Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | O Le Agaga Paia ma Faaaliga

O Le Agaga Paia ma Faaaliga

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

O le Agaga Paia o le sui auai lona tolu o le Aiga Atua, faatasi ai ma le Tama ma le Alo, Na te silafiaina mea foi uma.

A o avea ai ma se faifeautalai talavou, pe tusa ma le tausaga talu ona ou i ai i le misiona, ma a o faitauina tusitusiga paia ma upu a aposetolo o aso e gata ai e uiga i faaaliga ma le Agaga Paia, sa faafuasei ona fagua ai a’u. E le’i i ai sa’u lava molimau maoti i le Tama ma le Alo. Sa ou alu i la’u misiona ma le faalagolago i le molimau nonō mai o’u matua agalelei. E aunoa ma le masalosalo i ā la’ua upu, sa ou le mafaufau ai lava e saili sa’u lava molimau faaleagaga. I se tasi o po o le masina o Fepuari i San Antonio, Texas, i le 1962, na ou iloa ai e tatau ona ou iloa mo au lava ia. I lo ma tama’i fale mautotogi na ou maua ai se nofoaga lea e mafai ai ona ou tatalo lē leoa ma le malosi, e aioi atu ai, “Le Tama Faalelagi e, o E i ai ea iina? E tatau ona ou iloa mo au lava ia!”

I se taimi mulimuli ane i lena po, na ou iloa ai mo au lava ia mo le taimi muamua i lo’u olaga, e moni lava le Atua ma Iesu. Ou te le’i faalogoina se leo pe na vaaia foi se tagata paia. Sa ou iloa i le ala lava lea e tasi, atonu na e iloaina ai foi—i le “meaalofa le matalatalaina a le Agaga Paia” MFF 121:26 ma le agaga o faaaliga (tagai i le MFF 8:1–3), e fetalai mai ai i le toafilemu i lo’u mafaufau (tagai i le MFF 6:23) ma faamautinoa mai ai i lo’u loto (tagai i le Alema 58:11).

Mai lena aafiaga, na ou molimauina ai le apoapoaiga a Alema ia “ala mai ma fagua [lo’u] mafaufau … i le tofotofo i [Ana] upu” (Alema 32:27). O nei upu po o fatu ua tutupu ma avea ma laau, o le mea moni o laau mafalā o molimau. E faaauau pea le faagasologa i le tele o le tofotofoina i le upu lea e tutupu mai ai isi laau faaopoopo o molimau, ma ua avea nei ma vaomatua moni e tusa ai ma faaaliga e ala mai i le Agaga Paia.

O Le Agaga Paia o se Meaalofa e Manaomia

Ina ua asiasi atu le Faaola i Amerika, na Ia valaauina le au soo e toasefululua. O se tasi o Ana savali ia i latou ma tagata, sa faatatau lea i le Agaga Paia. Ina ua uma ona aoaoina i latou, na maliu ese le Faaola ma folafola atu e toe foi atu i le aso e sosoo ai. Sa galulue malosi tagata i le po atoa e faapotopoto mai le toatele o tagata e mafai ona faalogologo ia te Ia.

Sa faapotopotoina e le au soo ia tagata i vaega e sefululua ina ia aoaoina i latou i mea na aoao atu e le Faaola ia i latou. O le mea silisili i a latou aoaoga o le taua lea o le Agaga Paia. (Tagai i le 3 Nifae 11–18.) Ona tootutuli ai lea o tagata ma tatalo. O lo latou manao tele ina ia foaiina atu ia te i latou le Agaga Paia (tagai i le 3 Nifae 19:8–9).

Na afio atu ia te i latou le Faaola ma toe faamamafa atu le taua o le Agaga Paia a o Ia tatalo i le Tama:“

Le Tama e, ou te faafetai atu ia te oe, ona ua e foaiina mai le Agaga Paia ia te i latou nei ua ou filifilia; …

Le Tama e, ou te tatalo atu ia te oe, ia e foaiina mai le Agaga Paia ia te i latou uma o e faatuatua i a latou upu” (3 Nifae 19:20–21).

