LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Tabernakelkoret   
Lover den Herre Gud Tabernakelkoret   
Så er det konferanse igjen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

We Listen to a Prophet’s Voice Tabernakelkoret   
Sabbaten og nadverden L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Bli som et lite barn Av Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Kristi etterfølgere Av eldste Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

I Know That My Redeemer Lives Forsamlingen   
Forsoningen omfatter all smerte Av eldste Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Kirkens kvinner er fantastiske! Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

I Know That My Savior Loves Me Tabernakelkoret   
Anledninger til å gjøre godt Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Høyt oppå fjellets topp Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så sikker en grunnvoll Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Statistisk rapport, 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Veiledet av Den hellige ånd Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Møt fremtiden med tro Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Press Forward, Saints Forsamlingen   
Et Kristus-sentrert hjem Av eldste Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Vitnesbyrd Av eldste Cecil O. Samuelson jr. watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ønsker Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Finn glede i kjærlig tjeneste Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Verden må forberedes for det annet komme Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Håp Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Det aronske prestedømmes hellige nøkler Av Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Snart Israels Forløser Forsamlingen   
Deres muligheter, deres privilegium Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Lærdom i prestedømmet Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Prestedømmets kraft Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

O, du salighetens klippe Tabernakelkoret   
Sabbath Day Tabernakelkoret   
Lytt, lytt, nasjoner! Tabernakelkoret   
Å vente på veien til Damaskus Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Mer enn seier ved ham som elsket oss Av eldste Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Det helliggjørende velferdsarbeidet Av biskop H. David Burton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

La oss stevne frem Forsamlingen   
Sanne disipler Av Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Åpenbaringens ånd Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Have I Done Any Good? Tabernakelkoret   
Det hellige tempel – Et fyrtårn for verden Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

The Spirit of God Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I Saw a Mighty Angel Fly Tabernakelkoret   
I'm Trying to Be like Jesus Tabernakelkoret   
Ekteskapets evige velsignelser Av eldste Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Herrens største velsignelser Av eldste Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

La oss stemme i et kor Forsamlingen   
Hva slags menn og kvinner burde dere være? Av eldste Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Kalte og hellige Benjamin De Hoyos watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Forsoningens mirakel C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Et banner for folkene Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Avskjedsord Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Mer hellighet gi meg Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Unge kvinners fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Høyt oppå fjellets topp Forsamlingen   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Jeg tror at jeg må være ærlig og pålitelig Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

”Godhet begynner først med meg. Glem ikke det så lett!” Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

I’m a Young Woman and I Believe! Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige  listen 
Download
close

Last ned

 

Lyd

Dydens voktere Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Et levende vitnesbyrd Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Så sikker en grunnvoll Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City