Bỏ qua điều hướng chính
Tháng Tư 2011 | Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2010

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2010

Tháng Tư 2011 Đại Hội Trung Ương

Kính gửi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Kính thưa Các Anh Em: Hội Đồng Chi Dụng Tiền Thập Phân cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của Giáo Hội, như đã được quy định bởi điều mặc khải trong tiết 120 của sách Giáo Lý và Giao Ước. Hội đồng này gồm có Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa. Hội đồng này chấp thuận các ngân quỹ cho các phòng sở, những việc điều hành và những khoản chi dụng liên hệ với các đơn vị tôn giáo của Giáo Hội. Các phòng sở của Giáo Hội chi dùng ngân quỹ đúng theo các ngân sách đã được chấp thuận và đúng theo các chính sách cũng như thủ tục của Giáo Hội.

Sở Kiểm Toán Giáo Hội được quyền kiểm soát tất cả các hồ sơ cũng như hệ thống cần thiết để đánh giá công việc kiểm toán thích hợp với những số đóng góp và chi tiêu của ngân quỹ cùng bảo vệ tài sản của Giáo Hội. Sở Kiểm Toán Giáo Hội biệt lập với tất cả các phòng sở cũng như các phần hành khác của Giáo Hội, và các nhân viên kiểm toán gồm có các kế toán viên chuyên nghiệp, kiểm toán viên nội vụ chuyên nghiệp, kiểm toán viên hệ thống tin học chuyên nghiệp và chuyên gia có giấy phép hành nghề khác.

Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở Kiểm Toán Giáo Hội nghĩ rằng, về tất cả mọi phương diện, những số đóng góp nhận được, ngân quỹ chi tiêu cùng tài sản của Giáo Hội trong năm 2010 đã được ghi chép và quản lý đúng theo những thực hành kế toán thích hợp, theo ngân sách đã được chấp thuận, cũng như theo các chính sách và thủ tục của Giáo Hội.

Xin trân trọng đệ trình,

Sở Kiểm Toán Giáo Hội

Robert W. Cantwell

Giám Đốc Điều Hành