Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2011 | O Se Molimau Ola

O Se Molimau Ola

Aperila 2011 Konafesi Aoao

O le molimau e manaomia ai le faafailelega a le tatalo o le faatuatua, o le galala mo le upu a le Atua i tusitusiga paia, ma le usiusitai i le upumoni ua tatou mauaina.

O’u tuafafine talavou pele, o outou o le faamoemoe susulu o le Ekalesia a le Alii. O lo’u faamoemoega i le po nei, o le fesoasoani lea ia te outou ia talitonu i ai. Afai e mafai ona avea lena talitonuga o se molimau loloto mai le Atua, o le a tosi ai foliga o a outou filifiliga i aso ma itula taitasi. O mea foi la e ono foliga mai ia te outou o ni filifiliga laiti, o le a taitai atu ai outou e le Alii i le fiafia tou te mananao ai. O a outou filifiliga, o le a mafai ai ona Ia faamanuiaina isi e le mafaitaulia.

O la outou filifiliga tatou te mafuta i le po nei, o se faataitaiga lea o filifiliga e taua. E silia ma le miliona tamaitai talavou, o tina ma taitai sa valaaulia. Mai isi mea uma sa mafai ona outou filifilia e fai, o lea ua outou filifili tatou te mafuta. Na outou faia lena mea ona o o outou talitonuga.

O oe o se tagata talitonu i le ekalesia a Iesu Keriso. Ua lava lou talitonu ua e sau ai e te faalogologo i Ana auauna, faatasi ai ma le faatuatua ua lava e faamoemoe ai o le a i ai se mea e te faalogo i ai pe lagonaina, e te agai atu ai i se olaga e sili atu. Sa e lagonaina i lou loto, o le mulimuli iaIesu Keriso o le ala lea i le fiafia e sili atu.

Atonu e te lei iloaina lena mea o se filifiliga mautinoa taua tele. Atonu na e maua se lagona e fia faatasi ma uo po o le aiga. Atonu sa na ona e tali atu lava i ai i le agalelei o se tasi sa valaaulia oe e te sau. Peitai, tusa lava foi pe e te le’i matauina, sa e lagonaina se i’uleo tau le lagona o le valaaulia a le Faaola: “Sau, mulimuli mai ia te au.”1

I le itula ua tatou mafuta ai nei, ua faalolotoina e le Alii lou talitonuga ia te Ia ma ua faamalosia lau molimau. Ua tele atu mea ua e faalogo i ai nai lo upu ma musika. Ua e lagonaina le molimau a le Agaga i lou loto o loo i ai perofeta soifua i le fogaeleele i le Ekalesia moni a le Alii, ma o loo i ai le ala i le fiafia i Lona malo. Ua tuputupu ae lau molimau e na o le pau lenei o le Ekalesia moni ma leola i le fogaeleele i ona po nei.

Tatou te lei lagonaina tonu le mea e tasi. O nisi o se molimau a le Agaga o Thomas S. Monson o se perofeta a le Atua. O nisi, o le faamaoni, mama, ma le faia o mea lelei i tagata uma o uiga moni lava ia o le Faaola. Ma o loo aumai ai ma se naunautaiga tele e avea e faapei o Ia.

Ua tofu outou uma ma se manao ia faamalosia lau molimau i le talalelei a Iesu Keriso. Sa mafai ona silafia e Peresitene Polika Iaga i le tele o tausaga ua mavae mea sa outou manaomia. O ia o se perofeta a le Atua, ma faatasi ai ma se vaaiga faaperofeta i le 142 tausaga ua mavae, na ia vaai ai i mea tou te manaomia. O ia o se tama alofa ma se perofeta sa soifua.

Sa mafai ona ia vaaia faatosinaga a le lalolagi i ona afafine. Na ia vaaia ua toso ese atu e faatosinaga a le lalolagi i latou mai le ala o le Alii i le fiafia. I lona taimi, sa aumaia taitasitasi na faatosinaga e le ala o nofoaafi e fesopoai ai konetineta ma fesootai atu ai i Au Paia i nuu mamao ma le puipuia i le lalolagi.

Atonu e lei silasila o ia i tekinolosi ofoofogia o ona po nei, lea e mafai ona e uuina se masini i lou lima ma filifili e fesootai atu i manatu ma tagata e le mafaitaulia i le lalolagi. Peitai, na ia vaaia le taua o ona afafine ma outou ia faia a latou filifiliga mai se molimau e mamana e uiga i se Atua soifua alofa ma Lana fuafuaga o le fiafia.

O lana fautuaga faaperofeta ma le musuia lenei mo ona afafine ma outou i taimi uma.

Ua i ai lea i le fatu o la’u savali i le po nei. Na ia saunoa i se potu i lona maota lea e le atoa se maila mai le nofoaga o loo alu atu ai nei lenei savali i afafine o le Atua i atunuu i le salafa o le lalolagi: “Ua manaomia e afafine talavou o Isaraelu ona maua se molimau ola o le upumoni.”2

Ona ia faavaeina lea o se asosi a tamaitai talavou lea ua avea nei ma mea ua faaigoaina nei i le Ekalesia a Iesu Keriso, o “Tamaitai Talavou.” Ua outou lagonaina i le po nei nisi o aafiaga matagofie o lana filifiliga na faia i lena Aso Sa i le afiafi i le potu malolo o lona maota.

E silia ma le selau tausaga mulimuli ane, a ua i ai le manao o afafine o Isaraelu i le lalolagi atoa mo se molimau ola o le upumoni mo i latou lava. I le taimi nei ma aso uma o totoe o outou olaga, o le a outou manaomia lena molimau ola ma le faatupulaia e faamalolosia ai outou ma taitai ai lo outou ala i le ola e faavavau. O lena foi molimau o le a avea ma auala e auina atu ai le malamalama o Keriso i o outou tuagane ma uso i le lalolagi atoa ma augatupulaga uma.

Ua outou iloa mai o outou aafiaga le uiga o se molimau. Sa aoao mai e Iosefa Filitia Samita o se molimau “o se malamalama faamautinoa e tuuina mai e ala i se faaaliga i se tagata e saili ma le lotomaulalo i le upumoni.” Na ia ta’ua le Agaga Paia o le e aumaia lena faaaliga, “E matua maoae lona mana faamautinoa e le mafai ai ona tuua se faaletonu i le mafaufau pe a fetalai mai le Agaga. Na o le pau lea o le ala e mafai moni ai e se tagata ona iloa o Iesu o le Keriso ma e moni lana talalelei.”3

Ua outou lagonaina lena musumusuga mo outou lava. Atonu na faamautu ai se vaega se tasi o le talalelei e pei ona faia moau i le po nei. Ina ua ou faalogo i upu mai le mataupu faavae lona sefulutolu o le faatuatua e uiga i le “faamaoni, amiotonu, nofo mama, ma le agalelei” o a’u lava lea na fai mai i ai, e faapei o le Alii o loo fetalaia mai. Sa ou toe lagonaina ai o Ona uiga faaleatua na. Sa ou lagonaina o Iosefa Samita o Lana perofeta. Ia te au lava la, sa le na o ni upu.

Sa ou vaai atu ai faalemafaufau i auala pefua o Iutaia ma le Faatoaga o Ketesemane. Sa oulagonaina i lo’u loto, foliga o le tootuli ai e faapei ona faia e Iosefa i luma o le Tama ma le Alo i se vao o laau i Niu Ioka. Sa le mafai ona ou iloa atu se malamalama e sili atu i le susulu o le la i le aoauli e pei ona ia vaai i ai, ae sa ou lagonaina le mafanafana ma le ofoofogia o se molimau.

O le a oo atu le molimau ia te oe i fasi mea a o faamautuina vaega o le upumoni atoa o le talalelei a Iesu Keriso. Mo se faataitaiga, a e faitau ma mafaufau i lou loto i le Tusi a Mamona, o le a foliga mai e fou ia fuaiupu na e faitauina muamua ma aumaia ai ni manatu fou. O le a tuputupu lautele a’e ma loloto lau molimau a o faamautuina e le Agaga Paia e moni. O le a faalauteleina lau molimau ola pe a e suesue, tatalo, ma mafaufau loloto i tusitusiga paia.

O le faamatalaga aupito sili mo a’u o le ala e maua ai ma tausisia lenei molimau ola, ua uma ona ou ta’ua. O loo maua i le mataupu lona 32 o le Alema i le Tusi a Mamona. Atonu ua faatele ona e faitauina. Ou te maua ai se malamalama fou i taimi uma lava ou te faitauina ai. Sei o tatou toe iloiloina le lesona i le po nei.

Ua aoaoina i tatou i na fuaitau musuia e amata la tatou sailiga mo le molimau i se “faatuatua itiiti” ma se manao ina ia ola.4 O le po nei ua outou lagonaina le faatuatua ma lena manao a o outou faalogologo i lauga faagaeetia loto e uiga i le agalelei o le Faaola, o Lona faamaoni, ma le mama a’ia’i o Ana poloaiga ma le Togiola ua faia mo i tatou.

O lea la, ua uma ona toto se fatu o le faatuatua i lou loto. Atonu sa e lagonaina le faateleina o lou loto lea na folafola mai i le Alema. Na ou maua.

Peitai, e pei o se laau ua tupu, e tatau ona faafailele ne’i mamae. O tatalo faifai pea o le faatuatua mai le loto, e taua ma o mea ia e manaomia e fafaga ai. O le usitai i le upumoni ua e mauaina, o le a faaolaola ai le upumoni ma faamalosia ai. O le usiusitai i poloaiga o se vaega o meaai e tatau ona e tuuina atu i lau molimau.

Ia e manatua le folafolaga a le Faaola: “Ai se tasi e fia fai lona finagalo, e iloa ai e ia le mataupu, pe mai le Atua, pe ou te tautala fua lava a’u.”5

Na aoga lena ia te au, ma o le a aoga foi ia te oe. O se tasi o aoaoga faavae o le talalelei sa aoaoina ai au a o ou talavou, o le meaalofa e aupito silisili i lo meaalofa uma a le Atua, o le ola e faavavau.6 Sa ou aoaoina e faapea, o se vaega o le ola e faavavau o le ola faatasi lea i le alofa i aiga e faavavau.

Mai le taimi muamua sa ou faalogo ai i na upumoni ma sa faamautu mai i lo’u loto, sa ou lagonaina ai o la’u matafaioi le faia o filifiliga uma e mafai ona ou faia e taumamao ai mai fefinauaiga ma saili le filemu i lo’u aiga ma lo’u fale.

Ua na o le ola lava pe a mavae lenei olaga e mafai ai ona ou olioli i le atoaga o lena faamanuiaga silisili, o le ola e faavavau. Ae e ui lava i luitau o lenei olaga, ua ou maua ni nai vaaiga pupuu i foliga e mafai ona i ai lo’u aiga i le lagi. Mai i na aafiaga, ua tuputupu ae ai ma faamalosia la’u molimau i le moni o le mana o faamauga o loo faaaogaina i totonu o malumalu.

O le matamata atu i o’u afafine e toalua a o papatiso i totonu o le malumalu mo o la augatama, na ta’a’ina atu ai lo’u loto ia i la’ua ma na augatama na matou mauaina o latou igoa. O le folafolaga a Elia e faapea o le a liliu atu loto o le tasi i le isi i aiga, ua toina mai ia i tatou.7 O le mea lea, o le faatuatua ia te au ua avea ma malamalama mautinoa, e pei ona folafola mai ia i tatou i le Tusi a Alema.

Ua ou iloa se vaega o le olioli na lagonaina e o’u augatama ina ua afio atu le Faaola i le lalolagi o agaga ina ua maea Lana misiona i le olaga nei. O le faamatalaga lenei o loo i le Mataupu Faavae ma Feagaiga:

“Sa olioli le au paia i lo latou togiolaina, ua tootuli foi o latou tulivae ma ta’uta’u atu o le Alo o le Atua o lo latou Togiola ma le Puluvaga nai le oti ma filifili o seoli.

“Sa fepulafi o latou foliga ma sa lafoia le pupula o le Alii i o latou luga, ma ua latou fai viiga i lona suafa paia.”8

Na oo mai o’u lagona o lo latou olioli mai lo’u galue ai i la’u molimau e faapea, o le folafolaga a le Alii i le ola e faavavau e moni. O lena molimau sa faamalosia i lo’u filifili e galue ai e pei ona folafola mai e le Faaola.

Sa Ia aoao mai foi e le gata ina filifili ia usiusitai, ae e tatau foi ona tatou ole atu i le tatalo mo se molimau i le upumoni. Sa aoao mai e le Alii lena mea ia i tatou i Lana poloaiga e tatalo e uiga i le Tusi a Mamona. Na Ia fetalai e ala mai i Lana perofeta o Moronae:

“Faauta, ou te apoapoai atu ia te outou, pe a outou faitau nei mea, afai e tusa ma le poto o le Atua tou te faitau ai, ia outou manatua le finagalo alofa o le Atua i le fanauga a tagata, e afua i le faiga o Atamu, a e oo lava i le aso tou te maua ai nei mea, ina ia mafaufau i ai i o outou loto.

“Pe a maua e outou nei mea, ou te apoapoai atu ia te outou, ia outou ole atu i le Atua, le Tama Faavavau, i le suafa o Iesu Keriso, pe le moni ea nei mea; afai tou te ole atu ai ma le loto faamaoni, ma le manatu tonu i ai, ma le faatuatua ia Keriso, na te faaalia le tonu ia te outou i le mana o le Agaga Paia.

“O le mana foi o le Agaga Paia tou te iloa ai le tonu i mea uma lava.”9

Ou te faamoemoe ua outou faamaonia uma lena folafolaga mo oe lava ia, pe o le a e faia foi i se taimi lata mai. Atonu o le a le oo mai le tali i se aafiaga se tasi ma le mamana faaleagaga. Ia te au lava ia na oo filemu mai muamua. Ae o taimi taitasi ou te faitau ai ma tatalo e uiga i le Tusi a Mamona, ua atili ai ona oo mai ma le malosi naua.

Ou te le faalagolago i le mea na tupu i aso ua mavae. Ina ia tausi maluina la’u molimau ola o le Tusi a Mamona, e tele ina ou tāpā le folafolaga a Moronae. Ou te le faataigamalieina lena faamanuiaga o se molimau faapea o se aia tatau e tumau.

O le molimau e manaomia ai le faafailelega a le tatalo o le faatuatua, o le galala mo le upu a le Atua i tusitusiga paia, ma le usiusitai i le upumoni ua tatou mauaina. E i ai le tulaga matautia i le faatalale i le tatalo. E i ai le tulaga matautia i a tatou molimau i le na o le suesue ma le faitauina o tusitusiga paia ae le o i ai le loto. O ni meaai ia e tatau ai mo a tatou molimau.

Ia outou manatua le lapataiga mai ia Alema:

“Ae peitai, afai tou te tuu tiai le laau, a e le manatua foi e tausi i ai, faauta, e le mau aa, pe a oo mai le vevela o le la ma mu ai ona ua leai ni aa, ona magumagu ai lea, tou te liaiina foi ma tiai.

“E le faapea ona ua le lelei le fatu, pe ona ua le manaomia ona fua; a e peitai, e faapea ona ua lafulafua lo outou laueleele, ua outou le tausia foi le laau, o le mea lea e le mafai ai ona outou maua ona fua.”10

O le taumamafa i le Upu a le Atua, tatalo ma le loto, ma le usiusitai i poloaiga a le Alii e tatau ona faaaogaina tutusa ma ia faifai pea mo lau molimau ina ia ola ai ma manuia. O i tatou uma lava e i ai tulaga e le oo i ai lo tatou malosi, e faalavelaveina ai la tatou mamanu o le suesueina o tusitusiga paia. Atonu e i ai ni taimi tatou te filifili ai ona o se mafuaaga, tatou te le tatalo ai. Atonu e i ai ni poloaiga tatou te filifili i se taimi e faagalogalo.

Ae o le a le to maia ia te oe lou manao mo se molimau ola, pe afai e galo ia te oe le lapataiga ma le folafolaga o loo i le Alema:

“E faapea foi, pe afai tou te le tausia le upu, ma faatalitali ma le faatuatua i ona fua, tou te le mafaia e faavavau ona tau mai le fua o le laau o le ola.

“Ae peitai, afai tou te tausia le upu, ioe, tausi le laau pe a amata ona tupu, i lo outou faatuatua, ma le filiga tele, ma le onosai, ma le faatalitali i ona fua, e mau aa; faauta foi e avea ai ma laau e tupu ae i le ola faavavau.

“Ona o lo outou filiga foi, ma lo outou faatuatua, ma lo outou onosai e tausi a’i le upu, ina ia mauaa i totonu ia te outou, faauta, e sau aso tou te tauina ai ona fua ua sili ona taua, ua suamalie, ua sili ona pa’epa’e i mea uma ua papa’e; ioe, ua sili ona mama i mea uma ua mama. Tou te aai foi i lenei fua seia maoona lava outou, ina ia le fia aai outou, pe fia inu.

“Ona … outou selesele ai lea ole taui o lo outou faatuatua, ma lo outou filifiliga, ma lo outou faato’ato’a, ma lo outou onosai, ina o faatalitali seia fua mai le laau i ona fua mo outou.”11

O upu o i ai i lena mau, “faatalitali seia fua mai,” sa taialaina ai aoaoga sa outou mauaina i lenei afiafi. O le mafuaaga lena na faasino atu ai o outou mata i se aso i le lumanai i se potu mo faamauga i le malumalu. O le mafuaaga lena na fesoasoani atu ai ina ia outou vaai faalemafaufau i le po nei, i filifili e le motu o le malamalama o loo atagia i faaata i luga o puipui o se potu mo faamauga, lea e mafai ai ona e faaipoipo i se malumalu o le Atua.

Afai e mafai ona e faatalitali atu mo se aso faapena faatasi ai ma se manao ua lava e maua mai i se molimau, o le a faamalosia oe e tetee atu i faaosoosoga a le lalolagi. O taimi taitasi e te filifili ai e taumafai e ola atili e faapei o le Faaola, o le a faamalosia lau molimau. O le a i ai se taimi e te iloa ai e oe lava ia o Ia lava o le malamalama o le lalolagi.

O le a e lagonaina le malamalama ua faatupulaia i lou olaga. O le a le oo mai e aunoa ma se taumafaiga. Ae o le a oo mai a o tuputupu a’e lau molimau ma sa e filifili e faafaileleina. O le folafolaga lenei mai le Mataupu Faavae ma Feagaiga: “O mea mai le Atua o le malamalama lava ia; o lē talia foi le malamalama, ma tumau pea i le Atua, e faateleina atu i ai le malamalama; ma e tuputupu pea le pupula o lea malamalama seia oo mai le aso e atoatoa ona lelei.”12

O le a avea oe ma se malamalama i le lalolagi pe a e faasoa atu lau molimau i isi. O le a e faasusulu atu i isi le malamalama o Keriso i lou olaga. O le a saunia e le Alii auala mo lena malamalama e pa’i atu ai ia i latou e te alofa i ai. O le faatuatua foi ma molimau tuufaatasi a Ona afafine, o le a pa’i atu ai le Atua ma Lona malamalama i olaga o le fia miliona i Lona malo i le lalolagi atoa.

O loo i ai i lau molimau ma au filifiliga le faamoemoe o le Ekalesia ma tupulaga o le a mulimuli mai i au faataitaiga o le faalogo ma talia le valaaulia a le Alii: O Mai Ma Mulimuli Mai ia te Au” E silafia oe e le Alii ma e alofa ia te oe.

Ou te tuu atu o’u alofaaga ma la’u molimau ia te outou. O outou o afafine o se Tama alofa ma o loo soifua i le Lagi. Ou te iloa o Lona Alo toetu o Iesu Keriso, o le Faaola ma le Malamalama o le Lalolagi. Ma ou te molimau atu na auina mai e le Agaga Paia savali ia te outou i le po nei e faamautu ai le upumoni i outou loto. O Peresitene Thomas S. Monson o se perofeta soifua a le Atua. Ou te molimau atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. Luka 18:22.

  2. Brigham Young, in A Century of Sisterhood: Chronological Collage, 1869–1969 (1969), 8.

  3. Iosefa Filitia Samita, Answers to Gospel Questions, tuu faatasia e Joseph Fielding Smith Jr., 5 voluma (1957–66), 3:31.

  4. Tagai Alema 32:27.

  5. Ioane 7:17..

  6. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 14:7.

  7. Tagai Malaki 4:5–6; Iosefa Samita—Talafaasolopito 2:38–39.

  8. Mataupu Faavae ma Feagaiga 138:23–24.

  9. Moronae 10:3–5.

  10. Alema 32:38–39..

  11. Alema 32:40–43.

  12. Mataupu Faavae ma Feagaiga 50:24.