Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Usitai i Perofeta

Usitai i Perofeta

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O se faamanuiaga sili le i ai o perofeta i o tatou aso!

O au o se tagata e liliu mai i le Ekalesia.Ou te faafetai tele ona o le tali mai e le Atua o la’u tatalo ma tuuina mai ia te au le malamalama ma se molimau malosi o Iosefa Samita o se perofeta a le Atua.

Ae ou te lei faia le faaiuga ou te papatiso i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, sa ou suesueina ni vaega mai le talafaasolopito o Iosefa Samita. Sa ou tatalo ina ua uma ona ou faitauina ma le totoa parakalafa taitasi.Afai e te fia faia foi lenei mea, e te ono faaaluina ai le 14 itula.

Ina ua uma ona ou faitau, mafaufau loloto ma tatalo, sa tuuina mai e le Alii ia te au le faamautinoaga o Iosefa Samita o Lana perofeta. Ou te molimau atu ia te outou o Iosefa Samita o se perofeta, ma ona ua ou maua se tali mai le Alii, ua ou iloa ai o i latou uma e sosoo mai ia te ia o perofeta foi. O se faamanuiaga sili le i ai o perofeta i o tatou aso!

Aisea e taua ai le i ai o perofeta soifua e taitaia le Ekalesia moni a Iesu Keriso ma ona tagata auai?

I le Taiala i Mau, tatou te maua ai le uiga o le upu perofeta: “O se tagata na valaauina e le Atua e saunoa mai i Lona suafa. I le avea ai o se avefeau a le Alii, e maua e perofeta poloaiga, valoaga ma faaaliga mai le Atua”

O se faamanuiaga maoae le maua o le afioga, poloaiga ma le taitaiga a le Alii i nei aso faigata i le lalolagi. E mafai ona musuia perofeta e iloa le lumanai mo le manuia o tagata.

Ua ta’u mai ia i tatou “E le faia lava se mea e le Alii o Ieova, a e faaalia lona finagalo i ana auauna o perofeta” (Amosa 3:7). Ua tatou aoao mai tusitusiga paia o le a faaali mai e le Alii i Ana perofeta soo se mea ua Ia silafia e alagatatau e talanoa mai ai ia i tatou. O le a Ia faaali mai Lona finagalo ia i tatou ma o le a Ia aoao i tatou e ala mai i Ana perofeta.

Ua folafola mai e le Alii afai tatou te talitonu i perofeta paia, o le a tatou maua le ola e faavavau (tagai i le MFF 20:26). I le Mataupu Faavae e ono o le Faatuatua, tatou te tautino atu ai tatou te talitonu i perofeta. O le talitonu o lona uiga ia i ai le faatuatua ma le talitonu ia i latou ma ia mulimuli ma faia mea e ta’u mai e perofeta tatou te faia.

I le 1980, a o avea Peresitene Ezra Taft Benson ma peresitene o le Aufono a Aposetolo e Toasefululua, sa ia tuuina atu ai se savali mamana e uiga i le usiusitai i perofeta, i se faigalotu a le BYU i le Marriott Center. O lana saunoaga sa faaautuina, “Fourteen Fundamentals in Following the Prophet,” sa faagaeetia ai lo’u loto. Sa ou lagona ai le fiafia o lea sa ou faia ai se filifiliga e mulimuli i perofeta i aso uma o totoe o lo’u ola ina ua ou papatiso i le Ekalesia moni a le Alii.

Ou te fia faasoa atu nisi o mataupu faavae sa aoao mai e Peresitene Benson:

“Muamua: O le perofeta e na o le pau lea o le tamalii e talanoa ma le Alii i mea uma” (1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 26).

I o tatou aso, ua ta’u mai e le perofeta a le Atua ia tatou alolofa atu i o tatou uso a tagata, ia auauna atu, ia tausia le tupulaga faia’e, ia laveai i latou ua le toe toaaga pe ua vaivai i le Ekalesia—ia faia ni mea se tele ua tatou ta’ua o faamuamua faaperofeta. E tatau ona tatou malamalama o nei faamuamua o mea foi ia e faamuamua e le Atua, ma o le perofeta o Lona siufofoga e momoli maia i le Ekalesia atoa ma le lalolagi.

Ua fautuaina i tatou ia “gauai i ana upu uma ma poloaiga” MFF 21:4). Ua tatou iloa foi:

“Aua o lana upu o le a outou maua, e pei ua alu atu mai lo’u lava gutu, i le onosai ma le faatuatua atoa” (MFF 21:4–5).

“Aua o le faia o nei mea o le a le manumalo ai faitotoa o seoli ia te outou; ioe, a e tafieseina e le Alii le Atua le malosi o le pogisa mai o outou luma, ma luluina le lagi mo lo outou lelei, atoa ma le mamalu o lona suafa” (MFF 21:4–6).

Mataupu faavae lona lua: “O le perofeta soifua e sili atu le taua ia i tatou nai lo tusitusiga faavae (“Fourteen Fundamentals,” 26).

O loo maua e le perofeta soifua ni faaaliga e faapitoa mo i tatou. Ou te manatua ni taimi se tele sa ou auai ai e faalogologo i se tasi o auauna a le Alii a o saunoa e uiga i se mea faapitoa mo se afioaga po o se atunuu. Ou te manatua pe a ma le toatolu perofeta soifua, tagatavaai ma talifaaaliga sa saunoa e uiga i lo’u atunuu o Pasila. O se tasi o ia auauna sa saunoa e faapea, o le a avea Pasila ma se atunuu o le lalolagi o le a maoae le tamaoaiga, e saoloto mai le siitia o tau o oloa. O le taimi lena, sa ta’i masina lava ma fai siitaga maualuluga. Sa faigata ona talitonu le toatele o tagata i le saunoaga a le perofeta, ae sa ou talitonu. O le taimi nei, o Pasila e tusa ma le tai 5 pasene ni siitaga i tausaga taitasi mo le tele o tausaga sosoo. O loo lona iva nei Pasila i le lalolagi i lona tamaoaiga, ma o loo lelei lava le atunuu!

Mataupu faavae lona tolu: “E sili atu le taua o le perofeta soifua ia i tatou nai lo se perofeta ua maliu” (“Fourteen Fundamentals,” 27).

Tatou te aoaoina se lesona tele e uiga i lenei mataupu faavae mai tusitusiga paia. I aso o Noa, sa faigofie atu i tagata ona talitonu i perofeta ua maliliu, ae sa faigata ona latou talitonu ia Noa. Ua tatou iloa ona o lo latou le talitonu, sa le faasaoina ai i latou i le lolo (tagai i le Kenese 6–7).

Mataupu faavae lona fa: “O le a le taitaieseina lava le Ekalesia e le perofeta” (“Fourteen Fundamentals,” 27).

Ou te toe faapea atu, tatou toe aoao mai i perofeta soifua. Na saunoa Peresitene Uilifoti Uitilafi: “O le a lē faatagaina lava e le Alii au po o se isi lava tagata e tulai e fai ma Peresitene o lenei Ekalesia e taitaieseina outou. E le o i ai i le fuafuaga lena mea. E le o le finagalo lena o le Atua. Afai ou te taumafaia lena mea, o le a aveesea a’u e le Alii mai lo’u tulaga, ma o le a faapena foi ona Ia faia i soo se isi lava tagata e taumafai e taitaiese le fanauga a tagata mai faaaliga a le Atua ma mai lo latou tiute” (Official Declaration 1).

Mataupu faavae lona lima: “E le manaomia e le perofeta soo se aoaoga faapitoa faalelalolagi po o ni faailoga e saunoa atu ai i soo se mataupu pe faatino ai soo se mea i soo se taimi” (“Fourteen Fundamentals,” 27).

Sa valaauina e le Alii se taulealea talavou, o Iosefa Samita, e toefuatai mai Lana Ekalesia. Pe tou te manatu sa avea le talavou o Iosefa Samita ma se fomai i mataupu faalelotu po o le saienisi? Ua tatou iloa o ia o se taulealea talavou faatauvaa ma sa le’i maualuga ni ana aoga i le poto salalau. Ae sa filifilia o ia e le Alii, ma sa ia maua mai i le Alii mea uma sa manaomia ma tatau ai e faamamalu ma faalauteleina ai le valaauga o le avea ma se perofeta o le Toefuataiga.

