Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | Faalagolago i le Atua, Ona E Alu Ai Lea

Faalagolago i le Atua, Ona E Alu Ai Lea

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

E te faaalia lou faalagolago ia te Ia pe a e faalogo ma le faamoemoe e aoao mai ai, ia salamo ona e alu lea ma faia soo se mea ua Ia poloai mai ai.

O’u uso e ma tuafafine pele, o se faamanuiaga le lauga atu ia te outou i lenei Aso Sapati. Ua faalotomaualaloina lava au i le tofiga ou te tautala atu i le fia miliona o le Au Paia o Aso e Gata Ai ma a tatou uo i le lalolagi atoa. I le tapenaga mo lenei avanoa paia, sa ou tatalo ai ma mafaufau loloto e fia iloa o outou manaoga patino, ma pe o le a foi se savali e finagalo le Alii ou te tuuina atu.

E tele ma eseese mea tou te manaomia. O outou taitoatasi o se atalii po o se afafine tulaga ese o le Atua.Ua silafia outou taitoatasi e le Atua. Na te auina mai feau o le faamalosiauga, faasa’oga, ma le taitaiga, e fetaui ma outou ma o outou manaoga.

Ina ia iloa po o le a le mea e finagalo le Atua ou te talanoa atu ai i lenei konafesi, sa ou faitau ai i savali a Ana auauna i tusitusiga paia, ma konafesi ua tuanai. Sa ou mauaina se tali i a’u tatalo a’o ou faitauina upu a Alema, o se auauna maoae a le Alii i le Tusi a Mamona:

“E! ana o a’u o se agelu, ma ua mafai ona maua le manao o lo’u loto, ina ia ou alu atu ma tautala atu ma le pu a le Atua, ma le leo e luluina ai le laueleele, ma tala’i atu le salamo i nuu uma!

“Ioe, po ua ou tala’i atu i tagata uma ma le leo e pei o le faititili, le salamo ma le ala o le togiola, ina ia latou salamo ma o mai i lo latou Atua, ina ia le toe ai se faanoanoa i luga o le fogaeleele uma.

“A e peitai, faauta, o a’u o le tagata, ma ua agasala i lo’u manao; aua e tatau ia te au ona ia toafilemu lo’u loto i mea ua tuuina mai ia au e le Atua.”1

Ona ou maua ai lea mai mafaufauga o Alema, le taitaiga lea sa ou tatalo ai: “Aua faauta, ua tuuina atu e le Atua i atunuu uma nisi i lo latou lava atunuu ma la latou gagana e aoao atu ai lana afioga, ioe, i le poto i mea uma ua silafia e ia ua tatau ia te i latou; o le mea lea tatou te iloa ai e faatonu mai e le Atua ma le poto, e tusa ma le amiotonu ma le faamaoni.”2

A o ou faitauina lena savali mai se auauna a le Atua, sa oo ina manino lo’u faamoemoega mo le aso. E auina atu e le Atua ia savali ma avefeau faamaonia i Ana fanau. E tatau ona ou atiina ae le faalagolago i le Atua ma Ana Auauna ia lava, ina ia tatou o atu ai ma usitai i Lana fautuaga. E finagalo o Ia i lena mea aua e alofa o Ia ia i tatou ma finagalo mo lo tatou fiafia. Ua Ia silafia foi, a tatou le faalagolago ia te Ia e aumaia ai le faanoanoa.

O le leai o se faalagolago na oo ai le faanoanoaga i fanau a le Tama Faalelagi mai lava a’o lei foafoaina le lalolagi. Ua tatou iloa e ala i faaaliga a le Atua i le Perofeta o Iosefa Samita, e toatele o tatou uso ma tuafafine i le mua’i olaga na latou teena le fuafuaga mo lo tatou olaga faitino lea na tuuina atu e lo tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo matua, o Ieova.3

Tatou te le iloaina uma mafuaaga o le matautia ona mafai e Lusifelo ona faama’ite lena fouvalega. Peitai, e tasi le mafuaaga ua manino. O i latou ua le maua le faamanuiaga o le o mai i le olaga nei, ua leai so latou faalagolago i le Atua e aloese ai mai le faanoanoa e faavavau.

O le mamanu faanoanoa o le leai o se faalagolago i le Atua, na tumau pea ona i ai talu mai le Foafoaga. O le a ou faaeteete i le tuuina atu o ni faataitaiga mai olaga o fanau a le Atua talu ai ou te le iloaina mafuaaga uma mo le leai o so latou faatuatua e faalagolago ai ia te Ia. E toatele outou ua suesueina taimi o faigata i o latou olaga.

O Iona, mo se faataitaiga, e le gata ina sa ia teena le feau mai le Alii e alu i Nineva, ae na alu i le isi itu. Sa le mafai e Naamanu ona faalagolago i le faatonuga a le perofeta a le Alii e taele i se vai ina ia mafai ai e le Alii ona faamalolo i lona lepela, aua sa ia manatu e faatauvaa lea gaoioiga e le tusa ma lona tulaga mamalu.

Sa valaaulia e le Faaola ia Peteru e tuua le saogalemu o se vaa ae savali atu ia te Ia i luga o le sami. Tatou te lagonaina lona tiga, ma tatou iloa atu ai lo tatou lava manaomia o se faalagolago e sili atu i le Atua a’o tatou faalogo atu i le tala:

“Ua maliu atu Iesu ia te i latou i le leoleoga e fa o le po, ua savali i luga o le vai.

“Ua iloa mai e le au soo o ia ua savali i luga o le vai, ona latou atuatuvale ai lea, ua faapea ane, O le aitu; ona latou uio ai lea i le matatau.

“Ona fetalai atu loa lea o Iesu ia te i latou, ua faapea atu, Ia outou loto tetele; o a’u lava, aua tou te matatau.

“Ua tali mai Peteru ia te ia, ua faapea mai, Le Alii e, afai o oe, ia e fetalai mai ia te au, ou te alu atu ia te oe i luga o le vai.

“Ona fetalai atu ai lea o ia, Ina sau ia. Ona alu ifo ai lea o Peteru nai le vaa, ua savali i luga o le vai e alu ia Iesu.

“Peitai ua vaai ia i le matagi ua tetele, ona fefe ai lea; ona afua ai lea ona goto, ua alaga, ua faapea mai, Le Alii e, ia e faaola mai ia te au.

“Ona aapa atu loa lea e Iesu o lona aao, ua tago ia te ia, ua faapea atu ia te ia, O oe na lē faatuatua itiiti, se a le mea ua e masalosalo vale ai?”4

E mafai ona tatou maua le lototetele mai le mea moni, na oo ina lava le faalagolago o Peteru i le Alii ma tumau faamaoni ai i Lana galuega seia oo lava ina maliu faamaturo o ia.

Ua uunaia e le taulealea o Nifae o le Tusi a Mamona se manao ia i tatou, e atiina ae le faalagolago i le Alii e usiusitai i Ana poloaiga, tusa lava po o le a le foliga mai e faigata.5

Na maua lena faalagolago mai le iloa o le Atua. E sili atu nai lo nisi lava tagata o i ai i le lalolagi, e ala mai i le mea mamalu na tupu o le Toefuataiga o le talalelei, na tatou lagonaina ai le filemu lea na ofo mai e le Alii i Lona nuu i nei upu: “Ina soia, ma ia outou iloa o a’u lava o le Atua.”6 Ua tumu lo’u loto i le agaga faafetai i le mea na faaalia mai e le Atua e uiga ia te Ia lava ina ia tatou faalagolago ai ia te Ia.

Ia te au, na amata i le 1820 i se taulealea i le vao o laau i se faatoaga i le setete o Niu Ioka. Sa savali atu le tamaitiiti, o Iosefa Samita, i se vaega paganoa sa i ai laau. Sa tootuli o ia e tatalo ma lona talitonuga atoatoa o le a tali mai le Atua i lana aioiga ia iloa po o le a le mea e tatau ona ia faia, ina ia faamamaina ai ma faaolaina ai e ala i le Togiola a Iesu Keriso.7

O taimi taitasi ou te faitauina ai lana tala, e faateleina ai lo’u faalagolago i le Atua ma Ana auauna:

“Na ou vaai i se malamalama faaniutu i luga ae tonu o lou ulu, e sili atu le pupula nai lo le la, ua alu ifo malie lava seia oo mai ia te au.

“Sa lei pine ona oo mai lea malamalama ae ou faalogoina loa ua tatalaina au mai le fili na taofia au. Ina ua oo ifo le malamalama i ou luga, sa ou vaaia ni Tagata se toalua e le mafaamatalaina lo laua mamalu ma lo laua pupula, o tutu mai i o’u luga ae i le ea. Sa fetalai mai le tasi o i laua ia te au, ma sa ia ta’u lou igoa ma fetalai mai a o tusi ane lona aao i le tasi—O Lo’u Atalii Pele lenei. Faalogo ia te Ia!8

Na faailoa mai e le Tama ia i tatou o loo soifua o Ia, o Iesu Keriso o Lona Alo Pele, ma ona o le tele o Lona alofa ia te i tatou, ua auina mai ai lena Alo e faaolaina i tatou o Ana fanau. Ma talu ai e i ai la’u molimau na Ia valaauina se tamaitiiti e lei lava sona a’otauina, e avea ma se Aposetolo ma Perofeta, o lea foi ou te faatuatuaina ai Ana Aposetolo ma Perofeta i ona po nei, ma i latou ua latou valaauina e auauna atu i le Atua.

Ua faamanuiaina e lena faatuatuaga lo’u olaga ma olaga o lo’u aiga. E tele tausaga talu ai, sa ou faalogo ai ia Peresitene Esera Taft Benson o saunoa i se konafesi faapenei i se aso Sa. Sa ia fautuaina i tatou ina ia tatou faia mea uma tatou te mafaia, e o ese ai mai aitalafu ma ia lē toe nofo aitalafu ai. Sa ia ta’ua mokesi o fale. Fai mai a ia, atonu e le mafai ae e sili pe a mafai ona tatou totogiina uma a tatou aitalafu o mokesi.9

Sa ou faliu atu i lo’u toalua i lea sauniga ma fesili, “Pe e te manatu e i ai se auala e mafai ai ona ta faia lena mea?” Muamua, sa ma lē mafaia. E oo atu i le afiafi, sa ou mafaufau ai i se fanua sa ma mauaina i se tasi setete. Sa tele tausaga o ma taumafai e faatau atu ae sa le manuia.

Peitai, talu ai sa ma faalagolago i le Atua ma ni nai upu mai le savali a Lana auauna, sa ma faia ai se telefoni i le taeao o le Aso Gafua i le tamaloa i San Francisco sa tuu ai le ma fanua mo le faatauina atu. Sa ma telefoni i ai i ni nai vaiaso na muamua, ae fai mai, “E lei i ai lava se tasi sa faaalia se fia manao i lo lua fanua mo le tele o tausaga.”

Ae i le Aso Gafua ina ua mae’a le konafesi, sa ou faalogo ai i se tali e oo mai i le aso, o faamalosia ai pea lo’u faalagolago i le Atua ma i Ana auauna.

Na fai mai le tamaloa i luga o le telefoni: “Ua ou te’i i lou valaau mai. Na sau se tagata i le taeao nei e fesili pe mafai ona ia faatauina lou fanua.” Sa ou fesili, “E fia na manao e faatau ai?” E sili teisi atu nai lo le aofaiga o le ma mokesi.

Atonu e faapea se tasi, ona pau lava ua fetaui. Peitai, sa totogi uma le ma mokesi. Ma o loo faalogologo pea lo matou aiga mo soo se upu mai se savali a se perofeta e ono auina mai, e ta’u mai po o le a le mea e tatau ona matou faia e maua ai le malupuipuia ma le filemu ua finagalo ai le Atua mo i tatou.

O lena faalagolago i le Atua e mafai ona faamanuiaina ai nuu faapea foi aiga. Sa ou ola ae i se taulaga itiiti i New Jersey. O le matou paranesi o le Ekalesia e le atoa se 20 tagata e masani ona auai mai.

O lena aofai sa i ai se tamaitai—, o se tamaitai matua na liliu mai i le Ekalesia, ma e ese le lotomaulalo. O ia o se tagata fāi mai, e malosi lona si’uleo Nouei. Na o ia le tagata o lona aiga e auai i le Ekalesia, ma na o ia foi le tagata o le Ekalesia i le aai sa nofo ai.

Na auala atu i lo’u tama, o le sa peresitene i le paranesi, na valaauina ai o ia e le Alii e avea ma peresitene o le Aualofa a le paranesi. Sa leai sana tusitaulima e ta’u atu ai ia te ia le mea e fai. E leai se isi tagata o le Ekalesia na nofo latalata atu ia te ia. Na pau le mea sa ia iloaina, e manatu tele le Alii mo i latou e manaomia le fesoasoani ma ni nai upu itiiti o le mautauave a le Aualofa: “E Le Uma le Alofa.”

O lea, i lona lagona ua ia maua le feau mai le Alii, sa ia talosagaina ai ni ofu tuai mai ona tuaoi. Sa ia tataina nei lavalava, auli, ma tuu i totonu o atigipusa i lona poletito i tua. A i ai ni tamaloloa e leai ni tupe ae ua manaomia ni lavalava ma fesili atu i ona tuaoi mo se fesoasoani, latou te fai atu, “O i le fale i le tulimanu o le ala. O loo i ai se tamaitai Mamona e nofo ai iina, o le a ia avatu mea o loo e manaomia.”

E lei puleaina e le Alii le aai, ae na Ia suia se vaega mo le lelei sili atu. Sa Ia valaauina si tamaitai faatinoiti, o lē ua lava lona faalagolago ia te Ia e saili ai po o le a le mea sa Ia finagalo i ai na te faia, ona alu ai lea o ia ma fai. Ona o lona faalagolago i le Alii, sa mafai ai e ia ona fesoasoani i lena aai i le fiaselau o fanau a le Tama Faalelagi sa manaomia le fesoasoani.

O le faalagolago lava lena e tasi i le Atua, e mafai ona manuia ai atunuu. Ua ou iloa e mafai ona tatou faalagolago i le Atua e faataunuu ai le folafolaga a Alema e faapea, “Aua faauta, ua tuuina atu e le Atua i atunuu uma nisi i lo latou lava atunuu ma la latou gagana e aoao atu ai lana afioga, ioe, i le poto i mea uma ua silafia e ia ua tatau ia te i latou.”10

E le pulea e le Atua atunuu, ae Na te silafia i latou. E mafai ma Na te tuuina tagata i tulaga e uunaia ai, o ē mananao i le mea sili mo tagata ma o ē foi e faalagolago i le Atua.11

Ua ou vaai i ai i a’u femalagaaiga i vaega eseese o le lalolagi. I se aai e silia ma le 10 miliona tagata, sa ou lauga ai i le Au Paia o Aso e Gata Ai sa faapotopoto i le ta’i fiaafe i se konafesi. Sa faia i se malae taalo tele.

A o le’i amataina le sauniga, sa ou matauina se alii talavou aulelei o nofo mai i le laina pito i luma. Sa vagavagaia o ia e isi, e faapei foi o ia, sa mananaia atu o latou laei nai lo le toatele o i latou sa i ai. Sa ou fesili i le Pulega Aoao o le Ekalesia sa i o’u autafa, po o ai nei tagata. Sa musumusu mai, o le pulenuu o le aai ma lana aufaigaluega.

A o ou savali atu i la’u taavale, sa ou te’i i lo’u vaai atu o faatalitali mai le pulenuu e faafeiloai mai, a o siosiomia e lana aufaigaluega. Sa laa mai o ia i luma, tuu mai lona aao ma faapea mai: “Ou te faafetai atu i lou susu mai i lo matou aai ma lo matou atunuu. Matou te faafetai tele atu i le mea o loo e faia e atiina ae ai o matou tagata. O na tagata ma na ituaiga o aiga, e mafai ai ona matou faatupuina le filemu ma le manuia o loo matou mananao ai mo o matou tagata.”

Sa ou vaaia i lena lava taimi, o ia le tagata e faamaoni lona loto, ua tuuina e le Atua e taitai Ana fanau. E toaitiiti lava i tatou o i ai i tagatanuu o lena aai tele. Sa itiiti se mea na silafia e le pulenuu i a tatou aoaoga faavae ma nai tagata toalaiti o o tatou tagata. Ae na auina atu e le Atua ia te ia le savali a le Au Paia o Aso e Gata Ai e faapea, i lalo o le feagaiga e faalagolago i le Atua ma Ana auauna ua faamaonia, o le a avea ma se malamalama i lona nuu.

Ou te iloa o auauna a le Atua o le a saunoa atu ia te outou i lenei konafesi. Ua valaauina i latou e le Atua e tuuina atu savali i Ana fanau. Na fetalai le Alii e uiga ia i latou: “O le mea ua fai atu ai a’u le Alii, ua ou fai atu ai lava, ma ou te le faatoese ai lava a’u; ma e ui ina mavae atu le lagi ma le lalolagi, a e le mavae atu lava la’u upu, a o le a faataunuuina lava, pe fai atu i lo’u lava leo po o le leo o a’u auauna, ua tusa lava ia.”12

E te faaalia lou faalagolago ia te Ia pe a e faalogo ma le faamoemoe e aoao mai ai, ia salamo ona e alu lea ma faia soo se mea ua Ia poloai mai ai. Afai e lava lou faalagolago i le Atua e faalogologo ai i Lana savali i lauga uma, pese, ma tatalo i lenei konafesi, o le a e mauaina. Ma afai loa e te alu ma faia le mea ua Ia finagalo e te faia, o le a faatupulaia lou malosi e faalagolago ai ia te Ia ma o le a oo mai le taimi, o le a lofituina oe i le loto faafetai ina ua e iloa ua Ia faalagolagoina oe.

Ou te molimau atu o loo tulei mai le Atua e ala mai i Ana auauna filifilia i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. O Thomas S. Monson o le perofeta a le Atua. O loo soifua lo tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo, o Iesu Keriso, ma e alolofa ia i tatou. Ou te molimau atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Alema 29:1–3.

  2. Alema 29:8.

  3. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 29:36–37; Aperaamo 3:27–28.

  4. Mataio 14:25–31.

  5. 1 Nifae 3:7.

  6. Salamo 46:10.

  7. Tagai Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita [2007], 480.)

  8. Iosefa Samita—Talafaasolopito 2: 16–17

  9. Tagai, mo se faataitaiga, Ezra Taft Benson, “Prepare for the Days of Tribulation,” Ensign, Nov. 1980, 33.

  10. Alema 29:8.

  11. Tagai 2 Nofoaiga a Tupu 36:22–23; Esera 1:1–3; Isaia 45:1, 13.

  12. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:38.