Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2010 | De binnenste schotel reinigen

De binnenste schotel reinigen

Oktober 2010 Algemene conferentie

Nergens komen de edelmoedigheid, goedheid en genade van God meer tot uitdrukking dan in bekering.

Deze algemene conferentie komt bijeen in een tijd dat er zoveel verwarring en gevaar is dat onze jongeren haast niet meer weten hoe ze een goed leven kunnen leiden. Daar de profeten en apostelen uit de openbaringen wisten dat dit het geval zou zijn, is hun altijd getoond wat er moet worden gedaan.

De Heer heeft aan de profeet Joseph Smith geopenbaard dat ‘ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God, de Heer, ja, de Heiland der wereld.’1 Toen de sleutels waren hersteld, had elk gezin het priesterschapsgezag in huis door grootvaders, vaders en zoons.

Vijftien jaar geleden, met de wereld in verwarring, vaardigden het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld,’ uit, de vijfde proclamatie in de geschiedenis van de kerk. De leden van de kerk doen er goed aan deze leidraad te lezen en op te volgen.

Er staat onder meer in: ‘Wij, het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, verklaren plechtig dat het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen.’2

‘Aldus gingen de Goden naar beneden om de mens naar hun eigen beeld te organiseren, om hem naar het beeld van de Goden te vormen, om hen mannelijk en vrouwelijk te vormen.

‘En de Goden zeiden: Wij zullen hen zegenen. En (…) wij zullen hen vruchtbaar doen zijn en zich doen vermenigvuldigen en de aarde doen vervullen en haar doen onderwerpen.’3

Dit gebod is nooit herroepen.

‘En wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook zal gebieden.’4

Het is de bedoeling dat we gelukkig zijn, want ‘de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.’5

Lehi predikte dat de mens vrij is en vrij moet zijn ‘om zelfstandig te handelen en niet om met zich te laten handelen, behalve door de straf der wet op de grote en laatste dag.’6

Het oude gezegde, ‘Jezus stemt voor mij, Lucifer stemt tegen, maar het is mijn stem die telt’, kenschetst de leerstellige zekerheid dat onze keuzevrijheid sterker is dan de wil van de boze. Keuzevrijheid is een kostbaar goed. We kunnen haar op een dwaze, blinde manier afstaan, maar zij kan ons niet tegen onze wil worden afgenomen.

Er is ook het aloude excuus: ‘De duivel heeft me ertoe aangezet.’ Dus niet! Hij kan u bedriegen en misleiden, maar hij heeft niet de macht om u of wie dan ook tot zonde te dwingen of u in die zonde te houden.

Het menselijke voortplantingsvermogen brengt de grootste vreugde en de gevaarlijkste verleidingen met zich mee. Het sterfelijk leven en het vermogen om kinderen het leven te schenken zijn godsgeschenken. Er is niets waarmee we onze hemelse Vader dichter kunnen naderen en een volheid van vreugde kunnen ervaren dan door een goed gebruik van dit vermogen. Dit vermogen is niet een bijkomstig onderdeel van het plan van geluk. Het is de sleutel — de onmisbare sleutel.

Het gebruik van dit vermogen, hetzij zoals de eeuwige wetten dat voorschrijven, hetzij door zijn goddelijke doel te verwerpen, is medebepalend voor onze eeuwige bestemming. ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?’7

Als iemand uit eigen vrije wil besluit gehoorzaam aan onze Vader en onze God te zijn, en die bereidwilligheid in gebed kenbaar maakt, kan dat zeer bevrijdend werken.

Als we gehoorzaam zijn, kunnen we in het huwelijksverbond van dit vermogen genieten. Uit onze levensbron ontspringen onze kinderen. De liefde tussen man en vrouw kan hun hele leven constant zijn, en hun vervulling en voldoening brengen.

Als iemand deze zegeningen niet in dit leven ontvangt, is de belofte dat hij of zij die in het volgende leven zal hebben.

Zuivere liefde vooronderstelt dat dit voortplantingsvermogen pas wordt gebruikt om elkaar ten volle te beminnen als men elkaar eeuwige trouw heeft beloofd in een wettige en rechtsgeldige ceremonie — idealiter na de verzegeling in de tempel. Het wordt alleen en uitsluitend gebruikt door een man en een vrouw, echtgenoot en echtgenote, en alleen met de partner met wie u eeuwig samen zult zijn. Daar laat het evangelie geen twijfel over bestaan.

Het staat ons vrij om de geboden naast ons neer te leggen, maar als er in de openbaringen zulke duidelijke aanwijzingen staan zoals ‘gij zult niet’, kunnen we maar beter oppassen.

De tegenstander is jaloers op iedereen die over het voortplantingsvermogen beschikt. Satan kan geen leven verwekken; hij is impotent. ‘Hij streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf.’8 Hij probeert het rechtschapen gebruik van het voortplantingsvermogen te verlagen door u te verleiden tot onzedelijke betrekkingen.

De Heer gebruikte de bewoording ‘is gelijk aan’ om een beeld te scheppen dat zijn volgelingen begrepen, zoals:

‘Het koninkrijk der hemelen [is] gelijk aan een koopman.’9

‘Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker.’10

Zo kunnen we over deze tijd zeggen dat de afschuwelijke invloed die van pornografie uitgaat gelijk is aan een plaag die de aarde geselt, besmet wie ze kan, en meedogenloos probeert elk huis binnen te dringen, vaak door toedoen van de echtgenoot en vader. De gevolgen van deze plaag kunnen iemand geestelijk fataal worden, en helaas is dat vaak het geval. Lucifer wil ‘het grote verlossingsplan’,11 ‘het grote plan van geluk’12 ontwrichten.

Pornografie zal altijd de Geest van Christus verdrijven, zal de communicatie tussen onze hemelse Vader en zijn kinderen verstoren, en de goede band tussen man en vrouw ontwrichten.

Het priesterschap draagt formidabele macht in zich. Het kan u beschermen tegen de plaag van pornografie — en een plaag is het als u zich overgeeft aan haar invloed. Bij gehoorzaamheid kan het priesterschap ons laten weten hoe we met een gewoonte kunnen breken, en zelfs hoe we een verslaving kunnen overwinnen. Dragers van het priesterschap hebben dat gezag en dienen het aan te wenden om boze invloeden te bestrijden.

Wij slaan alarm en waarschuwen de leden van de kerk om wakker te worden en te begrijpen wat er aan de hand is. Ouders, wees op uw hoede en blijf waakzaam, opdat dit kwaad niet uw gezin binnensluipt.

Wij staan voor morele normen en waarden die ons zullen beschermen tegen Satans vele surrogaten of imitaties van het huwelijk. Wij dienen te begrijpen dat elke beïnvloeding die tot doel heeft relaties te bevorderen die niet in harmonie zijn met de beginselen van het evangelie verkeerd zijn. Uit het Boek van Mormon leren we dat ‘goddeloosheid nooit geluk [heeft] betekend.’13

Sommigen veronderstellen dat ze zo geboren zijn en geen invloed hebben op ingeboren verleidingen tot het onreine en onnatuurlijke. Dus niet! Vergeet niet dat Hij onze hemelse Vader is.

Paulus heeft gezegd: ‘God (…) zal [niet] gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.’14 U kunt, als u echt wilt, gewoonten afleren, verslaving overwinnen, en afstand nemen van datgene wat een lid van de kerk onwaardig is. Alma gaf terecht de raad om voortdurend te waken en te bidden.15

Jesaja heeft gewaarschuwd: ‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.’16

Jaren geleden bezocht ik een school in Albuquerque. De leraar vertelde mij over een meisje dat een poesje mee naar school had gebracht. U zult begrijpen dat niemand meer bij de les was. Ze liet hem het poesje aan de andere kinderen laten zien.

Dat ging goed totdat een van de kinderen vroeg: ‘Is het een jongetje of een meisje?’

Omdat hij die richting niet op wilde, zei de leraar: ‘Dat doet er niet toe. Het is gewoon een poesje.’

Maar ze bleven aandringen. Ten slotte stak een jongen zijn hand op en zei: ‘Ik weet hoe je erachter kunt komen.’

De leraar gaf zich gewonnen en zei: ‘Nou, zeg het dan maar?’

En de leerling zei: ‘Je kunt erom stemmen!’

Hoe vermakelijk dit verhaal ook is, er zijn tegenwoordig mensen die, als we niet op onze hoede zijn, onzedelijkheid niet alleen willen gedogen, maar ook wetswijzigingen in stemming willen brengen die onzedelijkheid zouden legaliseren, alsof gaan stemmen de werking van Gods wetten en van de natuur zou wijzigen. Een wet tegen de natuur kan onmogelijk worden uitgevoerd. Zou het wegstemmen van de wet van de zwaartekracht bijvoorbeeld enig nut hebben?

Er zijn zowel morele wetten als natuurwetten ‘vóór de grondlegging dezer wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd’17 die niet gewijzigd kunnen worden. De geschiedenis laat telkens weer zien dat morele normen niet door oorlogvoering of in een stemhokje kunnen worden gewijzigd. Ook al legaliseert men wat fundamenteel verkeerd en slecht is, daarmee voorkomt men niet de pijn en de straffen die zullen volgen, zo zeker als de nacht op de dag volgt.

In weerwil van de tegenstand zijn we vastbesloten op koers te blijven. Wij houden vast aan de beginselen, de wetten en de verordeningen van het evangelie. Als die verkeerd begrepen worden, ongewild of moedwillig, dan zij het zo. Wij kunnen ze niet veranderen; en wij zullen de morele norm niet veranderen. Als we Gods wetten niet gehoorzamen, komen we al snel op een hellend vlak. Als we het gezin niet beschermen en koesteren, zullen onze beschaving en onze verworvenheden ten onder gaan.

‘Ik, de Heer, ben gebonden wanneer gij doet wat Ik zeg; maar wanneer gij niet doet wat Ik zeg, hebt gij geen belofte.’18

Iedere ziel die in een cel van zonde, schuld of perversiteit vastzit, heeft een sleutel tot de deur. Op het label van de sleutel staat ‘bekering’. Als u weet hoe u die sleutel moet gebruiken, kan de boze u niet vasthouden. De verwante beginselen bekering en vergeving gaan de ontzagwekkende macht van de verleider te boven. Als u gebonden bent door een slechte gewoonte of een verslaving, moet u ophouden met dat schadelijke gedrag. Engelen zullen u helpen19 en priesterschapsleiders zullen u in die moeilijke periode begeleiden.

Nergens komen de edelmoedigheid, goedheid en genade van God meer tot uitdrukking dan in bekering. Begrijpt u de formidabele reinigende macht van de verzoening die de Zoon van God, onze Heiland en Verlosser, heeft gewrocht? Hij heeft gezegd: ‘Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren.’20 Met die goddelijke liefdesdaad heeft Jezus de straf voor onze zonden ondergaan, zodat wij niet hoeven te boeten.

Voor wie dat echt willen, is er een weg terug. Bekering is als een wasmiddel. Zelfs hardnekkige vlekken van zonde kunnen worden verwijderd.

Priesterschapsdragers bezitten het tegengif om de vreselijke beelden van pornografie te verwijderen en schuld weg te wassen. Het priesterschap heeft de macht om de invloed van onze gewoonten te breken, zelfs om aan een verslaving te ontkomen, hoe stevig ook de grip. Het kan de littekens van vergissingen laten verdwijnen.

Ik ken in de openbaringen geen mooiere en troostrijkere woorden dan deze: ‘Zie, wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet meer aan.’21

Soms, ook na zonde te hebben beleden en straf te hebben ondergaan, is het moeilijkste deel van iemands bekering vaak zichzelf te vergeven. U zult moeten beseffen dat vergeving echt vergeving betekent.

‘Zo vaak als mijn volk zich bekeert, zal Ik hun hun overtredingen jegens Mij vergeven.’22

President Joseph Fielding Smith heeft mij over een bekeerlijke vrouw verteld die moeite had om haar onzedelijke leven achter zich te laten. Ze vroeg hem wat ze moest doen.

Hij vroeg haar om uit het Oude Testament het verhaal voor te lezen over Lot en zijn vrouw die in een zoutpilaar veranderde.23 Toen vroeg hij haar: ‘Wat kunt u voor uzelf uit deze verzen halen?’

Ze antwoordde: ‘Dat de Heer de goddelozen zal verdelgen.’

‘Dus niet!’ President Smith zei dat de les voor deze berouwvolle vrouw en voor u is: ‘Kijk niet achterom!’24

Vreemd genoeg zou de eenvoudigste en krachtigste preventie en genezing van pornografie, of elke andere onreine handeling, wel eens kunnen zijn dat we die negeren en mijden. Wis elke slechte gedachte die post probeert te vatten uit uw gedachten. Als u eenmaal de beslissing hebt genomen om rein te blijven, gebruikt u de keuzevrijheid die u van God hebt gekregen. En daarna moet u, zoals president Smith adviseerde, niet meer achterom kijken.

Ik beloof u dat er voor u en uw gezin vrede en geluk in het verschiet ligt. Het uiteindelijke doel van alle activiteiten in de kerk is dat een man, zijn vrouw en hun kinderen thuis gelukkig zijn. En ik roep Gods zegen af over allen die vechten tegen deze afschuwelijke plaag, opdat zij de genezing mogen vinden die ons ter beschikking staat in het priesterschap van de Heer. Ik getuig van die macht in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen