Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2010 | Talangofua ki he Kau Palōfitá

Talangofua ki he Kau Palōfitá

ʻOkatopa 2010 Konifelenisi Lahí

Ko ha tāpuaki maʻongoʻonga ia ke ʻi ai ha kau palōfita ʻi hotau kuongá!

Ko ha tokotaha ului au ki he Siasí. ʻOku hounga kiate au hono tali ʻe he ʻOtuá ʻeku lotú pea ʻomi kiate au ha ʻilo mo ha fakamoʻoni mālohi ko Siosefa Sāmitá ko ha palōfita ʻa e ʻOtuá.

Ne u ako ha ngaahi fakamatala mei he hisitōlia ʻo Siosefa Sāmitá kimuʻá peá u toki papitaiso ki he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Ne u lotu hili ʻeku lau fakalelei e palakalafi kotoa. ‘E houa ‘e 14 kapau te ke fai ia.

Hili ʻeku lau, fakalaulauloto mo lotú, ne fakapapauʻi mai ʻe he ʻEikí, ko ʻEne palōfita ʻa Siosefa Sāmita. ʻOku ou fakamoʻoni kiate koe ko Siosefa Sāmitá ko ha palōfita, pea koeʻuhí ne u maʻu e tali ko ʻení mei he ʻEikí, ʻoku ou ʻilo ko ha kau palōfita kotoa ʻa kinautolu ne hokohoko mai aí. Ko ha tāpuaki maʻongoʻonga ia ke ʻi ai ha kau palōfita ʻi hotau kuongá!

Ko e hā ʻoku mahuʻinga ai ke ʻi ai ha kau palōfita moʻui ke tataki e Siasi moʻoni ʻo Sīsū Kalaisí mo hono kāingalotú?

ʻI he fakahinohino ki he Ngaahi Folofolá, ʻoku tau maʻu ai e ʻuhinga ʻo e foʻi lea ko e palōfitá: “Ko ha tokotaha ia kuo ui ʻe he ʻOtuá mo lea maʻá e ʻOtuá. ʻI he hoko ʻa e palōfitá ko ha talafekau ʻa e ʻOtuá, ʻoku maʻu ai ʻe he palōfitá e ngaahi fekau, ngaahi kikite, mo ha ngaahi fakahā mei he ʻOtuá” (“Prophet,” scriptures.lds.org; vakai foki, Bible Dictionary, “Prophet”).

Ko ha tāpuaki ke maʻu e folofola, ngaahi fekaú mo e fakahinohino ʻa e ʻEikí he ngaahi ʻaho faingataʻá ni. ʻOku ueʻi e palōfitá ke sio ki he kahaʻú maʻá e lelei ‘a e faʻahinga ʻo e tangatá.

ʻOku talamai “ko e moʻoni ʻe ʻikai fai ha meʻa ʻe [he ʻEiki] ko e ʻOtuá, kae taʻe fakahā ia ki heʻene kau tamaioʻeiki ko e kau palōfita” (ʻĀmosi 3:7). ʻOku akoʻi mai ʻe he potufolofolá ni ʻe fakahā ʻe he ʻEikí ki Heʻene kau palōfitá ha meʻa pē ʻokú Ne ongoʻi ʻe ʻaonga ke tala kiate kitautolu. Te Ne fakahā Hono finangaló kiate kitautolu pea fakahinohinoʻi kitautolu ʻe Heʻene kau palōfitá.

Ne talaʻofa mai e ʻEikí ʻoku totonu ke tau maʻu e moʻui taʻengatá, kapau te tau tui ki Heʻene kau palōfita māʻoniʻoní (vakai, T&F 20:26). ʻI he Tefito ʻo e Tui hono onó ʻoku tau fakahā ai ʻoku tau tui ki he kau palōfitá. Ko e tuí ko e mateaki mo e falala kiate kinautolu pea muimui mo fai e meʻa ʻoku kole mai ʻe he kau palōfitá ke tau faí.

