Na Te Aoaoina i Tatou e Tuuese le Tagata o le Lalolagi

Juan A. Uceda

Of the First Quorum of the Seventy


Ou te molimau atu i le moni ma le mana o le Togiola a le Faaola ina ia faamamaina, ma faapaiaina ai i tatou ma o tatou aiga.
 

I se tasi taeao, na faatasi ai se aiga e suesue i tusitusiga paia e pei ona masani ai. A o latou faatasi, na lagona e le tama se agaga le lelei: e le’i fiafia nisi o tagata o le aiga e auai. Sa fai la latou tatalo faaleaiga, ma a o amata ona latou faitau i tusitusiga paia, sa iloa e le tama se tasi o le fanau e le o i ai ia te ia ana tusitusiga paia. Na ia fai atu ia te ia e alu i lona potu e aumai ana tusitusiga paia. Sa ia alu toa’i ma ina ua mavae se taimi umi lava, na ia toe foi mai, saofai i lalo, ma fai mai, “Pe tatau lava ona tatou faia lenei mea i le taimi lenei?”

Na mafaufau le tamā, ua manao lē ita i le amiotonu e faatupu ni faafitauli e aua ai nei o latou faitauina ia tusitusiga paia. Na taumafai le tama ina ia to’a ma fai atu, “Ioe, e tatau ona tatou faitauina i le taimi lava lenei aua o le mea lena e finagalo ai le Alii tatou te faia.”

Na tali atu le afafine, “Ou te matua le manao lava e faitau i le taimi nei!”

E le’i onosai le tama, ma sii i luga lona leo, ma fai atu, “O lo’u fale lenei ma e o le a tatou faitauina pea e le aunoa tusitusiga paia i lo’u fale!”

O lona leo ma le leotele o ana upu na tiga ai lona afafine ma na ia aluese atu ai mai le faatasiga a lo latou aiga, tamoe atu i lona potu, ma ato mai le faitotoa. Na faaiu ai lava iina le faitauga tusitusiga paia—leai se lotogatasi ma ua faaitiitia le lagonaina o le alofa i totonu o le aiga.

Na iloa e le tama lona sese, o lea na alu ai foi o ia i lona potu ma tootuli ifo i lalo e tatalo. Na ia aioi atu i le Alii mo se fesoasoani, i le iloaina na ia faatiga i se tasi o Ana fanau, o se afafine e na te alofa moni lava i ai. Na ia aioi atu i le Alii ina ia toefuatai mai le agaga o le alofa ma le lotogatasi i totonu o le aiga ma faatagaina i latou ina ia faaauau le faitauina o tusitusiga paia faatasi o se aiga. A o ia tatalo, na oo mai se manatu i lona mafaufau: “Alu ma fai i ai ‘ua ou salamo.’” Na faaauau pea ona ia tatalo ma le agaga faamaoni, ma talosagaina le agaga o le Alii ina ia toe faatasi mai i lona aiga. Ma na toe oo mai foi le manatu: “Alu ma fai i ai ‘ua ou salamo.’”

Na matua naunau lava o ia ina ia avea ma se tama lelei ma faia le mea sao, ma o lea na ia tu ai luga ma alu atu i le potu o lona afafine. Na faatele ona ia tuituiina lemu le faitotoa ae e lei tali mai. O lea, na ia tatalaina lemu ai le faitotoa ma iloa atu ai lona afafine o loo tagi masūsū i luga o lona moega. Na ia tootuli ifo i ona autafa ma fai atu ma le leo lemu ma le malu, “Ua ou salamo. Ou te faatoese atu i le mea na ou faia.” Na ia toe fai atu, “Ua ou salamo, ou te alofa ia te oe, ma e ou te le fia faatiga ia te oe.” Ma ona tuuina mai ai lea mai le gutu o se teineitiiti le lesona lea e finagalo le Alii e aoao atu ia te ia.

Na uma lana tagi ma ina ua mavae sina taimi filemu, ona tago lea o ia i ana tusitusiga paia ma amata ona sue ni mau. Na matamata le tama a o sueina e na lima mama ma le vaivai lea itulau ma lea itulau o tusitusiga paia. Na maua mau ia na ia sailia ma amata ona faitau lemu lava i se leo vaivai: “Aua o le tagata o le lalolagi, o lē ita lea i le Atua, ma ua faapea talu le pau o Atamu, e faapea foi e oo i le faavavau, faavavau lava, a e afai e gauai o ia i galuega alofa a le Agaga Paia, ma ua tuu ese le tagata o le agasala, ma ua avea o ia ma tagata amiotonu ona o le togiola o Keriso le Alii, ma ua avea foi o ia e pei o le tama itiiti, ua fia usiusitai, ma agamalu, ma faamaulalo, ma onosai, ma ua tumu i le alofa ma le fia gauai i mea uma ua silafia e le Atua e tatau ona faatiga ai o ia, e pei lava ona gauai le tama itiiti i lona tama.” 1

A o ia tootuli pea i autafa o le moega o lona afafine, na ufitia o ia i le agaga o le lotomaualalo a o ia mafaufau ia te ia lava, “Na tusia lena mau mo au. Ma na ia aoao mai se lesona maoae ia te au.”

Ona liliu atu lea o mata o lona afafine ia te ia ma fai atu, “Ua ou salamo. Ua ou salamo, Tama.”

Na iloa e le tama i lena lava taimi e lei faitauina e lona afafine lena mau ia faatatau ia te ia [tama], ae na ia faitauina ina ia faatatau lava ia te ia [afafine]. Na opo mai e le tama lona afafine. Na toefuatai mai le alofa ma le lotogatasi i lena lava taimi matagofie o le faaleleiga lea na mafua ona o le afioga a le Atua ma le Agaga Paia. O lena mau, lea na manatua e lona afafine mai lana lava suesuega i tusitusiga paia, na pai atu i le loto o le tama ma se afi o le Agaga Paia.

O’u uso pele, e tatau ona avea o tatou aiga ma se nofoaga e mafai ona nofo ai le Agaga Paia. “Ua na o le aiga ua faapaia e mafai ona faatusalia i le paia o le malumalu.” 2 E leai se nofoaga o le tagata o le lalolagi i o tatou aiga. E taumafai le tagata o le lalolagi e “tau ufiufi [ana] agasala, pe faamalie [lona] loto maualuga, [lona] fiasili le aoga, pe faamalosia i agaga o le fanau a tagata, [ma pe a ia faia] soo se faiga lava o le amioletonu, faauta, e punitia lava le lagi; e tiga le Agaga o le Alii; pe a aveeseina foi, Amene i le perisitua po o le pule a lena tagata.” 3

O i tatou o e umia le perisitua Arona po o le perisitua Mekisateko e tatau ona manatuaina pea “E le tatau ona faatumauina se mana po o le uunaiina e le pule o le perisitua, tau lava i le tauanau atu, i le faapalepale, le agalelei, ma le agamalu, ma le alofa faamaoni; i le agalelei, ma le malamalama mama, e matua faalauteleina ai le agaga e aunoa ma le pepelo, e aunoa ma le faaoleole.” 4

E aluese mai le finauga mai o tatou aiga ma o o tatou olaga a o tatou taumafai e ola ai i nei uiga faaKeriso. “Ia outou fefaamagaloai a outou agasala; aua e moni ou te fai atu ia te oe, o le lē faamagalo atu i le agaleaga o lē la te tuaoi pe a fai mai o ia ua salamo, o ia lena ua aumaia o ia lava i le tausalaina.” 5 “Ua ou salamo. Ua ou salamo, Tama.”

Ua aoaoina i tatou e le Alii o Iesu Keriso, o le Alii o le Filemu, i le auala tatou te faatulagaina ai le filemu i totonu o o tatou aiga.

Ua na aoaoina i tatou ina ia usiusitai, pe i nisi upu, o le gauai atu lea i le finagalo po o le mana o le Alii. “Alu ma fai atu ‘Ua ou salamo.’”

Na Ia aoaoina i tatou ina ia agamalu, pe i nisi upu, ina ia “lavapapale; ia agamalu; ia tauagafau; ia lē itaita gofie pe le fiafia; ia usiusitai; ia lava le onosai pe a faatiga mai se tasi.” 6

Na Ia aoaoina i tatou ina ia lotomaualalo, pe i nisi upu, “aga maualalo, tauagafau; agamalu; usiusitai; e ese mai le manatu faamaualuga, manatu faapito, fiasili, po o le faalialiavale. 7

“Ua ou salamo. Ou te faatoese atu i le mea na ou faia.”

Na Ia aoaoina i tatou ina ia onosai, pe i nisi upu, “o le i ai o ni uiga lelei e fetaiai ai ma le amioleaga e aunoa ma le muimui po o le popole” po o le “toa pe a oo i ai mafatiaga po o le ita.” 8

Na Ia aoaoina i tatou ina ia tumu i le alofa.“Ou te alofa ia te oe, ma e ou te le fia faatiga ia te oe.”

Ioe, o’u uso pele, na Ia aoaoina i tatou e tuu ese le tagata o le lalolagi, e pei o le tama i le tala lenei lea na ia aioi atu i le Alii mo se fesoasoani. Ioe, pei lava ona opoina e le tama lona afafine i aao o lona alofa, e faapena foi ona tuuina mai e le Faaola Ona aao e opoina i tatou i taimi tatou te salamo moni ai.

Na Ia aoaoina i tatou ina ia avea ma “se tagata amiotonu ona o le togiola a Keriso le Alii.” Ma, o le a faalelei i tatou ma le finagalo o le Atua, ma o le a avea i tatou ma uo a le Atua. Ou te molimau atu i le moni ma le mana o le Togiola a le Faaola ina ia faamamaina, ma faapaiaina ai i tatou ma o tatou aiga, a o tatou taumafai e tuu ese le tagata o le lalolagi ma mulimuli atu ia te Ia.

O Ia o le “tamai mamoe a le Atua,” 9 O Ia o “lē Paia ma lē amiotonu,” 10 “ma e taua Lona igoa o le Silisili ese, o le Faipule, o le Atua malosi, o le Tama o le faavavau, o le Alii o le Filemu.” 11 I le suafa o le Alii o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau Faasino

 1.  

  1.  Mosaea 3:19.

 2.  

  2. Bible Dictionary, “Temple.”

 3.  

  3.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 121:37.

 4.  

  4.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 121:41–42.

 5.  

  5.  Mosaea 26:31.

 6.  

  6.  Noah Webster’s First Edition of an American Dictionary of the English Language, 9th ed. (1996), “meek.”

 7.  

  7.  Noah Webster’s First Edition, “humble.”

 8.  

  8.  Noah Webster’s First Edition, “patient.”

 9.  

  9.  Ioane 1:29.

 10.  

  10.  Galuega 3:14, Lomiga Fou Faavaomalo.

 11.  

  11.  Isaia 9:6.