Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Faatuatua—o le Filifiliga e A Oe Lea

Faatuatua—o le Filifiliga e A Oe Lea

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Filifili le faatuatua i lo le masalosalo; filifili le faatuatua i lo le fefe; filifili le faatuatua i lo le lē mailoa ma le lē vaaia; ma filifili le faatuatua i lo le lē mautonu.

Ua tatou ola i le tasi o tisipenisione aupito maoae o taimi—o se taimi sa tulimataia, valoia, ma ou te talitonu, sa faamemelo foi i ai auga perofeta na muamua atu. E ui i lea, faatasi ai ma faamanuiaga uma faalelagi ua tuuina mai ia i tatou, ua faapea foi ona faaatoatoa le malosi o Satani ma o loo faaauau foi ona osofaia i tatou uma i savali eseese ma le le faatuatuaina. Sa lapataiina e le agelu o Moronae le Perofeta talavou o Iosefa Samita e faapea, o le a tauleleia ma tauleagaina foi lona igoa i le lalolagi atoa (tagai Iosefa Samita—Talafaasolopito 2:33) ma e lei i ai se faataunuuga o se valoaga ua sili atu ona manino. Na tuuina atu le soifua o le Perofeta mo lana molimau, ma o loo faaauau pea i nei aso ia osofaiga i le Ekalesia e oo lava foi i le Faaola lava ia. O le moni a’ia’i o le Faaola, Lana taulaga togiola, ma lona faaaogaga lautele mo i tatou uma o loo lu’itauina, ma e masani ona faataalolo o se tala o le vavau po o le faamoemoega lē faavaea a se mafaufau vaivai e lē aoaoina. E le gata i lea, o loo faaauau foi ona lu’itauina le moni o le Toefuataiga o le talalelei i nei aso e gata ai. O le lolofi mai pea o na savali e ono afua ai le fenumiai, masalosalo, ma le le mautonu, ua taufai osofaia ai pea upumoni faavae tatou te talitonu i ai, o lo tatou faatuatua i le Atua, ma lo tatou faamoemoe i le lumanai.

Atonu o le mea moni lenei o loo i ai i lo tatou lalolagi, ae e mafai lava ona tatou filifilia le ala tatou te tali atu i ai. A luitauina a tatou aoaoga faavae ma talitonuga paia, o lo tatou avanoa lenei e faamasani ai ma le Atua i se tulaga e sili atu ona patino ma vavalalata. O lo tatou avanoa lenei e filifili ai.

Ona o feteenaiga ma luitau o loo tatou feagai i le lalolagi i aso nei, ou te fia fautuaina atu ai se filifiliga se tasi—o se filifiliga o le filemu ma le puipuiga, o se filifiliga e talafeagai mo tagata uma. O lena filifiliga o le faatuatua. Ia silafia o le faatuatua e le o se meaalofa e maua fua e tuuina mai e aunoa ma se mafaufau i ai, manao i ai, po o se taumafaiga. E le faapea e te’i lava ua oo mai e pei o le pau mai o le sau mai le lagi. Ua fetalai le Faaola, “Ia outou o mai ia te au” (Mataio 11:28) ma “Tu’itu’i atu ona toina ai lea ia te outou” (Mataio 7:7). O veape galue nei—o mai, tu’itu’i. O ni filifiliga foi. O lea la ou te faapea atu ai, filifili le faatuatua. O lea la ou te faapea atu ai, filifili le faatuatua. Filifili le faatuatua i lo le masalosalo; filifili le faatuatua i lo le fefe; filifili le faatuatua i lo le lē mailoa ma le lē vaaia; ma filifili le faatuatua i lo le lē mautonu.

O le faamalamalamaga iloga e Alema o le faatuatua e pei ona tusia i le mataupu e 32 o le Alema i le Tusi a Mamona o se faasologa o filifiliga ina ia mautinoa ai le tuputupu ae ma le faasaoina o lo tatou faatuatua. Na tuuina mai e Alema ia i tatou se poloaiga e filifili ai. O ana upu faatino na amatalia i le filifili. Sa ia faaaogaina upu o le ala mai, fagua, tofotofo, faaaoga, tuu ia, manao, galue, ma le toto. Ona faamalamalama mai lea e Alema, afai tatou te faia nei filifiliga ae le o le tiai o le fatu ona o le le talitonu, e “amata ona tupu ai i totonu o o [tatou] fatafata” (Alema 32:28).

Ioe, o le faatuatua o se filfiliga, ma e tatau ona sailia ma atiina ae. O lea, ua nafa ai i tatou lava ma lo tatou lava faatuatua. Ua nafa foi i tatou ma le leai o so tatou faatuatua. O lenei filifiliga e a oe lea.

E tele naua mea ou te le iloaina. Ou te le iloa faamatalaga i le faatulagaga o mea i le lalolagi matagofie ua tatou nonofo ai. Ou te le malamalama i faamatalaga auiliili o le Togiola, i le ala e mafai ai e le taulaga a le Faaola ona faamamaina tagata salamo uma, pe o le ala foi e mafai ai ona tigaina le Faaola “i le tiga o tagata uma” (MFF 18:11). Ou te le iloa le mea sa i ai le nuu o Saraemila, e pei ona ta’ua i le Tusi a Mamona. Ou te le iloa foi pe aisea e feteenai ai i nisi taimi o’u talitonuga ma le poto faasaienisi po o le poto faalelalolagi. Atonu o mataupu nei sa faamatalaina e lo tatou Tama oi le Lagi o “mea lilo… o le lagi” (MFF 107:19) o le a faapea ona faaalia mai i se taimi e mulimuli mai.

