Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

E tuuina atu ina ia tatou talia ma lagolagoina Thomas Spencer Monson o se perofeta, tagatavaai, ma talifaaliga ma Peresitene o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai; Henry Bennion Eyring o le Fesoasoani Muamua i le Au Peresitene Sili, ma Dieter Friedrich Uchtdorf o le Fesoasoani Lua i le Au Peresitene Sili.

O i latou e finagalo ai ia faailoa mai.

O ē faatuiese ai, ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou talia ma lagolagoina Boyd Kenneth Packer o le Peresitene o le Korama a Aposetolo e Toasefululua, ma uso nei o lena korama: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ma Neil L. Andersen.

O i latou e finagalo ai, ia faailoa mai.

Ai sē faatuiese ai, ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina fesoasoani i le Au Peresitene Sili ma Aposetolo e Toasefululua o ni perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga.

O i latou uma e finagalo ai, ia faailoa mai.

O ē faatuiese ai, pe afai e i ai, ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou faamaloloina mai Elders Spencer J. Condie, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, ma Lance B. Wickman o ni uso o le Korama Muamua o Fitugafulu ma ua atofaina i latou o ni Pulega Aoao ua faamalolo faamamaluina.

E tuuina atu foi ina ia tatou faamaloloina mai Elders Spencer V. Jones ma Wolfgang H. Paul o ni uso o le Korama Lua a Fitugafulu.

O i latou e finagalo e auai ma i matou i le tuuina atu o le agaga faafetai i nei tamalii mo la latou tautua maoae, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou faamaloloina mai Fernando Maluenda ma Jose L. Torres o ni Fitugafulu Eria.

O i latou e finagalo e auai ma i matou i le tuuina atu o le agaga faafetai mo la la’ua tautua maoae, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina Wenceslao H. Svec o se Fitugafulu Eria.

O i latou uma e finagalo ai, ia faailoa mai.

Sē e faatuiese.

E tuuina atu ina ia tatou talia ma lagolagoina isi Pulega Aoao, Fitugafulu Eria, ma au peresitene aoao o ausilali e pei ona i ai nei.

O i latou e finagalo ai, ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese, ia faailoa mai.

Peresitene Monson, ua ou matauina, ua ‘autasi le palota i le Maota mo Konafesi.

Faafetai atu, uso e ma tuafafine, mo la outou palota lagolago, lo outou faatuatua, tuuto, ma talosaga.