Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Aoaoina Mai ma le Aoao Atu o le Talalelei

Aoaoina Mai ma le Aoao Atu o le Talalelei

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O le mea e sili ona taua o le uiga faaalia po o le agaga e aoao atu ai le faiaoga.

I le avea ai ma se tasi o le au peresitene aoao o le Aoga Sa, ua ou manatu ai e tatau ona amata la’u tautalaga i lenei taeao i lo’u faapea atu, “Talofa lava, vasega.”

O la’u savali e mo i latou uma o e ua valaauina e faiaoga, i soo se faalapotopotoga o loo e auauna atu ai, ma e tusa pe o oe o se tagata fou liliu mai i le Ekalesia po o se faiaoga ua tele tausaga o ou tomai faafaiaoga.

O le a ou le talanoa e uiga i “auala” e aoao atu ai ae e uiga i “auala” e aoaoina mai ai. E mafai ona i ai se eseesega tele i le va o le faamatalaga a se faiaoga ma mea e faalogoina pe aoaoina e i latou o loo i le vasega.

Mafaufau mo se taimi i se faiaoga o lē sa faia moni se eseesega i lou olaga. O le a se mea na faatatau ia te ia na mafua ai ona e manatua le mea sa aoao atu, na e manao ai e te iloa e oe lava le upu moni, e faaaoga lou faitalia ma galue loa ae le sei iloga e tau galueaiina? O le a se mea e uiga i lenei faiaoga na tulaga ese ai o ia mai i isi faiaoga uma?

Sa saunoa se faiaoga ma se tusitala faamanuiaina e faapea: “O le mea e sili ona taua i le aoaoina, o uiga faaalia.O uiga faaalia o le faiaoga.”1

Ia manatua o le mea e sili ona taua i le aoaoina, e le o le fia o tausaga na avea ai se faiaoga ma se tagata o le Ekalesia, po o le a le tele o le tomai faafaiaoga o se tagata, po o le atamai foi o se faiaoga e uiga i le talalelei po o metotia faafaiaoga. O le mea e sili ona taua o le uiga faaalia po o le agaga e aoao atu ai le faiaoga.

I se fonotaga faaleaoaoga mo taitai i le lalolagi atoa, sa faamatala ai e Elder Jeffrey R. Holland le tala lenei: “Mo le tele o tausaga, ou te fiafia lava i le tala na faamatalaina e Peresitene Packer e uiga i le faiaoga o le Aoga Sa a le alii talavou o William E. Berrett. Sa valaauina se toeaina Tanisi e faiaoga i se vasega o ni alii ulavavale… Sa le lelei tele lana tautala i le gagana; sa malosi lana tautala faaTanisi; sa matua tele o ia, ma ni lima lautetele o se faifaatoaga. Ae sa tofia o ia e aoao nei taulelea, e tai 15 tausaga, ma e faigata ona taulimaina. I auala talafeagai uma, e foliga mai e le fetaui tele lea tuufaatasiga. Ae sa masani ona faapea mai Uso William E. Berrett—ma o le vaega lenei sa sii mai e Peresitene Packer— i se isi itu, sa aoaoina i latou e lenei tamalii; ma e ui i na papupuni, e ui i na tapulaa, sa aapa atu lava lenei tamalii i loto o na tamaiti ulavavale e ta’i 15 tausaga le matutua ma na suia ai o latou olaga. Ma o le molimau a Uso Berrett o le, ‘Semanu e mafai lava ona faamafanafana o matou lima i le malosi o lona faatuatua.’”2

O faiaoga faamanuiaina o le talalelei, e alolofa i le talalelei. Latou te fiafia i ai. Ma talu ai latou te alolofa i o latou tagata aooga, latou te mananao ia latou maua le lagona e pei ona latou lagonaina, ma ia maua ni aafiaga i mea na latou aafia ai. O le aoao atu o le talalelei, o le faasoa atu lea o lou alofa i le talalelei.

Uso e ma tuafafine, o uiga faaalia o se faiaoga e le o se mea e aoao atu; ae e maua mai.3

E faapefea la, ona tatou atiina ae le uiga faaalia e manaomia e avea ai ma se faiaoga faamanuiaina? Ou te fia talanoaina mataupu faavae autu e fa o le aoaoina atu o le talalelei.

Muamua, faatofu oe lava i tusitusiga paia. E le mafai ona tatou alolofa i se mea tatou te le iloaina. Ia atiina ae se masani o le suesue i tusitusiga paia i aso uma, e ese mai au sauniuniga o le lesona. Ae tatou te lei aoao atu le talalelei, e tatau lava ona tatou iloa le talalelei.