E tusa ai ma lenei mea na tupu o loo i le Tusi a Mamona, ua ou malamalama atili ai i le pogai na saunoa mai ai Peresitene Uilifoti Uitilafi e faapea “o le meaalofa o le Agaga Paia o se meaalofa aupito sili lea e mafai ona faaeeina atu i tagata. …

“E le faapitoa i alii, po o aposetolo po o perofeta; e i ai i alii ma tamaitai faatuatua taitoatasi, ma tamaiti taitoatasi ua lava lona matua e talia ai le talalelei a Keriso” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia, Wilford Woodruff (2004), 51).

O Faaaliga e Maua Mai ai Tali i Taimi o Puapuaga

O le Agaga Paia o le sui auai lona tolu o le Aiga Atua, faatasi ai ma le Tama ma le Alo, Na te silafiaina foi mea uma (tagai i le MFF 35:19; 42:17). E tele Ana matafaioi taua, a o le matafaioi muamua ma le sili o le aoao mai ma molimau mai i le Tama ma le Alo (tagai i le3 Nifae 28:11). O isi matafaioi e Na te faaalia mai le moni o mea uma (tagai i le Moronae 10:5), ma e Na te taitai e fai mea lelei (tagai i le MFF 11:12).

O loo faataitaia mai e Peresitene Thomas S. Monson lena matafaioi taua o le taitaia e faia mea lelei. O loo ia mulimuli i faataitaiga a le Faaola “o loo femaliuai ma agalelei” (Galuega 10:38). Ua ia aoao mai le taua o le amanaiaina o se uunaiga faaleagaga mai le Agaga Paia, e asiasi atu i se tasi ma auauna atu ia i latou ma laveai le tasi.

Ae o nisi taimi e leai ai se tasi e pei o Peresitene Monson, leai se faiaoga o aiga, leai se tuafafine alofa o avanoa e auauna atu i taimi o puapuaga. I nā tulaga, ou te maua ai le mafanafana ma le taitaiga mai le Fesoasoani, o le isi lea matafaioi a le Agaga Paia (tagai i le MFF 36:2).

O le atalii o le ma atalii, o Quinton na fanau mai ma le tele o ni mea faaletonu i lona soifua maloloina ma e toe tolu vaiaso atoa lona tausaga ae maliu, i lena taimi atoa na avatu ai i le falemai ma aumai. I le taimi lena o loo ma nonofo ma Sister Jensen i Atenitina. Sa ma mananao lava e ma te i ai faatasi ma le ma fanau e faamafanafana i latou ma ia faamafanafanaina ai foi i ma’ua e i latou. O le atalii o le ma tama lea sa ma alolofa lava i ai ma mananao e latalata ia te ia. Sa na o lo ma tatalo lava, ma sa faia ma le naunautai tele!

Sa ma malaga ma Sister Jensen i se asiasiga faamisiona ae ma maua le tala ua maliu Quinton. Sa ma tutu i le ala savali o se falesa ma feopoa’i ma faamafanafana e le tasi le isi. Ou te molimau atu ia te outou na oo mai ia i matou na faamautinoaga mai le Agaga Paia, o se manuia o loo silisili atu i mea uma e manatu i ai ma o loo faaauau pea e oo mai i nei aso (tagai i le Filipi 4:7). Na ma’ua molimauina foi le meaalofa le matalatalaina a le Agaga Paia i olaga o le ma atalii ma lo ma afafine faaletulafono ma a la’ua fanau ia o loo tautalatala ai pea e oo mai i lenei taimi e uiga i le faatuatua, filemu, ma le mafanafana.

O Faaaliga ma le Tusi a Mamona

O lena lava meaalofa o faaaliga na i ai sona aafiaga i la’u molimau o le Tusi a Mamona. Ua ou faitauina, suesueina, sailiili ma tofo pea lava pea i ai. Ua faaali mai e le Agaga Paia ia te au lona moni ma le paia.

Na faaigoaina e Peresitene Gordon B. Hinckley le Tusi a Mamona o se tasi o maa tulimanu taua e fa o le Ekalesia, o isi e i ai le Uluai Faaaliga a Iosefa Samita, o le toefuataiga o le perisitua, ma e, ioe o la tatou molimau ia Iesu Keriso, o le maa tulimanu autu (tagai i le Efeso1:19–21). “O nei meaalofa maoae e fa ua tuuina mai e le Atua” sa ia faamalamalama mai “o ni maatulimanu mausali o loo faapea ona lagolagoina ai Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, faapea foi ma molimau ma tautinoga a tagata taitoatasi o le au paia” (“O Maatulimanu e Fa o le Faatuatua,” Liahona, Feb. 2004, 7).

Ua avea nei meaalofa e fa ua tuuina mai e le Atua ma taula o lo’u faatuatua ma la’u molimau, e pei ona faamautu mai taitasi ia te au e faaaliga e ala mai i le Agaga Paia. E ui o lea, mo nai minute, ou te fia taulai atu i maa tulimanu e lua o nei meaalofa—o le Uluai Faaaliga ma le Tusi a Mamona. E taua tele le amataina o nei mea taitasi i se faatulagaga faaleaiga, lea e fananau mai ai fanau i ni matua lelei ma aoao lelei ai i latou e na matua (tagai i le 1 Nifae 1:1). O mea na tutupu i olaga o Liae ma Iosefa Samita e tutusa lelei lava (tagai i le 1 Nifae 1 ma le Talafaasolopito—Iosefa Samita 2):

  • E tofu i laua ma se manaoga faapitoa. O le manao o Liae ia faasaoina o ia ma lona aiga mai le faafanoga matautia o Ierusalema ma o le manao o Iosefa Samita ia iloa po o le fea o lotu e sa’o.

  • Sa tatalo uma i laua.

  • Sa tofu i laua ma se faaaliga mai le Tama ma le Alo.

  • Na tuuina atu uma ia i la’ua se tusi.

  • Na la tau fai tala’i atu.

  • Na la tau fai maua uma ni faaaliga mai le Agaga Paia ma faali’ali’aga po o ni miti.

  • Mulimuli ane, na faamata’uina i laua e tagata amioleaga. Na sosola ese Liae ma lona aiga ma faasaoina ai. A o Iosefa na maliufasia.

Pe o se mea ea e ofo ai le valaaulia e faifeautalai o tagata sailiili faamaoni o le upumoni, e amata a latou suesuega o le Tusi a Mamona i le 1 Nifae? O lenei tusi e faatumulia i le Agaga o le Alii. I nei uluai mataupu o loo i ai se savali manino lava e faapea e le na o perofeta e tuuina atu i ai faaaliga ma le Agaga Paia ae e faapena foi i tama ma tina ma fanau.

I le Tusi a Mamona atoa lava o loo i ai savali e uiga i faaaliga ma le Agaga Paia. O nei upumoni ua aoteleina e le perofeta o Iosefa Smaita e faaapea “Ave ese la le Tusi a Mamona ma faaaliga, ma o fea la le tatou lotu? Ua leai se mea” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita [2007], 208).

I le avea ai ma Au Paia o Aso E Gata Ai, o a tatou molimau o le Tusi a Mamona na tuuina mai ia i tatou e ala mai i faaaliga, ua faamautinoa mai ai ia i tatou o lenei tapuaiga ma ona mataupu faavae e moni lava (tagai i le folasaga o le Tusi a Mamona).

O mea a le Agaga e paia ma e faigata ona faamatalaina. E pei o Amona, tatou te tautino atu foi e faapea, “Faauta ou te fai atu ia te outou, ou te le mafai ona fai atu se vaega itiiti o le fiafia ua ia te au” (Alema 26:16).

Ae ui i lea, ou te molimauina le moni o le Agaga Paia ma o Ia o le Agaga o folafolaga, o faaaliga, o faamafanafanaga, o le taiala, ma le faiaoga faalelagi.

Ou te tuuina atu la’u molimau ma le lotomaulalo o lenei Ekalesia moni ma le ola, o lenei tapuaiga, o loo faalagolago i luga o nei maatulimanu e fa. Ou te molimau atu o Iesu Keriso o le maa tulimau autu moni lava lea (tagai i le Efeso 2:19–21). O Peresitene Thomas S. Monson o le perofeta a le Alii, ma o nei tamalii e 15 o loo afifio ma alala atu i o’u tua o perofeta, tagatavaai, aposetolo, ma talifaaaliga. O loo latou umia le perisitua paia ma ki o le malo. Ou te alofa, faamamaluina, ma lagolagoina i latou. I le suafa o Iesu Keriso, amene.