Hopp over hovednavigasjon
Oktober 2011 | Hold fast ved paktene

Hold fast ved paktene

Oktober 2011 Generalkonferanse

Hvis vi har tro på Kristus og holder fast ved våre pakter, vil vi motta den glede som omtales i de hellige Skrifter og loves oss av våre profeter i de siste dager.

“Oppløft ditt hjerte og fryd deg, og hold fast ved paktene som du har inngått.”1 Jeg kan ikke lese dette skriftstedet uten å føle glede. Det gleder meg stort å tenke på de løfter og mange velsignelser jeg har hatt i mitt liv fordi jeg har forsøkt å holde fast ved paktene som jeg har inngått med min himmelske Fader.

Ettersom begge mine foreldre har gått bort, ble det i år nødvendig å rydde ut av hjemmet deres og klargjøre det for salg. I løpet av disse siste månedene hvor mine søsken og jeg har ryddet og sortert oss gjennom mine foreldres hjem, har vi funnet slektshistorier og mange viktige papirer og dokumenter. Det har vært fascinerende å lese gjennom mine foreldres og besteforeldres personlige historier og patriarkalske velsignelser. Jeg har blitt påminnet om de pakter de inngikk og holdt.

Min bestemor Ellen Hanks Rymer var en ung mor i 1912, da hun mottok sin patriarkalske velsignelse. Da jeg leste velsignelsen, skilte disse linjene seg ut og gjorde varig inntrykk på meg: “Du ble utvalgt fra før verdens grunnvoll ble lagt, og er en utvalgt ånd til å komme frem i denne tid… Ditt vitnesbyrd skal bli forøket, og du skal bli i stand til å vitne… Ødeleggeren har forsøkt å ødelegge deg, men hvis du vil holde deg nær til din Gud, vil han [ødeleggeren] ikke ha makt til å skade deg. På grunn av din trofasthet skal du ha stor kraft, og ødeleggeren skal flykte for deg på grunn av din rettferdighet… Når frykt og prøvelser kommer over deg, må du trekke deg tilbake til ditt lønnkammer i bønn, og du skal finne trøst og dine hindringer skal bli fjernet.”2

Min bestemor ble lovet at hvis hun ville holde sine pakter og holde seg nær til Gud, kunne ikke Satan ha noen makt over henne. Hun ville finne trøst og hjelp i sine prøvelser. Disse løftene ble oppfylt i hennes liv.

I dag vil jeg tale om (1) viktigheten av å holde fast ved pakter og (2) den glede og beskyttelse som kommer av å holde våre pakter.

Noen av eksemplene jeg skal bruke, er hentet fra Døtre i mitt rike: Hjelpeforeningens historie og arbeid. Boken er full av eksempler på kvinner som har funnet stor glede i å holde pakter.

Viktigheten av å holde fast ved pakter

Bible Dictionary forteller oss at en pakt er en kontrakt som inngås mellom Gud og mennesker. “Gud stiller paktens betingelser, og menneskene går med på [dem]… Evangeliet er ordnet slik at prinsipper og ordinanser mottas ved en pakt, og mottakeren underlegges streng forpliktelse og ansvar for holde forpliktelsen i ære.”3 I frasen “holde fast ved pakter” betyr holde fast “å overholde og holde seg nær” til noe.4

I Skriftene lærer vi om menn og kvinner som har inngått pakter med Gud. Gud har gitt instruksjoner om hvordan paktene skulle overholdes, og når paktene har blitt overholdt, har de lovede velsignelsene fulgt.

Ved dåpens ordinans inngikk vi for eksempel en pakt med vår himmelske Fader. Vi forbereder oss til dåp ved å ha tro på Herren Jesus Kristus, omvende oss fra våre synder og være villige til å påta oss Kristi navn. Vi bestemmer oss for å holde Guds bud og alltid minnes Frelseren. Vi inngår en pakt om å “bære hverandres byrder, så de kan være lette”. Vi sier oss villige til å sørge med dem som sørger, og trøste dem som trenger trøst.5

I hellige templer mottar vi andre hellige ordinanser og inngår andre pakter. I begynnelsen av gjenopprettelsen var profeten Joseph Smith opptatt av at de hellige skulle få templets lovede velsignelser. Herren sa: “La dette hus bygges til mitt navn, så jeg der kan åpenbare mine ordinanser for mitt folk.”6

“En av Herrens hensikter med å organisere Hjelpeforeningen var å forberede sine døtre for prestedømmets større velsignelser som var å finne i templets ordinanser og pakter. Søstrene i Nauvoo gledet seg enormt til at templet skulle bli ferdig, for de visste, slik profeten Joseph Smith lovet Mercy Fielding Thompson, at begavelsen ville bringe dem ‘ut av mørke og inn i underfullt lys’.”7

“Over 5000 hellige strømmet til Nauvoo tempel etter innvielsen for å motta begavelsen og beseglingsordinansen før de tok fatt på sin ferd mot en ukjent fremtid” i Saltsjødalen.8 President Brigham Young og mange andre ledere og tempelarbeidere arbeidet dag og natt i templet for at dette viktige arbeid kunne bli utført for de hellige.

Våre pakter holder oss oppe, enten det er i gode eller vanskelige tider. President Boyd K. Packer minner oss om at “vi er et paktsfolk. Vi inngår en pakt om å gi av våre ressurser, tid, penger og talenter – alt vi er og alt vi har – til beste for Guds rike på jorden. Med andre ord, vi inngår en pakt om å gjøre godt. Vi er et paktsfolk, og templet er senteret for våre pakter. Det er kilden til pakten.”9

Skriftene gir oss denne påminnelsen: “Og dette skal være vår pakt – at vi vil vandre i lydighet mot alle Herrens forordninger.”10

Vi mottar store velsignelser hvis vi holder fast ved våre pakter.

