Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Na Te Aoaoina i Tatou e Tuuese le Tagata o le Lalolagi

Na Te Aoaoina i Tatou e Tuuese le Tagata o le Lalolagi

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Ou te molimau atu i le moni ma le mana o le Togiola a le Faaola ina ia faamamaina, ma faapaiaina ai i tatou ma o tatou aiga.

I se tasi taeao, na faatasi ai se aiga e suesue i tusitusiga paia e pei ona masani ai. A o latou faatasi, na lagona e le tama se agaga le lelei: e le’i fiafia nisi o tagata o le aiga e auai. Sa fai la latou tatalo faaleaiga, ma a o amata ona latou faitau i tusitusiga paia, sa iloa e le tama se tasi o le fanau e le o i ai ia te ia ana tusitusiga paia. Na ia fai atu ia te ia e alu i lona potu e aumai ana tusitusiga paia. Sa ia alu toa’i ma ina ua mavae se taimi umi lava, na ia toe foi mai, saofai i lalo, ma fai mai, “Pe tatau lava ona tatou faia lenei mea i le taimi lenei?”

Na mafaufau le tamā, ua manao lē ita i le amiotonu e faatupu ni faafitauli e aua ai nei o latou faitauina ia tusitusiga paia. Na taumafai le tama ina ia to’a ma fai atu, “Ioe, e tatau ona tatou faitauina i le taimi lava lenei aua o le mea lena e finagalo ai le Alii tatou te faia.”

Na tali atu le afafine, “Ou te matua le manao lava e faitau i le taimi nei!”

E le’i onosai le tama, ma sii i luga lona leo, ma fai atu, “O lo’u fale lenei ma e o le a tatou faitauina pea e le aunoa tusitusiga paia i lo’u fale!”

O lona leo ma le leotele o ana upu na tiga ai lona afafine ma na ia aluese atu ai mai le faatasiga a lo latou aiga, tamoe atu i lona potu, ma ato mai le faitotoa. Na faaiu ai lava iina le faitauga tusitusiga paia—leai se lotogatasi ma ua faaitiitia le lagonaina o le alofa i totonu o le aiga.

Na iloa e le tama lona sese, o lea na alu ai foi o ia i lona potu ma tootuli ifo i lalo e tatalo. Na ia aioi atu i le Alii mo se fesoasoani, i le iloaina na ia faatiga i se tasi o Ana fanau, o se afafine e na te alofa moni lava i ai. Na ia aioi atu i le Alii ina ia toefuatai mai le agaga o le alofa ma le lotogatasi i totonu o le aiga ma faatagaina i latou ina ia faaauau le faitauina o tusitusiga paia faatasi o se aiga. A o ia tatalo, na oo mai se manatu i lona mafaufau: “Alu ma fai i ai ‘ua ou salamo.’” Na faaauau pea ona ia tatalo ma le agaga faamaoni, ma talosagaina le agaga o le Alii ina ia toe faatasi mai i lona aiga. Ma na toe oo mai foi le manatu: “Alu ma fai i ai ‘ua ou salamo.’”

Na matua naunau lava o ia ina ia avea ma se tama lelei ma faia le mea sao, ma o lea na ia tu ai luga ma alu atu i le potu o lona afafine. Na faatele ona ia tuituiina lemu le faitotoa ae e lei tali mai. O lea, na ia tatalaina lemu ai le faitotoa ma iloa atu ai lona afafine o loo tagi masūsū i luga o lona moega. Na ia tootuli ifo i ona autafa ma fai atu ma le leo lemu ma le malu, “Ua ou salamo. Ou te faatoese atu i le mea na ou faia.” Na ia toe fai atu, “Ua ou salamo, ou te alofa ia te oe, ma e ou te le fia faatiga ia te oe.” Ma ona tuuina mai ai lea mai le gutu o se teineitiiti le lesona lea e finagalo le Alii e aoao atu ia te ia.

Na uma lana tagi ma ina ua mavae sina taimi filemu, ona tago lea o ia i ana tusitusiga paia ma amata ona sue ni mau. Na matamata le tama a o sueina e na lima mama ma le vaivai lea itulau ma lea itulau o tusitusiga paia. Na maua mau ia na ia sailia ma amata ona faitau lemu lava i se leo vaivai: “Aua o le tagata o le lalolagi, o lē ita lea i le Atua, ma ua faapea talu le pau o Atamu, e faapea foi e oo i le faavavau, faavavau lava, a e afai e gauai o ia i galuega alofa a le Agaga Paia, ma ua tuu ese le tagata o le agasala, ma ua avea o ia ma tagata amiotonu ona o le togiola o Keriso le Alii, ma ua avea foi o ia e pei o le tama itiiti, ua fia usiusitai, ma agamalu, ma faamaulalo, ma onosai, ma ua tumu i le alofa ma le fia gauai i mea uma ua silafia e le Atua e tatau ona faatiga ai o ia, e pei lava ona gauai le tama itiiti i lona tama.”1

A o ia tootuli pea i autafa o le moega o lona afafine, na ufitia o ia i le agaga o le lotomaualalo a o ia mafaufau ia te ia lava, “Na tusia lena mau mo au. Ma na ia aoao mai se lesona maoae ia te au.”

Ona liliu atu lea o mata o lona afafine ia te ia ma fai atu, “Ua ou salamo. Ua ou salamo, Tama.”

