Bỏ qua điều hướng chính
Tháng Tư 2011 | Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2010

Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2010

Tháng Tư 2011 Đại Hội Trung Ương

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo thống kê sau đây của Giáo Hội cho năm 2010. Tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2010, đã có 2.896 giáo khu, 340 phái bộ truyền giáo, 614 giáo hạt, 28.660 tiểu giáo khu và chi nhánh.

Tổng số tín hữu của Giáo Hội vào cuối năm 2010 là 14.131.467.

Có 120.528 trẻ em mới được ghi vào hồ sơ trong Giáo Hội và 272.814 người cải đạo chịu phép báp têm trong năm 2010.

Con số những người phục vụ truyền giáo toàn thời gian vào cuối năm này là 52.225.

Con số những người truyền giáo phục vụ trong Giáo Hội là 20.813, nhiều người trong số họ sống ở nhà và được kêu gọi hỗ trợ một số nhiệm vụ khác nhau trong Giáo Hội.

Bốn đền thờ được làm lễ cung hiến trong năm: Đền Thờ Vancouver British Columbia ở Canada; Đền Thờ Gila Valley Arizona ở Hoa Kỳ; Đền Thờ Cebu City Philippines; và Đền Thờ Kyiv Ukraine.

Đền Thờ Laie Hawaii ở Hoa Kỳ được làm lễ tái cung hiến vào năm 2010.

Tổng số các đền thờ hiện đang hoạt động trên khắp thế giới là 134.

Các Cựu Chức Sắc Có Thẩm Quyền Trung Ương của Giáo Hội và Các Tín Hữu Quan Trọng Khác đã Qua Đời Kể Từ Đại Hội Tháng Tư Năm Ngoái

Các Anh Cả W Grant Bangerter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringger, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staheli, và Richard B. Wirthlin,là các cựu thành viên của Các Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi;Barbara B. Smith, cựu chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ;Ruth H. Funk, cựu chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ;Norma Jane B. Smith, cựu cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ;Helen Fyans, góa phụ của Anh Cả J. Thomas Fyans, một Vị Thẩm Quyền Trung Ương danh dự;Arnold D. Friberg, họa sĩ;J. Elliot Cameron, cựu ủy viên giáo dục của Giáo Hội.