Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | Nu we elkaar weerzien

Nu we elkaar weerzien

Oktober 2011 Algemene conferentie

Het is mijn gebed dat we met de Geest van de Heer vervuld mogen worden als we vandaag en morgen naar de toespraken luisteren en vernemen wat de Heer wil dat we te weten komen.

Wat is het fijn, broeders en zusters, om u welkom te heten op de 181ste algemene oktoberconferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Deze conferentie is het 48 jaar geleden dat ik — denkt u zich dat eens in — tot het Quorum der Twaalf Apostelen werd geroepen door president David O. McKay. Dat was in oktober 1963. Het lijkt onmogelijk dat er sindsdien al zoveel jaren zijn gekomen en gegaan.

Als we het druk hebben, lijkt de tijd veel te snel voorbij te gaan, en de afgelopen zes maanden zijn daarop voor mij geen uitzondering geweest. Een van de hoogtepunten in die periode was de herinwijding van de Atlantatempel in Georgia op 1 mei. Ik werd vergezeld door ouderling M. Russell Ballard en zijn vrouw, ouderling Walter F. González en zijn vrouw, en ouderling William R. Walker en zijn vrouw.

Tijdens de culturele viering, die ‘Zuiderlichten’ heette, op de avond voorafgaand aan de inwijding, zagen we 2.700 jongemannen en jongevrouwen uit het hele tempeldistrict optreden. Het was een van beste programma’s die ik ooit heb gezien, en het publiek gaf ze verscheidene malen een staande ovatie.

De volgende dag werd de tempel in twee bijeenkomsten heringewijd, waarbij de Geest van de Heer overvloedig bij ons was.

In de tweede helft van augustus wijdde president Henry B. Eyring in El Salvador de San Salvadortempel in. Hij werd vergezeld door zijn vrouw, ouderling D. Todd Christofferson en zijn vrouw, ouderling William R. Walker en zijn vrouw, en zuster Silvia H. Allred van het algemeen ZHV-presidium en haar man, Jeffry. President Eyring meldde dat het een bijzonder geestelijke gebeurtenis was.

Later dit jaar reist president Dieter F. Uchtdorf met zijn vrouw en andere algemene autoriteiten naar Quetzaltenango in Guatemala, waar hij de plaatselijke tempel zal inwijden.

De bouw van tempels gaat onophoudelijk door, broeders en zusters. Vandaag is het mij een voorrecht om enkele nieuwe tempels aan te kondigen.

Laat ik eerst zeggen dat geen enkel gebouw van de kerk belangrijker is dan een tempel. Tempels zijn plekken waar relaties verzegeld worden om tot in de eeuwigheid voort te duren. We zijn dankbaar dat er over de hele wereld zoveel tempels beschikbaar zijn die onze leden tot zegen zijn.

Eind 2010 werd de Provotabernakel in Utah County ernstig beschadigd door een grote uitslaande brand. Van dit fantastische gebouw, zeer geliefd onder diverse generaties heiligen der laatste dagen, bleven slechts de buitenmuren overeind. Na zorgvuldig onderzoek hebben we besloten om het te herbouwen, waarbij we de buitenzijde volledig restaureren en er de tweede tempel van de kerk in de stad Provo van maken. De bestaande Provotempel is een van de drukste in de kerk, en een tweede tempel in die stad zal plaats bieden aan de toenemende aantallen getrouwe kerkleden die uit Provo en de omliggende plaatsen naar de tempel gaan.

Het doet mij tevens genoegen om nieuwe tempels aan te kondigen voor de volgende plaatsen: Barranquilla (Colombia); Durban (Zuid-Afrika); Kinshasa (Democratische Republiek Kongo); en Star Valley (Wyoming, VS). Bovendien gaan we door met onze plannen voor een tempel in Parijs (Frankrijk).

Details van deze tempels worden in de toekomst verschaft wanneer de bouwplaats en andere benodigde vergunningen zijn verkregen.

Ik heb in vorige conferenties al gezegd dat we vooruitgang maken met het bouwen van tempels op kortere afstand van onze leden. Hoewel ze al voor veel leden van de kerk makkelijk te bereiken zijn, zijn er nog steeds delen van de wereld waar de tempels zo ver af zijn van onze leden dat ze zich de reis erheen niet kunnen veroorloven. Daardoor zijn ze niet in staat om deel te nemen aan de heilige, eeuwige zegeningen die de tempels bieden. Om daarmee te helpen, hebben we wat het algemeen hulpfonds voor tempelbezoekers wordt genoemd. Dit fonds maakt een eenmalig bezoek aan de tempel mogelijk voor diegenen die anders niet in staat zouden zijn om naar de tempel te gaan en al heel lang met groot verlangen naar zo’n kans uitkijken. Ieder die wenst bij te dragen aan dat fonds, schrijft die informatie eenvoudig op het specificatieblaadje dat hij of zij maandelijks aan de bisschop geeft.

En nu, broeders en zusters, is het mijn gebed dat we met de Geest van de Heer vervuld mogen worden als we vandaag en morgen naar de toespraken luisteren en vernemen wat de Heer wil dat we te weten komen. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.