Na iloa e le tama i lena lava taimi e lei faitauina e lona afafine lena mau ia faatatau ia te ia [tama], ae na ia faitauina ina ia faatatau lava ia te ia [afafine]. Na opo mai e le tama lona afafine. Na toefuatai mai le alofa ma le lotogatasi i lena lava taimi matagofie o le faaleleiga lea na mafua ona o le afioga a le Atua ma le Agaga Paia. O lena mau, lea na manatua e lona afafine mai lana lava suesuega i tusitusiga paia, na pai atu i le loto o le tama ma se afi o le Agaga Paia.

O’u uso pele, e tatau ona avea o tatou aiga ma se nofoaga e mafai ona nofo ai le Agaga Paia. “Ua na o le aiga ua faapaia e mafai ona faatusalia i le paia o le malumalu.”2 E leai se nofoaga o le tagata o le lalolagi i o tatou aiga. E taumafai le tagata o le lalolagi e “tau ufiufi [ana] agasala, pe faamalie [lona] loto maualuga, [lona] fiasili le aoga, pe faamalosia i agaga o le fanau a tagata, [ma pe a ia faia] soo se faiga lava o le amioletonu, faauta, e punitia lava le lagi; e tiga le Agaga o le Alii; pe a aveeseina foi, Amene i le perisitua po o le pule a lena tagata.”3

O i tatou o e umia le perisitua Arona po o le perisitua Mekisateko e tatau ona manatuaina pea “E le tatau ona faatumauina se mana po o le uunaiina e le pule o le perisitua, tau lava i le tauanau atu, i le faapalepale, le agalelei, ma le agamalu, ma le alofa faamaoni; i le agalelei, ma le malamalama mama, e matua faalauteleina ai le agaga e aunoa ma le pepelo, e aunoa ma le faaoleole.”4

E aluese mai le finauga mai o tatou aiga ma o o tatou olaga a o tatou taumafai e ola ai i nei uiga faaKeriso. “Ia outou fefaamagaloai a outou agasala; aua e moni ou te fai atu ia te oe, o le lē faamagalo atu i le agaleaga o lē la te tuaoi pe a fai mai o ia ua salamo, o ia lena ua aumaia o ia lava i le tausalaina.”5 “Ua ou salamo. Ua ou salamo, Tama.”

Ua aoaoina i tatou e le Alii o Iesu Keriso, o le Alii o le Filemu, i le auala tatou te faatulagaina ai le filemu i totonu o o tatou aiga.

Ua na aoaoina i tatou ina ia usiusitai, pe i nisi upu, o le gauai atu lea i le finagalo po o le mana o le Alii. “Alu ma fai atu ‘Ua ou salamo.’”

Na Ia aoaoina i tatou ina ia agamalu, pe i nisi upu, ina ia “lavapapale; ia agamalu; ia tauagafau; ia lē itaita gofie pe le fiafia; ia usiusitai; ia lava le onosai pe a faatiga mai se tasi.”6

Na Ia aoaoina i tatou ina ia lotomaualalo, pe i nisi upu, “aga maualalo, tauagafau; agamalu; usiusitai; e ese mai le manatu faamaualuga, manatu faapito, fiasili, po o le faalialiavale.7

“Ua ou salamo. Ou te faatoese atu i le mea na ou faia.”

Na Ia aoaoina i tatou ina ia onosai, pe i nisi upu, “o le i ai o ni uiga lelei e fetaiai ai ma le amioleaga e aunoa ma le muimui po o le popole” po o le “toa pe a oo i ai mafatiaga po o le ita.”8

Na Ia aoaoina i tatou ina ia tumu i le alofa.“Ou te alofa ia te oe, ma e ou te le fia faatiga ia te oe.”

Ioe, o’u uso pele, na Ia aoaoina i tatou e tuu ese le tagata o le lalolagi, e pei o le tama i le tala lenei lea na ia aioi atu i le Alii mo se fesoasoani. Ioe, pei lava ona opoina e le tama lona afafine i aao o lona alofa, e faapena foi ona tuuina mai e le Faaola Ona aao e opoina i tatou i taimi tatou te salamo moni ai.

Na Ia aoaoina i tatou ina ia avea ma “se tagata amiotonu ona o le togiola a Keriso le Alii.” Ma, o le a faalelei i tatou ma le finagalo o le Atua, ma o le a avea i tatou ma uo a le Atua. Ou te molimau atu i le moni ma le mana o le Togiola a le Faaola ina ia faamamaina, ma faapaiaina ai i tatou ma o tatou aiga, a o tatou taumafai e tuu ese le tagata o le lalolagi ma mulimuli atu ia te Ia.

O Ia o le “tamai mamoe a le Atua,”9 O Ia o “lē Paia ma lē amiotonu,”10 “ma e taua Lona igoa o le Silisili ese, o le Faipule, o le Atua malosi, o le Tama o le faavavau, o le Alii o le Filemu.”11 I le suafa o le Alii o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Mosaea 3:19.

  2. Bible Dictionary, “Temple.”

  3. Mataupu Faavae ma Feagaiga 121:37.

  4. Mataupu Faavae ma Feagaiga 121:41–42.

  5. Mosaea 26:31.

  6. Noah Webster’s First Edition of an American Dictionary of the English Language, 9th ed. (1996), “meek.”

  7. Noah Webster’s First Edition, “humble.”

  8. Noah Webster’s First Edition, “patient.”

  9. Ioane 1:29.

  10. Galuega 3:14, Lomiga Fou Faavaomalo.

  11. Isaia 9:6.