Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2010 | Geloof — de keuze is aan u

Geloof — de keuze is aan u

Oktober 2010 Algemene conferentie

Kies voor geloof boven twijfel, kies voor geloof boven angst, kies voor geloof boven het onbekende en onzichtbare; en kies voor geloof boven pessimisme.

We leven in een van de geweldigste bedelingen van alle tijden — een tijd waar profeten van weleer naar uitkeken, over profeteerden en volgens mij ook naar verlangden. Maar nu we al die hemelse zegeningen genieten, is Satan meer dan ooit aanwezig en actief, en worden we voortdurend bestookt met allerlei tegenstrijdige berichten. De engel Moroni waarschuwde de jonge profeet Joseph Smith dat zijn naam zowel ten goede als ten kwade over de hele wereld bekend zou zijn (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:33), en de vervulling van die profetie is overduidelijk. De profeet gaf zijn leven voor zijn getuigenis, en de aanvallen tegen de kerk en zelfs tegen de Heiland gaan onophoudelijk voort. Het bestaan van de Heiland, zijn zoenoffer en het belang van die kennis voor alle mensen, worden in twijfel getrokken en vaak afgedaan als een mythe of de ongegronde hoop van een zwak en onontwikkeld mens. Ook de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen wordt voortdurend betwist. Deze aanhoudende stroom berichten kan tot verwarring, twijfel en pessimisme leiden, en is een aanval op de fundamentele waarheden waarin we geloven, ons geloof in God en onze hoop voor de toekomst.

Dat mag dan wel zo zijn in de wereld, toch kunnen we zelf kiezen hoe we erop reageren. Als onze heilige leer en geloofspunten in twijfel worden getrokken, is dat een gelegenheid om God op een uiterst persoonlijke en intieme manier te leren kennen. We staan dan voor een keuze.

Gezien de conflicten en uitdagingen die op ons afkomen, stel ik u één keuze voor — een keuze voor gemoedsrust en bescherming, en een keuze die voor iedereen opgaat. Die keuze is geloof. Bedenk dat geloof ons niet komt aanwaaien, zonder enig nadenken, verlangen of inspanning van onze zijde. Geloof komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Heiland heeft gezegd: ‘Komt tot Mij’ (Matteüs 11:28) en ‘Klopt en u zal opengedaan worden’ (Matteüs 7:7). Het gaat hier om werkwoorden — kom, klop. Het zijn keuzes. Dus zeg ik: kies voor geloof. Kies voor geloof boven twijfel, kies voor geloof boven angst, kies voor geloof boven het onbekende en onzichtbare; en kies voor geloof boven pessimisme.

Alma’s bekende redevoering over geloof in Alma 32 in het Boek van Mormon maakt gewag van een reeks keuzes die de ontwikkeling en het behoud van ons geloof waarborgen. Alma gaf ons de aanwijzing om een keuze te maken. Hij gebruikte werkwoorden waarbij kiezen een rol speelt. Hij gebruikte de woorden opwekken, wakker schudden, beproeven, oefenen, verlangen, werken en zaaien. Verder zette Alma uiteen dat als we die keuzes maken en het zaadje niet uitwerpen door ongeloof, ‘het in uw boezem [zal] gaan zwellen’ (Alma 32:28).

Ja, geloof is een keuze, en we moeten ernaar zoeken en het ontwikkelen. We zijn dan ook verantwoordelijk voor ons eigen geloof. We zijn ook verantwoordelijk voor ons gebrek aan geloof. De keuze is aan u.

Ik weet lang niet alles. Ik weet niet precies hoe de vorming van de materie werkt waaruit deze prachtige wereld bestaat. Ik begrijp niet ten volle hoe de verzoening, het offer van de Heiland, alle boetvaardigen kan reinigen, of hoe de Heiland ‘de pijn van alle mensen’ kon op zich kon nemen (LV 18:11). Ik weet niet waar de stad Zarahemla lag waarover het Boek van Mormon spreekt. Ik weet niet waarom mijn geloofsovertuigingen soms botsen met veronderstelde wetenschappelijke of wereldlijke kennis. Misschien zijn dat zaken die onze Vader in de hemel de ‘verborgenheden (…) van de hemel’ (LV 107:19) noemt, die Hij later zal openbaren.

