Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2010 | O Laina e Lua o Fesootaiga

O Laina e Lua o Fesootaiga

Oketopa 2010 Konafesi Aoao

E tatau ona tatou faaaogaina uma le laina patino ma le laina o le perisitua, i se tulaga paleni lelei, e ausia ai le tuputupu ae aua o le faamoemoega lena o le olaga faaletino.

Ua tuuina mai e lo tatou Tama Faalelagi i Lana fanau ia laina e lua o fesootaiga ma Ia—o mea e mafai ona tatou ta’ua o le laina patino ma le laina o le perisitua. E tatau ona malamalama i ai tagata uma ma taitaiina ai e nei laina taua uma e lua o fesootaiga.

I. O Le Laina Patino

I le laina patino tatou te tatalo sa’o atu ai i lo tatou Tama Faalelagi, ma e tali mai o Ia ia i tatou i ala ua Ia faavaeina, e aunoa ma se isi lava sooupu faaletino. Tatou te tatalo i lo tatou Tama Faalelagi i le suafa o Iesu Keriso, ma e tali mai o Ia ia i tatou e ala mai i Lona Agaga Paia ma i isi foi auala. O le misiona a le Agaga Paia o le molimau mai lea i le Tama ma le Alo (tagai Ioane 15:26; 2 Nifae 31:18; 3 Nifae 28:11), e taitai i tatou i le upumoni (tagai Ioane 14:26; 16:13), ma faaali mai ia i tatou mea uma e tatau ona tatou faia (tagai 2 Nifae 32:5). O lenei laina patino o fesootaiga ma lo tatou Tama Faalelagi e ala mai i Lona Agaga Paia, o se puna o la tatou molimau o le upumoni, o lo tatou malamalama, ma lo tatou taitaiga patino mai se Tama Faalelagi agaalofa. O se mea taua lea o Lana fuafuaga ofoofogia o le talalelei, lea e mafai ai e tagata taitoatasi uma o Lana fanau ona maua se molimau patino i lona moni.

O le ala patino tuusao o fesootaiga i lo tatou Tama Faalelagi e ala atu i le Agaga Paia e faalagolago lea i le ta’uaogāina ma e matuai taua lava, lea ua poloaiina ai i tatou ina ia faafouina a tatou feagaiga e ala i le taumamafa i le faamanatuga i aso Sapati taitasi. I lenei auala ua tatou agavaa ai mo le folafolaga e faapea ina ia tatou maua pea Lona Agaga e faatasi ma i tatou, e taitai ai i tatou.

E tusa ai ma lenei laina patino o fesootaiga ma le Alii, o lo tatou talitonuga ma le faatinoga e talitutusa lava ma talitonuga o na Kerisiano o e manatu lava, e le manaomia ni tagata sooupu i le va o le Atua ma tagata aua e tofu uma tagata ma ala tuusa’o i le Atua i lalo o le aoaoga na lagolagoina e Matini Luteru lea ua lauiloa nei o se “perisitua o tagata uma e talitonu.” O le a ou talanoa atili atu i le mea lena i se taimi o mulimuli mai. O le a ou talanoa atili atu i le mea lena i se taimi o mulimuli mai.

O le laina patino e silisili ona taua i faaiuga patino ma i le taitaiga o aiga. Ae paga lea, o nisi o tagata o la tatou ekalesia e manatu faatauvaa i le manaomiaina o lenei laina patino ma le tuusao. Talu ai e taua tele le taitaiga faaperofeta—le laina o le perisitua lea e muai faagaoioia ai le puleaina o fesootaiga faalelagi mo mataupu a le Ekalesia—o lea ua saili atu ai nisi ia faia e o latou taitai perisitua ni faaiuga patino mo i latou, o faaiuga e tatau ona latou faia mo i latou lava i musumusuga e ala mai i a latou lava laina patino. O faaiuga patino ma le taitaiga o aiga, o mataupu muamua ia mo le laina patino.

Ou te lagona e ao ona faaopoopo atu isi lapataiga e lua e tatau ona tatou manatuaina lea e fesootai ma lenei laina patino tuusao ma le taua o fesootaiga ma lo tatou Tama Faalelagi.

Muamua, i lona atoaga, e le aoga le laina patino na o ia lava e aunoa ma le laina o le perisitua. O le Meaalofa o le Agaga Paia—o le auala lea o fesootaiga mai le Atua i tagata—e faaeeina atu e ala i le pule o le perisitua e pei ona faatagaina ai e i latou o umiaina ia ki o le perisitua. E le maua i le tau lava o le manao i ai po o le talitonu. Ma o le aiā tatau mo le mafutaga faifai pea a lenei Agaga e manaomia lava ona faamautu i aso Sapati taitasi pe a tatou aai ma feinu ma le agavaa i le faamanatuga ma faafou a tatou feagaiga o le papatisoga o le usiusitai ma le auauna atu.

E tali tutusa lava, e le mafai ona tatou fesootai atu ma le faalagolago i le laina patino tuusa’o pe afai tatou te le o usiusitai pe le o ōgatasi foi ma le laina o le perisitua. Na folafola mai e le Alii e faapea “e le mafai foi ona faatonuina pe faaaogaina ia mana o le lagi tau lava o mataupu faavae o le amiotonu” (MFF 121:36). Ae paga lea, e taatele lava mo tagata o loo solia poloaiga a le Atua pe le usiusitai foi i fautuaga a o latou taitai perisitua, lo latou faapea mai ua faaali atu e le Atua ia i latou e faapea, ua tuusaunoaina i latou mai le usiusitai i nisi o poloaiga po o le mulimuli i nisi o fautuaga. O ia tagata atonu latou te mauaina ni faaaliga po o ni musumusuga, ae e le mai le puna e tatau ai. O le tiapolo o le tamā o pepelo uma, ma e manao pea o ia e taofia le galuega a le Atua i ana faa’ole’olega poto.

II. O Le Laina o Le Perisitua

E le pei la o le laina patino, lea e fesootai tuusao mai ai lo tatou Tama Faalelagi ia i tatou e ala mai i le Agaga Paia, o le laina o fesootaiga a le perisitua e i ai puluvaga faaopoopo ma le tatau ai e pei o lo tatou Faaola, o Iesu Keriso; o Lana Ekalesia; ma Ana taitai ua tofiaina.

Ona o le mea na Ia ausia e ala i Lana taulaga togiola, ua i ai ia Iesu Keriso le mana e faatulaga ai tuutuuga e ao ona tatou faataunuuina e agavaa ai mo faamanuiaga o Lana Togiola. O le mafuaaga lena ua tatou maua ai poloaiga ma sauniga. O le mafuaaga lena tatou te osifeagaiga ai. O le auala lena tatou te agavaa ai mo faamanuiaga ua folafolaina. E oo mai uma [faamanuiaga] e ala mai i le alofa mutimutivale ma le alofa tunoa o Le Paia e Tasi o Isaraelu, “pe a uma ona faia mea uma tatou te mafaia” (2 Nifae 25:23).

I le taimi o Lana galuega i le lalolagi, na faaee atu ai e Iesu Keriso le pule o le perisitua lea e tauaveina Lona suafa ma Ia faavaeina se ekalesia lea foi e tauaveina Lona suafa. I lenei tisipenisione mulimuli, na toefuatai mai ai Lana pule o le perisitua ma toe faavaeina Lana Ekalesia e ala mai i avefeau faalelagi i le Perofeta o Iosefa Samita. O lenei perisitua toefuataiina ma lenei Ekalesia toe faavaeina o vaega sili ona taua ia o le laina o le perisitua.

O le laina o le perisitua o le ala sa’o lea na fetalai mai ai le Atua i Ana fanau e ala mai i tusitusiga paia i taimi ua tuanai. Ma i lenei lava laina o loo Ia fetalai mai ai i le taimi nei e ala mai i aoaoga ma fautuaga a perofeta soifua ma aposetolo ma isi lava taitai musuia. O le auala lea tatou te maua ai sauniga e manaomia. O le auala lea tatou te maua ai valaauga e auauna atu ai i Lana Ekalesia. O Lana Ekalesia o le ala lea ma o Lana Perisitua o le mana lea ua faamamaluina ai i tatou e auai ai i na gaoioiga felagolagomai e taua mo le faataunuuina o le galuega a le Alii. E aofia ai le talaiina atu o le talalelei, fausiaina o malumalu ma falesa, ma le fesoasoani atu i e matitiva.

E tusa ai ma lenei laina o le perisitua, o lo tatou talitonuga ma le faatinoga e tali tutusa ma le manatu o nisi o Kerisiano e faapea o sauniga aloaia e taua ma e ao lava ona faatinoina e se tasi ua faatagaina ma ua tuu i ai e Iesu Keriso le pule (tagai Ioane 15:16). Tatou te talitonu i le mea lava lea e tasi, ae e eseese ma isi Kerisiano i le auala ua tatou maua ai lea pule.

O nisi tagata o le ekalesia po o e na avea muamua ma tagata o le tatou ekalesia ua latou le iloaina le taua o le laina o le perisitua. Ua latou manatu faatauvaa i le taua o le Ekalesia ma ona taitai ma ana polokalama. Ona ua latou faalagolago atoa i le laina patino, ua latou o ai i o latou lava ala, ma manatu ai e faauigaina ia aoaoga faavae ma ta’ita’i isi lotu e faatautavā ai i le Ekalesia ua le tusa ai ma aoaoga a taitai-perofeta. I lea faiga latou te faailoa mai ai ni uiga feitagai lea ua mafi a’i le lalolagi i nei ona po, i le mea ua ta’ua e nisi tagata o le “lotu faatulagaina.” O i latou e teenaina le manaomia o le lotu faatulagaina, ua teena foi le galuega a le Matai, o le na faavaeina Lana Ekalesia ma ona taitai i le vaeluaga o aso ma lē na toe faavaeina le Ekalesia ma taitai i ona po nei.

E taua le lotu faatulagaina, na faavaeina i le pule paia, e pei ona aoao mai le Aposetolo o Paulo:“

Ina ia faaatoatoaina ai le au paia, latou te fai ai le galuega a auauna, ia atiina ae ai le tino o Keriso:“

Seia tatou oo atu o i tatou uma lava ma le loto gatasi i le faatuatua ma le iloa lelei o le Alo o le Atua, ina ia fai ma tagata matua ia oo i le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o Keriso” (Efeso 4:12–13).

E tatau ona tatou manatuaina uma lava le folafolaga a le Alii i faaaliga o ona po nei e faapea o le leo o auauna a le Alii o le siufofoga lava lea o le Alii (tagai MFF 1:38; 21:5; 68:4).

Ou te manao e faaopoopo atu ni lapataiga se lua e tatau ona tatou manatuaina e fesootai ma le faalagolago atu i le laina taua o le perisitua.

Muamua, e le suitulaga le laina o le perisitua i le manao mo le laina patino. Tatou te manaomia uma lava se molimau patino o le upumoni. A o atiina ae lo tatou faatuatua, tatou te faalagolago lava ma le tatau i upu ma le faatuatua o isi, e pei o o tatou matua, o faiaoga, po o taitai perisitua (tagai MFF 46:14). Ae afai tatou te faalagolago atoa lava i se taitai perisitua patino se tasi, po o se faiaoga mo la tatou molimau i le upumoni, nai lo le mauaina o lena molimau e ala mai i le laina patino, o le a faavavau ai lava ona lamatia i tatou i le le talitonu ma faatinoga a lena tagata. Pe a mauaina se malamalama faatagata matua po o se molimau o le upumoni, e le tatau la ona tatou faalagolago i se puluvaga faaletino i le va o i tatou ma le Tama Faalelagi.

Lona lua, e pei foi lava o le laina patino, e le mafai ona gaoioi atoa ma le tatau le laina o le perisitua mo lo tatou manuia sei vagana ua tatou agavaa ma usiusitai. Ua aoao mai le tele o mau e faapea pe afai tatou te tumau ai i le solia ma le matuia o poloaiga a le Atua, e “lafoaiina i [tatou] ai ona luma” (Alema 38:1). Pe a tupu lena mea, o lona uiga ua taofia ma le malosi le Alii ma Ana auauna i le tuuina mai o fesoasoaniga faaleagaga ma ua le mafai ai ona tatou maua mo i tatou lava.

Ua tuuina mai ia i tatou e le talafaasolopito se faataitaiga manino o le taua o le saunia o auauna a le Alii e fesootai ma le Agaga. Sa lei mafai e le Perofeta talavou, o Iosefa Samita ona faaliliu pe afai o ita pe le fiafia foi.

Fai mai Tavita Uitimera: “O se tasi o taeao a o sauni atu o ia e faaauau le faaliliuga, sa i ai se mea na tupu i le fale ma na le fiafia ai o ia. O se mea na faia e lona faletua o Ema. Sa ma o atu ma Oliva i le potu i luga o le fale, ma sa mulimuli sau Iosefa e toe faaauau le faaliliuga, ae sa le mafai ona ia faia se mea. Sa le mafai ona ia faaliliuina se upu se tasi. Sa ia toe alu atu i lalo, ma agai atu i fafo i le togalaau ma tatalo atu i le Alii; sa aluese atu pe tusa ma se itula—na toe foi mai i le fale, ma talosagaina le faamagaloga a Ema ona toe sau ai lea i luga i le mea sa ma i ai ma toe faaauau ai ma le lelei le faaliliuga. Sa lei mafai ona ia faia se mea sei vagana ai ina ua faamaualalo o ia ma faamaoni.”1

III. O Le Manaomia o Laina Uma e Lua

O le a ou faai’u atu i isi faataitaiga o le manaomia o laina uma e lua ua faavaeina e le Tama Faalelagi mo fesootaiga ma Lana fanau. E aoga uma ia laina e lua i Ona faamoemoega e aumai ai le tino ola pea ma le ola e faavavau o Lana fanau. O se tala mai tusitusiga paia anamua o lenei tulaga manaomia o loo maua i le apoapoaiga a Ietero (le tamā o le ava a Mose) e faapea e le tatau ia Mose ona soona faia ni mea. Sa faalagolago tagata i o latou taitai perisitua mai lava i le taeao seia po e “saili i le Atua” (Esoto 18:15) ma faapena foi ona “faamasino le tasi ma le tasi” (fuaiupu 16). E masani lava ona tatou matauina le auala na apoapoai atu ai Ietero ia Mose e tofia ni faamasino e taulimaina faafitauli patino (tagai fuaiupu 21–22). Ae na tuuina atu foi e Ietero le apoapoaiga ia Mose lea e faailoa mai ai le taua o le laina patino: “Ia e faamalamalama atu foi ia te i latou i faatonuga ma tulafono, ma faailo atu ia i latou le ala latou te savavali ai, ma mea e fai latou te faia” (fuaiupu 20; faaopoopo le faamamafa).

I se isi faaupuga, sa tatau ona aoaoina Isaraelu sa mulimuli ia Mose, e aua le aumaia fesili uma i lena taitai perisitua. E tatau ona latou malamalama i poloaiga ma saili musumusuga e maua ai vaifofo i le tele o faafitauli mo latou lava.

O mea na tutupu talu ai nei i le malo o Chile ua faailoa mai ai le manaomia o laina uma e lua.Sa matuai mafatia Chile i se mafuie faataumaoi. E toatele tagata o le tatou Ekalesia na leai ni fale; o nisi na maliliu tagata o o latou aiga. E toatele na leai se faamoemoe. Ona ua saunia le tatou ekalesia e tali atu i ia ituaiga o faalavelave na vave— ai ona maua —meaai, fale, ma isi fesoasoaniga. Sa faalogoina e le Au Paia i Chile le siufofoga o le Alii e ala mai i Lana Ekalesia ma ona taitai a o tali atu i o latou manaoga faaletino. Ae e tusa lava po o le a le aoga o le laina o le perisitua, sa lei lava lea. Sa manaomia e tagata taitoatasi ona saili atu i le Alii i le tatalo ma maua ai le savali tuusao o le toafimalie ma le taitaiga lea e oo mai e ala i le Agaga Paia ia i latou o e saili atu ma faalogo.

O la tatou galuega faafaifeautalai o le isi lea o faataitaiga o le manaomia o ia laina e lua. O alii ma tamaitai ua valaauina e avea ma faifeautalai ua agavaa ma ua naunau ona o aoaoga na latou maua e ala atu i le laina o le perisitua ma le molimau na latou maua e ala atu i le laina patino. Ua valaauina i latou e ala i le laina o le perisitua. I le avea ai la ma sui o le Alii ma i lalo o le taitaiga o Ana laina o le perisitua, latou te aoaoina ai tagata sailiili. E faalogo tagata faamaoni o loo saili atu i le upumoni ma ua faamalosia i latou e nei faifeautalai e tatalo ina ia iloa ai le moni o le savali mo i latou lava e ala i le laina patino.

O se faataitaiga mulimuli ua faailoa mai ai le auala e faaaoga ai nei aoaoga faavae i le mataupu o le pule o le perisitua i totonu o aiga ma le Ekalesia.2 O pule uma o le perisitua i le Ekalesia e faagaoioia i lalo o le taitaiga a lē o loo umiaina ki talafeagai o le perisitua. O le laina lea o le perisitua. Ae o le pule e pulefaamalumalu ai i le aiga—pe o le tamā pe na o se tina foi o i ai i le aiga—e faagaoioia lava i mataupu faaleaiga e aunoa ma le manaomia e aumai se faatagaga mai soo se tasi o umiaina ki o le perisitua. O le mea la lena e pei o le laina patino. E ao ona faagaoioia uma laina nei e lua i o tatou olaga faaleaiga ma i o tatou olaga patino pe afai e manaomia ona tatou tuputupu ae ma ausia le taunuuga ua faailoa mai i le fuafuaga a lo tatou Tama Faalelagi mo Lana fanau.

E tatau ona tatou faaaogaina uma le laina patino ma le laina o le perisitua i se tulaga paleni lelei e ausia ai le tuputupu ae aua o le faamoemoega lena o le olaga faaletino. Afai e faalagolago atoa lava faatinoga faalelotu patino i le laina patino, e soloiesea e le manatu o le tagata mo ia lava le taua o le pule paia. Afai foi e soona faalagolago tele faatinoga faalelotu patino i le laina o le perisitua, ona pagatia ai lea o le tuputupu ae o tagata taitoatasi. E manaomia e fanau a le Atua ia laina uma e lua e ausia ai o latou taunuuga e faavavau. Ua aoao mai e le talalelei toefuataiina ia laina uma e lua, ma ua aumai e le Ekalesia toefuataiina ia laina uma e lua.

Ou te molimau atu i le perofeta a le Alii, o Peresitene Thomas S. Monson, o lē oloo umia ki e pulea ai le laina o le perisitua. Ou te molimau atu i le Alii o Iesu Keriso, o lana ekalesia lenei. Ma ou te molimau atu foi i le talalelei toefuataiina, lea e mafai e i tatou uma ona iloa ona upumoni e ala i le laina patino taua i lo tatou Tama Faalelagi. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
    1. Mai le “Letter from Elder W. H. Kelley,” The Saints’ Herald, Mar. 1, 1882, 68. O se lipoti tali tutusa o loo ta’ua foi i le B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:131.

    2. Tagai Dallin H. Oaks, “Pule o le Perisitua i le Aiga ma le Ekalesia,” Liahona, Nov. 2005, 24–27.