Ae e ui ina ou le iloa mea uma, ua ou iloa mea e taua. Ua ou iloa mea moni ma faigofie o le talalelei e faapea ona taitaiina atu ai i le faaolataga ma le faaeaga.Ua ou iloa sa tigaina le Faaola i tiga o tagata uma ma e mafai ona faamamaina tagata salamo uma mai le agasala. Ma o mea ou te le iloa pe ou te le malamalama atoa foi i ai, peitai o le fesoasoani malosi o lo’u faatuatua, ou te punitia ai le ava ma ou agai ai pea i luma, ma tofo i folafolaga ma faamanuiaga o le talalelei. Ona faapea lea, e pei ona aoao mai Alema, o lo tatou faatuatua ua tatou mautinoa ai (tagai. i le Alema 32:34). O le agai i luma i le le mailoa, ua na o le faamoemoe ma le manao ua faaauupegaina ai, o le faamautinoaga lea o lo tatou faatuatua ma lo tatou tuuto faamaoni i le Alii.

Ma o lea la, o le mulimuli ai i le metotia a Alema, ia tatou filifili ai. Ia tatou filifilia le faatuatua.

  • Afai ua mamafatu le fememeai ma le leai o se faamoemoe i lou mafaufau, filifili e “ala mai ma fagua o outou mafaufau” (Alema 32:27). O le alu atu ma le faamaulalo i le Alii ma se loto momomo ma le agaga salamo o le ala lea i le upu moni, ma o le ala foi lea a le Alii i le malamalama, poto, ma le filemu.

  • Afai e lei malosi, e lei faataitaia, ma lē o mautonu lau molimau, filifili e “faaaoga sina faatuatua itiiti lava;” filifili e “tofotofo i [Ana] upu.” (Alema 32:27). Na fetalai mai le Faaola, “Ai se tasi e fia fai lona finagalo, e iloa ai e ia le mataupu, pe mai le Atua, pe ou te tautala fua lava a’u” (Ioane 7:17).

  • Pe a feteenai manatu, mafuaaga, po o le atamai faaletagata ma aoaoga ma mataupu faavae paia, pe osofaia foi e savali feteenai ou talitonuga e pei o ū fanafana mu na faamatalaina e le Aposetolo o Paulo, (tagai Efeso 6:16), filifili ia aua nei lafoina i fafo e le lē talitonu le fatu mai lou loto. Manatua, tatou te le maua se molimau seia uma le tofotofoina o lo outou faatuatua (tagai Eteru 12:6).

  • Afai ua mausali ma malosi lou faatuatua, filifili e tausi lelei “ma le matua faaeteete (Alema 32:37). Po o le a lava le malosi e i ai lo tatou faatuatua, o le mau savali su’ifefiloi e osofaia ai, e iu ai lava ina avea ma mea e sili ona maaleale. E manaomia le fafagaina pea e ala i le suesue pea lava pea i tusitusiga paia, tatalo, ma faaaoga Ana afioga.

Ina ua fesili atu le au soo ia Iesu pe aisea ua le mafai ai ona latou tuliesea se tiapolo e pei ona faatoa latou molimauina o faia e le Faaola, sa tali Iesu, “Afai e tusa lo outou faatuatua ma le fua o le sinapi, e fai atu outou i lenei mauga, Alu atu ia oe i le la mea; ona alu atu ai lea” (Mataio 17:20). Ou te lei molimauina lava se aveesea o se mauga moni. Ae ona o le faatuatua, ua ou vaai ai i le aveesea o se mauga o le masaloslao ma le lē fiafia ae suia i le faamoemoe ma le manatu o le a lelei mea uma. Ona o le faatuatua na ou molimauina ai e a’u lava le suia o se mauga o le agasala i le salamo ma le faamagaloga. Ma ona o le faatuatua, ua ou molimauina ai e a’u lava le suia o se mauga o le tiga i le toafilemu, faamoemoe, ma le loto faafetai. Ioe, ua ou vaai o aveesea ni mauga.

  • Ona o lo’u faatuatua ua ou faaaogaina ai le mana o le perisitua o loo ou umia ma avea ai ma se tasi ua aeae i le suamalie o le talalelei ma taliaina sauniga faaola.

  • Ona o lo’u faatuatua ou te galue ai ma le toafilemu ma le mautinoa i luitau ma faigata o le olaga.

  • Ona o lo’u faatuatua ua mafai ai ona ou liliuina fesili faapea ma masalosaloga i faamautinoaga ma le malamalama.

  • Ona o lo’u faatuatua ou te alu atu ai i le lē mailoa, lē vaaia, ma le lē malamalama ma se faamautinoaga e le fesiligia.

  • Ma ona o lo’u faatuatua—e oo lava i taimi e foliga mai e sili ona leaga, ua ou iloa ma le toafilemu ma le agaga faafetai e faapea, o le mea moni lava, o taimi aupito sili ia.

Ma a tatou filifilia le faatuatua ona faafailele lelei lea o lena faatuatua i se mautinoa lea o mea a le Alii, ona tatou faaaogaina lea o upu “Ou te molimau atu” po o le “Ou te iloa.” Sa ou totoina le fatu i lo’u lava loto, ma i lo’u olaga atoa sa ou taumafai ai e faafailele lena fatu i se mautinoa. Ma o le asō, a o ou tulai atu i lenei pulelaa, ou te molimau atu o Iesu o le Keriso, o le Togiola o le lalolagi. Ou te molimau atu foi o Iosefa Samita o se perofeta a le Atua ma o le meafaigaluega ola sa faaaogaina e le Alii e toe aumai ai i le lalolagi le atoaga ma le moni o le talalelei a Iesu Keriso. Ou te molimau atu o Peresitene Thomas S. Monson o le perofeta a le Alii i ona po nei. Ia tatou filifilia le faatuatua. I le suafa o Iesu Keriso, amene.