Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | De liefde vergaat nimmermeer

De liefde vergaat nimmermeer

Oktober 2011 Algemene conferentie

Smeek om het verlangen om vervuld te zijn met de geest van naastenliefde, de reine liefde van Christus.

Mijn man en ik hebben onlangs de stad Nauvoo in Illinois bezocht. We hebben daar in de bovenkamer van de roodstenen winkel gezeten waar de profeet Joseph Smith een kantoor en een zaak had. We luisterden aandachtig naar de gids die vertelde over de historische gebeurtenissen van de herstelling die daar hadden plaatsgevonden.

Ik moest denken aan de oprichting van de zustershulpvereniging en aan enkele van de leringen die de ZHV-zusters in die kamer van de profeet Joseph Smith hadden gekregen. Die leringen werden de grondbeginselen waarop de zustershulpvereniging is gevestigd. Doelen als toenemen in geloof, de gezinnen in Zion versterken, en de behoeftigen opzoeken en helpen, waren al vanaf het begin van kracht. En ze zijn altijd in overeenstemming geweest met de leringen van onze profeten.

Gedurende een van die bijeenkomsten citeerde de profeet Joseph Smith uit de brieven van Paulus aan de Korintiërs. In zijn krachtige verhandeling over liefde, spreekt Paulus over geloof, hoop en liefde, en hij zegt tot slot: ‘Maar de meeste van deze is de liefde’.1

Hij beschrijft de eigenschappen die uit liefde voortkomen. Hij zegt:

‘De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,

‘(…) zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

‘Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

‘Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

‘De liefde vergaat nimmermeer.’2

Tegen de zusters heeft de profeet Joseph Smith gezegd: ‘Schat de deugden van uw medemens niet te laag in. (…) U moet uw ziel voor anderen openstellen, net als Jezus. (…) Als u in onschuld, deugdzaamheid en goedheid toeneemt, laat uw hart dan opzwellen — laat het ten opzichte van anderen groter worden — wees lankmoedig en verdraag de fouten en dwalingen van de mens. Wat is de ziel van de mens toch waardevol!’3

De schriftuurlijke verklaring ‘De liefde vergaat nimmermeer’ werd het motto van de zustershulpvereniging omdat het deze leringen omvat en de opdracht die de profeet Joseph Smith de ZHV-zusters had gegeven om ‘de armen te helpen’ en ‘zielen te redden.’4

Deze grondbeginselen zijn door de ZHV-zusters over de hele wereld aanvaard, want ze stemmen overeen met de aard van het werk van de zustershulpvereniging.

Wat is naastenliefde? Hoe verkrijgen we naastenliefde?

De profeet Mormon beschrijft naastenliefde als de reine liefde van Christus,5 Paulus beschrijft de liefde ‘als de band der volmaaktheid’6, en Nephi herinnert ons hieraan: ‘De Here God heeft een gebod gegeven dat alle mensen liefde behoren te hebben, en wel naastenliefde.’7

Als we deze beschrijving van Paulus over de liefde bestuderen, komen we erachter dat naastenliefde geen enkele handeling is en niet iets dat we weggeven, maar een levenswijze, een gemoedstoestand en edele gevoelens die liefdevolle daden voortbrengen.

Mormon leert ons ook dat naastenliefde een eigenschap van de ware discipelen van de Heer is en dat de bezitters ervan worden gezuiverd.8 Daarnaast leren we dat naastenliefde een goddelijke gave is waar we naar moeten streven en om moeten bidden. We moeten naastenliefde in ons hart hebben als we het celestiale koninkrijk willen beërven.9

Omdat we weten dat de Heer ons gevraagd heeft ons ‘met de band der naastenliefde’10 te bekleden, moeten we ons afvragen met welke eigenschappen we naastenliefde kunnen ontwikkelen.

Eerst moeten we het verlangen hebben om in naastenliefde toe te nemen en meer op Christus te lijken.

De volgende stap is het gebed. Mormon spoort ons aan: ‘Bidt tot de Vader met alle kracht van uw hart dat gij met die liefde (…) vervuld zult zijn.’ Die goddelijke liefde is naastenliefde, en als wij met die liefde vervuld zijn, zullen wij ‘Hem gelijk’ zijn.11

Als we dagelijks de Schriften bestuderen, leren we de Heiland beter kennen en krijgen we het verlangen om meer op Hem te gaan lijken.

