelijkenis voor ‘het woord van God’12. In de huidige wereld vol van verleidingen kan ‘vasthouden’ moeilijk zijn, omdat Satan ons op misleidende wijze wegtrekt van Gods wegen. Als we één hand aan de roede van ijzer en één hand in de wereld hebben, creëren we een risico voor onze kinderen en jongeren waardoor ze de weg kunnen kwijtraken. Als ons voorbeeld verwarrend is, dan verliezen we, in de woorden van Jakob, het vertrouwen van onze kinderen door het slechte voorbeeld dat wij hun hebben gegeven.13

Ouders, grootouders en leiders, uw boodschap moet duidelijk zijn. Duidelijkheid komt alleen tot stand als we met beide handen de roede vasthouden en als we naar de waarheden in de Schriften en de woorden van de profeten leven. U voedt misschien geen profeet op, zoals Lucy, maar u voedt wel de leid(st)ers van morgen op, en uw daden zijn even tastbaar verbonden met hun geloof.

Wees vervolgens een voorbeeld van de gelovigen in reinheid. De enige manier waarop wij rein kunnen worden is door de verzoening van onze Heiland. Voor een ieder van ons begint het proces van rein worden met geloof, bekering en ons eerste verbond, namelijk de doop.

Ouderling Robert D. Hales heeft ons geadviseerd hoe we onze kinderen hulp kunnen bieden bij het naleven van hun doopverbond: ‘We leren ze dat zij op het moment dat ze uit het water stappen, uit de wereld in het koninkrijk van God stappen. Door hun verbond beslissen zij om zijn geboden te gehoorzamen.’14

‘Als we een verbond sluiten, hebben we de verplichting om onze plichten jegens God na te komen. Om onze verbonden na te komen, moeten we bezigheden of interesses opgeven die ons ervan weerhouden om die verbonden na te leven.’15

Voor de kracht van de jeugd is een geweldig middel om de jongeren begrip bij te brengen van de heilige verplichting om verbonden te sluiten en van de zegeningen van reinheid die volgen op het naleven van verbonden. Het boekje bevat woorden van profeten in deze tijd — de roede van ijzer die hen veilig langs het enge en nauwe pad zal leiden, weg van de valkuilen van Satan die hun vooruitgang kunnen vertragen. In dit boekje staan ook de vele zegeningen die op gehoorzaamheid volgen, en op het streven naar wat ‘deugdzaam en liefelijk’ is.16

Ouders, zorg ervoor dat u een exemplaar van dit boekje krijgt en lees er vaak in. Houd u zelf aan die normen. Houd met de jeugd boeiende gesprekken over het evangelie zodat zij die normen zelf willen naleven en zelf de betekenis en het doel ervan ontdekken.

De normen die beschreven staan in de afdelingen ‘Ontspanning en de media’ en ‘Kleding en uiterlijk’ kunnen extra lastig zijn omdat ze steeds meer in strijd zijn met de normen in de wereld.

Wij moeten wat deugdzaam en liefelijk is modelleren door onze eigen keuzen in de media. We moeten ervoor zorgen dat de media die we thuis toelaten onze gevoeligheid voor de Geest niet doven, relaties met familie en vrienden niet schaden, of persoonlijke prioriteiten onthullen die in strijd zijn met evangeliebeginselen. Door ons voorbeeld kunnen we onze kinderen helpen begrijpen dat langdurig internet, sociale media en mobieltjes gebruiken, computerspelletjes spelen of televisie kijken ons afhoudt van productieve activiteiten en waardevolle interactie met anderen.

Wij modelleren ook wat deugdzaam en liefelijk is door onze kleding en ons uiterlijk. Als verbondsvolk hebben we de verantwoordelijkheid om ons lichaam te verzorgen, te beschermen en ons netjes te kleden. We moeten onze kinderen en jongeren helpen begrijpen dat we ons lichaam eren als een tempel en als een geschenk van God.17 We geven een voorbeeld door geen onbetamelijke kleding te kopen of dragen die te strak, te doorschijnend of op een andere wijze te onthullend is.

