Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | O Lo Tatou Lava Sulufaiga

O Lo Tatou Lava Sulufaiga

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Ia tatou maua le atamai e faatuatua ai ma mulimuli i apoapoaiga a perofeta ma aposetolo soifua.

O le taumalulu o le 1848 na faigata ma na avea ma luitau mo le au malaga a paionia i le Vanu o Sate Leki. I le taumafanafana o le 1847 na folafola mai ai e Polika Iaga ua iu lava ina taunuu le Au Paia i le mea na faamoemoe i ai. Na saunoa Peresitene Iaga “O le nofoaga sa’o lenei,”1 o lē na faaalia i ai le faaaliga i le nofoaga e tatau ona faamautu ai le Au Paia. Sa onosaia e tagata o le ekalesia anamua ia mafatiaga ogaoga ao matalatala mai le Toefuataiga o le talalelei. Na tuliesea i latou mai i o latou fale, sauaina, ma faalumaina. Na mafatia i latou i faigata e le mafaamatalaina a o latou sopoia laufanua valevalenoa. Ae o lea ua latou taunuu i le “nofoaga sa’o.”

Ae, o le taumalulu o le 1848 na matua matautia le faigata. Na matua maatiati le taumalulu ma iu ai ina ‘aisā leaga vae o nisi o tagata. Na amata ona i ai le agaga o le le mautonu i luga o le Au Paia. Na tautino mai e nisi tagata o le Ekalesia o le a lē fauina o latou fale i le vanu. Na latou mananao e nonofo ai pea i a latou taavale toso, aua na latou mautinoa o le a taitaia i latou e taitai o le Ekalesia i se isi nofoaga sili atu. Na latou aumaia fatu ma laau aina suamalie, ae na le i mananao i latou e maimau le totoina i le toafa naumati. O Jim Bridger, o se tagata suesue lauiloa i lena taimi, na ia ta’u atu ia Polika Iaga e na te tuuina atu le afe tala mo le pupu sana muamua e ola ae i le Vanu o Sate Leki, aua na ia fai mai e le mafai ona faia lena mea.2

Ua atili ona faigata le mataupu, ona ua faatoa maua le auro i Kalefonia. Na i ai se vaaiga i nisi o tagata o le Ekalesia o le a faigofie ma sili atu le faamanuiaina o le olaga pe afai latou te masii atu i Kalefonia e saili le oa ma e le malulu tele lona tau.

I lea taimi o le lē faamalieina, na tuuina atu ai e Polika Iaga se tautalaga i tagata o le Ekalesia. Na ia tautino atu:

“[O lenei vanu] o le nofoaga lava na filifilia e le Atua mo Lona nuu.

“Na tuliesea i tatou mai le falai i totonu o le afi, mai le afi foi i le moa o le fale, ma ua tatou i ai iinei, o iinei foi o le a tatou nonofo ai. Na faaali mai e le Atua ia te au o le nofoaga lea e faavae ai Lona nuu, ma o iinei o le a latou manuia ai; Na te faato’aina elemene mo le lelei o Lana Au Paia; Na te aveese le sauto’a ma faamauoaina le eleele, ma o le a fua tele mai. Uso e, ō loa, i le taimi nei, ma toto … a outou … fatu.”

E le gata i nei faamanuiaga, ae na folafola mai foi e Peresitene Iaga o le a lauiloa le Vanu o Sate Leki o se alatanu mo atunuu. O le a asia le nuu e tupu ma taitai. Ae sili ai i lo na mea uma, o le a faatuina ai le malumalu o le Alii.3

O ni folafolaga maoae nei. E toatele tagata o le Ekalesia na faatuatua i valoaga a Polika Iaga, ae sa tumau pea isi i le le mautonu ma o ese ai mo le mea na latou faapea o se olaga e sili atu. Ae ua faaalia i le talafaasolopito na faataunuuina uma lava valoaga na fofogaina e Polika Iaga. Na fuga ma fua tele le vanu. Na manuia le Au Paia. O le taumalulu o le 1848 na avea o se auala maoae mo le Alii e aoao atu ai se lesona taua i Lona nuu. Na latou aoaoina—e pei ona tatau ona tatou aoaoina—na pau lava le auala mautinoa ma le saogalemu mo le puipuiga i lenei olaga, e oo mai e ala i le faatuatuaina ma le usiusitai i fautuaga uma mai perofeta a le Atua.

E moni lava, o se tasi o faamanuiaga faapaleina o le auai i lenei Ekalesia o le faamanuiaga lea o le taitaia e se perofeta soifua a le Atua. Ua fetalai le Alii, “E na o le toatasi foi i le lalolagi i tupulaga taitasi ua faaee atu i ai le mana ma ki o le perisitua” (MFF 132:7).4 O le perofeta ma le Peresitene o le Ekalesia i ona po nei, o Thomas S. Monson, e mauaina le afioga a le Atua mo tagata uma o le Ekalesia ma mo le lalolagi. E le gata i lea, tatou te lagolagoina e avea ma perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga ia fesoasoani i le Au Peresitene Sili ma uso o le Korama a Aposetolo e Toasefululua.

O vae ua aisā ma se laueleele naumati, e moni lava na manaomia le faatuatua mo na Au Paia anamua e faatuatuaina ai lo latou perofeta. Na matua lamatia lava lo latou saogalemu ma lo latou ola. Ae na tauia lava e le Alii lo latou usiusitai ma faamanuiaina i latou o e na mulimuli i Lona fofoga taumomoli.

Ma e faia foi e le Alii lea mea e tasi mo oe ma au i le aso. Ua tumu lenei lalolagi i le anoanoai o tusi e fesoasoani ai i le tagata lava ia, o le au fai manatu, o le au atamamai, ma le au faitofa manino o ē o i ai a latou fautuaga ma apoapoaiga mo soo se mataupu ma mataupu uma lava. O le i ai o tekonolosi i nei ona po, e na o le kiliki lava o se ki ona maua lea o faamatalaga i le anoanoai o mataupu. E faigofie ona maileia i le vaai atu i “lima o le tagata”5 mo se fautuaga i mea uma e amata mai le auala e tausia ai fanau e oo atu i auala e maua ai le fiafia. E ui o nisi faamatalaga e taua, ae i le avea ai o ni tagata o le Ekalesia e mafai ona tatou maua le punavai o le upumoni atoatoa, o le Atua lava Ia. E lelei ona tatou saili atu mo tali i o tatou faafitauli ma fesili e ala i le suesue i mea ua faaalia mai e le Alii e ala mai i Ana perofeta. Faatasi ai ma lena tekonolosi e tasi o aso nei, ua i ai i o tatou tumutumulima ia afioga a perofeta e toetoe o soo se mataupu. O a mea ua aoao mai e le Atua ia i tatou e ala mai i Ana perofeta e uiga i le faaipoipoga ma aiga? O a mea ua Ia aoao mai ia i tatou e uiga i a’oga ma le ola faautauta e ala mai i Ana perofeta? O a mea ua Ia aoao mai ia i tatou e ala i Ana perofeta e uiga i le fiafia o le tagata lava ia ma le faataunuuina o mea?

O mea ua aoao mai e perofeta atonu i nisi o mea ua tuai, lē toe manaomia, pe ua le toe mafaia.Ae o le Atua o se Atua o le faatulagaga lelei ma ua faavaeina se faiga e mafai ai ona tatou iloa Lona finagalo. “E le faia lava se mea e le Alii o Ieova, ae faaalia Lona finagalo i Ana auauna o perofeta.”6 I le amataga o lenei, augatupulaga o le faaatoatoaga o aso, na toe faamautinoa mai ai e le Alii o le a Ia fesootai mai ma i tatou e auala mai i Ana perofeta. Na Ia fetalai mai: “O la’u upu … o le a faataunuuina lava, pe fai atu i lo’u lava leo po o le leo o a’u auauna, ua tusa lava ia.”7

O le faatuatuaina o le perofeta ma mulimuli i ai, e sili atu i lo se faamanuiaga ma se avanoa. Na folafola mai e Peresitene Ezra Taft Benson faapea, “o lo tatou lava faaolataga e faalagolago lea i lo tatou mulimuli atu i se perofeta.” Na ia faamatalaina mai mea na ia ta’ua “O Faavae e Sefulufa e Mulimuli ai i le Perofeta.” I le sauniga i le taeao nei, na matua manino ona aoaoina ai i tatou e Elder Claudio Costa o le Au Peresitene o Fitugafulu i nei Faavae e Sefulufa. Ona o le taua tele, o lea o le a ou toe faalau atu ai.

“Muamua: Ua na o le perofeta lava le tagata e saunoa mo le Alii i soo se mea.

“Lua: O le perofeta soifua e sili atu le taua ia i tatou nai lo tusitusiga faavae.

“Tolu: E sili atu le taua o le perofeta soifua ia i tatou nai lo se perofeta ua maliu.

“Fa: O le a le taitaieseina lava le Ekalesia e le perofeta.

“Lima: E le manaomia e le perofeta soo se aoaoga faapitoa faalelalolagi po o ni faailoga e saunoa atu ai i soo se mataupu pe faatino ai soo se mea i soo se taimi.”

“Ono: E le tau faapea mai le perofeta, ‘Ua faapea ona fetalai mai o le Alii’ ina ia tuuina mai ai ia i tatou ni tusitusiga paia.

“Fitu: E ta’u mai e le perofeta mea e tatau ona tatou iloa, ae le faapea o taimi uma e ta’u mai ai mea tatou te mananao e iloa.

“Valu: E le faapea e vaivai le perofeta ona o manatu o tagata.

“Iva: E mafai e le perofeta ona maua faaaliga i soo se mataupu lava, faaletino pe faaleagaga.

“Sefulu: E mafai ona aofia ai le perofeta i mataupu faalemalo.

“Sefulutasi: O vaega e lua e sili ona faigata ona mulimuli i le perofeta, o e faamaualuluga ona ua atamamai, ma e faamaualuluga ona o le tamaoaiga.

“Sefululua: O le a le lauiloa tele le perofeta i le lalolagi po o mea faalelalolagi.

“Sefulutolu: O le perofeta ma ona fesoasoani o le Au Peresitene Sili lea—o le korama aupito maualuga i le Ekalesia.

“Sefulufa: [Mulimuli]… i le perofeta soifua ma le Au Peresitene Sili ma faamanuiaina ai; a teena i latou ona puapuagatia ai lea.”8

Uso e ma tuafafine, e pei o le Au Paia i le 1848, e mafai ona tatou filifili e mulimuli i le perofeta, po o le faalagolago i lima o tagata. Ia tatou maua le atamai e faatuatua ai ma mulimuli i apoapoaiga a perofeta ma aposetolo soifua. O au o se molimau i lo latou lelei a’ia’i. Ou te molimau atu ua valaauina i latou e le Atua. Ou te molimau atu e leai se isi auala e sili atu ona saogalemu e fetaiai ai ma le olaga, maua ai tali o a tatou faafitauli, maua le filemu ma le fiafia i lenei lalolagi, ma puipuia lo tatou lava faaolataga nai lo le usiusitai i a latou saunoaga. Ou te tuuina atu lenei molimau i le suafa paia o le Alii, o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Brigham Young, e pei ona sii mai e Wilford Woodruff, i le The Utah Pioneers (1880), 23.

  2. Tagai Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers (1956), 9–15; tagai foi Gordon B. Hinckley, “Remarks at Pioneer Day Commemoration Concert,” Ensign, Oct. 2001, 70–72.

  3. Tagai Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers, 11–12; tagai foi Ensign, Oct. 2001, 71.

  4. Mataupu Faavae ma Feagaiga 132:7.

  5. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:19.

  6. Amosa 3:7

  7. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:38.

  8. Ezra Taft Benson, “Fourteen Fundamentals in Following the Prophet,” in 1980 Devotional Speeches of the Year (1981), 29–30.