O loo teufatuina pea e Peresitene Monson mea e manatua i lona faiaoga o le Aoga Sa a o laitiiti o ia. “O se aafiaga a o ou laitiiti le maua o se uunaiga a se faiaoga e sili ona mataalia ma musuia, o lē sa faalogo ia i matou ma alofaina i matou. O lona suafa o Lucy Gertsch. I le matou vasega o le Aoga Sa, sa ia aoaoina i matou e uiga i le Foafoaga o le lalolagi, le Pau o Atamu, le taulaga togiola a Iesu. Sa ia aumaia i lona potuaoga o ni malo faaaloalogia ia Mose, Iosua, Peteru, Toma, Paulo, ma ioe, o Keriso. E ui ina matou te lei vaai ia i latou, ae sa matou aoao e alolofa, faamamalu, ma faataitai ia i latou.”4

Sa mafai e Lucy Gertsch ona valaaulia nei malo faaaloalogia i totonu o lona potuaoga ona sa ia iloaina i latou. O i latou o ana uo faapelepele. Ona o lena mea, sa faapea foi ona aoao ai e lana vasega ia “alolofa, faamamalu, ma faataitai ia i latou.”

Sa fetalai atu le Alii ia Ailama Samita, “Aua le saili e talai atu la’u upu, a e muai saili ia maua la’u upu.”5 E faatatau foi lenei apoapoaiga ia i tatou taitoatasi.

Ua poloaiina i tatou e le Alii ia suesue i tusitusiga paia,6 ia fiafia i ai,7 ma ia teuina i o tatou loto.8 A o tatou suesue ma le faamaoni ma mafaufau loloto i le afioga a le Alii, o le a tatou maua Lona Agaga e faatasi ma i tatou. O le a tatou iloa Lona siufofoga.9

E lei leva ona valaauina au e avea ma se peresitene o le siteki, ae maua e le matou au peresitene o le siteki se aoaoga faamasani mai se Fitugafulu Eria. I le taimi o le aoaoga faamasani, sa ou tuuina atu ai se fesili, ma sa ia taliina e faapea, “O se fesili manaia lena. Sei o tatou su’e i le Tusitaulima Aoao o Faatonuga mo le tali.” Ona matou o lea i le tusitaulima, ma sa i ai iina le tali o la’u fesili. O se taimi puupuu mulimuli ane o le matou aoaoga faamasani, sa ou toe fesili ai foi. Sa toe tali mai foi ia, “Manaia le fesili. Tatou sue i le tusitaulima.” Ou te lei toe taumafai lava e fai atu se isi fesili. Sa ou faapea, e sili ai lo’u faitau i le tusitaulima.

Talu mai lena mea sa ou mafaufau ai, e mafai e le Alii ona tuuina mai se tali e tutusa ma lena, ia i tatou taitoatasi a o tatou o atu ia te Ia ma ni atugaluga po o ni fesili. E mafai ona Ia fetalai mai, “O se fesili manaia lena. Afai e te iloiloina le Alema mataupu e 5 po o le Mataupu Faavae ma Feagaiga vaega e 76, o le a e manatua ai ua uma ona ou talanoa atu ia te oe e uiga i lenei mea.”

Uso e ma tuafafine, e le o le auala lea e faatautaia ai le lagi, le toe ta’u mai ia i tatou taitoatasi o mea ua uma ona Ia faaalia mai ia i tatou o se vaega atoa. O loo i ai i tusitusiga paia afioga a Keriso. O tusitusiga paia o le siufofoga lea o le Alii. O le suesueina o tusitusiga paia e faamasani ai la tatou faalogo i le siufofoga o le Alii.

Lona lua, faaaoga i lou olaga mea e te aoaoina. Ina ua manao Ailama Samita e avea ma se vaega o lenei galuega tele o aso e gata ai, sa fetalai mai le Alii ia te ia, “Faauta, o lau galuega lenei, o le tausi o a’u poloaiga, ioe, ma lou loto atoa, lou manatu atoa ma lou malosi atoa.”10 O le avea ai ma ni faiaoga, o la tatou galuega, muamua ma le sili, o le tausi o poloaiga ma o tatou loto atoa, manatu atoa, ma le malosi atoa.

Lona tolu, saili le fesoasoani a le lagi. Ia augani atu i le Alii mo Lona Agaga, ma le malosi uma o lou loto. Fai mai tusitusiga paia, “Afai tou te le maua le Agaga aua tou te aoao atu.”11 O le uiga o lenei mea, e tusa pe e te faaaogaina uma metotia sa’o faafaiaoga, ae a aunoa ma le Agaga o le a le tupu le aoaoina moni.

