Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talaaga ma le Galuega a le Aualofa

O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talaaga ma le Galuega a le Aualofa

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O le suesueina o le talaaga o le Aualofa e iloa ai le faauigaga ma le faailoaga o i tatou o ni soo ma ni ē mulimuli i lo tatou Faaola, o Iesu Keriso.

O lenei sauniga o se meaalofa mo afafine uma o le Tama Faalelagi o ē ua naunau e aoao i Lona mafaufau ma Lona finagalo ma malamalama i o latou tiutetauave i Lana fuafuaga. Ua toatele outou sa ou asiasi atu i ai i le tausaga na te’a nei, ma sa ootia ai lava lo’u loto ina ua ou vaavaai atu i o outou mata, opo atu outou, tatou talie faatasi, fetagisi ma outou, ma faalogologo atu i lo outou olioli, faanoanoaga, ma o outou faamanuiaga. E le mafaamatalaina le silafia o outou taitoatasi ma lo outou taua i lo tatou Tama Faalelagi. I le avea ai ma afafine o le Atua, o loo outou sauniuni mo o outou tofiga faavavau, ma ua tofu outou ma se faasinomaga, natura, ma se tiute faatamaitai. O le manuia o aiga, nuu, o lenei Ekalesia, ma le ata taua o le faaolataga e afua ona e faalagolago i lo outou faatuatua. Oi o’u uso pele, matou te alolofa tele ma tatalo mo outou!

Ua tatou i ai uma i le totonugalemu o se aafiaga patino i la le tino. E i ai ni uso se toalua sa ou feiloai i ai talu ai nei, na faaalia le ala e ola faamaoni ai i tulaga eseese. O se tasi uso e nofo i se fale manaia lava i Pasila tutotonu. O lona fale piliki mumu, e tu i se laufanua e mumu le eleele, ua siomia i se papuipui o poloka mumu, o se malutaga saogalemu mai le lalolagi. E iloa e lana fanau matatiotio usu pese o le Peraimeri, ma o luga o puipui o lona fale o loo tautau ai ata o le Faaola, malumalu, ma perofeta a le Atua, na otioti mai le mekasini o le Liahona. Sa la faia ma lona toalua ni osigataulaga patino ina ia faamauina ai i le malumalu ina ia mafai ai ona fananau mai a la fanau i totonu o le feagaiga. Sa ia fai mai e tatalo e le aunoa i le Alii e foai atu lona malosi ia lava ma musumusuga e tausia ai lana fanau i le malamalama, upumoni, ma le malosi o le talalelei.

O se tasi uso e nofo na o ia i se tama’i potu mautotogi i le fogafale lona 80 i Hong Kong. E i ai ni ona tulaga faigata faaletino, ae e tutoatasi lava ma fiafia. E na o ia o lona aiga e auai i le Ekalesia. I luga o se tamai fata e i ai ana tusitusiga paia, o ana tusi lesona o le Aualofa, ma isi tusi a le Ekalesia. Ua ia fatufatuina se malutaga i lona fale e tumu i le Agaga, ma o ia o se sulu i tagata uma o lana paranesi.

Lapataiga

Matou te iloa e toatele uso e ola i tulaga matautia ma faiga fai faamalosi. O nisi e fiaaai lava i taimi uma, a o nisi e tatau ona sailia le lototele i aso taitasi e tumau ai i le faatuatua e ui lava i le lē fiafia ma le faafitia e isi. Talu ai o loo tatou ola i aso amulī i lenei lalolagi, o loo i ai faailoga o se tauiviga tele i soo se itu. O faamatalaga sese ma faauigaga sese o le malosi, faamoemoega, ma le tulaga o tamaitai o le Au Paia o Aso e Gata Ai, e anoanoai. O faamatalaga sese o loo i ai nei, o lona faauigaga e maualalo ifo lo tatou taua nai lo alii, o tatou lava ia e lelei ae le lava le malamalama, ma po o a lava mea tatou te faia, e le taitai lava ona talia i tatou e lo tatou Tama Faalelagi. Pei ona fai mai le Aposetolo o Paulo, ua “i ai ia te outou o a’oa’o pepelo, latou te faatupuina faalilolilo o vaevaega e fano ai, ma latou faafiti i le Alii na ia faatau mai ia te i latou.”1

O loo faamatala mai e le Tusi a Mamona le mea o loo tupu:

“Aua faauta, e ita tele [Satani] i lea aso i loto o le fanauga a tagata ma faaoso ia te i latou i le ita i le mea ua lelei.

“A o nisi na te faalotomalie, ma faamoe ia te i latou i le filemu i la le tino, latou te fai mai: Ua lelei mea uma i Siona, e moni, ua manuia Siona, ua lelei mea uma—e faapena ona olegia e le tiapolo o latou agaga, e taitai ifo ai i latou ma le faaeteete i seoli.

“O nisi foi na te viivii i ai ma fai atu ia te i latou; E leai se seoli. Na te fai atu foi ia te i latou: E le se tiapolo a’u nei, aua ua leai se tiapolo—e faapena ona musumusu o ia i o latou taliga seia faamauina i latou e ia i ana filifili matautia.”2

I se tau ua faatupulaia ai le fiapule, ‘alofaga, lē manatu mamafa, ma faatosinaga, o afafine o le Atua e le mataala, lototatalo, ma musuia e matua faateleina le lamatiaina o i latou ma avea ai ma ni ē ua faamatala mai i le mau o “fafine valelea”3 o ē tapuai “i atua ese.”4 E faanoanoa, ona o se taunuuga o faigata o le olaga ma aoaoga sese lauiloa a le lalolagi, e toatele tamaitai e sili atu ona talitonu i faamatalaga sese nai lo le mea moni. Ua faaalia lenei mea i sailiiliga, e toatele uso e le o faia mea e taua ma tatau ai, o le a tausisia ai i latou “i le ala tonu” e pei o le tatalo ma le faitauina o tusitusiga paia. O le Alii lava Ia na fetalai “o le aso o le lapata’iga lenei ae lē o se aso o le tele o upu.”5

Na Faatulagaina le Aualofa ia Avea o se Puipuiga ma se Sulufaiga

Ina ia mafai ona puipuia, aoao, ma musuia Ona afafine i nei aso faigata, na faatagaina ai e le Atua le Perofeta o Iosefa Samita e faatulaga ia tamaitai o le Ekalesia. O lenei faalapotopotoga na tofia mai le lagi ma e taitaia i le perisitua, ua faaigoaina o le Aualofa.

O le faamoemoega o le Aualofa o le saunia ai lea o afafine o le Atua mo faamanuiaga o le ola faavavau a o faateleina lo latou faatuatua ma le amiotonu patino, faamalolosia aiga ma auaiga, ma sailia ma fesoasoani i isi o loo manaomia le fesoasoani.

Ua faamanino e le Aualofa la tatou galuega ma tuufaatasia i tatou o ni afafine o le Atua e puipuia Lana fuafuaga. I lenei taimi o faasinomaga faaseseina, fenumia’i, ma mea faalavefau, o le Aualofa o se tapasa ma se tomatau e aoao atu ai le upumoni i tamaitai faamaoni. O loo sailia e tamaitai amiotonu i le taimi nei ni faaaliga patino ia liligi mai e tetee atu ai i mea faalavefau, tetee atu ai i mea leaga ma le faatafunaga faaleagaga, ina ia manumalo ai i mala faaletagata e ala i le faateleina o lo latou faatuatua, faamalolosia o aiga ma auaiga, ma le tuuina atu o le fesoasoani i isi.

Talaaga ma le Galuega a le Aualofa

Sa tatalo, anapogi, ma manatunatu loloto le matou au peresitene, ma fefautuaa’i ma perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga, ia iloa ai po o le a le mea e finagalo le Atua matou te faia ina ia fesoasoani ai i Ona afafine ia malolosi a o fetaia’i ai ma “le malaia o le a oo mai i luga o tagata.”6 Na oo mai se tali e tatau i tamaitai o le Ekalesia ona iloa ma aoao mai le talaaga o le Aualofa. O le malamalama i le talaaga o le Aualofa e malosi ai le faavae o le faasinomaga ma le taua o tamaitai faamaoni.

O le taunuuga la o lea mea, ua mae’a ai nei se talaaga o le Aualofa mo le Ekalesia ma o le a maua i le tausaga a sau. Ona o le naunau atu mo lea talaaga, ua matua faateleina ai le gauai mai i le itulau a faiaoga asiasi i le Liahona ma le Ensign. O le tapenaga o le talaaga o se aafiaga musuia ma na ala mai i faaaliga.

A o matou suesueina le talaaga o le Aualofa, na matou iloa ai le finagalo ma le faamoemoega o le Alii mo le Aualofa, e lē o se fonotaga e tulemomoe ai i le Aso Sa. E tele se mea sa i Lona mafaufau, e matuai telē atu nai lo se kalapu a fafine po o se faapotopotoga faafiafia faapitoa.

Na Ia faamoemoe i le Aualofa e fesoasoani e fausia Lona nuu ma saunia i latou mo faamanuiaga o le malumalu. Na ia faatuina lenei faalapotopotoga ina ia faalaugatasia ai Ona afafine ma Lana galuega ma fesili atu i ai mo la latou fesoasoani i le fausiaina o Lona malo ma faamalolosia aiga o Siona.

Ua Aoao mai e le Talaaga ia i Tatou o Tatou Faasinomaga

Tatou te suesue lo tatou talaaga e iloa o tatou faasinomaga. O loo i ai se matelaina i le lalolagi atoa i tamaitai lelei e fia iloa lo latou faasinomaga, lo latou aoga, ma le taua. O le suesueina ma le faaaogaina o le talaaga o le Aualofa e iloa ai le faauigaga ma le faailoaga o i tatou o ni soo ma ni ē mulimuli i lo tatou Faaola, o Iesu Keriso. O lo tatou faamaoni ma le auaunaga o ni faailoga ia o lo tatou liua ma tautinoga e manatua ma mulimuli atu ia te Ia. Ia Iulai o le 1830, i le amataga o le Toefuataiga o Lana Ekalesia, sa filifili ai e le Alii Lana uluai taitai tamaitai ma fetalai atu ia te ia i se faaaliga, “Ou te tautala atu ia te oe, Ema Samita, lo’u afafine e; aua e moni ou te fai atu ia te oe, o i latou uma o e talia la’u talalelei, o atalii ma afafine i lo’u malo.”7

O loo aoao mai e le talaaga o le Aualofa e silafia e lo tatou Tama Faalelagi Ona afafine. E alofa o Ia ia te i latou, ua Ia tuuina atu ia i latou ni tiutetauave patino, ma e fetalai mai o Ia ma tomatauina i latou i a latou misiona i le olaga nei. E le gata i lea, o le talaaga o le Aualofa e siitia ai ma faamautu le tulaga o tamaitai ma faapupula mai ai le ala latou te galulue ai faapaaga ma taitai perisitua faamaoni.

Ua Aoao mai e le Talaaga ia i Tatou Mea e Tatau ona Tatou Faia

Tatou te suesueina lo tatou talaga e iloa ai mea e tatau ona tatou faia e sauniuni ai mo faamanuiaga o le ola faavavau. O le Aualofa i le avea ai ma se faalapotopotoga, e i ai pea lava le tiutetauave e faatulagaina ai le malosiaga o tamaitai i uarota ma paranesi o Siona. O vasega, fonotaga, ma le galuega a faiaoga asiasi, ma la latou auaunaga tuufaatasi, e aoaoina ai afafine o le Atua, vaavaaia, ma musuia i o latou tiutetauave i le galuega ma le malo o le Alii. Ua vaetofiaina peresitene o Aualofa a Uarota ma paranesi e faatonutonuina lena galuega.

I le tausaga talu ai i le sauniga lava lenei, na fofogaina mai ai aiaiga faavae e tusa ai ma fonotaga a le Aualofa. Matou te fiafia lava e lipoti atu o le tele o uarota ma paranesi i le lalolagi atoa, ua talisapaia e au peresitene o Aualofa ma uso na aiaiga faavae ma le agaga na mafua ai. O se mea e olioli ai le vaaia o se toe fotua’i mai o le faamoemoega ma le galuega a le Aualofa. Ua matou vaaia foi se faateleina o le mamalu, aloaia, talafeagai ma le taua o le Aualofa, ina ua faigofie le ta’uga o fonotaga uma a le Aualofa, ma le fofogaina mai po o a na fonotaga a le Aualofa. Ua matou vaaia le faateleina o le faatuatua ma le amiotonu faaletagata lava ia, o le faamalolosia o aiga ma auaiga, ma ua tele atu le fesoasoani ua ofoina atu e uso o le Aualofa e ala i le faaaogaina sa’o o fonotaga a le Aualofa. O aiaiga faavae uma lava e faatatau i fonotaga a le Aualofa, faiaoga asiasi, ma isi galuega a le Aualofa, ua i ai lo latou faavae i le talaaga o le Aualofa ma ua faamaonia e le Au Peresitene Sili.

O le tiutetauave lava o le Aualofa o le auai i le faatinoga o le galuega o le faaolataga. Mai le amataga o le Ekalesia toefuataiina, na muamua i ai tamaitai iina, na mulimuli foi, ma e i ai pea lava e tali atu i mea e tutupu i le olaga i aso fai soo. Mai le Aualofa latou te o atu ai ma galulue i le Peraimeri, Tamaitai Talavou, Aoga Sa, ma isi taumafaiga, ma o i latou o faailoilo o le malamalama ma le mamā i le tupulaga faia’e. O auaunaga patino e atiina ae ai tamaitai taitoatasi, ma o le auaunaga a le faitau miliona o tamaitai faamaoni e fatua’i ai se ‘au ofoofogia o le faatuatua i le galuega a le Alii. Ua faaalia i le talaaga e faapea, talu mai lava le amataga o le Togiola, o taulamua lava tamaitai i le faasoaina atu o le talalelei, ma ua latou faaauau pea i lenei taumafaiga a o latou galulue i misiona, saunia alii ma tamaitai talavou e faamisiona, ma valaaulia a latou uo, tuaoi ma tagata o aiga ia latou maua foi faamanuiaga o le talalelei. Tatou te aoao foi mai le talaaga na faaaoga e le Perofeta o Iosefa Samita ia fonotaga a le Aualofa e aoao ai tamaitai i o latou tiutetauave ma sauniuniga mo le malumalu. I le taimi nei, o loo tumau pea ona avea le talafaasolopito o aiga ma galuega o le malumalu e fai ma matafaioi autu a le Aualofa.

O lo tatou malamalama i lo tatou faamoemoega logologoa, ua fesoasoani i tamaitai e aoao ai le faatulagaina lelei o mea e faamuamua ina ia latou “lē avatu ai tupe i le mea e leai sona aoga, ma la [latou] galuega i mea e le maoona ai.”8 Sa i ai pea lava i le Aualofa le tiutetauave e faia e pei ona aoao mai le Aposetolo o Paulo: ia aoao atu i tamaitai talavou ina ia faautauta, ia lē gaoiā ma ia amiomama, ma aoao i latou ua nofotane ina ia alolofa ia latou tane, alolofa i a latou fanau, ma faamalolosia o latou aiga.9 O loo aoao mai i tatou e le talaaga o le Aualofa ina ia tausia lelei mea e taua ma tatau ai, ia o le a faasaoina ma faapaiaina ai i tatou, ma mea e tatau ai ina ia tatou faalagolago ai ia i tatou lava, ma ta’uaogaina i le malo o le Alii.

O se autu masani i lo tatou talaaga e faapea, o tamaitai latou te faaaogaina le mana o le Agaga Paia e galulue i musumusuga a le Alii i o latou olaga ma mauaina faaaliga mo o latou tiutetauave.

E Tuufaatasia Tamaitai Faamaoni e le Talaaga

Tatou te suesueina lo tatou talaaga aua e tuufaatasia ai tamaitai faatuatua. O le talaaga o le Aualofa o se tala e faatumulia i le Agaga o tamaitai malolosi, faamaoni, ma tumu i faamoemoega. I le avea ai o se vaega o le Ekalesia toefuataiina a le Alii, ua mafai nei ona i ai le Aualofa i le silia ma le 170 atunuu. O tamaitai matutua uma lava o le Ekalesia ua mafai ona tuu atu i ai ni tiutetauve ogaoga ma le taua.

Ua iloa e teineiti ma tamaitai talavou o le Ekalesia ona faatutuina sini e ala i le polokalama o le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia, lea e tulimatai atu ai i le malumalu ma tiutetauave i le lumanai. I le Aualofa, e faaauau ai ona latou agai atu i luma i faamanuiaga o le malumalu ma le ola faavavau e ala i le faateleina o lo latou faatuatua ma le amiotonu o le tagata lava ia, faamalolosia o aiga ma auaiga, ma sailia i latou o loo manaomia le fesoasoani. Ua aoao tamaitai faatuatua e faia lenei mea e ui ina tau le patipatia ma aloaia la latou galuega o loo faia. E afua ona e ola lauusiusi le Aualofa i aoaoga a le Alii o Iesu Keriso, o lē na fetalai a tatou tuuina atu a tatou meaalofa (po o taulaga) faalilolilo, o lo tatou Tama lava i le Lagi, o lē e silasila i le mea lilo, na te aumai faaaliali se taui mo i tatou.10

O le talaaga ma le galuega a le Aualofa, ua tatou fesootai atu ai i se usoga tele a tamaitai talavou ma matutua, mauoa ma matitiva, a’otauina i a’oga ma ē le iloa faitautusi ma tusitusi, nofofua ma e ua faaipoipo, o afafine malolosi ma le lē mafaagaeetia o le Atua.

O Le Silafia o le Talaaga e Mafai ona Fesoasoani e Suia ai i Tatou

Tatou te suesueina lo tatou talaaga aua e fesoasoani ai ia tatou suia. O le faaiuga lava, o le taua o le talaaga e le faapea o ona aso, taimi, ma nofoaga. E taua aua e aoaoina ai i tatou i mataupu faavae, faamoemoega, ma mamanu e tatau ona tatou mulimuli ai, ma e fesoasoani tatou te iloa ai o tatou faasinomaga, ma le mea e tatau ona tatou faia e tuufaatasia ai i tatou i le faamalolosia o aiga o Siona ma fausia ai le malo o le Atua i le fogaeleele. O le Aualofa, a faagaoioia i se ala musuia, e mafai ona suitulaga ai le atuatuvale, masalosalo, ma le manatu faapito i le faatuatua, faamoemoe, ma le alofa. A o tatou tuleia i luma le galuega a le Alii, o le a faaauau pea ona tusia le talaaga o le Aualofa e tamaitai faatuatua i le lalolagi atoa. O loo faamalolosia e le Alii le Aualofa i ē o soifua i le taimi nei, ma saunia ai se lumanai mamalu mo Ona afafine.

Ou te molimau atu i le moni a’ia’i o lo tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo, o Iesu Keriso. E ala mai i le Perofeta o Iosefa Samita, na toefuatai mai ai le talalelei, o le tala e lelei o lo tatou faasinomaga ma le faamoemoega, i le lalolagi. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. 2 Peteru 2:1.

  2. 2 Nifae 28:20–22.

  3. 2 Timoteo 3:6.

  4. Iosua 24:15.

  5. Mataupu Faavae ma Feagaiga 63:58.

  6. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:17.

  7. Mataupu Faavae ma Feagaiga 25:1.

  8. 2 Nifae 9:51.

  9. Tagai Tito 2:4–5.

  10. Tagai Mataio 6:4; 3 Nifae 13:4.