Na faaauau le saunoaga a Peresitene Benson:

“Lona ono: E le tau faapea mai le perofeta, ‘Ua faapea ona fetalai mai o le Alii’ ina ia tuuina mai ai ia i tatou ni tusitusiga paia. …

“Lona fitu: E ta’u mai e le perofeta mea e tatau ona tatou iloa, ae le faapea o taimi uma e ta’u mai ai mea tatou te mananao e iloa”(“Fourteen Fundamentals,” 27, 28).

Ona sii mai lea e Peresitene Benson le 1 Nifae 16:1, 3:

“O lenei foi, ua oo ina ua uma ona faaiu e a’u o Nifae, ona tautala atu i o’u uso, faauta ua latou fai mai ia te au: Ua e fai mai ia te i matou mea faigata, e sili i mea e mafai ona matou onosai ai. …

“O lenei foi ou uso e, ana amiotonu outou ma le fia faalogo i le upu moni ma usiusitai i ai, ina ia outou savavali ma le amio sao i luma o le Atua, po ua le muimui outou i le upu moni ma fai mai: Ua e fai mai mea faigata ia te i matou.”

Mataupu faavae lona valu: “E le faapea e vaivai le perofeta ona o manatu o tagata. …

“… Mata e te’a ese le lepela i le fai atu i se tagata e taele faafitu i se vaitafe faapitoa? Ae o le mea tonu lava lea sa ta’u atu e le perofeta o Elisaia i se lepela e fai, ma sa faamaloloina ai o ia (Tagai i le 2 Tupu 5.)” (“Fourteen Fundamentals,” 28).

Ma sa faaauau ona tuuina mai e Perofeta Benson nisi mataupu faavae e uiga i le usiusitai i le perofeta. O le a ou faitau atu ia mataupu mulimuli e ono ma valaaulia outou mo a outou afiafi faaleaiga e sosoo ai, e sue nei mataupu faavae i saunoaga ma aoaoga a o tatou perofeta soifua, tagatavaai ma talifaaaliga i le taimi o lenei konafesi aoao.

“Lona iva: E mafai ona maua e le perofeta ia faaaliga e faatatau i soo se mataupu—faaletino pe faaleagaga. …

“Lona sefulu: E mafai ona aofia ai le perofeta i mataupu faalelotoifale. …

“Lona sefulutasi: O vaega e lua e sili ona faigata ona mulimuli i le perofeta o e faamaualuluga ona ua atamamai, ma e faamaualuluga ona o le tamaoaiga. …

“Lona sefululua: O le a le lauiloa tele le perofeta i le lalolagi po o mea faalelalolagi. …

“Sefulutolu: O le perofeta ma ona fesoasoani o le Au Peresitene Sili—ma o le korama aupito maualuga lea i le Ekalesia.

“Sefulufa: O le perofeta ma le au peresitene—o le perofeta soifua ma le Au Peresitene Sili—a tatou mulimuli ia i latou, o le a tatou manuia; a tatou teena i latou o le a tatou puapuagatia” (“Fourteen Fundamentals,” 29).

Ua faamanuiaina i tatou e maua saunoaga a o tatou perofeta soifua, tagatavaai ma talifaaaliga i lenei konafesi aoao matagofie. O le a latou fofogaina mai le finagalo o le Alii mo i tatou, o Lona nuu. O le a latou molimoli mai le afioga a le Atua ma Ana fautuaga ia i tatou. Faalogo ma le totoa ma mulimuli i a latou aoaoga ma fautuaga, ma ou te molimau atu o le a matuai faamanuiaina ai o tatou olaga.

O Iesu o le Keriso, o lo tatou Faaola ma le Togiola. O Thomas S. Monson o le perofeta soifua a le Atua ma o le Au Peresitene Sili ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua o ni perofeta, tagatavaai ma talifaaaliga. I le suafa o Iesu Keriso, amene.