Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2010 | ʻO e Meʻa Mahuʻinga Tahá

ʻO e Meʻa Mahuʻinga Tahá

ʻOkatopa 2010 Konifelenisi Lahí

Kapau kuo faingataʻa ke ke fiefia koeʻuhi ko e vave ʻo e moʻuí mo hono ngaahi mafasiá, mahalo ko e taimi lelei ʻeni ke ke toe tokanga ange ai ki he ngaahi meʻa ʻoku mahuʻinga tahá.

ʻOku fakaofo hono lahi e meʻa ʻoku lava ke tau ʻilo kau ki he moʻuí ʻi heʻetau ako ki natulá. Hangē ko ʻení, ʻe sio e kau saienisí ki he tupu e sino ʻo e ʻakaú ʻo nau vavaloʻi e anga ʻo e ʻeá mo e anga e tupu ʻa e ʻakaú ʻi he taʻu ʻe laungeau pe lauiafe kuo hilí. Ko e taha ʻo e ngaahi meʻa ʻoku tau ʻilo mei he ako ki he tupu ʻa e ʻakaú, ʻoku nau tupu lelei he ngaahi faʻahitaʻú he taimi ‘oku sai ai ʻa e ʻeá. Kapau ʻoku ʻikai lelei e faʻahitaʻú, ʻoku nau tupu tuai kae tuku honau iví ki he ngaahi tefitoʻi ʻelemēniti ʻe fie maʻu ke nau moʻui aí.

Mahalo ʻe fakakaukau hamou niʻihi he taimí ni, “ʻOku sai pē ia, ka ko e hā ʻene fekauʻaki mo e puna vakapuná?” Tuku ke u talaatu.

Kuó ke heka ha vakapuna ʻo ongoʻi ʻene fetōʻakí? Ko e lahi taha ʻene fetōʻakí mei he fetongi fakafokifā e ngaue ʻa e ʻeá pea ngatū, ngalulu pe vilo ai e vakapuná. Neongo ne faʻu e vakapuná ke ne matuʻuaki e ngaahi fetōʻaki lalahi angé ʻi he meʻa te ke aʻusia ʻi ha puna angamaheni, ka ʻe kei fakalelea-loto pē ia ki he kau pāsesé.

ʻOkú ke pehē ko e hā ʻoku fai ʻe he kau pailaté he taimi ʻoku hoko ai ʻení? ʻE fakakaukau e tokotaha ako pailaté ko e founga leleí ke toe vave ange puna ʻa e vakapuná he ʻe vave ange ai ʻenau mavahe mei he fetōʻaki ko ʻení. Kae mahalo ʻoku hala ia. ʻOku mahino ki he kau pailate fakapalofesinalé ʻoku ʻi ai e vave feʻunga ʻe siʻisiʻi ange ai hono ongoʻi ʻa e fetōʻaki he ʻeá. Pea ko e taimi lahi ʻoku fie maʻu ke holoki e vave hoʻo puná. Ko e ngaahi tefitoʻi moʻoni tatau pē ʻoku fakaʻaongaʻi ki he ngaahi tahake ʻoku fokotuʻu he halá ke holoki ʻaki e lele vavé.

ʻI heʻene peheé, ko e faleʻi lelei ʻeni ke ke māmālie, nofo maʻu he halá, pea tokanga ki he ngaahi meʻa mahuʻingá ʻi he fetaulaki mo e ngaahi faingataʻá.

Ko e Vave ʻo e Moʻui ʻi Onopōní

Ko ha lēsoni faingofua kae mahuʻinga ʻeni ke ako. ʻE ngali ʻuhinga lelei hono fakaʻaongaʻi ki he ʻuluʻakaú pe fetōʻaki e puna ʻa e vakapuná tupu mei he ʻeá, ka ʻoku fakaʻohovale ʻa e faingofua ke tau taʻetokanga ki he lēsoni ko ʻení ʻo moʻui ʻaki fakaʻaho e ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení. ʻI he fakaʻau ke lahi e mafasiá, hā mai e ngaahi faingataʻá mo hoko ha meʻa fakamamahí, ʻoku tau faʻa feinga leva ke hokohoko tatau pē ʻa e moʻuí pe toe vave ange, ʻi heʻetau pehē ko ia ʻe lelei ange ʻi haʻane toe vave ange.

Ngalingali ko e taha ia ʻo e ngaahi meʻa ʻoku angamaheni ki ai e moʻuí ʻi onopōní, ke tau lele oma ange neongo e fetōʻakí mo e ngaahi tūkiaʻangá.

Ko hono moʻoní ʻoku faingofua ke tau femoʻuekina. ʻOku tau lava kotoa ʻo fakakaukauʻi ha ngaahi ngāue ʻe fonu ai ʻetau taimi-tēpilé. ʻOku ʻi ai foki mo ha niʻihi ʻoku nau pehē ʻoku fakafalala honau mahuʻingá ʻi he lahi ʻo e ngaahi meʻa ke nau faí. ʻOku nau fakafonu ʻaki honau taimi ʻataá e ngaahi fakatahá mo e ngaahi meʻa laulaunoá—aʻu pē ki he taimi ʻoku nau mafasia mo helaʻia aí. Tupu mei he femoʻuekina ʻenau moʻuí he ngaahi meʻa ʻoku ʻikai fie maʻú, ʻoku nau faʻa ongoʻi helaʻia ange, mole mo e fiefiá, pea ʻikai fuʻu ʻuhingamālie ʻenau moʻuí.

ʻOku ʻi ai e lau ka ʻai ʻo fuʻu tōtuʻa ha meʻa lelei, ʻe lava ke hoko ia ʻo kovi. ʻE moʻoni ʻeni ʻi heʻetau fakataimitēpileʻi hotau ngaahi ʻahó ʻo fuʻu tōtuʻá. ʻE aʻu ki ha tuʻunga ʻoku hoko ʻetau ngaahi lavameʻá mo e kakapa taumamaʻó ko e tūkiaʻanga mo e faingataʻaʻia ʻanga.

Ko e Hā e Founga ke Fakaleleiʻi ʻAkí?

ʻOku mahino mo fakaʻaongaʻi ʻe he kakai potó ʻa e ngaahi lēsoni mei he tupu ʻa e ʻakaú mo e fetōʻaki ʻa e ʻeá. ʻOku nau tekeʻi ʻa e ʻahiʻahi ko ia ke kau he fakavavevave ʻo e moʻui fakaʻahó. ʻOku nau muimui he faleʻi ko ʻení “ʻOku ʻikai ko e fakavavevavé ʻoku mahuʻinga ʻi he moʻuí.”1 Ko hono fakanounoú, ʻoku nau tokanga ki he ngaahi meʻa ʻoku mahuʻinga tahá.

Naʻe akonaki ʻa ʻEletā Tāleni H. ʻOakesi ʻi ha konifelenisi lahi kimuí ni mai, “Kuo pau ke tau tukuange ha ngaahi meʻa lelei kae lava ke tau fili ha niʻihi ʻoku lelei ange pe lelei tahá he ʻoku nau fakatupulaki e tui ki he ʻEiki ko Sīsū Kalaisí mo fakamālohia hotau ngaahi fāmilí.”2

Ko e fekumi ki he ngaahi meʻa lelei tahá ʻoku faʻa iku ia ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí—ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni faingofua mo fakaʻofoʻofa ʻa ia kuo fakahā mai ʻe ha Tamai ʻi Hēvani ʻoku tokanga, taʻengata, mo tokaimaʻananga. Neongo e faingofua ʻa e tokāteline mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení ke mahino ki ha kiʻi tamasiʻi, ka ʻoku nau ʻomai e tali ki he ngaahi fehuʻi faingataʻa taha ʻo e moʻuí.

ʻOku ʻi ai e fakaʻofoʻofa mo e mahino ʻoku maʻu mei he meʻa faingofuá ʻoku ʻikai ke tau faʻa fakahoungaʻi ʻi heʻetau holi ki he ngaahi founga faingataʻa ke fakaleleiʻi ʻaki e palopalemá.

Hangē ko ʻení, taimi nounou pē mei he mavahe ʻa e kau puna vavaá mei he māmaní, ne nau ʻiloʻi naʻe ʻikai lava ke tohi ʻaki e polopení ʻi he vavaá. Ne feinga leva ha kakai poto ke veteki e palopalemá ni. Ne fakamoleki ki ai e houa ʻe lauafe mo e paʻanga ʻe laumiliona, ka ne iku ʻo nau faʻu ha peni naʻe lava ke tohi ʻaki ʻi ha feituʻu pē, ʻi ha faʻahinga ʻea, pea ʻi ha meʻa pē. Ka ne ngāue fēfē e kau puna vavaá kimuʻa pea toki veteki e palopalemá? Naʻa nau fakaʻaongaʻi e penivahevahé.

Naʻe pehē ʻe Lionato ta Vinisī “ko e meʻa faingofuá ʻoku lelei tahá.”3 ʻI heʻetau vakai ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e palani ʻo e fiefiá, ʻa e palani ʻo e fakamoʻuí, ʻe lava ke tau ʻiloʻi pea houngaʻia ʻi he mahino mo e mahinongofua ʻo e fakaʻeiʻeiki mo e fakaʻofoʻofa ʻa e fakapotopoto ʻa ʻetau Tamai Hēvaní. Ta ko e kamataʻanga leva ʻo ʻetau potó ko e fulihi ʻetau ngaahi foungá ki Haʻaná.

Ko e Mālohi ʻo e Ngaahi Makatuʻungá

ʻOku ʻi ai e talanoa ki ha founga naʻe fai ʻe he faiako ʻakapulu ʻiloa ko Vēnisi Lomipati ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻo e ako vaʻingá. Naʻá ne pukepuke hake e foʻi pulú, fakaʻaliʻali ki he kau vaʻingá ʻa ia kuo lauitaʻu ʻenau vaʻingá pea pehē ange, “Kau tangata, … ko e foʻi pulu ʻakapulu ʻeni!” Naʻá ne fakamatala ki hono fōlahí mo e fōtungá, founga ʻe lava ke ʻakahi, puke pe paasi aí. Naʻá ne ʻave e timí ki malaʻe vaʻinga peá ne pehē ange, “Ko e malaʻe ʻakapulu ʻeni.” Naʻa nau lue takai ka ne fakamatalaʻi e fua ʻo e malaʻé, fōtungá, ngaahi laó, mo e founga vaʻingá.4

Naʻe ʻiloʻi ʻe he faiakó ni naʻa mo e kau vaʻinga taukeí, pea mo e timí pē, te nau toki lavameʻa pē ʻi haʻanau ʻiloʻi lelei e ngaahi meʻa mahuʻinga oku makatuʻunga ai e vaʻingá. Te nau ako ha fanga kiʻi founga mālie, ka he ʻikai ʻaupito hau e timí kae ʻoua kuo nau ʻiloʻi lelei e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻoku makatuʻunga ai e vaʻingá.

ʻOku ou tui ʻoku mahino ki hotau tokolahi hono mahuʻinga ʻo e ngaahi makatuʻungá. Ka ʻoku ʻi ai e taimi ʻoku ʻikai ke tau fakatokangaʻi ai tupu mei he ngaahi meʻa lahi ʻoku nau fakataueleʻi kitautolú.

ʻOku ʻaonga e ngaahi nāunau kuo pākí, ngaahi maʻuʻanga tokoni kehekehe ʻi he mītiá, meʻangāue fakaʻilekitulōniká— ʻo kapau ʻe fakaʻaongaʻi totonu—ka ʻe lava ke nau fakatupu ha mamahi mo fakamavaheʻi ha taha mei he kakai kehé.

Ka ʻoku tuʻu e Tangata loto-fakatōkilalo ʻo Kālelí ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi leʻó mo e ngaahi filí ʻo fakamafao mai hono nimá mo tatali mai. ʻOku mahinongofua ʻEne pōpoakí: “Haʻu ʻo muimui ʻiate au.”5 Pea ʻoku ʻikai te Ne lea ʻi ha meʻa fakaongo leʻolahi, ka ʻi he kihiʻi leʻo mālie.6 ʻOku faingofua ke mole e tefitoʻi pōpoaki ʻo e ongoongoleleí tupu mei he ngaahi fakamatala lahi ʻoku haʻu mei he ngaahi tafaʻakí kotoa.

ʻOku fakamamafaʻi ʻe he Folofola Māʻoniʻoní mo e lea ʻa e kau palōfita moʻuí e ngaahi tefitoʻi moʻoni mo e tokāteline ʻo e ongoongoleleí. ʻOku tau foki ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení, ki he tokāteline haohaoá, he ko e matapā kinautolu ki ha ngaahi moʻoni ʻuhinga loloto. Ko e matapā kinautolu ki ha ngaahi meʻa molumalu mo fakatupulaki ʻoku ʻikai lava ke mahino kiate kitautolu. Ko e ngaahi tefitoʻi moʻoni faingofua ko ʻení ʻa e kī ki he nofo melino mo e ʻOtuá pea mo e tangatá. Ko e kī kinautolu ʻoku fakaava ʻaki e ngaahi matapā ʻo e langí. ʻOku nau tataki kitautolu ki he melinó, fiefiá, mo e mahino kuo talaʻofa ʻaki ʻe he Tamai Hēvaní ki Heʻene fānau ʻoku fanongo mo talangofua kiate Iá.

Siʻi kāinga ʻofeina, ʻe lelei ke tau kiʻi māmālie hifo, hoko atu ʻi he vave ʻoku feʻunga mo hotau tūkungá, tokanga ki he meʻa mahuʻingá, hanga hake hotau matá, pea sio moʻoni ki he ngaahi meʻa mahuʻinga tahá. Tau manatuʻi e ngaahi tefitoʻi akonaki kuo tuku ʻe heʻetau Tamai Hēvaní ki Heʻene fānaú ʻa ia te ne fokotuʻu e fakavaʻe ʻo ha moʻui ʻaonga mo e ngaahi talaʻofa ʻo e fiefia taʻengatá. Te nau akoʻi kitautolu ke “fai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē ʻi he fakapotopoto mo e maau; he ʻoku ʻikai fie maʻu ke [tau] lele ʻo vave ange ʻi he mālohi ʻoku [tau] maʻú. [Ka] ʻoku ʻaonga ke [tau] faivelenga [pea] ke … maʻu ai e palé.”7

ʻE kāinga, ʻe tataki kitautolu ʻi heʻetau ngāue faivelenga he ngaahi meʻa ʻoku mahuʻinga tahá ki he Fakamoʻui ʻo māmaní. Ko e ʻuhinga ia ʻoku tau lea ai ʻia Kalaisí, fiefia ʻia Kalaisí, malanga ʻaki ʻa Kalaisí mo kikite ʻia Kalaisí, ke [tau] ʻiloʻi e feituʻu ʻe maʻu mei ai e fakamolemoleʻi ʻo [ʻetau] ngaahi angahalá.”8 Ko e “hala lelei lahi”9 ʻeni ʻi he faingataʻá, puputuʻú, mo e fakatovave ʻo e moʻuí ʻi onopōní.

Ko e Hā Leva e Ngaahi Makatuʻungá?

ʻI heʻetau tafoki ki he Tamai Hēvaní mo fekumi ki Hono potó ʻi he ngaahi meʻa mahuʻinga tahá, ʻoku tau toutou ako ai hono mahuʻinga ʻo e tefitoʻi fetuʻutaki ʻe faá: mo hotau ʻOtuá, hotau ngaahi fāmilí, hotau kāingá, mo kitautolu pē. ʻI heʻetau fakafuofuaʻi ʻetau moʻuí ʻi he ʻatamai vilitakí, te tau mamata ai he feituʻu kuo tau hē ki ai mei he founga lelei angé. ʻE fakaava e mata ʻo ʻetau ʻiló, pea te tau ʻiloʻi e meʻa ke fai ke fakahaohaoaʻi ai hotau lotó mo toe fakatonutonu ʻetau moʻuí.

ʻUluakí, ʻoku matuʻaki toputapu mo mahuʻinga hotau vā mo e ʻOtuá. Ko ʻEne fānau fakalaumālie kitautolu. Ko ʻetau Tamaí Ia. Ko Hono finangaló ke tau fiefia. ʻE toe pau mo malu ange ʻetau moʻuí heʻetau fekumi kiate Iá, ako ʻi Hono ʻAlo ko Sīsū Kalaisí, mo fakaava hotau lotó ki he ivi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní. ʻI heʻetau fai hotau lelei tahá ke moʻui fakatatau mo e palani taʻengata ʻa e ʻOtuá mo tauhi ʻEne ngaahi fekaú, ʻoku lahi ange ai ʻetau fiefiá, nēkeneká, mo e fiemālié.

ʻE lelei ange ʻetau fetuʻutaki mo e Tamai Hēvaní ʻi haʻatau ako ʻiate Ia, fetuʻutaki mo Ia, fakatomala mei heʻetau ngaahi angahalá, pea muimui ʻia Sīsū Kalaisi he “ʻoku ʻikai haʻu ha tangata ʻe taha ki he Tamaí, kae ʻia [Kalaisi].”10 ʻOku fie maʻu hatau taimi lelei mo e ʻOtuá ke fakamālohia ʻetau fetuʻutakí. Ko ha fakaʻaongaʻi fakapotopoto ʻeni hotau taimí mo e ngaahi ngāué ke tau ofi ange ai ki heʻetau Tamai Hēvaní—tokanga ki he lotu fakatāutahá mo e ako folofolá mo taumuʻa maʻu pē ke moʻui taau ke maʻu ha lekomeni temipale. Tau tokanga muʻa ki he fakaafe ʻa e tangata faʻu Sāmé, “Mou longo pē, pea ʻilo ko au ko e ʻOtuá.”11

Ko e vā fetuʻutaki mahuʻinga hono uá ko e fetuʻutaki mo hotau fāmilí. Kuo pau ke tau fakamuʻomuʻa hotau fāmilí koeʻuhí “he ʻikai lava ʻe ha ngāue lavameʻa ʻo totongi huhuʻi ha maumau ʻe hoko ai”12 ʻOku tau faʻu ha fetuʻutaki fakafāmili loloto mo feʻofoʻofani ʻi hono fai fakataha e fanga kiʻi meʻa faingofuá, hangē ko e kai efiafí, efiafi fakafāmili ʻi ʻapí, mo fiefia fakatahá. Ko e sipela ʻo e ʻofá ʻi he fetuʻutaki fakafāmilí ko e t-a-i-m-i, taimi. Ko e kī ki he fāitaha ʻi ʻapí ko e tuku ha taimi ke fakataha ai. ʻOku tau talanoa mo e tokotahá kae ʻikai talanoa kau ki ai. ʻOku tau feakoʻaki mo fakahoungaʻi hotau ngaahi faikehekehé mo e ngaahi meʻa ʻoku tau tatau aí. ʻOku tau fokotuʻu ha fehokotaki fakalangi ʻi heʻetau lotu fakafāmilí, ako folofolá, mo e lotu he Sāpaté.

Ko e fetuʻutaki hono tolú mo hotau kāingá. ʻOku tau faʻufaʻu ʻeni mo e toko taha ʻi he taimi pē ʻe taha—ʻaki ʻetau ongoʻi e ngaahi fie maʻu ʻa e niʻihi kehé, tokoniʻi kinautolu, pea foaki hotau taimí mo e talēnití. Ne ongo kiate au ha fefine ne moʻua he ngaahi faingataʻa ʻo e taʻu motuʻá mo e puké pea neongo ne ʻikai ke ne kei lava ha meʻa lahi ka naʻá ne kei lava pē ke fakafanongo. Ko ia naʻá ne fakasio e kakai ne ʻasi faingataʻaʻia pe lotofoʻí ʻi he uike kotoa pē ʻo ne talanoa mo fakafanongo kiate kinautolu. Naʻá ne hoko ko ha tāpuaki ʻi he moʻui ʻa ha kakai tokolahi.

Ko e fetuʻutaki hono faá mo kitautolu pē. ʻE ngali faikehe ke tau fakakaukau atu ki haʻatau fetuʻutaki pē mo kitautolu, ka ʻoku hoko ia. ʻOku ʻi ai ha kakai ʻoku ʻikai ke nau leleiʻia pē ʻiate kinautolu. ʻOku nau fakaangaʻi mo tuku hifo pea aʻu ki heʻenau fehiʻa pē kiate kinautolu. ʻOku ou fokotuʻu atu ke holoki e fakavavevavé pea tuku ha taimi ke ke ʻiloʻi lelei ange ai koe. ʻEva ʻi natula, mamata he hopo ʻa e laʻaá, fiefia he ngaahi fakatupu ʻa e ʻOtuá, fakalaulauloto ki he ngaahi moʻoni ʻo e ongoongoleleí, pea fekumi ki honau mahuʻinga kiate koé. Ako ke ʻiloʻi koe ʻo hangē ko hono ʻafioʻi koe ʻe he Tamai Hēvaní—ko Hono ʻofefine pe foha ʻoku ʻi ai hono ivi fakalangi.

Fiefia ʻi he Ongoongolelei Haohaoá

ʻE kāinga, tau fakapotopoto muʻa. Tau tafoki ki he tokāteline haohaoa ʻo e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí. Tau fiefia ʻi heʻenau faingofua mo mahinongofuá. Kuo toe fakaava ʻa e langí. Kuo toe ʻi māmani e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí, pea ʻoku maʻu ha fiefia lahi ʻi hono ngaahi moʻoni faingofuá!

ʻE kāinga, ʻoku ʻi ai ha ʻuhinga lahi ke tau fiefia ai. Kapau kuo faingataʻa ke ke fiefia koeʻuhi ko e vave ʻo e moʻuí mo hono ngaahi mafasiá, ko e taimi lelei ʻeni ke ke toe tokanga ange ai ki he ngaahi meʻa ʻoku mahuʻinga tahá.

ʻOku ʻikai maʻu e mālohí mei he ngāue hohaʻá ka mei he nofo ʻi ha fakavaʻe fefeka ʻo e moʻoní mo e māmá. ʻOku maʻu ia mei hono tuku ʻetau tokangá mo ʻetau ngāué ki he ngaahi makatuʻunga ʻo e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí. ʻOku maʻu ia mei he tokanga ki he ngaahi meʻa fakalangi ʻoku mahuʻinga tahá.

Tau ʻai ke kiʻi faingofua ange ʻetau moʻuí. Tau fai e ngaahi liliu ʻoku fie maʻú ke toe nofo taha ʻetau moʻuí ʻi he fakaʻofoʻofa ʻo e hala faingofua ʻo e Kalisitiané—ʻa e hala ki ha moʻui ʻoku ʻuhingamālie, fiefia, pea nonga. Ko ʻeku lotú ia pea ʻoku ou tuku ʻeku tāpuakí maʻamoutolu, ʻi he huafa toputapu ʻo Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.

Fakaʻasi mai ʻa e Ngaahi Potufolofola FekauʻakíFakapuliki e Ngaahi Potufolofolá
  1. Mahatma Gandhi, ʻi he Larry Chang, Wisdom for the Soul (2006), 356.

  2. Dallin H. Oaks, “Lelei, Lelei Ange, Lelei Tahá,” Liahona, Nōvema 2007, 104, 105.

  3. Leonardo da Vinci, ʻi he John Cook, comp., The Book of Positive Quotations, 2nd ed. (1993), 262.

  4. Vince Lombardi, ʻi he Donald T. Phillips, Run to Win: Vince Lombardi on Coaching and Leadership (2001), 92.

  5. Luke 18:22.

  6. Vakai, 1 Ngaahi Tuʻi 19:12.

  7. Mōsaia 4:27.

  8. 2 Nīfai 25:26.

  9. 1 Kolinitō 12:31; ʻEta 12:11.

  10. Sione 14:6.

  11. Saame 46:10..

  12. J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization (1924), 42; vakai foki, Conference Report, Apr. 1935, 116.