Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Ia Maua le Agaga Paia

Ia Maua le Agaga Paia

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O upu nei e fa—“Talia le Agaga Paia”—e le o se faamatalaga e toe tau faaupu; ae ua i ai se faatonuga faaleperisitua—o se apoapoaiga faapoloaiga e filifili ai ae le tau galueaiina.

E taulai atu la’u savali i le taua o le taumafai i o tatou olaga i aso taitasi ia maua moni le Agaga Paia. Ou te tatalo ma valaaulia le Agaga o le Alii e aoaoina ma faamalamalamaina i tatou taitoatasi.

O Le Meaalofa a le Agaga Paia

Ia Tesema o le 1839, a o i ai i Uosigitone D.C. e saili se faasa’oga o mea sese na faia i le Au Paia i Misuri, na tusia e Iosefa Samita ma Elias Higbee le tusi lea ia Ailama Samita: “I le ma faatalanoaga ma le Peresitene [o le Iunaite Setete], sa ia fesili aloaia mai ai i mea sa ese ai la tatou lotu mai lotu o na taimi. Na saunoa Uso Iosefa tatou te eseese i le faiga o papatisoga, ma le meaalofa o le Agaga Paia e ala i le faaee atu o lima. Matou te manatu e aofia ai isi mea uma lava i le meaalofa o le Agaga Paia” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita [2007], 104).

O le Agaga Paia o le sui auai lona tolu o le Aiga Atua; o ia o se peresona agaga ma na te tuuina atu le molimau o upumoni uma. I tusitusiga paia o loo ta’ua ai le Agaga Paia o le Fesoasoani (tagai Ioane 14:16–27; Moronae 8:26), se faiaoga (tagai Ioane 14:26; MFF 50:14), ma se talifaaaliga (tagai 2 Nifae 32:5). O faaaliga mai le Tama ma le Alo e ui mai i le Agaga Paia. O ia o le avefeau ma le molimau a le Tama ma le Alo.

E faailoa mai le Agaga Paia i alii ma tamaitai i le lalolagi, o le mana ma le meaalofa a le Agaga Paia. E mafai ona oo mai le mana i luga o se tagata a o le’i papatisoina; o le molimau faamautinoa o Iesu Keriso o lo tatou Faaola ma le Togiola. O le mana o le Agaga Paia e mafai ai e tagata sailiili faamaoni ona maua se talitonuga maumaututu i le moni o le talalelei a le Faaola, le Tusi a Mamona, le moni o le Toefuataiga, ma le valaauga faaperofeta o Iosefa Samita.

E faatoa faaee atu le meaalofa o le Agaga Paia pe a mae’a ona fai faalelei ma ua faatagaina le papatisoga, e ala i le faaee atu o lima e i latou e umia le Perisitua Mekisateko. Na fetalai mai le Alii:

“Ioe, ina salamo ia ma ia taitasi ma papatisoina outou uma, mo le faamagaloina o a outou agasala; ioe, ia papatisoina i le vai, ma ona oo mai ai lea o le papatisoga i le afi ma le Agaga Paia. …

“O e faatuatua foi ia oulua faamauina i la’u ekalesia, i le faaeega o lima, ma o le a ou foaiina atu le mea foai fua o le Agaga Paia i o latou luga” (MFF 33:11, 15).

Na faamanino atu e le Aposetolo o Paulo lenei faiga i le nuu o Efeso ina ua ia fesili:

“Na maua ea e outou le Agaga Paia ina ua outou faatuatua? Ua fai mai i latou ia te ia, Na matou le lagona lava po ua foaiina le Agaga Paia.

“Ona fai atu lea o ia ia te i latou, Pe na papatisoina outou i le a? Ua fai mai i latou, O le papatisoga a Ioane.

“Ona fai atu lea o Paulo, Na papatiso lava Ioane i le papatisoga o le salamo, ua fai atu i le nuu, ia faatuatua i latou i lē mulimuli mai, o le Keriso o Iesu lea.

“Ua faalogo ai i latou, ona papatisoina lea i le suafa o le Alii o Iesu.

“Ua faaee atu foi e Paulo ona lima ia te i latou, ona oo lea o le Agaga Paia ia te i latou” (Galuega 19:2–6).

O le papatisoga e ala i le faatofuina “o le sauniga tomua lea o le talalelei, ma e tatau ona sosoo atu ai ma le papatisoga a le Agaga ina ia atoatoa ai” (Bible Dictionary, “Baptism,”). Na faamalamalama mai e le Perofeta o Iosefa e faapea o le “papatisoga o se sauniga paia sauniuni mo le mauaina o le Agaga Paia; o le auala ma le ki lea o le a e tuuina atu ai le Agaga Paia. O le mea foaifua o le Agaga Paia e ala i le faaee atu o lima, e le mafai ona mauaina i se isi lava mataupu faavae nai lo le mataupu faavae o le amiotonu.” (Aoaoga: Iosefa Samita, 103).

O le sauniga o le faamauga o se uso fou o le Ekalesia ma le faaeeina atu o le meaalofa o le Agaga Paia e faigofie lava ma e maoae. E tuu e le au perisitua Mekisateko agavaa o latou lima i luga o le ulu o se tagata ma ta’u lona igoa. Ona, faamauina ai lea o le tagata i le pule a le perisitua paia i le suafa o le Faaola, e avea ma tagata o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, ma ta’u le fasifuaitau taua lenei: “Talia le Agaga Paia.”

O le faigofie o lenei sauniga atonu e afua ai ona tatou lē iloa lona taua. O upu nei e fa—“Talia le Agaga Paia”—e le o se faamatalaga e toe tau faaupu; ae ua i ai se faatonuga faaleperisitua—o se apoapoaiga faapoloaiga e filifili ai ae le tau galueaiina (tagai 2 Nifae 2:26). E le galue le Agaga Paia i o tatou olaga i le na ona tuu o lima i luga o o tatou ulu ma fai na upu taua e fa. A o tatou mauaina lenei sauniga, e tofu talia e i tatou taitoatasi se tiutetauave paia e faifai pea, ia naunau, e saili, e galue, ma ola agavaa ai ina ia tatou “mauaina le Agaga Paia” ma ana meaalofa faaleagaga e aumai faatasi ai. “Aua se a le aoga i se tagata afai ua foai atu ia te ia se mea alofa a e na te le talia le mea alofa? Faauta, e le olioli o ia i le mea ua foaiina atu ia te ia, e le olioli foi i lē na foaiina atu ai le meaalofa” (MFF 88:33).

O le a se mea e tatau ona tatou faia ina ia avea ai pea ma mea moni faifai pea lenei apoapoaiga faapoloaiga a le sui lona tolu o le Aiga Atua? Se’i ou fautuaina atu e manaomia ona tatou (1) naunau ma le faamaoni e maua le Agaga Paia; (2) valaaulia faalelei le Agaga Paia i o tatou olaga, ma (3) usiusitai ma le faamaoni i poloaiga a le Atua.

Naunau ma le Faamaoni

E tatau ona tatou muamua naunau, moomoo, ma saili le mafutaga ma le Agaga Paia. E mafai e oe ma au ona aoaoina se lesona sili e uiga i manaoga amiotonu mai le au soo faamaoni o le Matai o loo faamatala mai i le Tusi a Mamona:

“Ua aoao atu foi le toatinoagafulu ma le toalua i le motu o tagata; faauta foi, ua latou poloai atu foi i le motu o tagata, ia latou tootuli i le eleele, ma tatalo i le Tama i le suafa o Iesu. …

“Ma ua latou tatalo i mea sili ua latou mananao i ai, ua latou mananao foi ia foaiina mai ia te i latou le Agaga Paia” (3 Nifae 19:6, 9).

Pe faapena ea foi ona tatou manatua e tatalo faatauanau ma tatalo e le aunoa mo mea e aupito sili ona manaomia, o le Agaga Paia lea? Pe o faalavelaveina ea i tatou i mana’oga o le lalolagi ma aga masani o le olaga i aso taitasi ma lē amanaia ai ia meaalofa e aupito sili ona taua i lo mea uma? O le mauaina o le Agaga Paia e amata i lo tatou naunau ma le faamaoni e le aunoa mo Lana mafutaga i o tatou olaga.

Valaaulia Faalelei

Tatou te mauaina lelei ma iloa le Agaga o le Alii pe a tatou valaauliaina faalelei o Ia i o tatou olaga. E le mafai ona tatou faia faamalosi, tauanau, pe poloaiina le Agaga Paia. Ae, e tatau ona tatou valaaulia o Ia i o tatou olaga i le agamalu ma le lē gaoia lava lea e tasi Na te ole mai ai ia te i tatou (tagai MFF 42:14).

E tele auala e tuuina ai a tatou valaaulia mo le mafutaga a le Agaga Paia: e ala i le osia ma tausia o feagaiga; e ala i le tatalo ma le faamaoni o le tagata lava ia ma tatalo faaleaiga; e ala i le suesue ma le filiga i tusitusiga paia; e ala i le faamalolosia o sootaga talafeagai ma tagata o le aiga ma uo; e ala i le saili atu i mafaufauga, faatinoga, ma gagana mama; ma tapuaiga i totonu o o tatou aiga, i le malumalu paia, ma le lotu. I se isi itu, o le manatu māmā i le solia o feagaiga ma tautinoga, o le le faia o tatalo ma lē suesue i tusitusiga paia, ma mafaufauga, faatinoga, ma gagana e le talafeagai, e afua ai ona alu ese le Agaga mai ia i tatou pe matuai taumamao ai lava ma i tatou.

E pei ona sa aoaoina ai e le Tupu o Peniamina lona nuu: “O lenei foi, ou te fai atu ia te outou, o’u uso e, ona ua uma ona outou iloa ma aoaoina i nei mea uma, afai tou te solitulafono ma outou o ese ai mea ua fetalaia mai, ina ia outou tete’a ma le Agaga o le Atua, ina ua le maua e ia se mea e nofo ai ia te outou e taitai ai outou i le ala o le poto, ina ia faamanuiaina, ma faauluolaina, ma faatumauina foi outou” (Mosaea 2:36).

Usiusitai ma le Faamaoni

O le usiusitai ma le faamaoni i poloaiga a le Atua e taua mo le mauaina o le Agaga Paia. E faamanatu mai ia i tatou lenei upumoni i vaiaso taitasi pe a tatou faalogologo i tatalo o le faamanatuga ma aai ma feinu ma le agavaa i le areto ma le vai. A tatou folafola atu lo tatou naunautai e tauaveina i o tatou lava luga le suafa o Iesu Keriso, e manatua pea o Ia, ma tausi i Ana poloaiga, e folafola mai ia i tatou o le a tatou maua pea Lona Agaga e faatasi ma i tatou (tagai MFF 20:77). O lea, o mea uma lava e aoao mai e le talalelei a le Faaola tatou te faia ma avea ai, ua faamoemoe ina ia faamanuiaina ai i tatou i le mafutaga a le Agaga Paia.

Mafaufau i mafuaaga tatou te tatalo ma suesue ai tusitusiga paia. Ioe, tatou te moomoo e talanoa ma le Tama Faalelagi i le tatalo e ala i le suafa o Lona Alo. Ioe, tatou te naunau foi ia maua le malamalama ma le poto o loo maua i tusitusiga faavae. Ae faamolemole ia manatua o nei amio masani paia o ni auala patino ia tatou te manatua ai pea lava pea le Tama Faalelagi ma Lona Alo Pele, ma o tulaga ia e muai manaomia mo le mafutaga faifai pea ma le Agaga Paia.

Manatunatu i mafuaaga tatou te tapuai ai i le Maota o le Alii ma a tatou lotu i le Aso Sapati. Ioe, tatou te auauna atu i le malumalu ia i latou ua maliliu—ma o tatou aiga ma uo i uarota ma paranesi o loo tatou nonofo ai. Ioe, tatou te olioli i fegalegaleaiga faaagafesootai amiotonu tatou te maua i o tatou uso ma tuafafine. Peitai, o le mea aupito maualuga lava tatou te potopoto ai i le lotogatasi o le sailia lea o faamanuiaga ma aoaoga mai le Agaga Paia.

O le tatalo, suesue, faapotopoto, tapuai, auauna atu, ma le usiusitai e le o ni mea e faaesea ma tuma’oti o i se lisi o mea e fai o le talalelei. Ae, o nei faatinoga amiotonu taitasi, o se elemene taua o se tulimataiga faamalumalu faaleagaga e faataunuu ai le poloaiga e talia le Agaga Paia. O poloaiga mai le Atua tatou te usita’ia a o fautuaga musuia mai taitai o le Ekalesia tatou te mulimulita’ia ma le faamoemoe maualuga tatou te taulai atu i le mauaina o le mafutaga a le Agaga Paia. O le mea moni, o aoaoga uma lava ma gaoioiga o le talalelei e faaautu i le mauaina o le Agaga Paia i o tatou olaga.

E tatau ia te oe ma a’u ona taumafai ia avea e faapei o le autau talavou o loo faamatalaina i le Tusi a Mamona o ē sa “usiusitai ma ua anaana ma le sa’o i poloaiga uma; ioe, ma ua faia ia te i latou e tusa ma lo latou faatuatua. …

“… Ma ua filifiligā i latou e manatua le Alii lo latou Atua i lea aso ma lea aso, e moni, ua latou tausisi i le tausiga e le aunoa o ana tulafono, ma ana faamasinoga, ma ana poloaiga” (Alema 57:21; 58:40).

Molimau

Na tautino mai e le Alii e faapea O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, “o le ekalesia ola e tasi ma le faamaoni i luga o le fogaeleele” (MFF 1:30). O lenei Ekalesia toefuataiina e moni aua o le Ekalesia a le Faaola; o Ia “o le ala, o le upumoni, ma le ola (Ioane14:6). Ma o se Ekalesia ola ona o galuega ma meaalofa a le Agaga Paia. E maeu le faamanuiaina o i tatou ina ua tatou ola ai i se taimi ua i ai le perisitua i luga o le fogaeleele, ma ua mafai ona tatou maua le Agaga Paia.

Ina ua mavae ni tausaga o le maliu faamaturo o le Perofeta o Iosefa Samita, sa faaali atu o ia ia Peresitene Polika Iaga ma tuu atu i ai lenei fautuaga e le faapito’au i se taimi. “Ta’u atu i tagata ia lotomaualalo ma faamaoni ma ia mautinoa o tausia le Agaga o le Alii ma o le a taitaiina sao i latou Ia faaeteete ma aua nei liliueseina le leo itiiti ma le filemu; o le a aoaoina [i latou] i mea e fai ma mea e o i ai; o le a fua mai i fua o le malo.Ta’u atu i le usoga e tatalaina pea o latou loto i molimau ina ia oo i le taimi e sau ai le Agaga Paia ia i latou, o le a saunia o latou loto e taliaina. E mafai ona latou iloa le Agaga o le Alii ma isi tagata uma. O le a musumusu atu le filemu ma le olioli i o latou agaga, ma o le a aveesea le lotoleaga, inoino, mataua, finauvale, ma uiga leaga uma mai o latou loto; ma o o latou naunautaiga atoa o le a faia mo le lelei, faatupuina le amiotonu, ma fausiaina le malo o le Atua. Ta’u atu i le usoga pe a fai latou te mulimuli i le Agaga o le Alii o le a sa’o i latou.” (Aoaoga: Iosefa Samita, 104).

Ou te tatalo o le a tatou faanaunau moni ma le loto ma valaaulia ma le tatau le Agaga Paia i o tatou olaga i aso taitasi. Ou te tatalo foi ia taitasi i tatou ma usiusitai ma le faamaoni i poloaiga a le Atua, ma maua moni le Agaga Paia. Ou te folafola atu o faamanuiaga na faamatala e le Perofeta o Iosefa Samita ia Polika Iaga, e faatatau foi ma mafai ona maua e tagata uma taitoatasi e faalogo pe faitau i lenei savali.

Ou te molimau atu i le soifua moni ai o le Tama ma le Alo. Ou te molimau atu o le Agaga Paia o sē e faailoa mai faaaliga, o se fesoasoani, ma o le faiaoga moni a’ia’i e tatau ona tatou aoao mai ai. Ou te molimau atu foi ua i ai faamanuiaga ma meaalofa a le Agaga i le Ekalesia moni, ma le ola a Iesu Keriso ua toefuatai mai i nei aso e gata ai. Ou te molimau atu ai i le suafa paia o le Alii o Iesu Keriso, amene.