Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2010 | O, dat geslepen plan van de boze

O, dat geslepen plan van de boze

Oktober 2010 Algemene conferentie

Er is hoop voor verslaafden. Die hoop is mogelijk door de verzoening van Jezus Christus.

Broeders en zusters, het begin van de herfst hier in de Rocky Mountains zorgt voor een bonte bladerentooi in vlammend rode, oranje en gele tinten. In de herfst is de hele natuur zich aan het voorbereiden op de koude, sobere schoonheid van de winter.

De herfst is vooral een spannende tijd voor vliegvissers, want dit is de tijd dat de forel door een haast onverzadigbare honger ertoe wordt gedreven om zich vol te eten en zich aan te sterken, voordat de voedselschaarste van de winter aanbreekt.

Het doel van de vliegvisser is de forel door vakkundige misleiding te vangen. Een kundig vliegvisser verdiept zich in het gedrag van de forel, het weer, de stroming, de soorten insecten waaraan de forel zich te goed doet en wanneer die insecten uitkomen. Vaak zal hij het lokaas dat hij gebruikt met de hand vervaardigen. Hij weet dat die kunstvlieg met dat kleine haakje een volmaakt vervaardigd lokmiddel moet zijn, want de forel zal zelfs de kleinste fout opmerken en aan de vlieg voorbijgaan.

Er is niets spannenders dan de forel boven te zien komen, te zien toehappen en weerstand te zien bieden tot hij is uitgeput en kan worden binnengehaald. Het is de kennis en vaardigheid van de visser tegen de edele forel.

Het gebruik van kunstaas bij het vissen is een voorbeeld van hoe Lucifer ons probeert te verleiden, misleiden en te vangen.

Zoals de vliegvisser weet dat een forel wordt gedreven door honger, kent Lucifer onze ‘honger’ of gebreken en verleidt hij ons met lokaas dat ons, als we toehappen, uit de stroom van het leven rukt en ons onder zijn ongenadige invloed brengt. En in tegenstelling tot de visser die een vis vangt en hem ongedeerd terugzet, laat Lucifer zijn vangst niet vrijwillig gaan. Zijn doel is zijn slachtoffer zo ellendig te maken als hij zelf is.

Lehi heeft gezegd: ‘En omdat hij [Lucifer] uit de hemel was gevallen en voor eeuwig ellendig was geworden, zocht hij ook de ellende van het gehele mensdom’ (2 Nephi 2:18).

Ik voeg mijn stem bij die van mijn medebroeders dat Lucifer een slim en sluw wezen is. Een van de belangrijkste methoden die hij tegen ons gebruikt is zijn kunst om te liegen en te bedriegen en ons te laten geloven dat kwaad goed is en goed kwaad. Vanaf het prille begin in de grote raadsvergadering in de hemel wilde Satan ‘de keuzevrijheid van de mens […] vernietigen, die Ik, de Here God, hem had gegeven. (…)

En hij werd Satan, ja, namelijk de duivel, de vader van alle leugen, om de mensen te misleiden en te verblinden en om hen gevankelijk weg te voeren naar zijn wil’ (Mozes 4:3–4).

En nog steeds is de keuzevrijheid die de mens van God heeft gekregen de inzet van de strijd. Satan en zijn trawanten hebben allerlei lokaas om ons heen verspreid in de hoop dat we zwichten en zijn vliegen inslikken, zodat hij ons kan binnenhalen. Hij maakt gebruik van verslavingen om iemand zijn keuzevrijheid af te nemen. Volgens het woordenboek betekent een verslaving zich over te geven aan datgene wat iemand ertoe brengt zijn keuzevrijheid op te geven en afhankelijk te worden van een middel of gedrag dat een bedreiging voor zijn leven is.1

Onderzoek wijst uit dat er een mechanisme in onze hersenen zit dat het genotscentrum wordt genoemd.2 Als dat wordt gestimuleerd door bepaalde drugs of gedragingen, overmeestert het dat deel van onze hersenen dat ons oordeel, onze wilskracht, ons denkvermogen en zedelijk gedrag reguleert. Dat leidt ertoe dat de verslaafde laat varen waarvan hij of zij weet dat het goed is. En als dat gebeurt, zet de haak zich vast en neemt Lucifer over.

Satan weet hoe hij ons met zijn kunstmatige middelen en gedragingen, die slechts tijdelijk genot bieden, moet bewerken en vangen. Ik heb gezien waar iemand doorheen gaat die probeert de controle over zijn leven terug te krijgen, die probeert los te komen van vernietigende verslavingen en impulsen en zijn gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid probeert te herwinnen.

Een paar van de meest verslavende middelen die de hersenen kunnen gijzelen en iemands keuzevrijheid kunnen lam leggen zijn: nicotine; opiaten — heroïne, morfine en andere pijnstillers; kalmerende middelen; cocaïne; alcohol; marihuana; en methamfetamines.

Ik ben dankbaar dat er goed opgeleide artsen zijn die hun patiënten de juiste medicijnen kunnen voorschrijven om pijn en lijden te verlichten. Helaas zijn er tegenwoordig te veel mensen, onder wie ook leden van de kerk, die verslaafd raken aan en misbruik maken van medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn. Lucifer, de vader van alle leugen, weet dat en gebruikt zijn invloed om iemands keuzevrijheid weg te nemen en de misbruiker in zijn verschrikkelijke ketenen te slaan (zie 2 Nephi 28:22).

Onlangs sprak ik met een zuster die op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis was opgenomen. Zij vertelde mij over haar trieste teloorgang van volledige psychische en lichamelijke gezondheid, een geweldig huwelijk en een fijn gezin naar psychische problemen, gezondheidsproblemen en het uiteenvallen van haar gezin — wat allemaal was begonnen met het misbruik van pijnstillers op recept.

Twee jaar vóór ons gesprek liep ze rugletsel op in een auto-ongeluk. Haar arts schreef een medicijn voor om de bijna ondraaglijke pijn te verlichten. Ze vond dat ze een hogere dosis nodig had. Daarom begon ze het recept te vervalsen en nam ze uiteindelijk haar toevlucht tot heroïne. Dat leidde tot haar arrestatie en een gevangenisstraf. Haar obsessie met drugs verwoestte haar huwelijk. Haar man vroeg echtscheiding aan en kreeg de voogdij over de kinderen. Ze vertelde mij dat de drugs niet alleen haar pijn verlichtten, maar haar ook een kortstondige euforie en een gevoel van welbehagen bezorgden. Maar elke dosis was slechts goed voor een paar uur en de verlichting leek na elke dosis minder te worden. Zij ging steeds meer drugs gebruiken en belandde zo in de vicieuze verslavingscirkel. Haar hele leven draaide om drugs. De avond vóór ons gesprek had ze geprobeerd zich van het leven te beroven. Ze zei dat ze niet meer tegen de lichamelijke, emotionele en geestelijke pijn kon. Ze had het gevoel dat er geen uitweg meer was — dat er geen hoop meer was.

Het probleem dat deze zuster met medicijnen op recept en drugs had, staat niet op zichzelf; het gebeurt overal om ons heen. In sommige gebieden sterven er meer mensen aan het misbruik van medicijnen dan er omkomen bij auto-ongelukken.3 Broeders en zusters, blijf af van elk middel dat verslavend kan zijn. zelfs een enkel snuifje, pilletje of glaasje sterkedrank kan tot verslaving leiden. Een herstellende alcoholist heeft mij verteld dat één glaasje het verschil is tussen verslaving en nuchterheid. Satan weet dat. Laat hem u niet binnenhalen met zijn lokmiddelen die snel tot verslaving kunnen leiden.

Broeders en zusters, begrijp mij niet verkeerd. Ik heb niets tegen medicijnen op recept voor mensen die een behandelbare ziekte of veel lichamelijke pijn hebben. Die medicijnen zijn met recht een zegen. Wat ik zeg is dat we ons zorgvuldig moeten houden aan de dosis die de arts voorschrijft. En we moeten die medicijnen op een veilige plek bewaren, waar kleine kinderen of wie dan ook niet bij kunnen.

Er heerst ook grote zorg over ander schadelijk, verslavend gedrag zoals gokverslaving en pornoverslaving, die zoveel schade toebrengen en zo wijdverspreid zijn in onze samenleving. Denk eraan, broeders en zusters, elke vorm van verslaving is zich overgeven aan datgene wat iemand ertoe brengt zijn keuzevrijheid op te geven en afhankelijk te worden. Daarom moeten gamen en sms’en aan de lijst worden toegevoegd. Sommige gamers beweren achttien uur per dag aan computerspelletjes te besteden om maar een hoger ‘level’ te bereiken, zonder zich te bekommeren om de andere aspecten van hun leven. Sms’en kan een verslaving worden, die ertoe leidt dat de belangrijke, interpersoonlijke communicatie verloren gaat. Onlangs hoorde ik een bisschop zeggen dat twee jongeren die naast elkaar stonden elkaar aan het sms’en waren in plaats van met elkaar te praten.

Medisch onderzoek omschrijft verslaving als een ‘hersenaandoening.’4 Dat is waar, maar ik geloof dat zij ook een aandoening van de geest wordt als Satan iemand eenmaal in zijn macht heeft. Maar in welke verslavingscirkel iemand ook terechtkomt, er is altijd hoop. De profeet Lehi leerde deze eeuwige waarheid aan zijn zoons: ‘Daarom zijn de mensen vrij naar het vlees; en worden hun alle dingen gegeven die voor de mens noodzakelijk zijn. En zij zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen, naar de gevangenschap en macht van de duivel’ (2 Nephi 2:27).

Als iemand die verslaafd is, verlangt ervan te worden bevrijd, dan is er een weg terug naar geestelijke vrijheid — een ontsnappingsroute uit slavernij — een bewezen weg. Die begint met gebed — een oprechte, vurige, constante communicatie met de Schepper van onze geest en ons lichaam — onze hemelse Vader. Het is hetzelfde beginsel dat geldt voor een slechte gewoonte afleren of zich van een bepaalde zonde bekeren. De formule die ons hart, ons lichaam, ons verstand en onze geest verandert, staat in de Schriften.

De profeet Mormon heeft ons deze raad gegeven: ‘Welnu, mijn geliefde broeders, bidt tot de Vader met alle kracht van uw hart dat gij met [zijn] liefde (…) vervuld zult zijn, (…) opdat wij gereinigd zullen worden zoals Hij rein is’ (Moroni 7:48).

Deze en andere schriftuurplaatsen getuigen tot ons dat er hoop is voor verslaafden. Die hoop is mogelijk door de verzoening van Jezus Christus en als wij ons voor God vernederen, Hem in vurig gebed onze hele ziel offeren en Hem smeken om ons van de ketenen van verslaving te bevrijden.

Priesterschapsleiders kunnen mensen met een verslaving met raad en daad terzijde staan. Zo nodig kunnen ze hen doorverwijzen naar bevoegde hulpverleners en LDS Family Services. Bij LDS Family Services is een verslavingsherstelprogramma verkrijgbaar dat is gebaseerd op de oorspronkelijke twaalf stappen van de Anonieme Alcoholisten.

Voor hen die persoonlijk of in hun gezin te maken hebben met verslaving, herhaal ik dat vurig gebed de sleutel is tot de geestelijke kracht die nodig is om gemoedsrust te krijgen en een verslaving de baas te worden. Onze hemelse Vader houdt van al zijn kinderen. Dank Hem voor zijn goedgunstigheid en liefde. Vraag Hem of Hij u de kracht wil geven om de verslaving waarmee u worstelt te overwinnen. Zet alle trots aan de kant en richt uw leven en uw hart op Hem. Vraag Hem u te vervullen met de macht van Christus’ reine liefde. Misschien zult u dit heel vaak moeten doen, maar ik getuig tot u dat uw lichaam, verstand en geest kunnen worden veranderd, gereinigd en genezen — en u zult worden bevrijd. Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben’ (Johannes 8:12).

Daar het ons doel is om op onze Heiland te gaan lijken en uiteindelijk bij onze hemelse Vader terug te keren, zal ieder van ons de machtige verandering van hart moeten ondergaan die door de profeet Alma in het Boek van Mormon is beschreven (zie Alma 5:14). Onze liefde voor onze Vader in de hemel en de Heer Jezus Christus moet tot uitdrukking komen in onze dagelijkse keuzen en daden. Zij hebben vrede, vreugde en geluk beloofd aan wie hun geboden onderhouden.

Broeders en zusters, mogen wij ons allen bewust worden van de kunstvliegen die ons worden voorgehouden door Lucifer, de namaakvisser van mensen. Mogen wij de wijsheid en het geestelijke inzicht hebben om zijn vele gevaarlijke aanbiedingen te herkennen en te weigeren.

En wie onder u heeft toegegeven aan welke verslaving ook, weet dat er hoop is omdat God van al zijn kinderen houdt, en omdat de verzoening van de Heer Jezus Christus alles mogelijk maken.

Ik heb de geweldige zegen van herstel gezien die iemand kan bevrijden van de ketenen van verslaving. De Heer is onze Herder en het zal ons aan niets ontbreken als we vertrouwen op de macht van de verzoening. Ik weet dat de Heer verslaafden kan en zal bevrijden uit hun gevangenschap, want de apostel Paulus heeft gezegd: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4:13). Ik bid, broeders en zusters, dat dit zo mag zijn voor wie in deze fase van hun leven met dit probleem worstelen, en doe dat nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen
    1. Als zelfstandig naamwoord heeft het Engelse addiction [verslaving] drie betekenissen, waarvan er een is: ‘overgave aan een meester’ audioenglish.net/dictionary/addiction.htm

    2. Zie National Institute on Drug Abuse, Drugs, Brains, and Behavior—the Science of Addiction (2010), p. 18, drugabuse.gov/scienceofaddiction/sciofaddiction.pdf.

    3. Zie Erika Potter, ‘Drug Deaths Overtake Auto Deaths in Utah’, december 2009, universe.byu.edu/node/4477.

    4. Zie National Institute on Drug Abuse, “The Neurobiology of Drug Addiction,” sectie IV, nr. 30, drugabuse.gov/pubs/teaching/teaching2/teaching5.html; zie ook drugabuse.gov/funding/budget08.html.