O le matafaioi a le faiaoga o le “fesoasoani i tagata taitoatasi e fai ma o latou tiutetauave le aoaoina o le talalelei—ia fagua ia i latou le manao e suesue, malamalama, ma ola i le talalelei.”12 O le uiga o lenei mea, o le avea ai ma faiaoga, e le tatau ona tatou matele i le taulai atu i la tatou faatinoga, ae o le auala tatou te fesoasoani atu ai i isi ia iloa ma ola i le talalelei.13

O ana fea le taimi mulimuli sa e tootuli ai i le tatalo ma fesili atu i le Alii ia le gata ina fesoasoani atu ia te oe i lau lesona, ae ia fesoasoani atu foi ia te oe ia iloa ma ia e faafetauia manaoga o tagata aoga taitasi o lau vasega? E leai se vasega e toatele naua e faapea ona le mafai ai ona tatou tatalo mo musumusuga e faatatau i le ala e aapa atu ai i tagata aoga taitoatasi.

O se mea e masani ai le oo i faiaoga o se lagona o le faatauvaa. E ao ona e malamalama o le “matua o tausaga ma le faatagata matua ma aoaoga faaleatamai, e leai ma se mea po o se tulaga e manaomia ai, ina ia e talanoa atu ai i le Alii ma Lona Agaga.”14

O folafolaga a le Alii e mautinoa lava. Afai e te suesue ma le maelega i tusitusiga paia ma teuloto e le aunoa i o outou mafaufau upu o le ola, afai e te tausia poloaiga ma lou loto atoa ma tatalo mo tagata aoga taitoatasi, o le a e olioli i le mafutaga a le Agaga Paia, ma o le a e maua faaaliga.15

Lona fa, uso e ma tuafafine, o se mea e matuai taua le faaaoga o lo tatou faitalia ma galulue loa, e aunoa ma se faatali, e tusa ai ma uunaiga faaleagaga tatou te maua.

Na aoao mai Peresitene Thomas S. Monson: “Tatou te mata’itu. Tatou te faatalitali. Tatou te faalogologo mo lena leo itiiti ma le filemu. A fetalai mai, e usiusitai alii ma tamaitai popoto. E le tatau ona tolopoina musumusuga a le Agaga.”16

E le tatau ona e fefe e faaaoga lou faitalia ma galue loa e tusa ai ma manatu ma lagona e tuu e le Agaga o le Alii i lou loto. Atonu e te lagonaina i le taimi muamua le le mautonu, ae ou te folafola atu ia te outou, o aafiaga aupito matagofie ma aupito faamalieina o le a e maua i le avea ai ma se faiaoga, o le taimi lea e te usitai atu ai i le finagalo o le Alii ma mulimuli i musumusuga e te maua mai le Agaga Paia. O ou aafiaga o le a faamalosia ai lou faatuatua ma tuuina atu ia te oe le lototele sili atu e te galue ai i le lumanai.

Faiaoga pele, o outou o se tasi o vavega maoae o lenei Ekalesia. Ua ia te outou se tiute paia. Matou te alolofa ia te outou ma talitonu ia te outou. Ou te iloa afai o le a tatou suesue i tusitusiga paia ma ola ina ia tatou agavaa e maua le mafutaga ma le Agaga Paia, o le a faalauteleina i tatou e le Alii i o tatou valaauga ma tiutetauave ina ia mafai ona tatou faamaeaina la tatou galuega mai le Alii. Talosia ia tatou faia uma faapea, o la’u tatalo lea, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. David McCullough, “Teach Them What You Love,” address given May 9, 2009, in the Salt Lake Tabernacle, Salt Lake City, Utah.

  2. Jeffrey R. Holland, “Aoao Atu ma le Aoaoina mai i leEkalesia,” Liahona, Iuni 2007, 73.

  3. Tagai David McCullough, “Teach Them What You Love.”

  4. Thomas S. Monson, “Examples of Great Teachers,” Liahona, June 2007, 76.

  5. Mataupu Faavae ma Feagaiga 11:21.

  6. Tagai Ioane 5:39.

  7. Tagai 2 Nifae 32:3.

  8. Tagai Joseph Smith—Matthew 1:37.

  9. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 18:36; 84:52.

  10. Mataupu Faavae ma Feagaiga 11:20.

  11. Mataupu Faavae ma Feagaiga 42:14.

  12. Aoao Atu e Leai Se Isi Valaauga e Sili Ai: O Se Punaoa Taiala mo le Aoaoina Atu o le Talalelei (1999), 61

  13. Tagai O Le Aoao Atu, E Leai se isi Valaauga e Sili Ai, 159.

  14. J. Reuben Clark Jr., O Le Fuafuaga Faataatia a le Ekalesia mo A’oga (address given to seminary and institute leaders at Aspen Grove, Utah, Aug. 8, 1938), 6.

  15. Tagai Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita [2007], 480.)

  16. Thomas S. Monson, “O Le Agaga e Aumaia le Ola,” Liahona, Iuni 1997, 4.