Mensen die verbonden naleven, streven ‘te allen tijde (…) en in alle plaatsen’18 naar gehoorzaamheid vanwege hun liefde voor God en zijn beloofde zegeningen. Toen ik een keer ’s avonds met mijn man aan het wandelen was, kwamen we langs een tuin waar een huwelijksreceptie gehouden werd. We kenden de mensen niet maar er was onmiddellijk een indruk van deugdzaamheid. Hun muziek en kledingkeuzen waren mooi. De stralende jurk van de bruid was bescheiden, alsmede die van haar bruidsmeisjes. Die familie had ervoor gekozen om geen wereldse gewoonten te vermengen met de heiligheid van die dag.

Mag ik nu even spreken tot de fantastische jongeren van onze kerk. Dank je wel voor jullie rechtschapen voorbeeld voor je vrienden, leerkrachten, leiders en familieleden. Ik besef dat velen van jullie het enige lid van de kerk zijn in je familie. Misschien ga je zelfs helemaal alleen naar de kerk. Ik prijs je voor je toewijding en rechtschapen voorbeeld. Wees geduldig en blijf rechtschapen leven. Er zijn veel mensen die je kunnen steunen. President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Zelfs een voorbeeldig gezin (…) kan alle steun en hulp gebruiken die zij kunnen krijgen van goede mannen [en vrouwen] die echt om [hen] geven.’19

Kijk in je wijk en je ring om je heen naar leiders en vrienden die een voorbeeld voor de gelovigen zijn en leer van hen.

Toen ik een jongevrouw was, vond ik enkele voorbeelden voor de gelovigen. Naast mijn ouders was dat bijvoorbeeld tante Carma Cutler. Ik herinner me nog precies hoe zij op een normenavond van de ring sprak toen ik zestien was. Ze had het over het belang van kuis zijn en een tempelhuwelijk waardig zijn. Ik werd diep geraakt door haar getuigenis. Ik had haar deugdzame leven gezien sinds ik een klein meisje was en ik wist dat het overeenkwam met haar leringen. Ik wilde haar voorbeeld volgen.

Jongemannen en jongevrouwen, jullie kunnen vandaag beginnen door een voorbeeld voor de gelovigen in geloof en reinheid te zijn. Versterk je geloof en je getuigenis dagelijks door schriftstudie en gebed. Houd je aan je doopverbond, wat je zal helpen om rein en waardig te blijven voor de leiding van de Heilige Geest. Je kunt al vanaf vandaag zo’n voorbeeld voor anderen zijn.

En je weet maar nooit — misschien ben jij het voorbeeld dat mijn kleine Ruby ooit nodig heeft. Op dit moment heeft Ruby een prachtige start op het pad naar het eeuwige leven. Haar ouders creëren in hun huis patronen van rechtschapenheid, en beginnen elke dag met het vaste besluit om een voorbeeld voor de gelovigen te zijn. Hopelijk zal Ruby haar keuzevrijheid gebruiken om hen te volgen.

Ik ben dankbaar voor het plan van geluk, en ik getuig dat het de enige manier is waarop Ruby, en ieder van ons, weer rein kan worden en voor altijd in de nabijheid van onze hemelse Vader kan leven. Ik bid dat we allemaal vandaag zullen beginnen. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen
  1. Zie Abraham 3:22–26.

  2. Zie Spreuken 31:10.

  3. 1 Timoteüs 4:12.

  4. Leringen van kerkpresidenten: Brigham Young (1997), p. 173.

  5. 1 Timoteüs 4:12.

  6. Zie Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother, Scot Facer Proctor en Maurine Jensen Proctor (1996, red.), p. 50.

  7. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:11–12.

  8. Smith, History of Joseph Smith, p. 58.

  9. Smith, History of Joseph Smith, p. 69.

  10. ‘The Iron Rod’, Hymns, nr. 274.

  11. 1 Nephi 8:30.

  12. 1 Nephi 11:25.

  13. Jakob 2:35.

  14. Robert D. Hales, Return: Four Phases of Our Mortal Journey Home (2010), p. 60.

  15. Predik mijn evangelie: handleiding voor zendingswerk (2004), p. 66.

  16. Geloofsartikelen 1:13.

  17. Zie 1 Korintiërs 3:16.

  18. Mosiah 18:9.

  19. Thomas S. Monson, ‘Een rechtschapen voorbeeld’, Liahona, mei 2008, p. 66.