Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | O Faaata o le Faavavau o le Malumalu: O Se Molimau i le Aiga

O Faaata o le Faavavau o le Malumalu: O Se Molimau i le Aiga

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O se vaaiga e faavavau o le liliu mai i le talalelei ma feagaiga o le malumalu, e mafai ona fesoasoani ia i tatou e iloa ai le anoanoai o faamanuiaga i augatupulaga taitasi o o tatou aiga e faavavau.

Uso e ma tuafafine pele, a o i ai lo ma atalii i le Nofoaga Autu e Aoao ai Faifeautalai i Provo, sa lafo i ai e Sister Gong mo ia ma ana soa faifeautalai ni falaoa vela. O nisi nei o tusi faafetai a faifeautalai na maua e Sister Gong. “Sister Gong, o lena falaoa o se tofo lea sa ou masani ai i lo’u aiga.” “Sister Gong, pau lava la’u tala o le, oka se manaia. O lena falaoa o le mea aupito sili lea ua ou ‘ai ai talu mai le taimi na ou ’ai ai i enchilada a lo’u tina.” Ae o le faamatalaga lenei e sili ona ou fiafia i ai: “Sister Gong, oka se manaia o le falaoa.” Ona talasua mai lea, “A muta le lua mafutaga ma Mr. Gong, ona manatua mai lea o a’u.”

Tatou te alolofa i a tatou faifeautalai—o tamaitai ma alii faifeautalai, ma ulugalii matutua faamisiona taitasi. E faavavau ona matou faafetai i lena faifeautalai faapitoa na uluai aumaia le talalelei toefuataiina a Iesu Keriso i lo matou aiga. Ou te molimau atu ma le agaga faafetai e faapea, o se vaaiga e faavavau o le liliu mai i le talalelei ma feagaiga o le malumalu, e mafai ona fesoasoani ia i tatou e iloa ai le anoanoai o faamanuiaga i augatupulaga taitasi o o tatou aiga e faavavau.

O le tagata o lo matou aiga o le au Gong na muamua liliu mai i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai o lo matou tina o Jean Gong. A o avea ma se tamaitai talavou i Honolulu, Hawaii, sa faalogo; sa ia iloaina; sa papatisoina ma faamauina o ia; ma o loo tumau pea o ia i le faatuatua. Sa fesoasoani tagata faamaoni o le Ekalesia i lo’u tina o lea la, sa i ai ana uo o le talalelei, tofiga o le Ekalesia, ma le fafagaina pea lava pea i le afioga lelei a le Atua. I le gagana o aso nei, o tagata fou liliu mai taitasi, talavou nofofua matutua, o i latou ua toe toaaga mai i le Ekalesia, ma isi, latou te faamanuiaina augatupulaga pe a avea i latou ma Au Paia i le aiga o le Atua.1

O se tasi o aiga sa tausia lo’u tina o le auaiga o Gerrit de Jong, Jr. O se tagata e tomai faapitoa i gagana o lē sa fiafia i le gagana o le loto ma le Agaga, sa faaosofia e le Toeaina o de Jong lo’u mafaufau faatamaitiiti i faaupuga e pei o le, “O vine uli a lanu mumu, e moto.” I aso nei, pe a ta’ua masini eletonika feaveai, ou te fai atu i uo talavou, “O le faaaoga o telefoni feaveai i taimi o le Lotu e faanoanoa ai le epikopo faatoa tofia.”

Sa faatolu ona faaipoipo o’u matua o Walter ma Jean Gong—o se sauniga faaSaina mo le aiga, o se sauniga faaAmerika mo uo; ma totonu o le Maota o le Alii mo le olaga nei ma le faavavau.

E usu e o tatou tamaiti Peraimeri le pese: “Ou te fia vaai i se malumalu. Ou te ulu i ai i se aso.”2 E tautino o tatou tagata talavou ia “maua sauniga o le malumalu.”3

Talu ai nei sa matou tutu ai ma se ulugalii agavaa i le Maota o le Alii mo le mauaina o faamanuiaga e ala i le osia o feagaiga. Sa ou valaaulia i la’ua e fai le la tafaoga muamua o se ulugalii fou ia atoa le 50 tausaga; a uma le 50 tausaga, ona amata lea o le la tafaoga lona lua.

Sa iu ina matou vaavaai faatasi ma lenei ulugalii aulelei i faaata o le malumalu—o le faaata i le tasi itu, ma le isi faaata i le isi itu. O nei faaata o le malumalu e toe felafoa’i mai ai ni ata e foliga mai e alu lava e oo i le faavavau.

O faaata o le faavavau o le malumalu e faamanatu mai ai ia i tatou ua tofu tagata soifua uma ma “se natura paia ma se taunuuga;” ma “ua mafai i sauniga paia ma feagaiga ua maua i malumalu paia ona toe foi atu ai tagata taitoatasi i le afioaga o le Atua ma toe faatasia ai aiga e faavavau”;4 ma o le ola faatasi i le alofa ma le faamaoni, e mafai ai ona tatou tuuina atu i fanau ni faavae mausali ma ni musumusuga ma auala e mafai ona latou toe foi atu ai i le afioaga o le Atua.

I faaata o le faavavau o le malumalu, sa ou vaai faalemafaufau ai ia Uluai Dragon Gong, na soifua i le 837 a.d. (o le toe pulega a le au Tang) i Saina i Saute ma augatupulaga na sosoo mai ai o le aiga o Gong e tau mai i lo’u tama pele, o le augatupulaga lona 32 o lo’u aiga na tusi faamaumauina. O lo’u uso laitiiti, tuafafine laitiiti, ma a’u o le tupulaga lona 33 o lo matou aiga; o o’u atalii e toafa ma o latou tausoga, o le tupulaga lona 34; o le atalii o lo’u atalii, o le tupulaga lona 35 ua tusi faamaumauina a le aiga o Gong. I faaata o le faavavau o le malumalu, e le mafai ona ou iloa atu ai se amataga po o se faaiuga o augatupulaga.

Ona ou toe vaai faalemafaufau lea e le gata o tupulaga na sosoo mai ai, ae faapea foi se sosooga o mafutaga faaleaiga. O le isi itu, sa ou vaaia ai o a’u o se atalii, atalii o se atalii, atalii, o se atalii a se atalii, e oo i le Uluai Dragon Gong. I faaata o le isi itu, sa ou vaai ai ia te au o se tamā, tamamatua, tamā o tamamatua. Sa mafai ona ou vaai i lo’u toalua o Susana, o se afafine, tama teine a se atalii/afafine, tama teine a se tama teine a se atalii/afafine ae, i le isi itu, o se tina, tinamatua, tina o tinamatua.

I faaata o le faavavau o le malumalu, na amata ai foi ona ou malamalama o i ma’ua ma lo’u toalua o ni fanau a o ma’ua matua ma ni matua i la ma’ua fanau, o ni fanau a fanau i o ma’ua matua matutua, ma ni matua matutua i fanau a le ma fanau. O lesona sili o le olaga nei e faifai malie lava ona taliaina e o tatou loto a o tatou aoao mai ma aoao atu i o tatou tiute e faavavau o se tamaitiiti ma se matua, matua ma se tamaitiiti.

O loo ta’u mai i tusitusiga paia lo tatou Faaola “o le Tama ma le Alo.”5 Ua nofo [o ia] i le tino ae ua tuuina atu le tino e gauai i le finagalo o le Tama, ua silafia e lo tatou Faaola le ala e fesoasoani ai ia i tatou, o Lona nuu, i o tatou tiga, puapuaga, faaosoosoga, ma’i, e oo lava i le oti.6 Na “alu ifo [o Ia] i lalo o mea uma,” 7e mafai e lo tatou Faaola ona tauave o tatou tiga ma tauave o tatou faanoanoa. “Na manua o Ia mo o a tatou solitulafono, … na momomo ona o a tatou amio leaga … ; [o faalavalava o lo tatou Faaola] ua malolo ai tatou.”8

Talu mai fono i le lagi, na pau lava le mea sa finagalo i ai lo tatou Faaola o le fai o le finagalo o Lona Tama. O lenei mamanu a le Tama ma le Alo e mafai ona fesoasoani e faamalamalama ai le manatu feteenai e faapea “a o lē faamaumau i lona ola ona o a’u e maua e ia.”9 O mea e fai e le lalolagi e iloa ai le manatu o le tagata ia te ia lava. Ae e le o i ai se mana ia i tatou lava e laveai ai i tatou lava. Ae o loo ia te. Ia E le i’u ma e faavavau,10 ua na o le Togiola lava a lo tatou Faaola i talaatu o le taimi ma avanoa ua faaumatia ai le oti, ita, tiga, faaituau, tuua toatasi, ma le loto nutimomoia.

O nisi taimi e faaletonu ai mea tatou te faia e tusa lava pe ua tatou faia mea sili tatou te iloa fai ai. O se Tamai Mamoe e lē sala ma mama, o lo tatou Faaola e tutulu faatasi ma i tatou. A tatou manatuaina pea lava pea o Ia,11 e mafai ona tatou tutu faatasi ma Ia “i aso uma ma mea uma atoa ma nuu uma [tatou] te i ai.”12 O Lona faamaoni e malosi atu i lo noataga o le oti.13 O le faalatalata atu o i tatou ia te Ia, e avatu ai i tatou e lo tatou Faaola i lo tatou Tama oi le Lagi. E ui o nisi mea e le atoatoa i le lalolagi, ae e mafai ona tatou faatuatuaina lo tatou Tama Faalelagi e faamaeaina le “fuafuaga maoae o le togiola, lea e i ai faatasi le faamasinoga tonu, alofa, ma le alofa mutimutivale i le fiafia faaleatua!”14

O se vavega o ata tatou te iloatino i faaata o le faavavau o le malumalu o le mafai lea ona—tatou—suia. Ina ua ulu atu Jean ma Walter Gong i le feagaiga fou ma le faavavau, sa la tatalaina le faitotoa mo augatama e pei o Uluai Dragon Gong ia faamauina, ma mo fanau ia fananau i le feagaiga. Faamolemole ia manatua: a o tatou aapa atu i tuafafine po o uso taitoatasi, ua tatou faamanuiaina ni augatupulaga.

Ua faanunununu le lalolagi,15 ae i Lana “Ekalesia ola e tasi ma le faamaoni”16 o loo i ai le faatuatua ae leai se fefe. I upu a le Aposetolo o Paulo, ou te molimau atu foi i le paia a’ia’i:

“Aua ua ou mautinoa, e le mafaia e le oti, po o le ola, …

Po o le maualuga, po o le loloto, po o se tasi mea na faia, e le mafaia e ia mea ona faateaeseina mai i tatou i le alofa o le Atua, o loo ia Keriso Iesu lo tatou Alii.”17

Ou te molimau atu ma le lotomaulalo: o loo soifua le Atua. O le a Ia “soloiesea loimata uma i o tatou mata”18—vagana ai loimata o le fiafia pe a tatou vaai atu i faaata o le faavavau o le malumalu sa ma iloa atu i tatou i lo tatou aiga, ua atoatoa ma mama, o augatupulaga o o tatou aiga ua faamauina e le pule o le perisitua i le alofa, ma ua alalaga, Osana, osana, osana.” I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Tagai Efeso 2:19.

  2. “Ou Te Fia Vaai i le Malumalu,” Tusipese a Tamaiti, 95.

  3. “Autu a Tamaitai Talavou,” Tamaitai Talavou, Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia: Laulaututu e Fai ma Molimau a le Atua, (tamaitusi, 2009), 3.

  4. “O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi,” Liahona, Oke. 2004, 49.

  5. Tagai i le Mosaea 15:2.

  6. Tagai Alema 7:11–12.

  7. Mataupu Faavae ma Feagaiga 88:6; tagai foi Mataupu Faavae ma Feagaiga 122:5–8.

  8. Isaia 53:5.

  9. Mataio 10:39.

  10. Tagai i le Alema 34:14.

  11. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:77, 79.

  12. Mosaea 18:9.

  13. Mataupu Faavae ma Feagaiga 121:44.

  14. “Ma’eu le Poto ma le Alofa,” Viiga, nu. 109.

  15. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 45:26; 88:91.

  16. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:30.

  17. Roma 8:38–39.

  18. Faaaliga 21:4.