In mijn kantoor heb ik een schilderij van Minerva Teichert hangen: Het verloren schaap redden. Je ziet de Heiland tussen zijn schapen staan en liefdevol een lam in zijn armen houden. Dat doet mij denken aan zijn smeekbede: ‘Hoed mijn schapen’12, wat volgens mij betekent dat we iedereen om ons heen dienen en vooral aandacht aan de behoeftigen besteden.

De Heiland is een volmaakt voorbeeld van naastenliefde. Tijdens zijn aardse bediening heeft Hij medeleven betoond met de hongerigen, de zondaars, de bezochten en de zieken. Hij heeft armen en rijken gediend; vrouwen, kinderen en mannen; gezinnen, vrienden en vreemdelingen. Hij heeft zijn aanklagers vergeven, en Hij is voor de hele mensheid de marteldoodgestorven.

Ook de profeet Joseph Smith heeft gedurende zijn leven naastenliefde, broederliefde en respect voor anderen betoond. Hij stond bekend om zijn vriendelijke aard, genegenheid, mededogen en zorg voor de mensen om Hem heen.

Ook nu zijn we gezegend met een profeet die een groot voorbeeld van naastenliefde is. President Thomas S. Monson is een voorbeeld voor ons en voor de wereld. Hij draagt de mantel van naastenliefde. Hij is vriendelijk, begaan met anderen en grootmoedig, een ware dienstknecht van de Heer Jezus Christus.

President Monson leert ons: ‘Naastenliefde betekent geduld hebben met iemand die ons heeft teleurgesteld. Of de neiging weerstaan om snel beledigd te raken. Het betekent zwakheden en tekortkomingen aanvaarden. Het betekent mensen aanvaarden zoals ze werkelijk zijn. Het betekent het fysieke uiterlijk over het hoofd zien en zich richten op eigenschappen die doorheen de tijd niet verbleken. Het betekent de neiging weerstaan om andere mensen in vakjes te stoppen.’13

Als we naastenliefde hebben, zijn we bereid om anderen te dienen en te helpen, ook als het ons niet goed uitkomt, en zonder verwachting van erkenning of beloning. We wachten niet tot we een opdracht krijgen om te helpen omdat het in onze aard ligt om te helpen. Als we ervoor kiezen om vriendelijk, zorgzaam, grootmoedig, geduldig, accepterend, vergevensgezind, betrokken en onzelfzuchtig te zijn, zullen we merken dat we steeds meer naastenliefde hebben.

De zustershulpvereniging biedt ontelbare mogelijkheden om anderen te dienen. Een van de belangrijkste manieren om naastenliefde te betonen is door het huisbezoek. Door doeltreffend huisbezoek krijgen we veel mogelijkheden om anderen lief te hebben en van dienst te zijn. Als wij naastenliefde betonen wordt onze ziel gezuiverd en geheiligd en gaan we steeds meer op de Heiland lijken.

Ik verbaas me over de talrijke liefdediensten die dagelijks door huisbezoeksters over de hele wereld worden verricht, die onzelfzuchtig in de behoeften voorzien van zusters en hun gezin. Tegen deze getrouwe zusters zeg ik: ‘Door die kleine liefdediensten volgt u de Heiland en bent u een werktuig in zijn handen. U helpt, zorgt, bouwt op, troost, luistert, moedigt aan, verzorgt, onderwijst en versterkt de zusters voor wie u verantwoordelijk bent.’ Ik wil u graag enkele voorbeelden van dergelijk dienstbetoon geven.

Rosa heeft suikerziekte en enkele andere kwalen. Ze is enkele jaren geleden lid van de kerk geworden. Ze is een alleenstaande moeder met een zoon in de tienerleeftijd. Ze moet geregeld enkele dagen in het ziekenhuis doorbrengen. Haar lieve huisbezoeksters brachten haar niet alleen naar het ziekenhuis, ze bezochten en troostten haar ook in het ziekenhuis en hielden een oogje op haar zoon thuis en op school. Haar huisbezoeksters zijn haar vriendinnen en haar familie.

Na enkele bezoeken aan een bepaalde zuster merkte Kathy dat deze zuster niet kon lezen, maar dat ze dat wel wilde leren. Kathy bood haar hulp aan hoewel ze wist dat het tijd, geduld en doorzetting zou vergen.

Emily is een jonge vrouw die op zoek was naar de waarheid. Haar man, Michael, had minder interesse in godsdienst. Toen Emily ziek werd en enige tijd in het ziekenhuis moest doorbrengen, bracht Cali, een ZHV-zuster en buurvrouw, maaltijden naar het gezin. Ze paste op de baby, maakte het huis schoon en zorgde ervoor dat Emily een zalving kreeg. Door die liefdediensten werd het hart van Michael verzacht. Hij besloot naar de kerk te gaan en de lessen van de zendelingen te volgen. Emily en Michael zijn onlangs gedoopt.

‘De liefde vergaat nimmermeer. (…) Naastenliefde is vriendelijk, (…) zoekt zichzelf niet, (…) verdraagt alle dingen en duldt alle dingen.’14

President Henry B. Eyring heeft gezegd:

‘De geschiedenis van de ZHV is een aaneenschakeling van verhalen over dergelijke opzienbarende daden van onzelfzuchtige liefdediensten. (…)

‘Deze vereniging bestaat uit vrouwen wier gevoelens van naastenliefde ontspringen aan een hart dat veranderd is door verbonden aan te gaan en na te komen die alleen de ware kerk van de Heer biedt. Hun gevoelens van naastenliefde komen van Hem in en door zijn verzoening. In hun daden van naastenliefde laten zij zich leiden door zijn voorbeeld. Die daden worden gemotiveerd door dankbaarheid voor zijn oneindige barmhartigheid, en door de Heilige Geest, die Hij stuurt om zijn dienstmaagden op hun barmhartige missie te vergezellen. Daardoor konden en kunnen zij buitengewone hulp aan anderen bieden en daar vreugde in vinden, zelfs als hun eigen onbevredigde behoeften groot zijn.’15

Als we dienstbetoon en naastenliefde betonen, kunnen we onze eigen problemen overwinnen en gaan die minder moeilijk lijken.

Ik wil nu even terugkomen op de leringen van de profeet Joseph Smith aan de zusters in de tijd van de herstelling. Toen hij aandrong op naastenliefde en liefdadigheid, zei hij: ‘Hoe groot en heerlijk zal uw beloning in het celestiale koninkrijk zijn, indien u volgens deze beginselen leeft! Indien u van de u vergunde voorrechten gebruik maakt, kunnen de engelen niet anders dan uw metgezel zijn.’16

Net als de zusters in die eerste dagen in Nauvoo mensen in nood opzochten en hielpen, doen ze dat tegenwoordig ook. Zusters in het koninkrijk zijn steunpilaren van geestelijke kracht, liefdediensten en toewijding. Toegewijde huisbezoeksters bezoeken elkaar en zorgen voor elkaar. Ze volgen het voorbeeld van de Heiland en doen wat Hij deed.

Alle vrouwen in de zustershulpvereniging kunnen met liefde vervuld worden omdat ze weten dat hun kleine liefdediensten een genezende kracht voor anderen en zichzelf zijn. Ze gaan begrijpen dat naastenliefde inderdaad de reine liefde van Christus is en nimmermeer vergaat.

Als u de geschiedenis van de zustershulpvereniging bestudeert, zult u door inspiratie ontdekken dat dit belangrijke evangeliebeginsel de rode draad in het hele boek is.

Tot slot wil ik alle vrouwen in de kerk uitnodigen om God te smeken om het verlangen om vervuld te zijn met de geest van naastenliefde, de reine liefde van Christus. Gebruik al uw hulpbronnen om het goede te doen, om hulp en heil te bieden aan de mensen om u heen, waaronder uw familieleden. De Heer zal uw inspanningen met succes bekronen.

Ik hoop dat wij door onze kennis van de grote liefde van de Vader en de Zoon voor ons, en door ons geloof in en onze dankbaarheid voor de verzoening, naastenliefde zullen ontwikkelen en betonen aan alle mensen om ons heen. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen
  1. 1 Korintiërs 13:13.

  2. 1 Korintiërs 13:4–8.

  3. Joseph Smith. In: Dochters in mijn koninkrijk: de geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging(2011), p. 23.

  4. Joseph Smith. In: Dochters in mijn koninkrijk, p. 17.

  5. Moroni 7:47.

  6. Kolossenzen 3:14.

  7. 2 Nephi 26:30.

  8. Zie Moroni 7:48.

  9. Zie Ether 12:34; Moroni 10:21.

  10. Leer en Verbonden 88:125.

  11. Moroni 7:48.

  12. Zie Johannes 21:16–17.

  13. Thomas S. Monson, ‘De liefde vergaat nimmermeer’, Liahona, november 2010, p. 124.

  14. 1 Korintiërs 13:4, 5, 7, 8.

  15. Henry B. Eyring, ‘Het blijvende erfgoed van de ZHV’, Liahona, november 2009, p. 121.

  16. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), p. 454.