Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2010 | ‘Dochters in mijn koninkrijk’: de geschiedenis en het werk van de ZHV

‘Dochters in mijn koninkrijk’: de geschiedenis en het werk van de ZHV

Oktober 2010 Algemene conferentie

Bestudering van de geschiedenis van de ZHV definieert en verduidelijkt wie we zijn als discipel en volgeling van onze Heiland, Jezus Christus.

Deze bijeenkomst is een geschenk aan alle dochters van onze hemelse Vader die verlangen zijn wil te weten en hun taken in zijn plan te begrijpen. Ik heb velen van u het afgelopen jaar bezocht en ik was ontroerd toen ik in uw ogen keek, u omhelsde, met u lachte, huilde, en luisterde naar uw verdriet, vreugde en successen. Ieder van u is onbeschrijflijk kostbaar en bekend bij onze hemelse Vader. Als dochter Gods bereidt u zich voor op een eeuwige benoeming en ieder van u heeft een vrouwelijke identiteit, natuur en verantwoordelijkheid. Het succes van gezinnen, gemeenschappen, deze kerk, en het kostbare heilsplan hangt af van uw getrouwheid. O, lieve zusters, we hebben u lief en bidden voor u!

Wij bevinden ons allemaal midden in een hele persoonlijke sterfelijke ervaring. Twee zusters die ik onlangs ontmoette, maken duidelijk hoe we getrouw kunnen zijn. Een zuster woont in Centraal-Brazilië. Haar mooie roodstenen huis, met een tuin met rode aarde, omgeven door een muur opgetrokken uit rode stenen, is een haven en toevlucht tegen de buitenwereld. Haar pientere kinderen weten hoe ze de jeugdwerkliedjes moeten zingen en aan de muren van de kamers hangen platen van de Heiland, tempels, en profeten van God, die ze uit de Liahona heeft geknipt. Zij en haar man hebben offers gebracht om in de tempel te worden verzegeld, zodat hun kinderen in het verbond konden worden geboren. Ze zei mij dat ze veel tot God bidt om voldoende kracht en inspiratie om haar kinderen in het licht, de waarheid en de sterkte van het evangelie groot te brengen.

De andere zuster woont alleen en klein behuisd op de tachtigste verdieping van een flatgebouw in Hongkong. Ze heeft lichamelijke problemen, maar ze blijft er vrolijk onder en weet zich goed te redden. Zij is het enige lid van de kerk in haar familie. Op een plank staan haar Schriften, haar ZHV-lesboek en andere kerkboeken. Zij heeft een geestelijke haven in haar eigen woning gecreëerd, en zij is een zonnetje voor iedereen in haar gemeente.

Waarschuwingen

We weten dat veel zusters zich in deprimerende of gevaarvolle omstandigheden bevinden. Sommigen lijden honger en anderen moeten dagelijks moed verzamelen om in geloof te volharden, ondanks teleurstellingen en verlatenheid. Omdat we in de laatste dagen leven, zijn er overal tekenen dat er een hevige strijd woedt. Er doen mythes en misvattingen de ronde over de kracht, het doel en de positie van de vrouw in de kerk. De heersende mythe is dat wij van minder belang zijn dan mannen, dat we door de bank genomen sympathiek maar slecht geïnformeerd zijn, en dat we, ongeacht wat we doen, nooit geheel acceptabel zijn voor onze hemelse Vader. Dat doet mij denken aan wat de apostel Petrus heeft gezegd: ‘Valse leraars zullen [er] komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende.’1

Het Boek van Mormon beschrijft wat er gaande is:

‘Want zie, te dien dage zal [Satan] in het hart der mensenkinderen woeden en hen ophitsen tot toorn tegen hetgeen goed is.

En anderen zal hij sussen en paaien tot vleselijke gerustheid, zodat zij zeggen: Alles is wel in Zion; ja, Zion is voorspoedig, alles is wel — en zo bedriegt de duivel hun ziel en voert hij hen bedachtzaam ter helle.

‘En zie, anderen lokt hij met vleierij en vertelt hun dat de hel niet bestaat; en hij zegt hun: Ik ben geen duivel, want die bestaat niet — en zo fluistert hij in hun oor, totdat hij hen grijpt met zijn verschrikkelijke ketenen.’2

In het heersende klimaat van onverdiende privileges, excuses, onverschilligheid en verleidingen, lopen de dochters Gods die niet waakzaam, gebedvol en geïnspireerd zijn het risico om, zoals de Schrift het noemt, ‘[dwaze] vrouwen’3 te worden die ‘vreemde goden’4 aanbidden. Helaas luisteren veel zusters, door de moeilijkheden die het leven met zich meebrengt en de algemeen verbreide dwalingen in de wereld, meer naar die mythes dan naar de waarheid. Zij zijn niet in overeenstemming met Gods plan, wat blijkt uit onze bevindingen dat velen niet de essentiële zaken doen zoals bidden en schriftstudie. De Heer heeft zelf gezegd dat ‘dit […] een dag [is] van waarschuwing en niet een dag van veel woorden.’5

De ZHV is gesticht om een bescherming en een toevlucht te zijn

Om in deze gevaarvolle tijd over zijn dochters te waken, en hen te onderwijzen en te inspireren, heeft God de profeet Joseph Smith gemachtigd om de vrouwen van de kerk te verenigen. Deze door God ingestelde en onder priesterschapsbestuur ressorterende organisatie wordt de zustershulpvereniging genoemd.

Het doel van de ZHV is de dochters Gods voor te bereiden op de zegeningen van het eeuwige leven door hen in geloof en rechtschapenheid te doen toenemen, het gezin te versterken, en mensen in nood op te zoeken en te helpen.

De ZHV verduidelijkt ons werk en verenigt ons als dochters Gods ter verdediging van zijn plan. In deze tijd van identiteitscrises, verwarring en pretculturen is de ZHV bedoeld als een kompas en leidraad die de waarheid leert aan trouwe vrouwen. De rechtschapen vrouwen in deze tijd kiezen voor een uitstorting van openbaring om afleidingen te weerstaan, het kwaad en geestelijke vernietiging te bestrijden, en uit te stijgen boven het onheil dat hen in de privésfeer treft door hun geloof te vergroten, hun gezin te versterken en het leed van anderen te verlichten.

De geschiedenis en het werk van de ZHV

Zuster Allred, zuster Thompson en ik hebben gebeden, gevast, gepeinsd en overleg gepleegd met de profeten, zieners en openbaarders om te weten te komen wat God wil dat wij doen om zijn dochters sterk te maken tegen ‘de rampspoed […] die de bewoners der aarde zou overkomen.’6 Het antwoord was dat de zusters van de kerk de geschiedenis van de ZHV behoren te kennen en daaruit lering behoren te trekken. Een begrip van de geschiedenis van de ZHV versterkt de fundamentele identiteit en waarde van trouwe vrouwen.

Bijgevolg wordt er op dit moment de laatste hand gelegd aan een boek over de geschiedenis van de ZHV dat volgend jaar zal verschijnen. In afwachting daarvan zal de geschiedenis van de ZHV meer aandacht gaan krijgen, bijvoorbeeld in de huisbezoekboodschap in de Liahona. De voorbereiding van de geschiedenis is een inspirerende en openbaringsvolle ervaring geweest.

Toen we de geschiedenis van de ZHV bestudeerden, kwamen we erachter dat de Heer met de ZHV niet een slaperige vergadering op zondag in gedachten had. Hij had iets veel, veel groters in gedachten dan een vrouwenclub of een thematische amusementsgroep.

Hij wil dat de ZHV meewerkt aan het opbouwen en voorbereiden van zijn volk op de zegeningen van de tempel. Hij heeft deze organisatie gesticht om zijn dochters op één lijn te krijgen met zijn werk en hun hulp in te roepen bij de opbouw van zijn koninkrijk en de gezinnen in Zion.

De geschiedenis leert ons wie wij zijn

We bestuderen onze geschiedenis om te weten te komen wie we zijn. Er bestaat een wereldwijde honger onder goede vrouwen naar kennis van hun ware identiteit, waarde en belang. Bestudering en toepassing van de geschiedenis van de ZHV definieert en verduidelijkt wie we zijn als discipel en volgeling van onze Heiland, Jezus Christus. Onze getrouwheid en naastenhulp wijzen erop dat we ons hebben bekeerd en dat we Hem indachtig zijn en Hem volgen. In juli 1830 koos de Heer, aan het begin van de herstelling van zijn kerk, zijn eerste vrouwelijke leider in deze bedeling en zei tot haar in een openbaring: ‘Ik spreek [tot u], Emma Smith, mijn dochter; want voorwaar, Ik zeg u dat allen die mijn evangelie aanvaarden, zijn zonen en dochters in mijn koninkrijk.’7

De geschiedenis van de ZHV leert ons dat onze hemelse Vader zijn dochters kent. Hij heeft ze lief, geeft ze specifieke taken, en spreekt en leidt hen gedurende hun aardse bediening. Bovendien verheft en bevestigt de geschiedenis van de ZHV de positie van vrouwen en maakt duidelijk hoe zij met trouwe priesterschapsleiders samenwerken.

De geschiedenis leert ons wat we moeten doen

We bestuderen onze geschiedenis om te weten te komen wat we moeten doen. Uit onze geschiedenis leren we hoe we ons voorbereiden op de zegeningen van het eeuwige leven. De ZHV heeft als organisatie altijd de verantwoordelijkheid gehad om de energie van de zusters in de wijken en gemeenten van Zion in goede banen te leiden. Door ZHV-bijeenkomsten, bijeenkomsten, de bediening van huisbezoeksters, en hun gezamenlijke naastenhulp worden de dochters Gods onderwezen, beschermd, en geïnspireerd in hun taken in het werk van de Heer en in het koninkrijk. De ZHV-presidentes van ring en wijk worden aangesteld om leiding aan dat werk te geven.

In deze bijeenkomst is een jaar geleden het beleid inzake de ZHV-bijeenkomsten bekendgemaakt. Het doet ons genoegen dat we u kunnen laten weten dat de ZHV-presidiums en -zusters in de meeste wijken en gemeenten wereldwijd dit beleid en de idee waar het voor staat hebben omarmd. Het maakt ons blij dat we een terugkeer tot het historische doel en werk van de ZHV zien. Ook zien we een toename in erkenning van de ware identiteit en de waarde van de ZHV nu alle bijeenkomsten van de zusters simpelweg genoemd en aangekondigd worden met wat ze zijn: ZHV-bijeenkomsten. We zien een toename in geloof en persoonlijke rechtschapenheid, we zien gezinnen hechter worden, we zien dat ZHV-zusters door middel van het juiste gebruik van de ZHV-bijeenkomsten meer hulp bieden. Al het beleid inzake de ZHV-bijeenkomsten, het huisbezoek en het andere ZHV-werk is gebaseerd op de geschiedenis van de ZHV en is goedgekeurd door het Eerste Presidium.

Het is altijd al een taak van de ZHV geweest om deel te nemen aan het heilswerk. Vanaf het begin van de herstelde kerk zijn het altijd de zusters geweest die als eersten en laatsten klaar stonden om in te spelen op wat zich in het dagelijks leven voordeed. Vanuit de ZHV verlenen zusters hun diensten in het jeugdwerk, de jongevrouwen, de zondagsschool en op andere terreinen, en ze zijn bakens van licht en deugd voor het opkomende geslacht. Persoonlijk hulpbetoon bouwt iedere zuster op, en het verenigde hulpbetoon van miljoenen trouwe zusters creëert formidabele geloofskracht in Gods werk. De geschiedenis toont aan dat zusters vanaf het begin van de herstelling betrokken zijn geweest bij de verkondiging van het evangelie, zoals ze nu ook betrokken zijn door op zending te gaan, jongemannen en jongevrouwen voor te bereiden op een zending, en buren en familieleden in de zegeningen van het evangelie te laten delen. Ook leren wij uit de geschiedenis dat de profeet Joseph Smith de ZHV-bijeenkomsten gebruikte om de zusters te instrueren in hun taken en hun voorbereiding op de tempel. Ook nu zijn familiegeschiedenis en tempelwerk belangrijke pilaren in de ZHV.

