Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Auauna atu ma le Agaga

Auauna atu ma le Agaga

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Ia tatou faia soo se mea e manaomia ia agavaa ai mo le Agaga Paia e avea ma a tatou soa.

Ou te faafetai mo lenei avanoa ua avea ai a’u o se tasi o outou o ē ua faamamaluina e le Atua e umia Lana perisitua. Ua valaauina i tatou e faaaoga le mana paia e auauna atu ai i le fanau a lo tatou Tama Faalelagi. O le lelei o le faatinoina o lena matafaioi o le a i ai taunuuga e faavavau mo i latou ua tofia i tatou e auauna i ai, faapea foi i tatou, ma augatupulaga e le’i fananau mai.

Ou te manatuaina ma le migao tele, ni tamalii se toalua e umia le perisitua o ē sa agavaa mo le Agaga o le Atua latou te o i se feau na valaauina ai i la’ua e le Alii. Sa la mauaina e i la’ua lava le talalelei toefuataiina i Amerika. O i la’ua o ni auauna a le Alii na muai talanoa e uiga i lena talalelei i ni tagata se toalua o o’u augatuaa mai Europa.

O se tasi o na tuaa o se teineitiiti talavou sa nofo i se faatoaga i Suitiselani. O le tasi o se alii talavou, ua matuaoti ma o se tagata fāi mai i le Iunaite Setete mai Siamani ma sa nofo i Sana Lui, i Misuri.

Na taufai faalogo i la’ua i sē e umia le perisitua o molimau atu i le talalelei toefuataiina, na faalogo i ai le teineitiiti a’o nofonofo i tafatafa o le magalafu o si ona tama’i fale i Suitiselani, a o le tamaitiiti na faalogo i ai a o nofonofo i le poletito o se faleapitaga totogi i Amerika. Na la iloaina e ala i le Agaga, e moni le savali na aumaia e na faifeau ia i la’ua.

Na filifili le tamaitiiti ma le teineitiiti e papatiso. Na feiloai i la’ua mo le uluai taimi i luga o le alasopo i ni tausaga mulimuli ane, a o savavali i le fiaselau o maila i atumauga o Amerika i sisifo. Sa talatalanoa i la’ua a o savavali. O le mea sa la talanoa i ai o se faamanuiaga ofoofogia e faapea, e ui i tagata uma o le lalolagi, a o lea ua maua i la’ua e auauna a le Atua. O le mea e sili atu ai, sa la iloaina e moni le savali.

Sa alofa le tasi i le isi ma faaipoipo ai loa. Ma talu ai le molimau a le Agaga lea na amata ina ua la faalogo i upu a le au perisitua i lalo o le uunaiga a le Agaga Paia, o lea na faamauina ai i la’ua mo le faavavau i le mana o le perisitua. O a’u o se tasi o le fia afe o e na tupuga mai i lena tamaitiiti ma lena teineitiiti, o ē ua faamanuiaina suafa o na perisitua e toalua sa la aumaia le uunaiga a le Agaga o le Atua, a o la a’ea le mauga o Suitiselani ma tula’i e saunoa i lena faatasiga i Sana Lui.

O lena tala fiafia ma isi mau tala faapena, o loo faamatala faafia i le lalolagi faapea foi i augatupulaga i le lumanai. Mo nisi, o se tala i se faiaoga talavou o aiga sa fai atua ni upu na mumū ai se naunautaiga o lona tamamatua e toe foi mai i le Ekalesia. O nisi, o ni upu o le faamafanafanaga ma faamanuiaga mai se peteriaka na faalaeiauina ai lona tina ina ua toetoe a lofituina i se mala.

O le a i ai se autu masani i na tala. O le mana lea o i latou e umia le perisitua e auauna atu ai ma faamanuia, ua faateleina e le mana o le Agaga Paia.

O le mea la lea, o la’u savali mo outou i le po nei o lenei: Ia tatou faia soo se mea e manaomia ia agavaa ai mo le Agaga Paia e avea ma a tatou soa, ona tatou fetuleni atu lea i luma ma le le fefefe ma le faatuatua, o le a tatou maua le mana e fai ai soo se mea lava e valaauina i tatou e le Alii e fai. Atonu o le a faifai malie ona oo mai lena faateleina o le mana, e mafai ona oo mai i nai laasaga iti e faigata ia te oe ona e vaai atu i ai, ae o le a oo mai lava.

