Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | Kleef de verbonden aan

Kleef de verbonden aan

Oktober 2011 Algemene conferentie

Als we in Christus geloven en onze verbonden aankleven, zullen we de vreugde ontvangen waar in de Schriften over gesproken wordt en die de profeten in deze laatste dagen beloofd hebben.

‘Hef uw hart op en verblijd u en kleef de verbonden aan die gij hebt gesloten.’1 Ik kan deze tekst niet lezen zonder me te verheugen. Mijn hart verheugt zich als ik denk aan de beloften en vele zegeningen die mij ten deel zijn gevallen door het aankleven van de verbonden die ik met mijn hemelse Vader heb gemaakt.

Doordat mijn beide ouders zijn overleden, was het dit jaar nodig om hun huis uit te ruimen en voor te bereiden voor de verkoop. Ik ben de afgelopen maanden tijdens het opruimen en uitzoeken van mijn ouders’ huis met mijn broers en zussen veel familiegeschiedenis en belangrijke papieren en documenten tegengekomen. Het was fascinerend om de persoonlijke geschiedenis en patriarchale zegens van mijn ouders en grootouders door te lezen. Ik werd herinnerd aan de verbonden die ze hebben gesloten en nageleefd.

Mijn grootmoeder Ellen Hanks Rymer was een jonge moeder toen ze in 1912 haar patriarchale zegen ontving. Toen ik haar zegen las, sprongen deze zinnen eruit en hielden mij bezig: ‘U werd gekozen voor de grondlegging der wereld, een gekozen geest om in deze tijd te verschijnen. (…) Uw getuigenis zal vergroot worden en u zult in staat zijn te getuigen. (…) De verwoester heeft geprobeerd u te vernietigen, maar als u uw God aankleeft, zal hij [de verwoester] geen macht hebben om u te krenken. Gij zult door uw getrouwheid veel macht hebben en de verwoester zal van u vlieden vanwege uw rechtschapenheid. (…) Indien u zich, wanneer het uur van vrees en beproevingen komt, gebedsvol terugtrekt naar uw stille plek zal uw hart getroost en de obstakels uit de weg geruimd worden.’2

Mijn grootmoeder werd beloof dat Satan geen macht over haar kon hebben als ze zich aan haar verbonden zou houden en dicht bij God zou blijven. Ze zou dan troost en hulp vinden in haar beproevingen. Deze beloften zijn tijdens haar leven in vervulling gegaan.

Vandaag wil ik het graag hebben over (1) het belang van verbonden aankleven en over (2) de vreugde en bescherming die we ontvangen door ons aan onze verbonden te houden.

Sommige voorbeelden komen uit Dochters in mijn koninkrijk: de geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging.Dit boek staat vol met voorbeelden van vrouwen die enorme vreugde vonden door zich aan hun verbonden te houden.

Het belang van verbonden aankleven

In de Gids bij de Schriften staat dat een verbond een overeenkomst is tussen God en de mens. ‘God stelt de voorwaarden van het verbond en de mens stemt erin toe zich daaraan te houden. (…) Beginselen en verordeningen worden door middel van een verbond ontvangen. De leden van de kerk die een verbond sluiten, beloven zich eraan te houden.’3 In de zin ‘kleef de verbonden aan’ betekent het woord aankleven ergens sterk en dicht aan vasthouden.4

In de Schriften lezen we over mannen en vrouwen die verbonden met God hebben gesloten. God heeft aanwijzingen gegeven wat we moeten doen om die verbonden in ere te houden. En als die verbonden dan nageleefd worden, volgen de beloofde zegeningen.

