பிரதான நேவிகேஷனைத் தவிர்க்கவும்

October 2010 General Conference