O le po nei, o le a ou tuuina atu ni nai fautuaga mo le faaagavaaina mo le mafutaga ma le Agaga Paia i lau auaunaga faaleperisitua. Ona ou tuuina atu ai lea o ni nai faataitaiga o le auaunaga faaleperisitua e mafai ona e faamoemoe e te vaaia ai, ua faamalolosia ou mana e auauna atu ai, e ala i le uunaiga a le Agaga.

Ua tatou iloa o le faamauina i le Ekalesia, na maua mai ai lena meaalofa o le Agaga Paia. Peitai, o le mafutaga ma le Agaga Paia, o le faailoaga o ia i o tatou olaga ma le auaunaga, e manaomia ai i tatou e faatulaga lelei o tatou olaga ina ia agavaa.

Tatou te atiina ae meaalofa faaleagaga e ala i le tausia o poloaiga ma taumafai e ola i se olaga e le ponā. E manaomia ai le faatuatua ia Iesu Keriso ia salamo ma ia faamamaina e ala i Lana Togiola. O le mea lea, outou o umia le perisitua, e le tatau lava ona tatou misia se avanoa e auai ma o tatou loto atoa i le folafolaga o loo ofoina mai i sauniga faamanatuga taitasi mo tagata o le Ekalesia toefuataiina ina ia “tauave i o latou luga le suafa o le Alo [o le Atua], ma manatua pea o ia ma tausi ana poloaiga na ia tuuina mai ia te i latou; ia latou maua pea lona Agaga e faatasi ma i latou.”1

E faapei lava ona tatau ai ona faamamaina i tatou mai agasala ina ia tatou maua le Agaga e faatasi ma i tatou, e tatau foi ona lava lo tatou lotomaulalo i luma o le Atua e iloa ai lo tatou manaomiaina. Na faaalia e soo o le Faaola toetu lena lotomaulalo, e pei ona tusia i le Tusi a Mamona.

Sa saunia i latou e le Faaola mo la latou galuega talai. Sa latou tootutuli i le eleele e tatalo. O le faamatalaga lea: “Ma ua latou tatalo i mea sili ua latou mananao i ai, ua latou mananao foi ia foaiina mai ia te i latou le Agaga Paia.”2 Sa papatisoina i latou e pei o outou. Ma, fai mai le tala, o le tali mai i la latou aioiga, sa faatumulia i latou i le Agaga Paia ma le afi.

Sa tatalo leotele le Faaola e faafetai atu i Lona Tama mo le tuuina mai o le Agaga Paia ia i latou na Ia filifilia ona o lo latou talitonu ia te Ia. Ona tatalo lea o le Faaola mo se faamanuiaga faaleagaga mo i latou sa latou auauna atu i ai. Sa ole atu le Alii i Lona Tama: “Ou te tatalo atu ia te oe, ia e foaiina mai le Agaga Paia ia te i latou uma o e faatuatua i a latou upu.”3

I a tatou matafaioi o ni auauna faatauvaa a le Faaola, e tatau ona tatou tatalo atu mo faaaliga a le Agaga Paia ia oo mai ia i tatou i la tatou auaunaga, ma i latou o loo tatou auauna i ai. O tatalo faamaulalo i lo tatou Tama Faalelagi, i le faatuatua loloto ia Iesu Keriso, e taua ma e tatau ai e faaagavaa ai i tatou mo le mafutaga ma le Agaga Paia.

O lo tatou lotomaulalo ma lo tatou faatuatua e valaaulia ai meaalofa faaleagaga, e faateleina e ala i lo tatou faitau, suesue, ma mafaufau loloto i tusitusiga paia. Ua tatou faalogo uma lava i na upu. Ae atonu tatou te faitauina ni nai laina po o itulau o tusitusiga paia i aso taitasi, ma faamoemoe o le a lava lena.

Ae o le faitau, suesue, ma le manatunatu loloto e le tutusa. Tatou te faitau i upu ma mafai ona maua ai ni manatu. Tatou te suesue ma maua ai mamanu ma sootaga o mau. Ae a tatou manatunatu loloto, ua tatou valaaulia faaaliga e ala i le Agaga. Ia te au, o le manatunatu loloto, o le mafaufau lea ma le tatalo ou te faia pe a uma ona faitau ma suesue ma le faaeteete i tusitusiga paia.

O a’u, o Peresitene Iosefa F. Samita na faatuina se faataitaiga mo au, i le auala e mafai ai e le manatunatu loloto ona valaaulia le malamalama mai le Atua. O loo tusia i le Vaega e 138 o le Mataupu Faavae ma Feagaiga. Na ia faitauina ma suesue le tele o mau, ma taumafai ia malamalama i le auala e oo atu ai aafiaga o le Togiola a le Faaola ia i latou na maliliu ae lei faalogo i Lana savali. O le faamatalaga lenei i le auala na oo mai ai le faaaliga: “A o ou mafaufau loloto i nei mea ua tusia, sa pupula mata o lo’u malamalama, ma ua oo mai ia te au le Agaga o le Alii, ma ua ou vaai i le anoano o tagata o e ua maliliu, o tagatanuu atoa ma alii.”4

O le salamo, tatalo, ma le manatunatu loloto i mau, o ni vaega taua ma e tatau ai o lo tatou agavaa mo meaalofa a le Agaga i la tatou auaunaga faaleperisitua. O le a maua le isi faatelega o lo tatou mana e auauna atu ai, pe a tatou tali atu ma le faatuatua e fetuleni atu i luma ma le faatuatua i o tatou valaauga faatasi ai ma le Agaga Paia e fesoasoani ia te i tatou.

Na faaupu faapea e Peresitene Monson mo i tatou: “O le a le uiga o le faalautele [o lou] valaauga? O lona uiga o le galueaiina i le mamalu … ia faateleina ma faamalosia ina ia auala mai ai le susulu o le malamalama o le lagi ia iloa atu e isi tagata. Ae faapefea ona faalautele e se tagata se valaauga? E na o le faatinoina lava o le auaunaga e faatatau i ai.”5

O le a ou fautuaina atu ni auaunaga se lua ua valaauina i ai i tatou uma. O le faataunuuina la o na auaunaga e ala i le uunaiga a le Agaga, o le a mafai e oe ma isi ona vaaia lou mana e auauna atu ai ua faamalosia ma faalauteleina.

Muamua, o le avea ma Ona sui e aoao atu ma molimau atu i isi mo Ia. O loo faaaofia ai e le Alii i latou e aupito iti ma leai se poto masani o loo umia le perisitua Arona i lena valaauga e auauna atu. Ina ua uma ona faamatala atu tiute o ositaulaga i le perisitua Arona sa ia fetalai atu:“

A e peitai e le o i ai i le aoao, po o le tiakono le pule e papatiso atu, pe faamanuia le faamanatuga, po o le faaee atu o lima;“

A e ui i lea, latou te lapata’i, folafola, apoapoa’i, aoao ma valaau atu i tagata uma ia o mai ia Keriso.”6

E i ai se vaipanoa i le lalolagi i lenei vaiaso, o le a i ai se tiakono e faatonuina e lona peresitene o le korama e valaaulia se sui auai o la latou korama e sau i se fonotaga, o se tasi latou te lei vaai lava i ai. Atonu o le a le faaaogaina e le peresitene e 13 tausaga ia upu “lapatai, apoapoai, ma le aoao atu” i le tamaitiiti lea ua auina atu e valaaulia mai. Ae, o le mea lena ua faamoemoeina mai e le Alii i tiakono e tofia e o e laveai mai.

I le tiakono o lē na tuu atu i ai le valaauga, o le a ou tuuina atu ni folafolaga se tolu. Muamua, a e tatalo mo le fesoasoani, o le a faatoafilemuina e le Agaga lou atuatuvale. Lua, o le a e ofo ua e iloa le tala e fai pe a e taunuu atu i lona fale ma le taimi e te lua savavali mai ai i le falelotu. Atonu e foliga taufeto’i au tala ia te oe. Ae o le a e lagonaina le tuuina atu o upu ia te oe i le taimi na e manaomia ai. Ma le lona tolu, o le a e lagonaina le faamaoniga mai le Alii o lē na valaauina oe, e ala i lou peresitene, tusa lava po o le a le taunuuga.

E le mafai ona ou folafola atu po o le a le manuia o le a oo mai, talu ai ua saoloto tagata uma e filifili pe faapefea ona latou tali atu i se auauna a le Atua. Peitai, o le tiakono e te talanoa i ai mo le Alii, o le a manatuaina na e alu atu ia te ia. Na talosaga mai le tamamatua ia te au e su’e ma faafetai atu i le tiakono o lē sa tofia e valaaulia, apoapoai, ma aoao atu. Sa na o le tasi le aso i le olaga o se tamaitiiti, ae o loo manatua pea e se tamamatua ma le Alii ia upu sa musuia ai le tamaitiiti e ta’u atu, ma lona igoa.

Ou te uunaia i tatou uma lava, o e talavou ma e matutua, o ē tofia e lauga i se sauniga i le suafa o le Alii ina ia aveese o tatou lagona o le masalosalo ma le le agavaa. Tatou te le tau faaaogaina se gagana maotua pe tau avatu ni malamalamaaga loloto. Ua lava lava nai upu faigofie o le molimau. O le a tuuina atu e le Agaga ia upu mo oe e te tautala atu ai, ma o le a ia tauaveina i loto o tagata lotomaulalo o ē saili atu mo le upumoni mai le Atua. Afai tatou te taumafai pea lava pea e tautatala mo le Alii, o le a tatou maofa i se aso i lo tatou iloa sa tatou lapata’i atu, apoapoai, aoao atu, ma valaaulia faatasi ma le fesoasoani a le Agaga e faamanuia ia olaga, e sili atu nai sou lava malosi.

E le gata i le valaauga e aoao atu, o i tatou uma lava o le a auina atu e le Alii e fesoasoani ia i latou o loo manaomia le fesoasoani. O se tasi lena o auaunaga faaleperisitua o le a tatou lagonaina ai le faateleina o lo tatou malosi e auauna atu ai, e le uunaiga a le Agaga. O le a e iloaina ai ua atili e gafatia ai ona iloa le tiga ma le popole i foliga o tagata. O le a oo atu i lou mafaufau ia igoa po o foliga o tagata o lau korama, faatasi ai ma le lagona o loo latou manaomia se fesoasoani.

E oo mai lena lagona i Epikopo i le taimi o le po, ma taimi taitasi latou te nonofo ai i luga o le tulaga ma tagatagai atu i tagata o a latou uarota pe mafaufau foi i ē e le o i ai iina. E mafai ona tupu ia i latou pe a latou latalata atu i se falemai po o se nofoaga e tausi ai tagata matutua. E sili atu ma le tasi ona ou faalogoina upu pe a ou savali atu i totonu i le faitotoa, “Na ou iloa lava o le a e susū mai.”

Tatou te le tau popole ia iloa le tala sa’o e fai po o le mea e fai pe a tatou taunuu iina. E mafai lava ona lava le alofa o le Atua ma le Agaga Paia. A o ou talavou, sa ou fefe lava ina ne’i ou le iloa le mea e fai po o le tala e fai e fesoasoani ai i tagata e matua manaomia le fesoasoani.

Sa i ai se taimi sa ou i ai i tafatafa o lo’u tama i le falemai ina ua foliga mai ua toeitiiti uma lona ola. Sa ou faalogoina se vevesi o tamaitai tausi soifua i le alasavali. Na faafuasei ona savali atu Peresitene Spencer W. Kimball i totonu o le potu ma nofo ifo i se nofoa i le isi itu o le moega. Sa ou faapea ifo ia te au lava, “O lo’u avanoa tonu lava lea e matau ai ma faalogologo i se tasi ua poto masani o talanoa i ē o mafatia ma tigaina.”

Sa saunoa atu Peresitene Kimball i ni nai upu faafeiloai, ona fesili lea i lo’u Tama pe ua maua sona faamanuiaga faaleperisitua, ma ina ua fai atu Tama ua uma, sa toe alaala ifo le Perofeta i lona ava.

Sa ou faatalitali mo se faatinoga o tomai faamafanafana sa ou lagona ou te le o maua ma sa ou matua manaomia lava. Ina ua mavae nai minute pe lima pe sefulu o matauina le toalua lea sa na ona soisoi lava o le tasi i le isi, sa tulai ae Peresitene Kimball ma faapea mai, “Henry, ou te masalo o le a ou alu manu e te lei fiu ia ma’ua.”

Sa ou faapea ua ou le aoaoina le lesona, peitai na ou aoaoina mulimuli ane. I se talanoaga lemu ma lo’u Tama ina ua lava lona malosi e te’a ai i tua, sa oo le ma talanoaga i le asiasiga a Peresitene Kimball. Sa fai mai lemu lo’u Tama, “Mai asiasiga uma sa oo mai ia te au, o lana asiasiga sa sili atu ona siitia ai lo’u agaga.”

Sa le’i tau manaomia ona saunoa Peresitene Kimball i ni upu se tele o le faamafanafana, pe ou te lei faalogo foi i ai, ae na susū atu o ia faatasi ma le Agaga o le Alii e fai ma ana soa e avatu i ai le faamafanafanaga. Ua ou iloa nei, sa ia faata’ita’ia le lesona na aoao mai e Peresitene Monson: “E faapefea e se tasi ona faalautele se valaauga? E na o le faatinoina lava o le auaunaga e faatatau i ai.”

E moni lena mea pe a ua valaauina i tatou e aoao atu le talalelei e ala i le Agaga po o le o ma le Agaga Paia ia i latou ua vaivai tulivae ma lima ua tautau i lalo.7 O le a faamalolosia la tatou auaunaga faaleperisitua, o le a faamanuiaina tagata, ma o le a i ai le malamalama o le lagi iina. Atonu tatou te le lavava. Atonu foi tatou te popole i a tatou lava faafitauli ma faafitauli o o tatou aiga. Ae o loo i ai se faamanuiaga o le faamalosiauga mo i latou tatou te auauna atu i ai, i lalo o le uunaiga a le Agaga.

Sa matua tele le faanoanoaga, o mea faafeagai, ma tofotofoga sa feagai ma Peresitene George Q. Cannon i ona tausaga o lana auaunaga faaleperisitua. Sa i ai foi ona aafiaga na avea ai le Agaga Paia ma ana soa i taimi faigata ma le auaunaga mamafa. O lana faamautinoaga lenei mo i tatou i la tatou auaunaga faaleperisitua, i le Ekalesia ma i o tatou aiga. Ia te au, na moni le folafolaga ina ua ou lagonaina le Agaga i la’u auaunaga faaleperisitua. “Soo se taimi e ufitia ai o tatou mafaufau i le pogisa, e mafai ona tatou iloa e le o ia i tatou le Agaga o le Atua… A ufitia i tatou e le agaga o le Atua, e faatumulia i tatou i le olioli, o le filemu, ma le fiafia, tusa lava po o a tulaga o tatou i ai; aua o se agaga o le lotofiafia ma le olioli. Ua tuuina mai e le Alii ia i tatou le meaalofa o le Agaga Paia. O lo tatou avanoa lea e nofotupu ai lena Agaga Paia i totonu ia i tatou, ina ia amata mai le taeao seia po ma mai foi i le po seia ao, o le a tatou maua le olioli, o le malamalama ma faaaliga e maua mai ai.”8

E mafai ona tatou mataituina lena faamanuiaga ma le olioli e oo mai pe a tatou manaomiaina i taimi o faigata i la tatou auaunaga faamaoni faaleperisitua.

Ou te molimau atu ua valaauina i tatou e le Atua e ala i valoaga. O le Ekalesia moni lenei a Iesu Keriso ua toefuatai mai e ala ia Iosefa Samita. O loo soifua le Atua ma e faafofogaina a tatou tatalo uma lava. O Iesu o le Keriso toetu ma lo tatou Faaola. E mafai ona e iloaina e moni nei mea, e ala i le mana o le Agaga Paia lea o le a oo atu ia te oe e ala i lau auaunaga. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:77.

  2. 3 Nifae 19:9

  3. 3 Nifae 19:21.

  4. Mataupu Faavae ma Feagaiga 138:11.

  5. Thomas S. Monson, “Mana o le Perisitua,” Liahona, Jan. 2000, 60.

  6. Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:58–59.

  7. Tagai i le Mataupu Faavae ma Feagaiga 81:5.

  8. George Q. Cannon, in Brian H. Stuy, comp., Collected Discourses Delivered by President Wilford Woodruff, His Two Counselors, the Twelve Apostles, and Others, 5 vols. (1987–92), 4:137.