Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | Voor het eeuwige leven kiezen

Voor het eeuwige leven kiezen

Oktober 2011 Algemene conferentie

Uw eeuwige bestemming zal niet het resultaat zijn van toeval maar van keuzes. Het is nooit te laat om voor het eeuwige leven te kiezen!

Toen ik jaren geleden met mijn vrouw en kinderen aan zee was, zag ik op het strand borden en vlaggen die ons waarschuwden voor de sterke stroming zee-inwaarts. Onzichtbaar voor mij, maar gemakkelijk waargenomen door de strandwacht op een nabijgelegen uitkijkpost, vormde de sterke stroming een reëel gevaar voor iedereen die de zee inging. Ik weet nog dat ik het afdeed met: ‘Ik ben een goede zwemmer. Zwemmen is gezond. Ik ga heus niet te ver in zee.’

Ik besloot op mijn eigen oordeel te vertrouwen, negeerde de waarschuwingen en liep de zee in om een ‘verfrissende duik’ te nemen. Na een paar minuten keek ik op om mijn gezin op het strand te ontdekken, maar het strand was al behoorlijk ver weg! De verraderlijke stroming waarvoor ik was gewaarschuwd, had mij in haar greep en ik dreef snel van mijn gezin weg.

Eerst kalm, en daarna wanhopig, probeerde ik naar het strand toe te zwemmen, maar de meedogenloze stroming was te sterk en trok mij verder de zee in. Ik raakte uitgeput en verslikte mij in het water dat ik binnenkreeg. Ik was bang dat ik zou verdrinken. Uitgeput begon ik wanhopig om hulp te roepen.

Het wonderlijke was dat er onmiddellijk een strandwacht bij mij was. Wat ik niet wist was dat hij mij de zee in had zien gaan. Hij wist dat de stroming het van mij zou winnen en naar welke plek ik zou afdrijven. Hij ontweek de stroming, zwom mij voorbij en wachtte daar geduldig tot ik om hulp riep. Te uitgeput om alleen de kust te bereiken, was ik en ben ik nog steeds dankbaar dat hij mij kwam redden. Zonder zijn hulp zou ik mijn vrouw en kinderen niet meer hebben teruggezien.

Op die dag maakte ik een slechte keuze, die zeer ernstige gevolgen voor mij en mijn gezin had kunnen hebben. Nu we samen het vermogen tot kiezen overwegen, bid ik dat de Heilige Geest ieder van ons zal helpen om de keuzes die we maken tegen het licht te houden.

Onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, heeft verklaard: ‘Ik kan niet genoeg beklemtonen dat beslissingen onze bestemming bepalen. Je kunt geen eeuwige beslissingen nemen zonder eeuwige gevolgen.’1

Ieder van ons — zoals ons in deze conferentie is geleerd — is een geliefde zoon of dochter van hemelse Ouders. U bent van goddelijke afkomst en hebt een hemelse bestemming.2 Gedurende uw voorsterfelijke leven leerde u de waarheid lief te hebben. U maakte goede keuzes van eeuwig belang. U wist dat er op aarde ellende en tegenspoed, verdriet en lijden, beproevingen en moeilijkheden zouden zijn waarvan u zou kunnen leren en die aan uw groei zouden bijdragen. U wist ook dat u op aarde goede keuzes zou kunnen maken, u zou kunnen bekeren van verkeerde keuzes, en dankzij de verzoening van Jezus Christus het eeuwige leven zou kunnen beërven.

Wat predikte de profeet Lehi over kiezen? Hij zei dat we ‘vrij [zijn] om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen, naar de gevangenschap en macht van de duivel’. Daarna sprak hij: ‘[Ik wil] dat gij vertrouwt op de grote Middelaar en luistert naar zijn grote geboden; en getrouw zijt aan zijn woorden en het eeuwige leven kiest.’3

Broeders en zusters, kiezen u en ik, door wat we verkiezen te denken, te voelen en te doen, voor het eeuwige leven?

Mijn kleinkinderen zijn aan het leren dat ze met elke keuze die zij maken, ook kiezen voor de gevolgen van die keuze. Onlangs weigerde een driejarige kleindochter haar bord leeg te eten. Haar moeder legde uit: ‘Het is bijna bedtijd. Als je ervoor kiest om je bord leeg te eten, kies je daarmee voor het eten van een ijsje als toetje. Als je ervoor kiest om je bord niet leeg te eten, kies je ervoor om nu zonder ijsje naar bed te gaan.’ Onze kleindochter verklaarde daarop met klem: ‘Dit is mijn keuze: spelen en een ijsje en niet naar bed.’

Broeders en zusters, we denken toch niet echt dat we kunnen spelen, ijsjes eten en nachtbraken zonder de gevolgen van ondervoeding en uitputting onder ogen te hoeven zien?

In werkelijkheid hebben we slechts twee eeuwige keuzes, elk met eeuwige gevolgen: de Heiland van de wereld volgen en daarmee voor eeuwig leven bij onze hemelse Vader kiezen, of de wereld volgen en daarmee voor eeuwige verbanning uit de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader kiezen.

We kunnen onmogelijk zowel voor de veiligheid van rechtvaardigheid als voor de gevaren van wereldsgezindheid kiezen. In wereldsgezindheid waden of baden kan ongevaarlijk lijken, maar dat gold ook voor mijn ‘verfrissende’ duik!

Evenals de stroming mijn leven en dat van mijn gezin ingrijpend had kunnen veranderen, willen wereldse stromingen, misleidende filosofieën, valse leringen en ongeremde onzedelijkheid ons wegvoeren en eeuwig afscheiden van ons gezin en van onze hemelse Vader.

Onze levende profeten, zieners en openbaarders zien de vaak subtiele maar gevaarlijke wereldse stromingen die ons bedreigen, en waarschuwen ons ervoor. Zij nodigen ons uit, moedigen ons aan, onderwijzen ons, brengen ons Gods woord in herinnering en waarschuwen ons liefdevol. Zij weten dat onze veiligheid afhangt van het volgen van (1) de inzichten die wij opdoen door dagelijkse Schriftstudie, overdenking en gebed, (2) de leiding van de Heilige Geest, en (3) hun profetische raadgevingen. Zij weten dat er veiligheid en uiteindelijk vreugde schuilen in en door onze Heiland, Jezus Christus, en het naleven van zijn evangelie. Zoals ouderling Dallin H. Oaks zojuist heeft gezegd, verklaarde onze Heiland: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’4

Ondanks zorgen en problemen kozen Anatoli en Svetlana Resjetnikow uit postcommunistisch Rusland voor rechtschapenheid in plaats van voor wereldsgezindheid. Nadat zij zich bij de kerk hadden aangesloten, kregen zij met vervolging te maken. Hij werd op zijn werk gedegradeerd. Ze zaten niet bij de pakken neer en dachten: nu hebben we meer tijd om God te dienen! Hoewel zij herhaaldelijk werden bedreigd, kozen zij ervoor om het evangelie na te leven. Ouderling Anatoli Resjetnikow is in 2008 geroepen als de eerste Russische gebiedszeventiger. Door hun keuzes blijven de Resjetnikows voor het eeuwige leven kiezen.

We hebben allemaal tegenspoed. We ondergaan allemaal verleidingen. We maken allemaal fouten. Het is nooit te moeilijk of te laat om goede keuzes te maken. Bekering is een van die uitermate belangrijke goede keuzes.

President Dieter F. Uchtdorf heeft gezegd:

‘Kleine fouten en afwijkingen van de leerstellingen van het evangelie van Jezus Christus kunnen trieste gevolgen hebben in ons leven. Het is dan ook van cruciaal belang dat we genoeg zelfbeheersing hebben om in een vroeg stadium beslissende correcties aan te brengen om weer op het juiste pad te komen. We moeten niet wachten of hopen dat fouten vanzelf wel gecorrigeerd worden.

‘Hoe langer we het bijstellen van onze koers uitstellen, hoe groter de veranderingen worden die nodig zijn en hoe langer het duurt om op het juiste pad terug te keren — u kunt zelfs een punt bereiken waarop een ramp in het verschiet ligt.’5

Jezus’ armen der barmhartigheid zijn altijd naar ieder van ons uitgestrekt.6 Als we ons oprecht en volledig bekeren, kunnen we volledige vergiffenis voor onze fouten ontvangen en zal de Heiland niet meer aan onze zonden denken.7

Bij de evaluatie van uw keuzes en de gevolgen daarvan kunt u zich afvragen:

 • Streef ik naar goddelijke leiding door middel van dagelijkse Schriftstudie, overdenking en gebed, of heb ik ervoor gekozen zo druk of zo onverschillig te zijn dat ik geen tijd inruim om de woorden van Christus te bestuderen en te overdenken, en met mijn hemelse Vader te praten?

 • Kies ik ervoor om de raad van Gods levende profeten op te volgen of volg ik wereldse wegen en de tegengestelde meningen van anderen?

 • Streef ik naar de dagelijkse leiding van de Heilige Geest bij wat ik verkies te denken, te voelen en te doen?

 • Steek ik consequent de helpende hand uit om anderen te helpen, te dienen en te redden?

Geliefde broeders en zusters, uw eeuwige bestemming zal niet het resultaat zijn van toeval maar van keuzes. Het is nooit te laat om voor eeuwig leven te kiezen!

Ik geef u mijn getuigenis dat ieder van ons dankzij het grote plan van geluk van onze hemelse Vader vervolmaakt kan worden door de verzoening van Jezus Christus. Wij kunnen met onze familie voor eeuwig bij ons hemelse Vader wonen en een volheid van vreugde ontvangen. Van deze dingen getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen
  1. Thomas S. Monson, ‘Beslissingen bepalen onze bestemming’ (CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen, 6 november 2005), institute.lds.org.

  2. Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, p. 129.

  3. 2 Nephi 2:27, 28; cursivering toegevoegd.

  4. Johannes 14:6.

  5. Dieter F. Uchtdorf, ‘Een paar graden verschil’, Liahona, mei 2008, p. 59.

  6. Zie Alma 5:33.

  7. Zie Leer en Verbonden 58:42.