ʻI he 1980, ʻi he taimi naʻe palesiteni ai ʻa Palesiteni ʻEselā Tafu Penisoni he Fakataha Alēlea ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá, naʻá ne fai ha pōpoaki ongo moʻoni ʻi he mālohi ke talangofua ki he kau palōfitá ʻi ha fakataha fakalaumālie he Senitā Meliotí. Naʻe ongo kiate au ʻa ʻene lea ʻi he, “Ngaahi Meʻa Mahuʻinga ʻe Hongofulu Mā Fā ʻi he Muimui ki he palōfitá.” ʻOku ou fiefia he fili ke muimui ki he kau palōfitá ʻi he kotoa ʻeku moʻuí ʻi heʻeku tali ke papitaiso ki he Siasi moʻoni ʻo e ʻEikí.

ʻOku ou fie vahevahe atu ha ngaahi tefitoʻi moʻoni ne akoʻi ʻe Palesiteni Penisoni:

“ʻUluakí: Ko e palōfitá ʻa e tangata ʻoku lea maʻá e ʻEikí he meʻa kotoa pē” (1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 26).

ʻI hotau kuongá ni, kuo talamai ʻe he palōfita ʻa e ʻOtuá, ke tauhi e ngaahi fekaú, ʻofa ʻi hotau kāingá, tokoniʻi pea tokangaʻi e toʻu tangata kei tupu haké, fakahaofi e vaivaí pe māmālohí—ke fai e ngaahi meʻa lahi ʻoku ui ko e ngaahi meʻa mahuʻinga fakakikité. ʻOku totonu ke mahino ko e ngaahi meʻa mahuʻingá ni ko e meʻa ia ʻa e ʻOtuá, pea ko Hono leʻó ʻa e palōfitá ke fakahoko ia ki he Siasí mo māmaní.

ʻOku faleʻi kitautolu ke “tokanga ki heʻene ngaahi lea kotoa pē mo e ngaahi fekaú” (T&F 21:4). ʻOku tau ako foki:

“He ke mou tali ʻene leá, ʻo hangē ko e lea ia mei hoku ngutu ʻoʻokú, ʻi he kātaki mo e tui kotoa pē.

“Koeʻuhí ʻi hoʻomou fai ʻa e ngaahi meʻá ni ʻe ʻikai ikuna ʻa kimoutolu ʻe he ngaahi matapā ʻo helí; ʻio, pea ʻe fakamovetevetea atu ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻa e ngaahi mālohi ʻo e fakapoʻulí ki muʻa ʻiate kimoutolu, pea pule ke ngalulululu ʻa e ngaahi langí koeʻuhi ko hoʻomou leleí, pea mo e lāngilangi ʻo hono huafá” (T&F 21:5–6).

Meʻa mahuʻinga hono uá: “ʻOku mahuʻinga ange e palōfita moʻuí kiate kitautolu ʻi he ngaahi folofola ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he Siasí (“Ngaahi Meʻa Mahuʻinga ʻe Hongofulu Mā Faá,” 26).

ʻOku maʻu ʻe he palōfita moʻuí ha ngaahi fakahā pau kiate kitautolu. Kuo tuʻo lahi ʻeku fanongo he lea ha taha ʻo e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ki ha meʻa pau ki ha kolo pe fonua. ʻOku ou manatuʻi ha kau palōfita moʻui, kau tangata kikite mo maʻu fakahā ʻe toko tolu ne nau lea fekauʻaki mo hoku fonua ko Palāsilá. Ne tala ʻe ha taha ʻo e kau tamaioʻeikí ni ʻe hoko ʻa Palāsila ko ha fonua ʻe tuʻumālie fakaʻekonōmika ʻi māmani, pea hao mei he hikihiki e totongi koloá. Ko e taimi ia ne hikihiki e totongi koloá he māhina kotoa. Ne faingataʻa ki he tokolahi ke nau tui ki he palōfitá, ka ne u tui au. Kuo hokohoko mai he ngaahi taʻu lahi e pēseti pē ʻe 5 e hikihiki e totongi koloá ʻi Palāsilá. Kuo fika valu ʻa Palāsila he tuʻunga fakaʻekonōmika ʻo māmaní, pea ʻoku tupulaki e fonuá!