Maar hoewel ik niet alles weet, weet ik wel het belangrijkste. Ik ken de duidelijke en eenvoudige evangeliewaarheden die tot verlossing en verhoging leiden. Ik weet dat de Heiland de pijn van alle mensen heeft geleden, en dat alle boetvaardigen van hun zonden gereinigd kunnen worden. En wat ik niet weet of niet ten volle begrijp, overbrug ik met de kracht van mijn geloof. Ik ga voort en verheug me in de beloften en zegeningen van het evangelie. En daarna zal ons geloof volgens Alma’s leringen uitmonden in volmaakte kennis (zie Alma 32:34). Door het onbekende tegemoet te treden, slechts gewapend met hoop en verlangen, tonen we ons geloof en onze toewijding aan de Heer.

Laten we dus volgens Alma’s formule een keuze maken. Laten wij kiezen voor geloof.

  • Als u verward en wanhopig bent, kies er dan voor om uw vermogens op te wekken en wakker te schudden (zie Alma 32:27). Nederig tot de Heer gaan met een gebroken hart en een verslagen geest is het pad naar de waarheid en de weg van de Heer naar licht, kennis en gemoedsrust.

  • Als uw getuigenis pril, onbeproefd en onzeker is, kies er dan voor om ‘een sprankje geloof’ te oefenen; kies er dan voor om zijn ‘woorden te beproeven’ (Alma 32:27). De Heiland heeft gezegd: ‘Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek’ (Johannes 7:17).

  • Als logica, rede of verstand botsen met heilige leringen en leer, of als allerlei tegenstrijdige berichten uw geloof onder vuur nemen als waren zij de brandende pijlen die Paulus beschrijft (zie Efeziërs 6:16), kies er dan voor om het zaadje niet door ongeloof uit uw hart te werpen. Vergeet niet dat we pas een getuigenis krijgen na de beproeving van ons geloof (zie Ether 12:6).

  • Als uw geloof beproefd en volgroeid is, kies er dan voor om het met ‘grote zorgvuldigheid’ te verzorgen (Alma 32:37). Hoe sterk ons geloof ook is, het kan ernstig worden ondermijnd door de vele tegenstrijdige berichten die de ronde doen. Het moet voortdurend gevoed worden door niet-aflatende schriftstudie, gebed en de toepassing van zijn woord.

Toen de discipelen Jezus vroegen waarom zij een boze geest niet konden uitdrijven terwijl ze de Heiland dat wel zagen doen, antwoordde Jezus: ‘Indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen’ (Matteüs 17:20). Ik heb nooit een echte berg zich zien verplaatsen. Wel heb ik door geloof een berg van twijfel en wanhoop plaats zien maken voor hoop en optimisme. Door geloof heb ik met eigen ogen een berg van zonde zien wijken voor bekering en vergeving. En door geloof heb ik met eigen ogen een berg van pijn zien veranderen in gemoedsrust, hoop en dankbaarheid. Ja, ik heb bergen verplaatst zien worden.

  • Door mijn geloof heb ik de macht van het priesterschap dat ik draag, in werking gesteld, en heb ik de zoete vruchten van het evangelie geplukt en de heilsverordeningen aanvaard en ontvangen.

  • Door mijn geloof doorsta ik de zorgen en problemen van het leven met gemoedsrust en vertrouwen.

  • Door mijn geloof ben ik in staat om vragen en zelfs twijfel om te zetten in zekerheid en begrip.

  • Door mijn geloof treed ik het onbekende, onzichtbare en onverklaarbare met onvoorwaardelijk vertrouwen tegemoet.

  • En door mijn geloof erken ik, zelfs in ogenschijnlijk slechte tijden, met vreugde en dankbaarheid dat het in feite de beste tijd is.

Als we voor geloof kiezen en dat geloof verder verzorgen tot een volmaakte kennis van de dingen van de Heer, gebruiken we de woorden: ‘Ik getuig’ of ‘Ik weet’. Ik heb het zaadje in mijn eigen hart gezaaid, en mijn hele leven getracht dat zaadje te verzorgen en tot een ‘volmaakte kennis’ te laten groeien. En vandaag, vanaf dit spreekgestoelte, getuig ik dat Jezus de Christus is, de Verlosser van de wereld. Ik getuig voorts dat Joseph Smith een profeet van God was, het instrument waardoor de Heer het volle en ware evangelie van Jezus Christus op aarde heeft teruggebracht. Ik getuig dat president Thomas S. Monson de profeet van de Heer in deze tijd is. Zo is de keuze voor geloof aan u en aan mij. Laten wij kiezen voor geloof. In de naam van Jezus Christus. Amen.