Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Mausali ma le Le Mafaagaeetia

Mausali ma le Le Mafaagaeetia

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

Afai tatou te faamaoni ma tumau seia oo i le iuga, o le a tatou maua faamanuiaga uma a le Tama Faalelagi, e oo lava i le ola e faavavau ma le faaeaga.

Ou te faafetai mo le avanoa ua avea ai o se vaega o lenei tauaofiaga o tamaitai faamaoni i le lalolagi atoa. Ua ou feiloai i le faitau afe o outou i le tele o atunuu eseese. O lo outou faamaoni ma le tuuto ua faamalosia ai a’u. O a outou faataitaiga o le tausaafia ma le lotonuu i le talalelei ua musuia ai a’u. O a outou galuega e le faalauaiteleina o auaunaga lē manatu faapito ma a outou upu o molimau ma tautinoga ua faalotomaulaloina ai a’u.

O le a ou fesili atu ia te outou taitoatasi i le afiafi nei i fesili lava ia sa ou fesiligia ai le toatele o outou i a tatou talanoaga:

 1. O le a se mea o fesoasoani e te mausali ai ma le le mafaagaeetia ao e feagai ma luitau e tofotofoina ai lou faatuatua?

 2. O le a se mea o lagolagoina oe ao e feagai ma tofotofoga ma faigata?

 3. O le a se mea o fesoasoani e te tumau ai ma avea ai o se soo moni o Keriso?

O nisi o tali sa outou tuuina mai ia te au e aofia ai le:

 1. O lou iloa e alofa le Tama Faalelagi ia te oe ma e popole mo oe.

 2. O lou faamoemoe e faapea, o le taulaga togiola a Iesu Keriso o le a faataunuu ai faamanuiaga uma ua folafola mai i e faamaoni.

 3. O lou iloa o le fuafuaga o le faaolataga.

O la’u savali i le aso o le a faalautele atu ai nei tautinoga na tuuina mai i o outou loto.

Fai mai le Roma 8:16, “O loo molimau mai lea lava Agaga i o tatou agaga, o fanau i tatou a le Atua.” O le taimi muamua lava ou te manatua ai lo’u lagonaina o le faamautinoaga e silafia a’u e le Tama Faalelagi, ma e alofa ma popole mo a’u, o le taimi lea na ou ui ifo ai i le vai o le papatisoga i le 15 o o’u tausaga. A o lei oo i lena aso, sa ou iloaina lava sa i ai se Atua ma o Iesu Keriso o le Faaola o le lalolagi. Sa ou talitonu ia i Laua, ma alofa ia i Laua, ae ou te le’i lagonaina lava lo La alofa ma le popole mo a’u lava ia, seia oo i lena aso na ou fiafia ai i lo’u avanoa e osia ai feagaiga o le papatisoga.

Na ou iloaina o se matuai vavega lava le maua ma le aoaoina o a’u e faifeautalai, ae maise sa toaitiiti ni faifeautalai sa talai atu i tagata e lua miliona! Ona ou iloa ai lea sa silafia ma alofaina a’u e le Tama Faalelagi i se ala faapitoa o lea sa Ia taitaiina mai ai faifeautalai i lo matou aiga.

Ua ou iloaina o le Atua o se Atua o le alofa. E moni lenei mea aua o i tatou o Lana fanau ma e finagalo o Ia ia maua e i tatou uma le olioli ma le fiafia e faavavau. O Lana galuega ma Lona mamalu ina ia tatou mauaina le tino ola pea ma le ola faavavau.1 O le mafuaaga lena na Ia saunia ai le fuafuaga o le fiafia e faavavau mo i tatou. O lo tatou faamoemoega i le olaga ina ia maua le ola faavavau ma le faaeaga mo i tatou lava, ma ia fesoasoani i isi ia faia foi faapea. Sa Ia foafoaina lenei lalolagi mo i tatou ia tatou maua ai se tino faaletino ma ia tofotofoina o tatou faatuatua. Ua Ia tuuina mai ia i tatou le meaalofa faapelepele o le faitalia, ina ia mafai ai ona tatou filifili le auala e tau atu i le fiafia e faavavau. O le fuafuaga o le faaolataga a le Tama Faalelagi e mo oe ma a’u. E mo Lana fanau uma lava.

“Ona faia lea e le Atua o le tagata i lona faatusa, o le faatusa o le Atua na ia faia ai o ia; na faia e ia o i la’ua o le tane ma le fafine.

“Ua faamanuia foi e le Atua ia te i la’ua, ma ua fetalai atu le Atua ia te i la’ua, Ia fanafanau ia, ma ia uluola, ma ia tumu ai le lalolagi.”2

“Ona tuuina atu lea e le Alii ia i laua ni poloaiga, ia la tapuai atu i le Alii lo la Atua. … Ma sa usiusitai lava Atamu i poloaiga a le Alii.”3

Na fanaua e Atamu ma Eva ni fanau, ma sa faaauau ai ona faataunuuina le fuafuaga.

Ou te faafetai ua ou iloa o i tatou uma taitoatasi o loo i ai se matafaioi taua ma le faapitoa o se afafine o le Atua. Ua Ia tuuina mai i luga o Ona afafine ni uiga paia mo le faamoemoe e tulei i luma Lana galuega. Ua tuuina mai e le Atua i tamaitai le galuega paia o le fanauina ma le faafaileleina o fanau. E leai se isi galuega e sili atu ona taua. O se valaauga paia. O le tofi aupito tamalii mo se tamaitai, o le galuega paia o le fausia o aiga e faavavau, i se faiga faapaaga lelei lava ma lana tane.

Ua ou iloa e le’i maua e nisi o o tatou uso ia faamanuiaga o le faaipoipoina po o le maua o ni fanau. Ou te folafola atu ia te outou o le a outou maua i le taimi e tatau ai ia faamanuiaga uma ua folafola mai i e faamaoni. E tatau ona outou “fetaomi atu i luma ma le faamaoni ia Keriso, ina ua i ai le faamoemoe atoatoa lelei, … ma tumau lava e oo i le iuga” ina ia maua le ola faavavau.4 I le vaaiga e faavavau, o faamanuiaga ua misi “o le a na o sina ituaso itiiti lava.”5

Ma le isi, e le faapea e tatau lava ona e faaipoipo ina ia tausi ai poloaiga ma ia faafaileleina ai aiga, uo, ma tuaoi. O au meaalofa, taleni, tomai, gafatia, ma malosiaga faaleagaga o loo manaomia tele i le fausiaina o le malo. O loo faamoemoe mai le Alii i lou naunautai e faatino nei tiute taua.

Na fetalai le Alii:

“[O le a] le galo lava oe ia te au.

“Faauta, ua tou taia lou faatusa i o’u alofilima; e tumau ou pa i o’u luma.”6

E alofa le Alii ia te oe. Na te silafia ou faamoemoega ma ou faanoanoaga. O le a le galo oe ia te Ia aua o ou tiga ma ou mafatiaga o loo i ai pea i Ona luma.

O le faaaliga maoae o le alofa o le Atua mo i tatou, o Lona naunautai lea e auina mai Lona Alo Pele o Iesu Keriso, e togiola mo a tatou agasala, e fai ma o tatou Faaola ma Togiola.

I le Ioane 3:16 tatou te faitau ai, “Aua ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, ua ia au mai ai lona Atalii e Toatasi, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola e faavavau.”

Na fetalai le Faaola, “Faapei ona alofa mai o le Tama ia te au, e faapea lava ona ou alofa atu ia te outou.”7

O le naunautai o Iesu Keriso e avea ma tamai mamoe e ositaulagaina o se faailoaga lea o Lona alofa mo le Tama ma Lona alofa e le iu mo i tatou taitoatasi.

Na faamatalaina e Isaia le puapuagatia o le Faaola:

“E moni, ua na tauave o tatou tiga, ma na tauave o tatou faanoanoa. …

“… Ua manu’a o ia ona o a tatou solitulafono, ua momomo o ia ona o a tatou amio leaga: … o ona faalavalava foi ua malolo ai tatou.”8

Na tautino mai e le Alii lava Ia: “O a’u le Atua, na puapuagatia i nei mea mo tagata uma, ina ia latou le puapuagatia pe afai latou te salamo.”9

Na Ia talaia noataga o le oti ina ia mafai e tagata uma ona toetutu. Na Ia tuuina mai ia i tatou le meaalofa o le tino ola pea.

Sa tauave e Iesu Keriso i Ona luga a tatou agasala, puapuagatia, ma maliu e faamalieina ai le faamasinoga tonu ina ia tatou le puapuagatia pe afai tatou te salamo.

Tatou te faaalia lo tatou taliaina o Iesu Keriso e fai ma o tatou Faaola pe a tuu atu lo tatou faatuatua ia te Ia, salamo i a tatou agasala, ma maua sauniga faaola e manaomia e ulufale atu ai i le afioaga o le Atua. O nei sauniga faaola o faailoga ia o feagaiga tatou te osia. O le feagaiga o le usiusitai i Ana tulafono ma poloaiga e fusia faatasi ai i tatou i le Atua ma faamalosia ai lo tatou faatuatua. O lo tatou faatuatua ma le tuuto ia Keriso o le a aumai ai ia i tatou le lototele ma le to’a tatou te manaomia e feagai ai ma luitau o le olaga, o ni vaega ia o lo tatou aafiaga i le olaga nei.

E lei leva ona valaauina lo’u toalua e pulefaamalumalu i le Misiona a Paraguay Asunción i le 1992, sa ma auai atu i se konafesi a le paranesi a se nuu maotua i Paraguayan Chaco.10 Sa matou faimalaga mo le fa itula i se auala laulelei ona sosoo ai lea ma le isi fitu itula i se auala lauleaga. O faigata ma le mafatia i le malaga umi sa vave lava ona galo ina ua matou feiloai atu i tagata fiafia ma le tausaafia [o le paranesi] o Misitola.

O Julio Yegros o le peresitene talavou lea o le paranesi ma o i la’ua ma lona faletua, o Margarita, o se tasi ia o aiga toalaiti o e sa faamauina i le malumalu. Sa ou talosagaina i la’ua e faasoa mai o la’ua aafiaga i la latou malaga i le malumalu.

O le vaitaimi lena, o le malumalu aupito lata ane o le Malumalu o Buenos Aires i Atenitina. O le malaga mai Misitola e luasefulufitu itula e manaomia i le na o le alu i le malumalu, ma sa latou o ma le la fanau laiti e toalua. O le ogatotonu tonu o se taumalulu maatiati, faatasi ai ma se osigataulaga tele, sa latou taunuu atu ai i le malumalu ma faamauina faatasi o se aiga e faavavau. I la latou malaga toe foi mai, sa mama’i tigaina nei pepe e toalua ma maliliu ai. Sa la tanumia i la’ua i le ala ma foi mai ai i le aiga ua leai se fanau. Sa faanoanoa ma tuua na o i la’ua, ae o le mea na maofa ai, sa la lagonaina le mafanafana ma le toafilemu. Fai mai i la’ua e uiga i lenei aafiaga: “Sa faamauina le ma fanau ia i ma’ua i le maota o le Alii. Ma te iloa o le a matou toe faatasi i le faavavau atoa. O lenei malamalama ua ma maua ai le toafilemu ma le mafanafana. E tatau ona ma tutumau ia agavaa ma faamaoni i feagaiga sa ma osia i le malumalu, ona toe faatasia ai lea o i matou.”

E faapefea ona faateleina lo tatou faatuatua ma le faamoemoe ina ia pei ai o nei tagata faamaoni o le ekalesia i Parakuei?

E faapefea ona tatou faamalosia lo tatou talitonuga i faamautinoaga o loo ou faalogo pea i ai mai le toatele o outou e faapea, e te talitonu i le alofa o le Atua mo oe, ma e te talitonu o le a e maua Ana faamanuiaga, ma ua e malamalama i le fuafuaga o le faaolataga e ala i le Faaola o Iesu Keriso ma lau vaega taua i Lana fuafuaga?

O le a ou fautuaina atu ni mea se fa sa fesoasoani ia te au: tatalo, suesue i tusitusiga paia, usiusitai ma le auauna atu.

Tatalo

O le tatalo o le faatinoga lea o le fesootaiga ma le Tama Faalelagi. A tatou tatalo, tatou te faailoa atu lo tatou faatuatua ia te Ia ma Lona mana e faamanuia ai i tatou.

I le Alema 37:37 tatou te faitau ai, “Ia oulua filifili ma le Atua i au mea uma e te faia, na te faatonu foi ia te oe i mea lelei; ioe, pe a e taoto i le po, ia taoto ona o le Atua, ina ia leoleo o ia ia te oe i lou moe; pe a e ala i le taeao ia tumu lou loto i le faafetai i le Atua; afai foi e te faia ia mea, e faaeaina oe i le aso gataaga.”

Suesue i tusitusiga paia

O le iloa ma le malamalama i le fuafuaga a le Tama Faalelagi e fesoasoani tatou te iloa ai lo tatou faasinomaga ma le ituaiga tagata e tatau ona avea ai i tatou.

Na poloai mai le Alii, “E suesue outou i tusi; aua ua outou manatu tou te maua ai le ola e faavavau: o tusi foi ia o loo molimau ia te a’u.”11

O loo i ai se manaomia tele mo tamaitai taitoatasi ia suesue i tusitusiga paia. A tatou masani i upu moni o tusitusiga paia, o le a mafai ona tatou faaaogaina i o tatou olaga ma maua ai le mana sili atu e ausia ai faamoemoega o le Atua. O tatalo a le tagata lava ia i aso uma ma le suesue i tusitusiga paia, e valaaulia ai foi le uunaiga ma le mana o le Agaga Paia i o tatou olaga.

Usiusitai

Na fetalai le Alii, “Afai tou te laofa mai ia te au, ia outou tausi mai i a’u poloaiga.”12 O lo tatou usiusitai faamaoni o le a fesoasoani lea ia i tatou e atiina ae ni uiga o le amiolelei ma le suia o o tatou loto.

Ua fautuaina i tatou e le Mataupu Faavae ma Feagaiga:

“Piimau i feagaiga ua uma ona e osia. …

Ia e tausi pea a’u poloaiga e te maua ai le pale o le amiotonu.”13

O la tatou tautinoga e ola ai i le talalelei e faafaileleina ai lo tatou faatuatua ma le faamoemoe ia Iesu Keriso.

Auauna atu

E tele avanoa ua tatou maua e auauna atu ai ia te Ia. Ua poloaiina uso taitoatasi e saili ma fesoasoani i e matitiva ma e le tagolima o loo i ai ma vagavagaia i tatou. O e “matitiva ma e le tagolima” e aofia ai foi i latou o e i ai manaoga faaleagaga ma faalelagona. Ua taitasi foi ona tuuina mai i ai se tiute ina ia laveai o tatou aiga ua maliliu, lea e mafai i le faia o talafaasolopito o aiga po o galuega faalemalumalu sa. Ua poloaiina i tatou e faasoa atu le talalelei i isi, ma o loo tele auala e auai ai i le galuega faafaifeautalai. O nei mea uma o auala ia e mafai ona tatou auauna atu ai i le Alii. O loo faamoemoe mai lo tatou Tama Faalelagi ia i latou o e malolosi e faamalolosia e vaivai, ma o le a faamalosia ai lou lava faatuatua a o e faamalosia ma tausia Ana fanau.

Ou te iloa e atoatoa, patino, ma e le aunoa ona alofa le Tama Faalelagi i Lana fanau. Ou te iloa, i le avea ai ma tamaitai, ua i ai sa tatou vaega taua i le fuafuaga o le fiafia. O a tatou taumafaiga e sili ona lelei na pau lena o le mea o loo Ia manaomia mai ia i tatou, ma o loo manaomia i tatou taitoatasi i le fausiaina o le malo. E moni le Togiola. O Iesu Keriso o lo tatou Faaola ma le Togiola. Ou te molimau atu afai tatou te faamaoni ma tumau seia oo i le iuga, o le a tatou maua faamanuiaga uma a le Tama Faalelagi, e oo lava i le ola e faavavau ma le faaeaga. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Tagai i le Mose 1:39.

  2. Kenese 1:27–28.

  3. Mose 5:5.

  4. 2 Nifae 31:20.

  5. Mataupu Faavae ma Feagaiga 121:7.

  6. Isaia 49:15–16.

  7. Ioane 15:9.

  8. Isaia 53:4–5.

  9. Mataupu Faavae ma Feagaiga 19:16.

  10. The semiarid, sparsely populated area of western Paraguay.

  11. Ioane 5:39.

  12. Ioane 14:15.

  13. Mataupu Faavae ma Feagaiga 25:13, 15.