Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2010 | Hīkisiá mo e Lakanga Fakataulaʻeikí

Hīkisiá mo e Lakanga Fakataulaʻeikí

ʻOkatopa 2010 Konifelenisi Lahí

ʻOku hanga ʻe he hīkisiá ʻo tāmateʻi e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeikí. Ka ʻoku hanga ʻe he loto-fakatōkilaló ʻo fakamoʻui ia.

ʻE hoku ngaahi tokoua, ‘oku ou fakamālō atu ʻi hoʻomou kau mai mei he ngaahi feituʻu ʻi māmaní ki he fakataha ko ʻeni ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ʻo e konifelenisi lahí. ʻOku tala ʻe hoʻomou ʻi hení hoʻomou loto ke kau maí, ʻi ha feituʻu pē, mo homou ngaahi tokoua ʻo e lakanga fakataulaʻeiki māʻoniʻoní, ʻo ngāue mo fakaʻapaʻapa ki homou ʻEiki mo e Huhuʻi, ko Sīsū Kalaisí.

ʻOku tau faʻa fua ʻaki ʻetau moʻuí e ngaahi meʻa ʻoku hokó ʻa ia ‘oku toka he ʻatamaí mo e lotó. ʻOku lahi e ngaahi meʻa pehē ne hoko heʻeku moʻuí, ʻa ia ko e taha ne hoko he 1989 heʻeku fanongo ki he malanga tuʻuloa ʻa Palesiteni ʻEselā Tafu Penisoni ko e, “Tokanga, Telia ʻa e Hīkisiá.” ʻI hono fakafeʻiloakí ne mahino ko e kaveinga ʻeni ne hohaʻa fuoloa ki ai ʻa Palesiteni Penisoni.1

Ne u ongoʻi ha mafasia tatau he ngaahi māhina kuo hilí. Ne ueʻi au ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ke tānaki atu ʻeku fakamoʻoní ki he pōpoaki ne fai ʻe Palesiteni Penisoni he taʻu ʻe 21 kuo hilí.

ʻOku ʻi ai ha felāveʻi ʻa e taha kotoa pē mo e angahala ʻo e hīkisiá. Kuo teʻeki hao ha taha mei ai; ko e tokosiʻi pē kuo nau ikunaʻi iá. ʻI he taimi ne u tala ai ki hoku uaifí ʻeku kaveingá, naʻá ne malimali ʻo pehē mai, “ʻOku sai hoʻo talanoa ki he ngaahi meʻa ʻoku lahi hoʻo ʻilo ki aí.”

Ngaahi ʻUhinga Kehe ʻo e Hīkisiá

ʻOku ou manatuʻi foki e ola ʻe taha ʻo e lea lelei ʻa Palesiteni Penisoní. Ne ʻi ai ha taimi ia ne hangē ʻoku tapu ke toe lea ʻaki ʻe he kau mēmipa ʻo e Siasí ʻoku nau “laukau ʻaki” ʻenau fānaú pe fonuá pe ʻoku nau “laukau ʻaki” ʻenau ngāué. Ne hangē e hīkisiá ia ha foʻi lea ne tapu ke toe lea ʻakí.

ʻOku tau maʻu ha ngaahi sīpinga lahi he folofolá ʻo ha kakai lelei mo angatonu ne fiefia ʻi he anga-māʻoniʻoní pea ʻi he taimi tatau ne vīkiviki ʻi he angalelei ʻa e ʻOtuá. Ne fakafeʻiloaki mai ʻe heʻetau Tamai Hēvaní ʻa Hono ʻAlo ʻOfaʻangá ʻaki e ngaahi lea “ʻa ia ʻoku ou fiemālie lahi aí.”2

Naʻe vīkiviki ʻa ʻAlamā ʻi heʻene fakakaukau ʻokú ne lava ke “hoko ko ha meʻangāue ʻi he toʻukupu ʻo e ʻOtuá.”3 Naʻe vīkiviki e ʻAposetolo ko Paulá ʻi he faivelenga ʻa e kāingalotu ʻo e Siasí.4 Naʻe vīkiviki ʻa e faifekau tuʻukimuʻa ko ʻĀmoní ʻi heʻene lavameʻa mo hono ngaahi tokouá he ngāue faifekaú.5

ʻOku ou tui ʻoku ʻi ai ha faikehekehe he laukau ʻaki ha ngaahi meʻa paú pea mo e lotohīkisiá. ʻOku lahi ha ngaahi meʻa ʻoku ou laukau ʻaki. ʻOku ou laukau ʻaki hoku uaifí. ʻOku ou laukau ʻaki ʻema fānaú mo e makapuná.

ʻOku ou laukau ʻaki e toʻu tupu ʻo e Siasí, peá u fiefia heʻenau fai leleí. ʻOku ou laukau ʻaki kimoutolu, hoku ngaahi tokoua ʻofa mo faivelenga. ʻOku ou laukau ke tuʻu fakataha mo kimoutolu ko e kau maʻu lakanga fakataulaʻeiki māʻoniʻoni ʻa e ʻOtuá.

Hīkisiá ko e Angahala hono Fakahikihikiʻi pē Kitá

Ko e hā leva e faikehekehe he ongo ko ʻení mo e hīkisia ne ui ʻe Palesiteni Penisoni ko e “angahala fakamāmani”?6 Hangē ko e akonaki ʻa Palesiteni Penisoní, ko e hīkisiá ko e angahala he ʻokú ne fakatupu e tāufehiʻá pe fekeʻikeʻí pea ʻai kitautolu ke fakafepaki ki he ʻOtuá mo hotau kāingá. Ko hono ʻelitó ʻa e hīkisia ʻo e moʻui fakavahavahaʻá, koeʻuhí ʻoku kamata maʻu ʻaki pē ʻa e lea “Sio ki hoku fakaʻofoʻofá mo e ngaahi meʻa lahi kuó u lavá,” pea fakaʻosiʻaki maʻu pē ʻa e “Ko ia ai, ʻoku ou sai ange au ʻiate koe.”

ʻI he taimi ʻoku fonu ai hotau lotó he hīkisiá, ʻoku tau fai ai ha angahala lahi, he ʻoku tau maumauʻi e ongo fekau lalahí.7 He kuo ʻikai ke tau hū ki he ʻOtuá mo ʻofa hotau kaungāʻapí, ka ʻoku mahino e meʻa ʻoku tau hū mo ʻofa aí—ʻa ia ko e ʻīmisi ʻoku tau sio ki ai he sioʻatá.

Ko e hīkisiá ʻa e angahala lahi ʻo e sanitunguá. Ki he tokolahi, ko ha Lameiumitomi fakatāutaha, ko ha tuʻunga toputapu ʻokú ne fakatonuhiaʻi e meheká, mānumanú, mo e laukaú.8 ʻA ia ko e hīkisiá ʻa e muʻaki angahalá, he kimuʻa pea ʻai e tuʻunga ʻo e māmaní, ne tupu mei he hīkisiá e tō ʻa Lusifā ko e foha ʻo e pongipongí “ʻa ia naʻá ne maʻu mafai ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá”9 Kapau kuo lava ʻe he hīkisiá ʻo liliu ha taha lavameʻa mo talēnitiʻia hangē ko Lusifaá, ʻikai ʻoku totonu ke tau vakaiʻi foki mo hotau lotó?

ʻOku Lahi e Ngaahi Fōtunga ʻo e Hīkisiá

Ko ha kanisā tāmate ʻa e hīkisiá. Ko ha angahala te ne fakatupu ha ngaahi vaivai kehe ki he faʻahinga ʻo e tangatá. Ko hono moʻoní, ʻe lava ke pehē ko e angahala kotoa pē, ko e tupu mei he hīkisiá.

ʻOku lahi e ngaahi fōtunga ʻo e angahalá ni. ʻOkú ne ʻai ha niʻihi ke laukau ʻaki honau mahuʻinga fakatāutahá, lavameʻá, talēnití, koloá, pe tuʻungá. ʻOku nau lau e ngaahi monūʻiá ni ko ha fakamoʻoni ko kinautolú kuo “filiʻi,” “lelei ange,” pe “māʻoniʻoni ange” he niʻihi kehé. Ko e angahala ʻeni ʻo e “Fakamālō ki he ʻOtua he ʻoku ou makehe ange au ʻiate koe.” ʻOku fakatefito ia ʻi he fakaʻamu ke fakatokangaʻí pe fakaʻilongaʻí. Ko e angahala ia ʻo e sanitunguá.

Ki he niʻihi kehé, ʻoku liliu e hīkisiá ki he loto koví: ʻoku nau fehiʻa ʻiate kinautolu ʻoku ʻi ha tuʻunga lelei angé, talēnitiʻiá, pe lahi ange ʻenau koloá ʻiate kinautolú. ʻOku nau kumi ke fakalaveaʻi, tukuhifo, pea fakaʻauha e niʻihi kehé ʻaki e feinga hala mo taʻetaau ke sanitunguá. ʻI he taimi ʻoku tūkia pe faingataʻaʻia ai e niʻihi ʻoku nau meheka aí, ʻoku nau fiefia fakapulipuli pē.

Ko e Sīpinga ʻo e Sipotí

Mahalo ʻoku ʻikai ha toe feituʻu lelei ange ke maʻu ai e angahala ʻo e hīkisiá ka ko e māmani ʻo e sipotí. ʻOku ou saiʻia maʻu pē ke kau pe mamata ʻi ha ngaahi sipoti. Ka te u pehē, ʻoku ʻi ai ha taimi ʻoku fakamā moʻoni ʻa e siʻi ʻo e fakaʻapaʻapá he sipotí. ʻOku anga fēfē ʻa e liliu e kakai angaʻofa mo angaleleí ʻo ʻikai toe kātaki pea tāufehiʻa ki he timi ʻe tahá mo hono kau poupoú?

Kuó u mamata he kau poupou kuo nau lea kovi mo fakangalikoviʻi e faʻahi ʻe tahá. Te nau fakasio ha faʻahinga fehālaaki ʻo fakalahiʻi ia. ʻOku nau fakatonuhiaʻi ʻenau fehiʻá ʻaki ha ngaahi maʻu hala pea fai ia ki he taha kotoa pē ʻoku ʻikai haʻane kaunga ki he timi ʻe tahá. ʻOku nau fiefia he hoko ha fakatamaki ki he timi ʻe tahá.

Ngaahi tokoua, meʻapango he ʻoku tau sio he ʻahó ni ki he loto mo e anga tatau kuó ne uesia e ngaahi malanga fakapolitikalé, nofo fakamatakalí, mo e lotú.

ʻE hoku ngaahi tokoua ʻofeina ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, hoku kaungā ākonga ʻofeina ʻo Kalaisi angaleleí, ʻikai ʻoku totonu ke tau tauhi ha tuʻunga ʻulungāanga māʻolunga ange? ʻI heʻetau maʻu e lakanga fakataulaʻeikí, ʻoku totonu ke tau ʻilo ʻoku teunga tatau pē ʻa e fānau kotoa ʻa e ʻOtuá. Ko ʻetau timí ʻa e feohi fakatokoua ʻa e tangatá. Ko hotau malaʻe vaʻingá ʻa e moʻuí ni. Ko ʻetau taumuʻá ke ako ke ʻofa he ʻOtuá pea fakaaʻu atu e ʻofa tatau ki hotau kāingá. ʻOku tau ʻi hení ke moʻui fakatatau mo ʻEne fonó pea fokotuʻu e puleʻanga ʻo e ʻOtuá. ʻOku tau ʻi hení ke langa hake, hikiʻi hake, ʻai ke tatau, pea poupouʻi e fānau kotoa ʻa e Tamai Hēvaní.

Kuo Pau ke ‘Oua Naʻa Tau Tūkia

ʻI he taimi ne ui ai au ko ha Taki Māʻolungá, ne u monūʻia ke akoʻi au ʻe he tokolahi ʻo e kau Taki matuʻotuʻa he Siasí. ʻI ha ʻaho ʻe taha, ne u maʻu ha faingamālie ke ʻave ʻa Palesiteni Sēmisi E. Fausi ki ha konifelenisi fakasiteiki. Lolotonga ʻema ʻi he kaá, ne akoʻi au ʻe Palesiteni Fausi ʻi ha ngaahi tefitoʻi moʻoni mahuʻinga kau ki hoku fatongiá. Naʻá ne fakamatalaʻi e angaʻofa ʻa e kāingalotu ʻo e Siasí, tautefito ki he Kau Taki Māʻolungá. Naʻá ne talamai, “Te nau angalelei kiate koe. Te nau lea lelei kiate koe.” Naʻá ne kiʻi makiʻi pea pehē mai, “Tieta, fakahoungaʻi ia. Kae ʻoua naʻa hoko ia ko hao tūkia ʻanga.”

Ngaahi tokoua, ko ha lēsoni lelei ia maʻatautolu kotoa, ʻi ha faʻahinga fatongia pe tūkunga ʻo e moʻuí. Tau houngaʻia heʻetau moʻui leleí, koloá, meʻa ʻoku maʻú, pe tuʻungá, ka ʻi hono tuku ke uesia kitautolú—ʻo tau ʻāvea ʻi hotau tuʻungá; nofo ʻi hotau mahuʻingá, mālohí, ongoongó; tui ki he meʻa ʻoku talamai ʻe he kakaí fekauʻaki mo kitautolú—ko e kamata ia ʻa e palopalemá; he kuo kamata ke fakaʻuliʻi koe ʻe he hīkisiá.

ʻOku lahi ha ngaahi fakatokanga he folofolá kau ki he hīkisiá, “ʻOku tupu pē ʻi he fielahí ʻa e fekeʻikeʻí: ka ʻoku maʻu ʻa e potó ʻe kinautolu ʻoku akonakiʻi leleí.”10

Naʻe fakatokanga e ʻAposetolo ko Pitá “he ʻoku tekeʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e fielahí, ka ʻokú ne foaki ʻa e ʻaloʻofá ki he angavaivaí.”11 Naʻe fakamatalaʻi ʻe Molomona, “ʻOku ʻikai ha taha ʻoku hōifua ki ai ʻa e ʻOtuá, ka ko e angamaluú mo e loto fakatōkilaló.”12 ʻI he palani naʻe fili ai ʻe he ʻEikí “ʻa e ngaahi meʻa vale ʻo e māmaní, ke fakamā ʻa e potó.”13 ʻOku fai ʻeni ʻe he ʻEikí ke fakamahino ʻoku ʻi ai e kaunga ʻa Hono toʻukupú ʻi Heʻene ngāué, telia naʻa tau “falala ki he nima ʻo e kakanó.”14

Ko e kau tamaioʻeiki kitautolu ʻa hotau ʻEiki mo e Fakamoʻui, ko Sīsū Kalaisí. Naʻe ʻikai ke ʻomi e lakanga fakataulaʻeikí ke tau maʻu ai ha lāngilangi. ʻOku tau ʻi hení ke ngāue mālohi. ʻOku tau kau ʻi ha ngāue makehe. ʻOku ui kitautolu ke tau teuteuʻi e māmaní ki he hāʻele mai ʻa hotau ʻEiki mo e Fakamoʻui, ko Sīsū Kalaisí. ʻOku ʻikai ko e fekumi ki hatau ongoongo ka ke foaki e fakafetaʻí mo e lāngilangí ki he ʻOtuá. ʻOku tau ʻilo ko e meʻa ʻoku tau faí ʻoku siʻisiʻi; neongo iá, ʻi heʻetau ngāue ʻaki e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ʻi he māʻoniʻoní, ʻe lava ʻe he ʻOtuá ke fai ha ngāue lahi mo fakaofo ke hoko mai ʻi heʻetau ngāué. Kuo pau ke tau ako, ʻo hangē ko Mōsesé, ko e “meʻa noa pē ʻa e tangatá”15 ʻiate ia ka ʻoku “faʻa fai ʻe he ʻOtuá ʻa e meʻa kotoa pē.”16

Ko Sīsū Kalaisi ʻa e Sīpinga Haohaoa ʻo e Loto Fakatōkilaló

Ke hao mei he hīkisiá, ʻi he meʻa kotoa pē, ko Sīsū Kalaisi hotau sīpinga haohaoá. ʻI he taimi ne feinga ai ʻa Lusifā ke liliu e palani ʻo e fakamoʻui ʻa e Tamaí pea ke ne maʻu e lāngilangí, naʻe talaange ʻe he Fakamoʻuí, “ʻE Tamai, ke ke fai pē ʻa ho finangaló, pea ke ʻoʻou ʻa e lāngilangí ʻo taʻengata.”17 Neongo ʻe lava ʻe he Fakamoʻuí ke fai ha faʻahinga meʻa pē mo lavameʻa, ka naʻá Ne angavaivai mo loto fakatōkilalo maʻu pē.

ʻE ngaahi tokoua, ʻoku tau maʻu e “Lakanga Fakataulaʻeiki Toputapú, ʻi he Lakanga ʻo e ʻAlo ʻo e ʻOtuá.”18 Ko e mālohi ia ʻo e ʻOtuá kuo foaki ki he tangatá ʻi he māmaní ke ngāue Maʻana. Ke ngāue ʻaki Hono mālohí, kuo pau ke tau feinga ke hangē ko e Fakamoʻuí. ʻA ia kuo pau ke tau fai e finangalo ʻo e Tamaí ʻi he meʻa kotoa pē, ʻo hangē pē ko e Fakamoʻuí.19 Oku ʻuhinga ia ke foaki kotoa e lāngilangí ki he Tamaí, hangē pē ko e Fakamoʻuí.20 ʻOku ʻuhinga ia ke tau faivelenga he tokoni ki he niʻihi kehé, hangē pē ko e Fakamoʻuí.

ʻOku hanga ʻe he hīkisiá ʻo tāmateʻi e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeikí.21 Ka ʻoku hanga ʻe he loto-fakatōkilaló ʻo fakamoʻui ia.

Loto Fakatōkilalo pea Fonu he ʻOfá

ʻE anga fēfē leva haʻatau ikunaʻi e angahala ko e hīkisiá ʻa ia ʻoku lahi pea toe fakatupu maumaú? ʻE lava fēfē ke tau toe loto fakatōkilalo ange?

ʻOku faingataʻa ke tau fielahi ʻi he hīkisiá ʻi he taimi ʻoku fonu ai hotau lotó ʻi he ʻofa faka-Kalaisí. “Pea ʻe ʻikai lava ha taha ke tokoni ʻi he ngāué ni ʻo kapau ʻe ʻikai ke ne loto fakatōkilalo pea fonu ʻi he ʻofá.”22 ʻI he taimi te tau vakai ai ki he māmaní ʻaki e ʻofa haohaoa ʻa Kalaisí, ʻe toki kamata leva ke mahino kiate kitautolu e loto fakatōkilaló.

ʻOku fakakaukau e niʻihi ko e loto-fakatōkilaló ko hono ʻai ke tau ongoʻi halaia. ʻOku ʻikai ko e ʻuhinga e loto fakatōkilaló ʻoku ʻikai hatau mahuʻinga, taʻeʻuhinga, pe siʻisiʻi pē hotau mahuʻingá. Pe ko hono fakaʻikaiʻi pe ʻikai fakaʻaongaʻi e talēniti kuo foaki mai ʻe he ʻOtuá maʻatautolú. ʻOku ʻikai maʻu e loto fakatōkilaló he fakaʻofaʻia ʻiate kitautolú; ʻoku maʻu e loto fakatōkilaló ʻi hono fakasiʻisiʻi e fakakaukau ʻo fekauʻaki pē mo kitautolú. ʻOku maʻu ia ʻi hono fai ʻetau ngāué ʻaki e loto ke tauhi ki he ʻOtuá mo hotau kāingá.

ʻOku hanga ʻe he loto fakatōkilaló ʻo tataki ʻetau tokangá mo e ʻofa ki he niʻihi kehé pea mo e ngaahi taumuʻa ʻa e Tamai Hēvaní. ʻOku fehangahangai ia mo e hīkisiá. ʻOku maʻu e ivi mo e mālohi ʻo e hīkisiá mei he vai loloto ʻo e siokitá. Ko ʻene tuku pē ʻetau ʻāvea ʻiate kitautolú ka tau fai e ngāue tokoní, ʻe holo leva ʻetau hīkisiá pea kamata ke ʻosi.

ʻE hoku ngaahi tokoua, ʻoku lahi e kakai faingataʻaʻia ke tau fakakaukau ki ai kae ʻikai ko kitautolu pē. Pea kātaki ʻo ʻoua ʻaupito naʻa ngalo homou fāmilí mo homou uaifí. ʻOku lahi e ngaahi founga ke tau tokoni aí. ʻOku ʻikai ke tau nofo pē ʻo fakakaukauʻi kitautolu.

Ne ʻi ai ha peni ne u manako hono ngāue ʻakí he taimi ne u kapiteni ai he vakapuná. ʻI hono viloʻí, te u lava ʻo fili ha taha ʻo e lanu ʻe fā aí. Ne teʻeki lāunga e pení he taimi ne u fie fakaʻaongaʻi ai e kulokulá kae ʻikai ko e lanu puluú. Naʻe ʻikai ke ne pehē mai, “He ʻikai ke u tohi hili e taimi 10 poʻulí, ʻi he kakapú, pe feituʻu māʻolungá.” Naʻe ʻikai talamai ʻe he pení, “Fakaʻaongaʻi pē au he ngaahi tohi mahuʻingá, kae ʻikai he fanga kiʻi ngāue fakaʻahó.” Naʻá ne fai e ngāue kotoa ne u fie maʻú ʻaki e lelei tahá, tatau ai pē ʻoku mahuʻinga pe ʻikai. Naʻe mateuteu maʻu pē ia ke ngāue.

ʻOku pehē pē ʻetau hoko ko ha meʻangāue ʻi he toʻukupu ʻo e ʻOtuá. ʻI he taimi ʻoku lelei ai hotau lotó, he ʻikai ke tau lāunga ʻoku taʻetaau hotau fatongiá mo e meʻa ʻoku tau malavá. Te tau fiefia ke ngāue ʻi ha faʻahinga meʻa pē ʻoku kole mai. ʻI hono fai ʻení, ʻe fakaʻaongaʻi kitautolu ʻe he ʻEikí ʻi ha founga ʻoku ope atu heʻetau mahinó ke fakahoko ʻEne ngāué.

Tuku ke u fakaʻosi ʻaki e lea fakalotolahi ne fai ʻe Palesiteni ʻEselā Tafu Penisoni he taʻu ʻe 21 kuo hilí:

“Ko e hīkisiá ʻa e fakatūkiaʻanga maʻongoʻonga ki Saioné.

“Kuo pau ke tau fufulu ʻa e lotoʻi ipú ʻi hono fakaʻauha e hīkisiá. …23

“Kuo pau ke tau talangofua ‘ki he fakahinohino ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní,’ pea liʻaki ʻa e ‘tangata fakakakanó,’ ʻo hoko ‘ko ha tangata māʻoniʻoni ʻi he fakalelei ʻa Kalaisi ko e ʻEikí,’ pea hoko ʻo ‘angatatau mo ha tamasiʻi siʻi, angavaivai, angamalū, loto fakatōkilalo.’ …24

“ʻE maʻu ʻe he ʻOtuá ha kakai loto fakatōkilalo. … ‘ ʻOku monūʻia ʻa kinautolu ʻoku nau fakavaivaiʻi ʻa kinautolu taʻe tomuʻa fakamālohiʻi ke nau loto fakatōkilaló.’ …25

“Tau fili ke loto fakatōkilalo. Te tau lava ia. ʻOku ou ʻilo te tau lava.”26

ʻE hoku ngaahi tokoua ʻofeina, tau muimui muʻa he sīpinga ʻa e Fakamoʻuí pea ala atu ʻo tokoni ʻo ʻikai ke fekumi ki he lāngilangi mo e fakaʻapaʻapa ʻa e tangatá. Ko ʻeku lotú ia ke tau ʻilo pea fakaʻauha e fielahi taʻemāʻoniʻoní mei hotau lotó kae fetongi ʻaki ia e “māʻoniʻoní, anga faka-ʻOtuá, tuí, ʻofá, faʻa kātakí, [mo e] anga vaivaí.”27 ʻI he huafa toputapu ʻo Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.

Fakaʻasi mai ʻa e Ngaahi Potufolofola FekauʻakíFakapuliki e Ngaahi Potufolofolá