Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2010 | Kae ʻOua Ke Tau Toe Fakataha Mai

Kae ʻOua Ke Tau Toe Fakataha Mai

ʻOkatopa 2010 Konifelenisi Lahí

Kuo pau ke tau kātaki ki he ngataʻangá, he ko ʻetau taumuʻá ko e moʻui taʻengata ʻi he ʻao ʻo ʻetau Tamai Hēvaní.

Siʻi kāinga, ʻoku ou maʻu ha loto houngaʻia ʻi he ʻamanaki ke tāpuni e konifelenisi lahi fakaʻofoʻofa ko ʻeni ʻo e Siasí. Kuo fafanga fakalaumālie kitautolu ʻi heʻetau fakafanongo ki he faleʻi mo e ngaahi fakamoʻoni ʻa kinautolu ne kau mai ki he fakataha takitaha. ʻOku ou ʻilo pau ʻoku ou lea maʻá e kāingalotu ʻi he feituʻu kotoa pē, ʻi heʻeku fakahaaʻi ʻeku loto houngaʻia ʻi he ngaahi moʻoni kuo akoʻi kitautolu ki aí. ʻE lava ke tau toe fakaongo atu e ngaahi lea ʻa kinautolu ne nau fanongo ki he malanga ʻa e Tuʻi maʻongoʻonga ko Penisimaní ʻi he Tohi ʻa Molomoná, pea “kaila kotoa pē ʻi he leʻo pē taha, ʻo pehē: ʻIo, ʻoku mau tui ki he ngaahi folofola kotoa pē kuó ke folofola ʻaki kiate kimautolú; pea ʻoku mau ʻiloʻi foki ʻa hono paú mo hono moʻoní, koeʻuhí ko e Laumālie ʻo e ʻEiki Māfimafí.”1

ʻOku ou fakatauange te tau tuku ha taimi ke lau ai e ngaahi lea ʻo e konifelenisí, ʻa ia ʻe toe paaki atu ʻi he pulusinga ʻo e makasini Ensign mo e Liahona ʻo Nōvemá he ʻoku totonu ke tau ako fakalelei kinautolu.

Ko ha tāpuaki ke tau lava ʻo fakataha mai ki he Senitā Konifelenisi fakaʻofoʻofá ni ʻi he nonga, fiemālie mo e malu. Kuo lelei ange hono fakamafola atu ʻo e konifelenisí, ʻo aʻu atu ki he ngaahi konitinēnití mo e potu tahí ki he kakai he feituʻu kotoa pē. Neongo ʻoku mau nofo mamaʻo mei ha tokolahi ʻo kimoutolu, ka ʻoku mau ongoʻi homou laumālié pea ʻoku ʻoatu ʻa homau ʻofa mo e loto houngaʻia kiate kimoutolu.

Ki hotau Kau Taki kuo tukuange he konifelenisí ni, tuku muʻa ke u ʻoatu ʻemau loto houngaʻia koeʻuhí ko e ngaahi taʻu lahi ne mou ngāue mateaki aí. Kuo tāpuekina ha niʻihi taʻefaʻalaua ʻi hoʻomou ngaahi tokoni ki he ngāue ʻa e ʻEikí.

Ne ʻomi ʻe he Kuaea ʻa e Tāpanekalé mo e ngaahi kuaea kehe ne kau mai ki he ngaahi fakatahá, ha ngaahi hiva fakalangi moʻoni ʻa ia naʻá ne fakalahi mo toe ʻai ke fakaʻofoʻofa ange e ngaahi meʻa kehe kotoa ne fakahokó. ʻOku ou fakamālō atu ʻi hono vahevahe mai homou talēnití mo e poto he hivá.

ʻOku ou ʻofa mo houngaʻia ʻi hoku ongo tokoni faivelengá, Palesiteni Henelī B. ʻAealingi mo Palesiteni Tieta F. ʻUkitofa. Ko ha ongo tangata poto mo mahino moʻoni kinaua, pea ʻoku mahuʻinga ʻena tokoní. He ʻikai te u lava ʻo fakahoko ʻa ia kotoa kuo ui ke u faí ka ne taʻeʻoua ʻa ʻena poupoú mo e tokoní. ʻOku ou ʻofa pea fiefia ʻi hoku Kau Taki ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá mo kinautolu kotoa ʻi he ngaahi kōlomu ʻo e Kau Fitungofulú pea mo e Kau Pīsopeliki Pulé. ʻOku nau ngāue taʻesiokita mo lelei. ʻOku ou fie ʻoatu ʻa e fakamālō tatau ki he kau fafine mo tangata ʻoku nau hoko ko e kau ʻōfisa lahi ʻo e ngaahi houalotú.

ʻOku tau monūʻia fau ke maʻu e ongoongolelei kuo toe fakafoki mai ʻa Sīsū Kalaisí. Kuó ne ʻomi ha ngaahi tali ki he ngaahi fehuʻi kau ki he feituʻu ne tau omi mei aí, ʻuhinga ʻoku tau ʻi heni aí, mo e feituʻu te tau ʻalu ki ai hili ʻa e moʻui ní. ʻOkú ne ʻomi ha ʻuhinga mo ha taumuʻa mo ha ʻamanaki lelei ki heʻetau moʻuí.

ʻOku tau moʻui ʻi ha māmani faingataʻa, ko ha māmani fonu ʻahiʻahi. ʻOku tau ʻi he māmani ko ʻení ke fekuki mo hotau faingataʻaʻia fakafoʻituituí ki he lelei taha te tau lavá, ke ako pea ikunaʻi kinautolu. Kuo pau ke tau kātaki ki he ngataʻangá, he ko ʻetau taumuʻá ko e moʻui taʻengata ʻi he ʻao ʻo ʻetau Tamai Hēvaní. ʻOkú Ne ʻofaʻi kitautolu pea fie maʻu ke tau lavaʻi e taumuʻá ni. Te Ne tokoniʻi mo tāpuakiʻi kitautolu ʻi heʻetau ui kiate Ia ʻi heʻetau lotú, ako ʻa ʻEne folofolá pea ʻi heʻetau talangofua ki Heʻene ngaahi fekaú. ʻOku maʻu ai e malú; ʻoku maʻu ai e nongá.

ʻE kāinga, ʻofa ke tāpuekina kimoutolu ʻe he ʻOtuá. ʻOku ou fakamālō atu ʻi hoʻomou lotua au mo e Kau Taki Māʻolungá kotoa. ʻOku mau houngaʻia ʻiate kimoutolu pea mo ia kotoa ʻoku mou fai ke laka kimuʻa e Puleʻanga ʻo e ʻOtuá he māmaní.

Fakatauange ke faitāpuekina kimoutolu mei langi. ʻOfa ke fonu homou ʻapí ʻi he ʻofá mo e anga fakaʻapaʻapá pea mo e laumālie ʻo e ʻEikí. ʻOfa ke mou lehilehiʻi maʻu pē hoʻomou fakamoʻoni ki he ongoongoleleí, ke hoko ia ko ha maluʻi kiate kimoutolu mei he ngaahi fakatanga ʻa Sētané.

Kuo ʻosi e konifelenisí. ʻOfa ke tau malu ʻi heʻetau foki atu ki ʻapí. Fakatauange ke nofoʻia kitautolu ʻe he laumālie kuo tau ongoʻi hení ʻi heʻetau fakahoko e ngaahi meʻa ʻoku tau femoʻuekina fakaʻaho ki aí. ʻOfa ke tau fakahā ha toe angalelei lahi ange; pea ke tau fakahoko maʻu pē ʻa e ngāue ʻa e ʻEikí.

ʻOku ou ʻofa atu; ʻOku ou lotua kimoutolu.ʻOku ou lea fakamāvae atu kaeʻoua kuo tau toe fakataha mai ʻi ha māhina ʻe ono mei heni. ʻI he huafa hotau ʻEikí mo e Fakamoʻui ko Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.

Fakaʻasi mai ʻa e Ngaahi Potufolofola FekauʻakíFakapuliki e Ngaahi Potufolofolá