Glede og beskyttelse kommer av å holde våre pakter

I Mormons bok leser vi kong Benjamins tale. Han lærte folket om Jesus Kristus, at han ville komme til jorden og gjennomgå alle slags lidelser. Han lærte folket at Kristus ville sone for alle menneskers synder og at hans navn var det eneste som menneskene kunne bli frelst ved.11

Etter å ha hørt disse vakre læresetningene ble folket ydmyket og ønsket av hele sitt hjerte å bli fri for synd og bli renset. De omvendte seg og bekjente sin tro på Jesus Kristus. De inngikk pakter med Gud om at de ville holde hans bud.12

“Herrens Ånd [kom] over dem, og de ble fylt med glede, for de hadde fått forlatelse for sine synder og hadde fred i samvittigheten på grunn av den sterke tro de hadde på Jesus Kristus.”13

Et annet eksempel på den glede som kommer ved trofasthet i å holde Guds bud og dele hans evangelium med andre, blir gitt oss av Ammon. Ammon og hans brødre hjalp tusenvis av mennesker å komme til Kristus. Dette er noen av de ord Ammon brukte til å beskrive sine følelser da så mange ble døpt og inngikk pakter med Gud:

“Hvor stor grunn har vi ikke til å glede oss.”14

“Min glede er fullkommen, ja, mitt hjerte er fylt av glede, og jeg vil fryde meg i min Gud.”15

“Jeg kan på ingen måte gi uttrykk for hva jeg føler.”16

“[Aldri har] noe menneske hatt større grunn til å fryde seg enn vi har.”17

Ved å inngå og holde hellige pakter kan vi ha Den hellige ånd med oss. Dette er den ånd som “skal fylle din sjel med glede”.18

2. verdenskrig forårsaket stor lidelse for mange over hele verden. De hellige i Tyskland gjennomgikk mange prøvelser. En trofast Hjelpeforenings-president i Stuttgart, Tyskland var søster Maria Speidel. Hun sa følgende om sine prøvelser: “Vår tillit til Herren og vårt vitnesbyrd om hans Kirke har vært vår støttepilar… Med glede synger vi Sions sanger og setter vår lit til Herren. Han retter opp i alle ting.”19

Igjen, når medlemmene holdt sine pakter, følte de glede selv i møte med enorme utfordringer.

Sarah Rich var en rettferdig kvinne i Nauvoo som ble kalt som tempelarbeider før de hellige ble drevet ut fra byen. Dette er hennes ord om tempelpaktenes velsignelser: “Mange var de velsignelser vi hadde mottatt i Herrens hus, som hadde gitt oss glede og trøst midt i alle våre sorger og gjort det mulig for oss å tro på Gud, i visshet om at han ville lede oss og oppholde oss på den ukjente reisen som lå foran oss.”20

Tidligere hadde de hellige fullført Kirtland tempel, og mange deltok i innvielsen. Etter innvielsen ble templet mottatt av Herren. Herren ba dem “storlig fryde seg på grunn av de velsignelser som skal utøses … over [hans] folks hoder”.21

Etter hvert som flere hellige templer har blitt bygget over hele verden, har jeg sett hvor velsignet medlemmene har blitt. I 2008 så jeg gleden i ansiktene til et ektepar fra Ukraina da de fortalte meg at de skulle til Freiburg i Tyskland for å motta sine tempelordinanser. Reisen til templet var en 27 timer lang busstur hver vei for disse trofaste medlemmene, og de kunne ikke reise ofte. De var henrykt med tanke på at Kiev Ukraina tempel snart ville bli ferdig, og at de ville kunne dra dit mye oftere. Det templet er nå åpent, og tusenvis av medlemmer nyter velsignelsene der.

Da jeg leste min bestemors personlige historie, skjønte jeg hvilken glede hun følte over sine pakter. Hun elsket å dra til templet og utføre ordinansene for tusenvis av døde. Det var hennes livsoppgave. Hun var tempelarbeider i over 20 år i Manti Utah tempel. Hun skrev at hun hadde opplevd mange mirakuløse helbredelser for at hun skulle kunne oppdra sine barn og tjene andre ved å utføre arbeid for dem i templet. Om vi som barnebarn visste noe om bestemor Rymer, var det at hun var en rettferdig kvinne som holdt sine pakter og ønsket at vi skulle gjøre det samme. Når andre sorterer våre eiendeler etter at vi er døde, vil de finne tegn på at vi har holdt våre pakter?

Vår kjære profet, president Thomas S. Monson sa følgende på forrige generalkonferanse: “Når dere og jeg kommer til Guds hellige hus, og når vi husker på de pakter vi inngår der, vil vi bli bedre i stand til å utholde enhver prøvelse og overvinne enhver fristelse. I dette hellige tilfluktssted vil vi finne fred og bli fornyet og styrket.”22

Igjen: “Oppløft ditt hjerte og fryd deg, og hold fast ved paktene som du har inngått.”23 Å holde pakter er sann glede og lykke. Dette er lindring og fred. Dette er beskyttelse mot verdens ondskap. Å holde våre pakter vil hjelpe oss i prøvelsens stund.

Jeg vitner om at hvis vi har tro på Kristus og holder fast ved våre pakter, vil vi motta den glede som omtales i de hellige Skrifter og loves oss av våre profeter i de siste dager.

Kjære søstre, jeg er glad i dere og håper dere vil oppleve denne store glede i deres eget liv. I Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger