ยามเราจากกัน

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

Second Counselor in the Young Women General Presidency


ไม่มีใครเข้าใจความสำคัญอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำเพื่อเราในเกทเสมนี แต่ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระองค์ทุกวันในชีวิตข้าพเจ้าสำหรับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์
 

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าตื้นตันใจเมื่อการประชุมใหญ่สิ้นสุด เรารู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างมากมาย ข้าพเจ้าและสมาชิกศาสนจักรกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม รวมถึงผู้สวดอ้อนวอน ขอให้เราระลึกถึงข่าวสารที่เราได้ยินตลอดไป เมื่อเราได้รับนิตยสาร Ensign และ เลียโฮนา ซึ่งจะมีข่าวสารเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้เราอ่านและศึกษาข่าวสารดังกล่าว

อีกครั้งที่ดนตรีของทุกภาคการประชุมไพเราะจับใจ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณเป็นการส่วนตัวต่อผู้ที่เต็มใจให้เราได้ชื่นชมพรสวรรค์ของพวกเขา สร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เราพร้อมๆ กัน

เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งได้รับเรียกสู่ตำแหน่งใหม่ระหว่างการประชุมใหญ่นี้โดยการยกมือ เราต้องการให้พวกเขาทราบว่าเรารอคอยที่จะทำงานกับพวกเขาในอุดมการณ์ของพระอาจารย์

ข้าพเจ้ารักและขอบคุณที่ปรึกษาผู้อุทิศตนของข้าพเจ้า ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์และประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ท่านทั้งสองคือบุรุษแห่งปัญญาและความเข้าใจ การรับใช้ของพวกท่านมีค่าหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้ารักและสนับสนุนพี่น้องชายแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง พวกท่านรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และพวกท่านอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้แก่งาน ข้าพเจ้ารักสมาชิกแห่งโควรัมสาวกเจ็ดสิบและฝ่ายอธิการควบคุมเช่นกัน

เราเผชิญการท้าทายมากมายในโลกปัจจุบัน แต่ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงใส่พระทัยเรา พระองค์ทรงรักเราแต่ละคนและจะประทานพรเราขณะที่เราแสวงหาพระองค์ผ่านการสวดอ้อนวอนและพยายามรักษาพระบัญญัติของพระองค์

เราคือศาสนจักรที่ออกไปทั่วโลก สมาชิกภาพของเรามีอยู่ทั่วโลก ขอให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศที่เราอาศัยอยู่และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในชุมชนของเรา จงแสดงน้ำใจต่อผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นเดียวกับผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับเรา ขอให้เราเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทำสิ่งใดก็ตาม

ขอขอบคุณที่ท่านสวดอ้อนวอนให้ข้าพเจ้า พี่น้องทั้งหลาย และให้แก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักร เราขอบคุณท่านอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกสิ่งที่ท่านทำเพื่อส่งเสริมงานของพระเจ้า

เมื่อท่านเดินทางกลับบ้าน ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอพรจากสวรรค์สถิตกับท่าน

บัดนี้ ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ ข้าพเจ้าขอแบ่งปันความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและสำหรับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในอีกสามสัปดาห์ โลกชาวคริสต์จะเฉลิมฉลองอีสเตอร์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะไม่มีใครเข้าใจความสำคัญอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำเพื่อเราในเกทเสมนี แต่ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระองค์ทุกวันในชีวิตข้าพเจ้าสำหรับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์เพื่อเรา

ในวาระสุดท้ายพระองค์จะทรงทอดทิ้งก็ได้ แต่พระองค์ไม่ทรงทำเช่นนั้น พระองค์เสด็จลงต่ำกว่าสิ่งทั้งปวงเพื่อพระองค์จะทรงช่วยสิ่งทั้งปวงให้รอด ในการทำเช่นนี้ พระองค์ประทานชีวิตแก่เราเกินกว่าการดำรงอยู่ในความเป็นมรรตัยนี้ พระองค์ทรงไถ่เราจากการตกของอาดัม

ในห้วงลึกของจิตวิญญาณ ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระองค์ พระองค์ทรงสอนเราว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์ทรงสอนเราว่าจะสิ้นชีวิตอย่างไร พระองค์ทรงรับประกันความรอดของเรา

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าของแบ่งปันถ้อยคำอันน่าประทับใจ เขียนโดยเอมิลี แฮร์ริส ซึ่งอธิบายความรู้สึกของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีสำหรับอีสเตอร์ที่จะมาถึง

ผ้าป่านที่เคยห่อพระองค์นั้นว่างเปล่า
วางพับไว้ที่นั่น
ขาว สะอาด ดูเหมือนใหม่
ประตูเปิดค้างไว้
ศิลากลิ้งออกไป
และข้าพเจ้าแว่วได้ยินเหล่าเทพร้องเพลงสรรเสริญ
ผ้าป่านห่อพระองค์ไว้ไม่ได้
ศิลาปิดกั้นพระองค์ไว้ไม่ได้
ถ้อยคำสะท้อนก้องกังวานผ่านถ้ำหินปูนอันว่างเปล่า
“พระองค์หาได้ประทับที่นี่ไม่”
ผ้าป่านที่เคยห่อพระองค์ไว้ บัดนี้เปล่า
วางพับไว้ที่นั่น
ขาว สะอาด ดูเหมือนใหม่
โอ ฮาเลลูยา ผ้าป่านว่างเปล่า1

ขออำนวยพรท่าน พี่น้องทั้งหลาย ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน

แสดงข้ออ้างอิง

  1.  

    1. Emily Harris, “Empty Linen,” New Era, Apr. 2011, 49.