Meʻa mahuʻinga hono tolú: “ʻOku mahuʻinga ange e palōfita moʻuí ʻi he palōfita kuo pekiá” (Ngaahi Meʻa Mahuʻinga ʻe Hongofulu Mā Faá,” 27).

ʻOku tau ako lahi mei he folofolá. ʻI he taimi ʻo Noá ne faingofua ange ki he kakaí ke nau tui ki he kau palōfita kuo pekiá, kae faingataʻa ke nau tui kia Noa. Koeʻuhí ko ʻenau taʻe tuí, ne nau ʻauha ai he lōmakí (vakai, Sēnesi 6–7).

Meʻa mahuʻinga hono faá: “He ʻikai ke teitei takihalaʻi ʻe he palōfitá e Siasí” (“Ngaahi Meʻa Mahuʻinga ʻe Hongofulu Mā Faá,” 27).

ʻOku tau ako mei he palōfita moʻuí. Naʻe pehē ʻe Palesiteni Uilifooti Utalafi, “ʻE ʻikai tuku au ʻe he ʻEikí pe ko ha toe tangata kehe pē ʻa ia ʻoku hoko ko e Palesiteni ʻo e Siasí ni ke ne takihalaʻi ʻa kimoutolu. ʻOku ʻikai kau ia ʻi he palaní. ʻOku ʻikai ʻi he finangalo ia ʻo e ʻOtuá. Kapau te u feinga ke fai pehē, ʻe toʻo leva au ʻe he ʻEikí mei hoku tuʻungá, pea te Ne fai pehē ki ha toe tangata kehe pē ʻa ia ʻe feinga ke taki ʻa e fānau ʻa e tangatá ke nau hē mei he ngaahi fakahā ʻa e ʻOtuá pea mei honau fatongiá” (Fanongonongo Fakamafaiʻi 1).

Tefito meʻa mahuʻinga hono nimá: “ʻOku ʻikai fie maʻu e palōfitá ke ʻi ai ha faʻahinga ako fakamāmani pe tuʻunga fakaako kae toki lea ki ha faʻahinga kaveinga pe ngāue ki ha faʻahinga meʻa ʻi ha faʻahinga taimi” (“Ngaahi Meʻa Mahuʻinga ʻe Hongofulu Mā Faá,” 27).

Naʻe ui ʻe he ʻEikí ha kiʻi talavou, ko Siosefa Sāmita, ke toe fakafoki mai Hono Siasí. ʻOkú ke pehē ne toketā ʻa Siosefa Sāmita he teolosiá pe saienisí? ʻOku tau ʻilo ko ha talavou loto-fakatōkilalo pea ʻikai ako fakaʻatamai. Ka naʻe fili ia ʻe he ʻEikí, ʻo ne maʻu e meʻa kotoa mei he ʻEikí ne ʻaonga ke fakaʻapaʻapaʻi mo fakahoko totonu ʻaki hono ui ko ha palōfita ki hono Fakafoki mai ʻo e Ongoongoleleí.

Naʻe hoko atu ʻa Palesiteni Penisoni:

“Onó: ʻOku ʻikai fie maʻu ke toki pehē e palōfitá, ʻPea naʻe folofola ʻa e ʻEikí’ kae toki lau ko e folofola. …

“Fitu: ʻOku talamai ʻe he palōfitá e meʻa ʻoku fie maʻu ke tau ʻiló, ʻikai ko e meʻa ʻoku tau loto ke ʻiló” (“Ngaahi Meʻa Mahuʻinga ʻe Hongofulu Mā Faá,” 27, 28).

Pea toki lau ʻe Palesiteni Penisoni mei he 1 Nīfai 16:1, 3:

“Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ko au Nīfai, ʻi he hili ʻa e fakaʻosi ʻeku lea ki hoku ngaahi tokouá, vakai, naʻa nau pehē mai kiate au: Kuó ke fakahā mai kiate kimautolu ʻa e ngaahi meʻa ʻoku fefeka, ʻo lahi hake ʻi he meʻa ʻoku mau malava ʻo kātakiʻí. …

“Pea ko ʻeni ʻe hoku ngaahi tokoua, ka ne mou māʻoniʻoni ʻo mou fie fanongo ki he moʻoní, ʻo tokanga ki ai, koeʻuhi ke mou ʻaʻeva angatonu ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, pehē kuo ʻikai te mou lāunga koeʻuhi ko e moʻoní, ʻo pehē: ʻOkú ke lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻa fefeka kiate kimautolu.”

Tefito mahuʻinga hono valú: “ʻOku ʻikai taʻotaʻofi e palōfitá ʻe he ʻuhinga ʻa e tangatá. …

“… ʻOku ʻuhinga mālie nai ke maʻa ʻa e kiliá ʻi hono tala ki ha tangata ke kaukau tuʻo fitu ʻi ha vaitafe? Ka ko e meʻa ia ne tala ʻe he palōfita ko ʻIlaisá ki ha tangata kilia ke ne faí pea naʻe fakamoʻui ia. (Vakai, 2 Ngaahi Tuʻi 5).” (“Ngaahi Meʻa Mahuʻinga ʻe Hongofulu Mā Faá,” 28).

Pea hoko atu hono ʻomi ʻe Palesiteni Penisoni ha ngaahi tefitoʻi moʻoni kehe kau ki he talangofua ki he palōfitá. Te u lau atu e ono fakaʻosí pea kole atu ʻi hoʻomou efiafi fakafāmili ʻi ʻapi hono hokó ke mou kumi ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoní ni ʻi he lea mo e akonaki ʻa hotau kau palōfita moʻui, kau tangata kikite mo e kau tangata maʻu fakahā ʻi he konifelenisí ni.

“Hiva: ʻE lava ke maʻu ʻe he palōfitá e fakahā ki ha faʻahinga meʻa pē—fakatuʻasino pe fakalaumālie. …

“Hongofulú: ʻE lava ke kau e palōfitá ʻi he ngaahi meʻa fakapuleʻangá. …

“Hongofulu mā tahá: Ko e ongo kulupu ʻoku faingataʻa taha ke muimui ki he palōfitá ʻa e hīkisia naʻe akó mo e hīkisia ʻoku koloaʻiá. …

“Hongofulu mā uá: ʻOku ʻikai manakoa e palōfitá ʻe he māmaní pe kau anga fakamāmaní. …

“Hongofulu mā tolú: Ko e palōfitá mo hono ongo tokoní ʻa e Kau Palesitenisī ʻUluakí—ʻa e kōlomu māʻolunga taha ʻi he Siasí. …

“Hongofulu mā faá: Muimui ki he palōfitá mo e kau palesitenisií—ʻa e palōfita moʻuí mo e kau palesitenisī ʻuluakí—pea te ke monūʻia; fakafisingaʻi kinautolu pea te ke faingataʻaʻia” (Ngaahi Meʻa Mahuʻinga ʻe Hongofulu Mā Faá,” 29).

ʻOku tau monūʻia ke maʻu e ngaahi lea ʻa hotau kau palōfita moʻuí, kau tangata kikite mo e kau tangata maʻu fakahā ʻi he konifelenisi lahi fakaʻofoʻofá ni. ʻOku nau lea ʻaki e finangalo ʻo e ʻEikí maʻatautolu, ko Hono kakaí. Te nau ʻomi e folofola ʻa e ʻOtuá mo ʻEne akonakí maʻatautolu. Tokanga pea muimui ki heʻenau fakahinohinó mo e fokotuʻú, pea ʻoku ou fakamoʻoni atu ʻe tāpuekina kakato ai hoʻomou moʻuí.

Ko e Kalaisí ʻa Sīsū, ko hotau Fakamoʻui mo e Huhuʻi. Ko Tōmasi S. Monisoni ʻa e palōfita moʻui ʻa e ʻOtuá pea ko e Kau Palesitenisī ʻUluakí mo e Kōlomu ʻo e kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá ko e kau palōfita, kau tangata kikite mo e kau tangata maʻu fakahā. ʻI he huafa ʻo Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.