Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2011 | “Alii [ma Tamaitai] Pe Faapefea La Outou Amio e Tatau Ai?”

“Alii [ma Tamaitai] Pe Faapefea La Outou Amio e Tatau Ai?”

Aperila 2011 Konafesi Aoao

Talosia ia faamanuiaina a outou taumafaiga i le atiina ae o uiga faa-Keriso, ina ia mafai ona iloa Ona fofoga i o tatou foliga ma faaalia Ona uiga i a tatou amioga.

“O le avea ai, po o le le avea [ma tagata e tatau ai]” o le mea moni o se fesili lelei tele.1 Sa tuuina mai e le Faaola le fesili i se auala e sili atu ona o’oo’o, ua avea ai o se fesili taua tele faaleaoaoga faavae mo i tatou uma taitoatasi: “O a ituaiga alii [ma tamaitai] e tatau ona avea ai i tatou? E moni ou te fai atu ia te outou, e pei lava o A’u nei” (3 Nifae 27:27; faaopoopo le faamamafa). O le faaaogaaga o le veape o le tagata muamua i le taimi nei e avea ai o le O A’u. Ua Ia valaauina i tatou e tauave i o tatou luga Lona suafa ma Lona natura.

Ina ia avea e pei ona i ai o Ia e tatau ai foi ona tatou faia mea na Ia faia: “E moni, e moni, ou te fai atu ia te outou, o la’u talalelei lenei; ua outou iloa foi mea e tatau ona outou faia i la’u ekalesia; aua o galuega na outou vaai i ai ua ou faia ia faia” foi e outou” (3 Nifae 27:21; faaopoopo le faamamafa).

O le ia avea ai ma le ia faia e le mafai ona tuueseeseina. I le avea ai o ni aoaoga faavae e faalagolago le tasi i le isi, ua faamalosia ma uunaia ai e le tasi le isi. Mo se faataitaiga, o le faatuatua e musuia ai se tagata e tatalo, ae o le tatalo foi e faamalosia ai le faatuatua o se tagata.

E masani ona tausalaina e le Faaola i latou o e sa faia e aunoa ma le avea—ma ta’uina i latou o tagata pepelo: “Ua vivii mai lenei nuu ia te a’u i o latou laugutu, a o latou loto ua taumamao ia te a’u” (Mareko 7:6. O le faia ae le avea ai ma tagata e tatau ai, o le pepelo lea, po o le faafoliga e avea ma se tagata e le o ia moni lea—o se faafiapoto.

I le isi itu o le avea ai e aunoa ma le faia e le aoga lea, e pei foi o le “faatuatua, pe afai e le i ai galuega, e mate lava ia ina ua na o ia” (Iakopo 2:17; faaopoopo le faamamafa). O le lelei e aunoa ma le faia moni o mea lelei—o se faa’ole’ole lea ia te oe lava, ua e talitonu ia te oe lava e te lelei, ona e lelei mea na e te faamoemoe i ai.

O le faia e aunoa ma le avea ai ua faaali atu ai e le—pepelo—se vaaiga sese i isi, ae o le avea ai e aunoa ma le faia ua faaalia ai se vaaiga sese i le tagata lava ia.

Na aoai e le Faaola ia tusiupu ma Faresaio ona o lo latou pepelo: “Oi talofa ia te outou tusiupu ma faresaio, tagata pepelo! Ua outou avatu mea e sefulu ai”—o se mea na latou faia—“o le mili ma le aneto, ma le kumina, a ua tuu e outou o mea silisili o i le tulafono, o le amiotonu, ma le alofa, ma le faamaoni” (Mataio 23:23). Pe i se isi faaupuga, Sa le mafai ona avea i latou ma tagata sa tatau ona avea ai.

E ui sa Ia viia le taua o le faia, ae sa ta’ua e le Faaola le avea ai o se “mea silisili.” O le taua sili atu o le avea ai o loo faaalia i faataitaiga nei:

  • O le ulu ifo i le vai o le papatisoga o se mea tatou te faia O le avea ai lea e tatau ona muamua o le faatuatua ia Iesu Keriso ma le i ai o se suiga tele o le loto.

  • O le taumamafa i le faamanatuga o se mea tatou te faia. O le avea ai ma se tagata agavaa e taumafa i le faamanatuga o se mea e silisili ma sili atu ona taua.

  • O le faauuina i le perisitua o se faatinoga po o le faia. Ae peitai, o le mea silisili, o le mana lea o loo i le perisitua lea e faavae “i mataupu faavae o le amiotonu” (MFF 121:36), po o le avea ai.

O le toatele o i tatou, tatou te faia ni lisi o mea e fai e faamanatu ai mea tatou te mananao e faataunuuina. Ae e seasea lava i ai ni lisi ia avea ai. Aisea? O mea e fai o gaoioiga po o faatinoga e mafai ona maka faasa’o i le lisi pe a uma ona fai Ae, o le ia avea ai, e le taitai uma ona fai. E le mafai ona e maua ni maka faasa’o [ua maea] i se lisi ia avea ai. E mafai ona ou aveina lo’u toalua mo se afiafi matagofie i le Aso Faraile nei, o se mea lea e fai. Ae o le avea ai ma se toalua lelei e le o se mea lea e tupu; e tatau ona avea ma se vaega o lo’u natura—o’u uiga po o lo’u ituaiga tagata.

I le avea ai ma se matua, o le a le taimi e mafai ai ona ou maka faasa’o se tamaitiiti mai la’u lisi [o mea ua] uma ona fai? E le mafai ona uma le avea ai o i tatou ma ni matua lelei. Ma ina ia avea ma ni matua lelei, o le tasi o mea aupito taua e mafai ona tatou aoao atu i a tatou fanau o le auala ia avea atili ai e pei o le Faaola.

O le avea ai e faapei o Keriso e le mafai ona vaaia, ae o le malosiaga musuia ia o loo i tua atu o mea tatou te faia,, ia e mafai ona vaaia. Mo se faataitaiga, a fesoasoani se matua i se tamaitiiti e aoao ia iloa savali, ua tatou vaaia le faia e matua o mea e pei o le faatu lelei ma le viia o le la tama. O nei mea e fai e faaalia ai le alofa i o laua loto lea e le vaaia, ma le faatuatua ma le faamoemoe e le o vaaia i gafatia o le la tama. O lea aso ma lea aso e faaauau ai lava a laua taumafaiga—o faamaoniga ia o avea ai e le mavaaia, o le faapalepale ma le filiga.

Talu ai o le avea ai e mafua mai i le faia, ma o le uunaiga lea i tua atu o le faia, o le aoaoina atu o le avea ai, o le a sili atu ona aoga i le faaleleia atili o amio, nai lo le taulai atu i le faia e faapea o le a faaleleia atili ai amio.

Pe a le usiusitai tamaiti, faapea la e tauupu le tasi ma le isi, e masani lava ona ese le itu e agai i ai la tatou aoaiga i le mea sa latou faia, po o le feupuaiga sa tatou matauina. Ae o le faia—o a latou amioga—ua na o se faailoga o le faamoemoega le vaaia o o latou loto. Tatou te ono fesili ifo ia i tatou lava, “O a ni uiga, pe afai e malamalama i ai le tamaitiiti, o le a faasa’oina ai lenei amioga i le lumanai? O le onosai ma le faamagalo atu pe a le fiafia? O le agalelei ma le avea ma se faatupu filemu? O le tali atu o le tagata lava ia mo ana amioga ae le o le tautuua’i?”

E faapefea ona aoao atu e matua nei uiga i a latou fanau? O le a tatou le maua lava se avanoa sili atu e aoao ma faaali atu ai uiga faa-Keriso i a tatou fanau, nai lo le auala tatou te aoai ai i latou. O le aoaiga e sau mai le upu autu e tasi ma le soo, ma e faaaoga ai le onosai ma aoaoga i la tatou pitolaau. E le tatau ona faia i le ita. E mafai ma e tatau ona tatou aoai atu i le ala o loo aoao mai i le Mataupu Faavae ma Feagaiga e 121 e ala i le: “tauanau atu, i le faapalepale, agalelei, ma le agamalu, ma le alofa faamaoni; i le agalelei, ma le malamalama mama” (fuaiupu e 41–42). O tulaga uma nei e avea ai faapei o Keriso lea e tatau ona avea ma se vaega o i tatou, o ni matua ma ni soo o Keriso.

O le aoaiga e iloa ai e le tamaitiiti ia taunuuga. I taimi faapena, e aoga ai le liliu o mea le lelei i ni mea lelei. Afai e ta’u atu e se tamaitiiti ua latou faia se mea sese, ia viia lo latou lototele na ta’uta’u atu ai. Fesili i le tamaitiiti po o le a se mea na ia aoaoina mai i le mea sese po o se sasi, lea ua e maua ai, ae sili ona taua, e le Agaga se avanoa e pa’i atu ai ma aoao le tamaitiiti. Afai tatou te aoao atu ia i latou le aoaoga faavae e ala i le Agaga, ua i ai i lena aoaoga faavae le mana e sui ai o latou lava uiga—ia avea ai—i le aluga o taimi.

Na iloa foi e Alema lenei lava mataupu faavae, e faapea “ona ua aoga tele le talaiga o le upu i le taitaiina o le nuu e fai mea tonu—e moni, sa sili ona aoga ai i manatu o le nuu ai le pelu” (Alema 31:5; faaopoopo le faamamafa). Aisea? Aua o le pelu na pau lava le mea na taulai atu i ai o le faasalaina o le amio—po o le mea sa fai—a e o le talaiina o le upu na suia ai uiga moni o tagata, o ituaiga tagata—sa i ai pe mafai ona avea ai.

O se tamaitiiti lelei ma usiusitai o le a lesitalaina se tama po o se tina i le vasega 101 mo Matua. Afai ua faamanuiaina oe i se tamaitiiti na te tofotofoina lou onosai i le mea e gata mai ai, o le a lesitalaina oe i le Vasega 505 mo Matua. Nai lo le mafaufau pe o le a se mea na sese ona e faia i le muai olaga ua e oo ai i lenei mala, atonu o le a e mafaufau i le tamaitiiti lea e sili atu ona faalogogata o se faamanuiaga ma se avanoa e te avea atili ai e faapei o Keriso. Po o le fea le tamaitiiti e foliga mai o le a sili ai ona tofotofoina, atiina ae ma faalelei ai lou onosai ma lou faapalepale, ma isi uiga faa-Keriso? Faamata ua tatau ona e manaomia lenei tamaitiiti i le tele e faapei ona manaomia ai oe e lenei tamaitiiti?

Ua tatou faalogo uma lava i le fautuaga ia tausalaina le agasala ae le o le tagata agasala. E faapena foi, a faalogotata a tatou fanau, e tatau ona tatou faaeteete ia le faia atua ni upu o le a latou talitonu ai o mea sese na latou faia o ituaiga tagata ia e i ai i latou. “Ia aua lava nei faatagaina le toilalo e afua mai i se taga na fai,” e avea o se faasinomaga ma upu ua faaigoa ai e pei o le “faavalevalea”, “paie” po o le “faavasivasi.”2 O a tatou fanau o fanau ia a le Atua. O lo latou faasinomaga moni lea ma o latou gafatia. O Lana fuafuaga moni o le fesoasoani lea i Ana fanau ia manumalo mai mea sese ma mea le lelei ma ia agaigai atu ai ia avea e faapei ona i ai o Ia. O le mea lea, o amioga e oso ai le ita, e tatau ona manatu i ai o se mea e le umi—e le tumau, o se taga e fai ae le o se faasinomaga.

O le mea lea, e manaomia lava ona tatou faaeteete, i le faaaogaina o fasi fuaitau tumau e pei o le “O oe o taimi uma lava …” po o le “E te le taitai lava …” pe a fai se aoaiga. Ia faaeteete i fasi fuaitau e pei o le “E te le faatauaina lava o’u lagona” po o le “Aisea e te faia ai ia matou faatalitali mo oe i taimi uma?” O fasifuaitau faapena e foliga mai ai taga e fai o se faasinomaga, ma e mafai ona tosina sese ai lagona o le tamaitiiti lava ia ma lona ta’uaogaina.

E mafai foi ona tulai mai le fenumiai o le faasinomaga pe a tatou fesili i se tamaitiiti po o le a le ituaiga tagata e fia avea ai pe a matutua, e pei o se mea e fai e se tagata e ola ai. E le tatau ona faavasegaina e le galuega po o meatotino le faasinomaga po o le taua o le tagata lava ia. O le Faaola, mo se faataitaiga, o se kamuta lotomaulalo, ae sa faigata ona faavasega ai Lona soifua.

I le fesoasoani ai i se tamaitiiti ia iloa po o ai ia ma fesoasoani e faamalosia ai lo latou lava taua, e mafai ona tatou viia faalelei a latou taumafaiga po o amioga—o mea e fai Peitai o le a sili atu ona atamai le taulai atu o a tatou faaviivii autu i o latou ituaiga tagata ma talitonuga—o tagata ua avea ai i latou.

I se taaloga, o se auala poto e viia ai taumafaiga a tatou fanau —faia—e ala lea i le manatu o le avea ai—e pei o lo latou malosi, naunautai, talitonu ia i latou lava i taimi o faigata, ma isi—e faapea ona viia uma ai le avea ai ma le faia.

A tatou fai atu i tamaiti e fai ni feau, e mafai foi ona tatou vaavaai mo ni auala e viia ai i latou i le avea ai, e pei o le, “E ese lo’u fiafia pe a e faia au feau ma se loto naunau.”

A maua lipoti o tamaiti mai le aoga, e mafai ona tatou viia i latou mo o latou togi lelei, ae atonu foi e sili atu ma umi atu ona aoga le viia o i latou mo lo latou maelega: “Sa mae’a uma au meaaoga na aumai e fai. O oe o se tagata e iloa fai ma faauma ia mea faigata. Ua ou mitamita lava ia te oe.”

I taimi e suesue ai faaleaiga i tusitusiga paia, ia vaavaai ma talanoaina faataitaiga o uiga e maua i a outou faitauga i lena aso. “Aua o uiga faa-Keriso o ni meaalofa mai le Atua ma e le mafai ona maua e aunoa ma Lana fesoasoani,3 i taimi o tatalo faaleaiga ma faaletagata lava ia, ia tatalo mo na meaalofa.

I le laulau’ai, talanoa i lea taimi ma lea taimi e faatatau i uiga faaleatua, ae maise lava o uiga tou te tau i ai i tusitusiga paia i le taeao.“O a ni auala na avea ai oe ma se uo lelei ananei? O a ni auala na e faaali atu ai le alofa? Na faapefea ona fesoasoani le faatuatua ia te oe i le feagai ai ma luitau? Na faapefea ona faatuatuaina ai oe? faamaoni?” limafoai? Lotomaulalo? E anoanoai uiga faaleatua i tusitusiga paia e tatau ona aoao atu ma aoao mai.

O le auala e sili ona taua e aoao atu ai le ia avea ai, o le avea ma ituaiga matua i a tatou fanau, e pei ona i ai lo tatou Tama Faalelagi ia i tatou. O Ia le matua atoatoa e toatasi ma ua Ia faasoa mai ia i tatou Lana tusi lesona o le avea ma matua—o tusitusiga paia ia.

O la’u lauga i le aso ua faasinotonu atu i matua, ae o mataupu faavae e faatatau lea i tagata uma.Talosia ia faamanuiaina a outou taumafaiga i le atiina ae o uiga faa-Keriso, ina ia mafai ona iloa Ona fofoga i o tatou foliga ma faaalia Ona uiga i a tatou amioga. Ma a lagona e lau fanau po o isi lou alofa ma vaaia au amioga, o le a faamanatu atu ai ia te i latou le Faaola ma latou latalata atu ai ia te Ia, o la’u tatalo ma la’u molimau lea, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
    1. William Shakespeare, Hamlet, Prince of Denmark, act 3, scene 1, line 56.

    2. Carol Dweck, sii mai i le Joe Kita, “Bounce Back Chronicles,” Reader’s Digest, May 2009, 95.

    3. Tagai Tala’i La’u Talalelei: O Se Taiala mo le Galuega Faafaifeautalai (2004), 115.