Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Seia Tatou Toe Feiloai

Seia Tatou Toe Feiloai

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

E tatau ona tatou tumau e oo i le iuga, aua o la tatou sini o le ola e faavavau lea i le afioaga o lo tatou Tama i le Lagi.

Ou uso e ma tuafafine, ua tumu lava lo’u loto i le faafetai a o tatou tatou tapunia lenei konafesi aoao matagofie a le Ekalesia. Ua fafagaina i tatou faaleagaga a o tatou faalogologo atu i fautuaga ma molimau a i latou sa saunoa i sauniga taitasi. Ou te mautinoa ua ou tautala atu mo tagata uma o le ekalesia i soo se vaipanoa, pe a ou faailoa atu lo’u agaga talisapaia loloto mo upumoni sa aoaoina ai i tatou. E mafai ona tatou toe ta’ua upu o loo maua i le Tusi a Mamona, e uiga ia i latou sa faalogo i le lauga a le Tupu maoae o Peniamina ma sa latou “alalaga ma le leo e tasi, ma faapea mai: Ioe, ua matou talitonu i upu uma ua e fetalai mai ai ia te i matou, ma lea foi, ua matou iloa ua moni ma ua tonu lava, ona o le Agaga o le Atua pule aoao1

Ou te faamoemoe o le a tatou faaavanoaina se taimi e faitau ai lauga o le konafesi, ia o le a lolomiina i le lomiga o mekasini o le Ensign. ma le Liahona i le masina o Novema, aua e matua manaomia lava ona suesueina ma le faaeteete.

Se faamanuiaga ina a tele ona ua mafai ona tatou mafuta iinei, i lenei Maota Autu matagofie mo Konafesi, i le toafilemu ma le mafanafana ma le saogalemu. Ua faia ni faasalalauga lē mafaatusalia o le konafesi, ua oo atu ai i konetineta ma atu vasa i tagata i soo se tulimanu. E ui lava ina tatou vavamamao, ae ua matou lagonaina lava lo outou agaga ma e momoli atu ai o matou alofaaga ma le agaga talisapaia ia te outou.

Ia te outou le Usoga ua faamalolo i lenei konafesi, ou te fia momoli atu le agaga faafetai mai le ta’ele o o matou loto ia te outou uma, mo le tele o tausaga o la outou tautua tuuto. E le mafaitaulia i latou ua faamanuiaina i lo outou sao i le galuega a le Alii.

O le Aufaipese a le Tapeneko ma isi aufaipese sa auai i sauniga, sa latou saunia moni lava ni musika faalelagi na faalauteleina ai ma faamatagofieina isi mea uma sa faia. Ou te faafetai atu mo a outou taleni ma tomai faamusika.

Ou te alofa ma talisapaia o’u fesoasoani faamaoni, Peresitene Henry B. Eyring ma Peresitene Dieter F. Uchtdorf. O i la’ua moni lava o ni tamalii e loloto le tofa ma le malamalama, ma e matua taua tele la la’ua tautua. E le mafai ona ou faia mea uma ua tofia a’u e fai e aunoa ma la la’ua lagolagosua ma le fesoasoani. Ou te alofa ma faamemelo i o’u Uso o le Korama a Aposetolo e Toasefululua ma i latou uma i korama a Fitugafulu ma le Au Epikopo Pulefaamalumalu. Latou te tautua ma le mataalia e aunoa ma se faalogologo tiga. E faapena foi ona momoli atu la’u faafetai i tamaitai ma alii o loo galulue o ni taitai aoao o ausilali.

Oka se faamanuiaina o i tatou ina ua tatou maua le talalelei toefuataiina a Iesu Keriso. O loo maua mai ai tali i fesili pe o fea na tatou o mai ai, pe aisea ua tatou i ai iinei, ma pe o fea o le a tatou o i ai pe a tatou tuua lenei olaga. O loo maua mai ai le uiga ma le mafuaaga ma le faamoemoega i o tatou olaga.

Ua tatou ola i se lalolagi matautia, o se olaga o le anoanoai o luitau. Ua tatou i ai i lenei lalolagi e taulima o tatou lava luitau i le mea sili tatou te mafaia, e aoao mai ai ma faatoilaloina na luitau. E tatau ona tatou tumau e oo i le iuga, aua o la tatou sini o le ola e faavavau ai i le afioaga o lo tatou Tama i le Lagi. E alofa o Ia ia i tatou, ma e leai se isi mea e finagalo i ai o Ia nai lo i tatou ia ausia lena sini. O le a fesoasoani o Ia ia i tatou ma faamanuia i tatou pe a tatou valaau atu ia te Ia i a tatou tatalo, a’o tatou suesue i Ana afioga, ma pe a tatou usiusitai i Ana poloaiga. O iina e maua ai le saogalemu; o iina e maua ai le filemu.

Ia faamanuia le Atua ia te outou, o’u uso e ma tuafafine. Ou te faafetai atu mo a outou tatalo mo au, ma le Au Pulega Aoao uma lava. E matua o’oo’o lo matou agaga faafetai mo outou, ma mea uma o loo outou faia e faalautele ai le Malo o le Atua i le lalolagi.

Ia ia te outou faamanuiaga o le lagi. Ia faatumulia o outou aiga i le alofa ma le faaaloalo ma le Agaga o le Alii. Ia fafagaina pea lava pea a outou molimau o le talalelei, ina ia i ai se puipuiga mo outou mai mea faafefete a Satani.

Ua uma nei le konafesi. A tatou toe taliu atu i o tatou aiga, ia tatou folau i manu. Ia i ai ma ia tumau le agaga ua tatou lagonaina iinei faatasi ma i tatou, a o tatou faatinoina o tatou tiute fai i aso taitasi. Ia tatou faaalia le agalelei faateleina o le tasi i le isi; ma ia tatou tumau ai i le faiga o le galuega a le Alii.

Ou te alofa ia te outou; Ou te tatalo mo outou. Ou te faatofa atu ia te outou seia tatou toe feiloai i le isi ono masina. I le suafa o le Alii ma le Faaola, o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
    1. Mosaea 5:2.