Begrip van ons historische doel biedt vrouwen de kans de juiste prioriteiten te stellen, zodat ze ‘geen geld [besteden] aan wat geen waarde heeft, noch [hun] arbeid aan wat niet bevredigen kan.’8 Het is altijd de plicht van de ZHV geweest om te doen wat de apostel Paulus leerde: jonge vrouwen te leren bezonnen, discreet en kuis te zijn en de vrouwen die gehuwd zijn te leren hun man en kinderen lief te hebben, en hun gezin te sterken.9 De geschiedenis van de ZHV leert ons om zorg te dragen voor de essentiële zaken, die ons zullen redden en heiligen, en de zaken die noodzakelijk zijn om ons persoonlijk zelfredzaam te maken en nuttig in het koninkrijk van God.

Een rode draad door onze geschiedenis is dat zusters die de kracht van de Heilige Geest benutten onder inspiratie van de Heer werken en openbaring ontvangen bij hun taken.

De geschiedenis verenigt trouwe vrouwen

We bestuderen onze geschiedenis omdat zij gelovige vrouwen verenigt. De geschiedenis van de ZHV is een hooggeestelijk verhaal over sterke, trouwe, vastberaden vrouwen. De ZHV is, als onderdeel van de herstelde kerk, in bijna 170 landen gevestigd. Overal in de wereld krijgen de volwassen vrouwen in de kerk van de Heer serieuze en belangrijke taken toegewezen.

De meisjes en jongevrouwen in de kerk leren doelen te stellen door hun deelname aan de programma’s Geloof in God en Persoonlijke vooruitgang, die hun blik richten op de tempel en hun toekomstige taken. In de ZHV blijven zij zich voorbereiden op de zegeningen van de tempel en het eeuwige leven door in geloof en rechtschapenheid toe te nemen, hun gezin te versterken, en mensen in nood op te zoeken en te helpen. Trouwe zusters leren dit te doen met heel weinig bijval of erkenning voor het werk dat ze doen. De ZHV gedijt op de lering van de Heer Jezus Christus, die heeft gezegd dat onze hemelse Vader, die in het verborgene ziet, ons openlijk zal belonen als we onze aalmoezen (of offers) in het verborgene geven.10

Door de geschiedenis en het werk van de ZHV zijn we onderling verbonden in een wereldwijde zusterschap van jonge en oude, rijke en arme, geschoolde en ongeletterde, alleenstaande en gehuwde, sterke en onwrikbare dochters Gods.

Kennis van de geschiedenis kan ons helpen veranderen

We bestuderen onze geschiedenis omdat zij ons helpt veranderen. Uiteindelijk ligt de waarde van geschiedenis niet zozeer in datums, tijden en plaatsen. Zij is van waarde omdat zij ons de beginselen, doelen en patronen leert die we moeten omarmen, ons helpt te weten wie we zijn en wat we moeten doen. En omdat zij ons verenigt in het versterken van de gezinnen in Zion en het opbouwen van het koninkrijk Gods op aarde. De ZHV kan, als zij op geïnspireerde wijze functioneert, onze angst, twijfel en zelfzucht vervangen door geloof, hoop en naastenliefde. Naarmate wij het werk Gods voortstuwen, zal er door trouwe zusters wereldwijd meer geschiedenis van de ZHV worden geschreven. De Heer sterkt de ZHV nu en bereidt een schitterende toekomst voor zijn dochters voor.

Ik geef u mijn getuigenis dat onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, werkelijk bestaan. Door middel van de profeet Joseph Smith is het evangelie, het goede nieuws over onze identiteit en ons doel, op aarde hersteld. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen