Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2010 | Fiemālie Homou Laumālié

Fiemālie Homou Laumālié

ʻOkatopa 2010 Konifelenisi Lahí

ʻOku kau hono maʻu ʻo e fiemālie ki hotau laumālié ʻa e nonga ʻo e ʻatamaí mo e lotó, ʻa ia ko e ola ʻo e ako mo e muimui ki he tokāteline ʻo Kalaisí.

ʻOku ʻi ai ha hala fālahi he loto kolo ʻo Kōtenipeeki ʻi Suetení ʻoku fakaʻofoʻofa hono ʻuluʻakau he ongo kauhalá. Ne u ʻilo ʻi ha ʻaho ʻe taha ha foʻi ava he fuʻu tefitoʻi ʻakau ʻe taha peá u fakasio ki loto ʻo ʻilo ʻoku ava kotoa. Naʻe ava kae ʻikai ʻataʻatā! Ne fonu he veve kehekehé.

Ne u ʻohovale he kei tuʻu ʻa e fuʻu ʻakaú. Ne u sio hake ki ha laʻi kapa naʻe takaiʻi he tafaʻaki ki ʻolunga e sinoʻi ʻakaú, pea haʻi ki ai ha ʻū uaea ʻo fakamaʻu ki ha ngaahi fale ofi mai. Ne ʻasi tatau pē mo e ʻuluʻakau kehé mei he mamaʻó; ko ʻete toki sio pē ki loto pea ʻilo naʻe ava ka naʻe ʻikai ko ha sinoʻi ʻakau fefeka mo mālohi. Ne laui taʻu ʻene kamatá ʻo fakaʻau ke vaivai e sino e fuʻu ʻakaú. Ne ʻikai toki hoko hake pē ʻi ha pō ʻe taha. Kae hangē ko e tuputupu māmālie hake ha kiʻi fuʻu ʻakau ʻo hoko ko ha fuʻu ʻakau mālohí, te tau lava foki ʻo tupu māmālie hake ʻo fefeka, kuo fakafonu kitautolu mei loto ki tuʻa ʻo faikehekehe ia mo e fuʻu ʻakau ne ava ʻa lotó.

Te tau maʻu e mālohi ke tuʻu hangatonu mo ʻaliʻaliaki ʻi he Fakalelei fai fakamoʻui ʻa Sīsū Kalaisí, pea ke fakafonu hotau laumālié—ʻaki e maama, mahino, fiefia, mo e ʻofa. ʻOkú Ne fakaafeʻi “ʻ a [e kakai] kotoa pē ke nau haʻu kiate ia ʻo maʻu ʻi heʻene angaleleí; pea ʻoku ʻikai te ne taʻofi ha tokotaha ʻoku haʻu kiate ia” (2 Nīfai 26:33). ʻOkú Ne talaʻofa mai:

“Haʻu kiate au ʻa kimoutolu kotoa pē ʻoku feinga mo mafasiá, pea te u foaki ʻa e fiemālié kiate kimoutolu.

Toʻo ʻeku haʻamongá kiate kimoutolu, pea mou ako ʻiate au; he ʻoku ou angavaivai mo angamalū: pea te mou ʻilo ai ʻa e fiemālié ki homou laumālié” (Mātiu 11:28–29).

Naʻe lea ʻa Palesiteni Siosefa F. Sāmita: “Kiate aú ʻoku ʻuhinga ia ki heʻete ʻiloʻi e ʻofa ʻa e ʻOtuá, tui ki heʻene taumuʻá mo e palaní, ʻo aʻu ki heʻetau ʻilo ʻoku tau tonu, ʻoku ʻikai ke tau fekumi ki ha meʻa kehe, ʻoku ʻikai ueʻi kitautolu ʻe ha toe tokāteline, pe ʻe he kākā ʻa e kau tangata ʻoku toka tataʻo ke kākaaʻí. ʻOku tau ʻiloʻi e tokāteline ʻa e ʻOtuá, pea ʻikai ke tau fehuʻia; tuku pē kakaí ki heʻenau fakakaukaú mo e māfihungá. Ko e tangata kuó ne aʻusia ʻa e tuʻunga ko ia ʻo e tui ki he ʻOtuá pea kuo tekeʻi atu ʻa e tātālaʻá mo e manavasiʻí mei ai, kuó ne hū ia ki he “mālōlōʻanga ʻo e ʻOtuá” (Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesitenisī ʻo e Siasí: Siosefa F. Sāmita [1998], 64).

ʻOku kau hono maʻu ʻo e fiemālie ki hotau laumālié ʻa e nonga ʻo e ʻatamaí mo e lotó, ʻa ia ko e ola ʻo e ako mo e muimui ki he tokāteline ʻo Kalaisí, pea hoko ko e toʻukupu ʻo Kalaisi ʻi hono tokoniʻi e niʻihi kehé. ʻOku mālohi ʻetau ʻamanakí ʻi he tui mo muimui ki he ngaahi akonaki ʻa Sīsū Kalaisí, ʻa ia ʻe hoko ko ha taula fefeka ki hotau laumālié. ʻE lava ke tau tuʻumaʻu mo taʻeueʻia. ʻE lava ke tau maʻu ha melino ʻoku tolonga ʻi hotau lotó; ʻe lava ke tau hū ki he mālōlōʻanga ʻo e ʻEikí. Ka tau tafoki mei he māmá mo e moʻoní, te tau ongoʻi ko e fuʻu ngeʻesi pē hotau laumālié, ʻo hangē ko e fuʻu ʻakaú pea tau feinga ke fakafonu ia ʻaki e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai tolonga honau mahuʻingá.

ʻI he mahino ne tau muʻaki moʻui ko ha fānau fakalaumālie kimuʻa pea tau toki haʻu ki he māmaní mo e moʻui hili e moʻui ní, ko e moʻoni ʻoku fuonounou e moʻuí.

Ka neongo iá, ko e ʻaho ia ʻo e siviʻí, ko e ʻaho ʻo e ngaahi faingamālie ke tau fili ke muimui ʻi he fakaafe ke ʻoua naʻa tau maumauʻi e ngaahi ʻaho ʻo hotau ʻahiʻahiʻí (vakai, 2 Nīfai 9:27). ʻE kaunga lahi e ngaahi fakakaukau ʻi hotau ʻatamaí, ongo ʻoku tau tukulotoʻí, mo e ngaahi ngāue ʻoku tau fili ke faí ki heʻetau moʻuí, ʻi heni pea mo e hili ʻa e moʻui ní.

Ko ha tōʻonga ʻulungāanga ʻaonga ʻe taha ʻa hono hiki hake fakaʻaho ʻetau vakaí ke kei tauhi ha ʻilo taʻengata ʻo e ngaahi meʻa ʻoku tau palani mo fakahokó, tautautefito kapau te tau ʻiloʻi ʻoku tau fakahehema ke tatali ke fai he ʻapongipongí e meʻa ʻoku totonu ke fai he ʻaho ní.

ʻI heʻetau fonongá, ʻoku tokoniʻi kitautolu ʻi heʻetau ngaahi filí ʻe he mālohi ʻo e Laumālié. Ka tau ka fili ke fakafepaki ki he maama mo e mahino ʻoku tau maʻú, te tau ongoʻi halaia ʻi hotau konisēnisí, ʻa ia ko ha ongo ʻoku ʻikai lelei. Ka ʻoku hoko e ongoʻi kovi e konisēnisí ko ha tāpuaki he ʻe fakamanatu mai he taimi pē ko iá kuo taimi ke tau fakatomala. ʻI he taimi ʻoku tau loto fakatōkilalo ai mo holi ke fai ʻa ia ʻoku totonú, te tau fakavave leva ke liliu ʻetau foungá, ka ko kinautolu ʻoku hīkisia pea feinga “ke hoko ko e fono kiate [kinautolu] peé]” (T&F 88:35), te nau tuku ke tataki kinautolu ʻe Sētane “ʻi honau kiá ʻaki ʻa e filo vavae, kae ʻoua kuó ne haʻihaʻi ʻa kinautolu ʻaki ʻene ngaahi afo mālohí ke taʻengata” (2 Nīfai 26:22) tuku kehe ka hū e laumālie ʻo e fakatomalá ki honau lotó. He ʻikai teitei maʻu ha nonga ʻi he muimui ki he tākiekina ʻa e tēvoló, he ʻoku mei he ʻOtuá ʻa e nongá pea ʻoku toki fou mai pē ia he Laumālie ʻo e ʻOtuá. “Kuo teʻeki ai hoko ʻa e fai angahalá ko e fiefia” (ʻAlamā 41:10).

Meimei ko e fanga kiʻi meʻa iiki mo faingofua ʻi heʻetau ngāue fakaʻahó ʻoku tolongá (vakai, ʻAlamā 37:6–7). Heʻikai ngata pē hono uesia kitautolu ʻe heʻetau leá, tōʻongá, mo e fakafeangaí ka ʻoku pehē foki mo kinautolu ʻoku tau feohí. Te tau lava ʻo langa hake pe holoki hifo. Ko ha fakatātā faingofua mo lelei ʻa e talanoa ki heʻeku kui fefiné. Naʻá ne fekau e taha ʻo ʻene fānau kei siʻí ne falalaʻanga ke ʻalu ʻo fakatau mai ha foʻimoa. Mahalo ne fuʻu fiefia e tamasiʻí ia heʻene foki ki ʻapí, pea aʻu atu ia kuo mei ʻosi kotoa e foʻimoá he mafahifahi. Ne ʻi ʻapi ha taha e ngaahi kaungāmeʻa ʻo e fāmilí peá ne talaange ki heʻeku kui fefiné ke tafuluʻi e kiʻi tamasiʻí he ngāue pango kuó ne faí. Ka naʻe lea mokomoko mo fakapotopoto pē ʻa e Kui fefiné ʻo pehē, “ʻIkai, he ʻikai toe lava ke kakato ai e ngaahi foʻi moá. Tau fai pē ʻa e meʻa ʻe lavá pea ʻai ha keke ke tau kai ʻo fiefia ai.”

ʻI heʻetau ako ke ngāue fakaʻaho ʻi he fanga kiʻi meʻa iiki mo faingofuá ʻi ha founga fakapotopoto mo fakalaumālié, ko hono olá leva ko ha tākiekina lelei te ne lava ʻo fakatupulaki mo fakamālohia e uouangataha hotau lotó pea fakamālohia ʻa kinautolu ʻoku tau feohí. ʻOku hoko ia he ko e meʻa kotoa pē ʻoku fakaafeʻi kitautolu ke faileleí, “ʻoku ʻomai ia ʻi he mālohi mo e foaki ʻa Kalaisí; ko ia te [tau] faʻa ʻiloʻi ai ʻi ha ʻilo haohaoa ʻoku tupu ia mei he ʻOtuá” (Molonai 7:16).

ʻOku ʻikai ke kei tuʻu e fuʻu ʻakau ne u lau ki aí. Ne faʻo ʻe ha toʻu tupu ha ʻone he avá pea tupu ai ha vela. Ne ʻikai lava ke fakahaofi ia pea pau ai ke tā hifo ia ki lalo. Tokanga telia e ngaahi meʻa ʻoku fakatupu ʻauha mei loto ʻo aʻu ki tuʻá, ʻo tatau pē pe ʻoku lalahi pe iiki! Te nau lava ke fai ha fuʻu maumau lahi pea hoko ai ha mate fakalaumālie.

Tau tokanga ki he ngaahi meʻa te nau tauhi ke tolonga e melinó ʻi he ʻatamaí mo e lotó. Pea “ʻe [toki] ʻāsili mālohi [ʻetau] falalá ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá” (T&F 121:45). ʻOku ʻikai fakataimi pē ʻa e talaʻofa ke hū ki he mālōlōʻanga ʻo e ʻEikí, mo maʻu e meʻafoaki ʻo e melinó. Ko ha meʻafoaki fakalangi moʻoni ia: “ʻOku ou tuku ʻa e melinó kiate kimoutolu, ko ʻeku melinó ʻoku ou foaki kiate kimoutolú: ʻoku ʻikai hangē ko e foaki ʻa māmaní, ʻa ʻeku foaki kiate kimoutolú. ʻOua naʻa mamahi homou lotó, pea ʻoua naʻa manavahē ia” (Sione 14:27). ʻOkú Ne maʻu e mālohi ke fakamoʻui mo fakamālohia e lotó. Ko Sīsū Kalaisi Ia ʻoku ou fakamoʻoni ki aí, ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.