We sluiten bijvoorbeeld door de doopverordening een verbond met onze hemelse Vader. We bereiden ons op de doop voor door geloof in de Heer Jezus Christus, bekering van onze zonden en de gewilligheid om de naam van Christus op ons te nemen. We beloven de geboden van God te onderhouden en de Heiland altijd indachtig te zijn. We beloven ‘elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn.’We geven aan dat we gewillig zijn te treuren met hen die treuren en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben.5

In de tempel worden andere heilige verordeningen ontvangen en nog meer verbonden gesloten. In het begin van de herstelling verlangde de profeet Joseph Smith ernaar dat de leden de beloofde zegeningen in de tempel zouden krijgen. De Heer zei: ‘Laat dit huis worden gebouwd voor mijn naam, opdat Ik mijn verordeningen daarin zal kunnen openbaren aan mijn volk.’66

‘Een van de redenen waarom de Heer de zustershulpvereniging in het leven riep, was om zijn dochters voor te bereiden op de grotere zegeningen van het priesterschap die deel uitmaken van de verordeningen en verbonden in de tempel. De (…) zusters keken in die begindagen in Nauvoo vol verwachting uit naar de voltooiing van de tempel. Zij wisten dat de begiftiging hen, zoals de profeet Joseph Smith aan Mercy Fielding Thompson had beloofd, ‘uit de duisternis in een fantastisch licht’7 zou brengen.

‘Meer dan vijfduizend leden verdrongen zich bij de Nauvootempel toen deze was ingewijd, zodat ze de begiftiging en verzegeling konden ontvangen voordat ze verder gingen op hun reis naar de Salt Lake Valley.’8 President Brigham Young en veel andere kerkleiders en tempelwerkers besteedden hun dagen en nachten aan dienen in de tempel zodat dat belangrijke werk voor de leden kon worden gedaan.

Onze verbonden ondersteunen ons zowel in goede als in slechte tijden. President Boyd K. Packer herinnert ons eraan dat ‘we een verbondsvolk zijn. Wij verbinden ons om onze tijd, geld en talenten in te zetten — alles wat wij zijn en bezitten — voor het belang van Gods koninkrijk op aarde. Simpel gezegd sluiten we een verbond om goed te doen. We zijn een verbondsvolk en de tempel is het middelpunt van onze verbonden. Hij is de bron van het verbond.’9

In de Schriften lezen we: ‘En dit zal ons verbond zijn — dat wij alle verordeningen des Heren zullen gehoorzamen.’10

De zegeningen die we ontvangen als we onze verbonden aankleven zijn groot.

Vreugde en bescherming volgen als we ons aan onze verbonden houden

In het Boek van Mormon staat de toespraak van koning Benjamin. Hij leerde het volk over Jezus Christus en dat Hij naar de aarde zou komen en allerlei verzoekingen ondergaan. Hij leerde het volk dat Christus voor de zonden van de hele mensheid zou verzoenen en dat zijn naam de enige naam was waardoor de mens verlossing kon ontvangen.11

Toen het volk naar deze mooie leringen had geluisterd, was het nederig en verlangde het met hun hele hart om gereinigd en vrij van zonden te zijn. Ze bekeerden zich en beleden hun geloof in Christus. Ze sloten verbonden met God dat ze zijn geboden zouden onderhouden.12

‘De Geest des Heren (…) kwam [op hen] en zij [waren] met vreugde (…) vervuld, omdat zij vergeving van hun zonden hadden ontvangen en gemoedsrust hadden dankzij het grote geloof dat zij hadden in Jezus Christus, die komen zou.’13

Ammon is ook een voorbeeld van de vreugde die volgt als we Gods geboden getrouw naleven en zijn evangelie met anderen delen. Ammon en zijn broers waren het werktuig om duizenden mensen tot Christus te brengen.Toen Ammon beschreef hoe hij zich voelde toen zovelen zich lieten dopen en verbonden met God sloten, zei hij onder andere:

‘Hoeveel reden hebben wij wel niet om ons te verheugen.’14

‘Mijn vreugde is overvloedig, ja, mijn hart is boordevol vreugde, en ik wil mij in mijn God verheugen.’15

‘Ik kan nog niet het kleinste deel van wat ik voel, verwoorden.’16

‘[Er zijn] nog nooit mannen geweest met zoveel reden om zich te verheugen.’17

Heilige verbonden sluiten en ons eraan houden stelt ons in staat om de Heilige Geest bij ons te hebben. Dit is de Geest die ‘uw ziel met vreugde zal vervullen.’18

Door de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen in de wereld geleden. De leden in Duitsland maakten veel moeilijkheden mee.Een getrouwe ZHV presidente in Stuttgart (Duitsland) was zuster Maria Speidel. Ze zei over haar moeilijkheden: ‘Ons vertrouwen in de Heer en ons getuigenis van zijn kerk zijn een grote bron van kracht voor ons geweest. (…) Blij zingen we de liederen van Zion, want we vertrouwen op de Heer. Hij maakt alles goed.’19

Ook zij voelden vreugde door het naleven van hun verbonden, zelfs met de enorme problemen op hun pad.

Sarah Rich was een rechtschapen vrouw die in Nauvoo woonde. Ze was geroepen om in de tempel te dienen voordat de leden uit de stad werden verdreven. Ze zei het volgende over de zegeningen door tempelverbonden: ‘We ontvingen vele zegeningen in het huis des Heren die ons vreugde en troost boden te midden van al onze smarten en die ons in staat stelden om geloof in God te hebben, omdat we er zeker van waren dat Hij ons zou leiden en zou helpen op de ongewisse tocht die voor ons lag.’20

Niet lang daarvoor hadden de heiligen de bouw van de Kirtlandtempel afgerond, en velen hadden deelgenomen aan de inwijding. Na de inwijding werd de tempel door de Heer aangenomen. De Heer zei dat ze zich moesten ‘verheugen ten gevolge van de zegeningen die zullen worden uitgestort (…) op het hoofd van [zijn] volk.’21

Nu er steeds meer heilige tempels op aarde worden gebouwd, zie ik de zegeningen die de leden ontvangen. In 2008 was ik getuige van de vreugde op het gezicht van een echtpaar uit Oekraïne dat me vertelde dat ze naar de Freibergtempel (Duitsland) gingen om hun tempelverordeningen te ontvangen. De busreis van deze toegewijde leden naar de tempel duurde zowel heen als terug 27 uur, waardoor ze niet de mogelijkheid hadden om vaak te gaan. Ze verheugden zich over het feit dat de bouw van de Kievtempel (Oekraïne) bijna voltooid was, zodat ze veel vaker zouden kunnen gaan. Nu is die tempel geopend en genieten duizenden de zegeningen ervan.

Door het lezen van mijn grootmoeders persoonlijke geschiedenis ontdekte ik welke vreugde zij beleefde aan haar verbonden. Ze hield ervan om naar de tempel te gaan en daar de verordeningen te verrichten voor duizenden overledenen.Het was haar levensdoel. Ze diende langer dan 20 jaar in de Mantitempel (Utah, VS). Ze schreef dat ze veel wonderbaarlijke genezingen had meegemaakt, zodat ze haar kinderen kon opvoeden en anderen dienen door hun tempelwerk te verrichten. We wisten heel zeker dat oma Rymer een rechtvaardige vrouw was die haar verbonden naleefde en wilde dat wij dat ook zouden doen. Zal men, wanneer men door onze spullen heengaat na ons overlijden, bewijs vinden dat we onze verbonden hebben nageleefd?

Onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, zei tijdens de vorige algemene conferentie: ‘Als u en ik naar de heilige huizen van God gaan, als we de verbonden gedenken die we daar sluiten, zijn we beter in staat om elke beproeving te verdragen en elke verleiding te overwinnen. In dit gewijde heiligdom vinden wij gemoedsrust; wij worden er hernieuwd en versterkt.’22

Nogmaals: ‘Hef uw hart op en verblijd u en kleef de verbonden aan die gij hebt gesloten.’23 Verbonden naleven betekent ware vreugde en geluk. Het betekent troost en vrede. Het betekent bescherming tegen het kwade in de wereld. Onze verbonden naleven zal ons in tijden van beproeving tot hulp zijn..

Ik getuig dat we, als we in Christus geloven en onze verbonden aankleven, de vreugde zullen ontvangen waar in de Schriften over gesproken wordt en die de profeten in deze laatste dagen beloofd hebben.

Geliefde zusters, ik houd van u en hoop dat u deze geweldige vreugde in uw eigen leven zult ervaren. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen